КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Яну 2021, 11:10

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: арендата в земеделието - минимален срок 5 години
Ново мнениеПубликувано на: 20 Фев 2015, 12:24 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Народно събрание
брой: 14, от дата 20.2.2015 г. Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕ стр.2

Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

УКАЗ № 23
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, приет от ХLІІI Народно събрание на 11 февруари 2015 г.
Издаден в София на 18 февруари 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г.)

§ 1. В наименованието на закона думата „ползуването“ се заменя с „ползването“.
§ 2. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 6 думите „Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти“ се заменят с „Интегрираната информационна система“ и след думата „пасища“ се поставя запетая и се добавя „мери“.
2. В ал. 5 след думата „пасищата“ се поставя запетая и се добавя „мерите“.
3. В ал. 6, т. 4 думите „Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти“ се заменят с „Интегрираната информационна система“ и след думата „пасища“ се поставя запетая и се добавя „мери“.
§ 3. В чл. 37б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) изречение четвърто се изменя така: „При представяне на два и повече невписани в службата по вписвания договори регистрация се извършва на договора, посочен в подадената от собственика декларация.“;
б) създава се ново изречение пето: „Ако собственикът не е подал декларация, общинската служба по земеделие уведомява страните по договорите.“;
в) досегашното изречение пето става изречение шесто.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Към заявлението ползвателите прилагат декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 за предходните стопански години.“
§ 4. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение четвърто: „При изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване по чл. 37б, ал. 3.“
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „В заповедта се включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по ал. 4 са определени земите по ал. 3, т. 2, внася по транзитна бюджетна сметка в съответната областна дирекция „Земеделие“ сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по ал. 4. Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция „Земеделие“ на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие“ по ал. 4 в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4, се прилага чл. 34, ал. 6 по искане на директора на областната дирекция „Земеделие“, отправено до кмета на общината. Не се допуска участие в споразумение и предоставяне на право на ползване на масиви и на лице – свързано лице по смисъла на Търговския закон с лице по предходното изречение.“
4. Създават се ал. 15, 16 и 17:
„(15) Земеделски земи, включени в масиви за ползване и одобрени за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., се разпределят без промяна на местоположението на лицата, одобрени по мярката, в случаите, когато:
1. са представили по реда на чл. 37б за участие в процедурата имоти с площ, по-голяма или равна на площта, одобрена за подпомагане по мярката, и
2. собствениците и ползвателите, чиито имоти са предоставени на одобрените по мярката лица, са заявили желанието си да участват в процедурата за създаване на масиви за ползване по реда на този член със същите имоти.
(16) Директорът на областната дирекция „Земеделие“ отправя искане до кмета на общината за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землището. Кметът се произнася след решение на общинския съвет. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.
(17) Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.“
§ 5. В чл. 37е се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи, както и картата на възстановената собственост могат да бъдат изменени за създаване на уедрени поземлени имоти със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта се издава въз основа на писмено споразумение с нотариално заверени подписи на собствениците на земеделски земи и одобрен план за уедряване.
(2) Когато в плана за уедряване са включени земеделски земи – държавна или общинска собственост, споразумението по ал. 1 се подписва от министъра на земеделието и храните, съответно от кмета на общината или от оправомощени от тях лица.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Общинската служба по земеделие въз основа на одобрения план за уедряване издава решения и скици за уедрените поземлени имоти. В решението се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение (граници, съседи) и ограниченията на собствеността с посочване на основанията за това. Решението се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и не подлежи на обжалване. Собствеността върху уедрените поземлени имоти се придобива от влизане в сила на решението на общинската служба по земеделие, което, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт.
(5) В плана за уедряване не се включват имоти, върху които е наложена ипотека, възбрана, обременени са с други вещни тежести, предмет са на висящ съдебен спор за правото на собственост, или ограничени вещни права, за които се извършва делба, или са предмет на процедура по отчуждаване.“
4. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) Имоти с наложени ограничения на ползването, включително произтичащи от разположението им в защитени или нарушени територии и зони, се включват в плана за уедряване със съгласието на собствениците.
(7) Договорите за наем или за аренда на имоти, включени в плана за уедряване, се прекратяват с влизане в сила на решението за уедрените имоти след изтичане на съответната стопанска година.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Разходите за създаване на уедрени поземлени имоти по споразумение на собствениците са за тяхна сметка.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Условията и редът за изготвяне и одобряване на плана за уедряване се определят с правилника за прилагане на закона.“
7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се изменя така:
„(10) Одобреният план за уедряване се отразява служебно в картата на възстановената собственост или кадастралната карта и регистрите към тях. За отразяването му и за издаването на скиците за уедрените имоти не се дължат такси.“
§ 6. В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.“
2. В ал. 2 след думата „пасища“ се поставя запетая и се добавя „мери“ и се създава изречение второ: „Списък на имотите с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината се обявяват в общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие“ и се публикуват на интернет страницата на съответната областна дирекция „Земеделие“ в срок до 1 март.“
3. Досегашните ал. 3 – 12 се изменят така:
„(3) Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.
(4) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
(5) Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи.
(6) Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май.
(7) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на ал. 6 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по ал. 4. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.
(8) Протоколът по ал. 6 или по ал. 7 се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
(9) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението по ал. 7 в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по ал. 6 предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите по ал. 6 и/или ал. 7 и копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.
(10) Директорът на областната дирекция „Земеделие“ назначава комисия, в състава на която се включват представители на общинските служби по земеделие и на областната дирекция „Земеделие“. Комисията разпределя допълнително необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите от държавния поземлен фонд в срок до 1 юли.
(11) Протоколът по ал. 10 се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие“. Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
(12) Въз основа на протоколите на комисиите по ал. 6 и ал. 10 и след заплащане на наемната или арендната цена кметът на общината, съответно директорът на областната дирекция „Земеделие“, сключва договори за наем или аренда. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по ал. 1, 4, 6 и 7 и се регистрират в общинската служба по земеделие.“
4. Създават се ал. 13 и 14:
„(13) Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се провеждат от областната дирекция „Земеделие“ – за земите от държавния поземлен фонд, и от кмета на общината – за земите от общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за една стопанска година.
(14) Останалите след провеждане на търга по ал. 13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.“
§ 7. В чл. 37к, ал. 2 след думата „пасища“ се поставя запетая и се добавя „мери“, а думите „когато са“ се заличават.
§ 8. В чл. 37л се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „пасищата“ се поставя запетая и се добавя „мерите“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Договорите за наем и аренда по чл. 37и, ал. 13:
1. могат да се прекратяват или изменят преди изтичането на срока, по искане на ползвателя;
2. се прекратяват преди изтичането на срока при промяна на условията по чл. 37и, ал. 4, освен в случаите на настъпили форсмажорни обстоятелства.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Общината прекратява договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12, 13 и 14, и предоставени от общинския съвет по реда на § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след издаване на решението на общинската служба по земеделие и изтичане на стопанската година, в която е издадено решението.“
§ 9. В чл. 37о се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1, 2 и 3:
„(1) Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците:
1. размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;
2. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината.
(2) Правилата за ползване на мерите и пасищата по ал. 1, т. 2 съдържат:
1. перспективен експлоатационен план за паша;
2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;
3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;
4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;
5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;
6. ветеринарна профилактика;
7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;
8. построяване на навеси;
9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;
10. охрана;
11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;
12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.
(3) Правилата по ал. 2 се обявяват в интернет страницата на общината.“
2. Досегашните ал. 1, 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8.
§ 10. В чл. 38, ал. 2 след думите „прокарване по плана за земеразделяне“ се добавя „с изключение на полските пътища, предоставени за ползване по реда на чл. 37в, ал. 16“.
§ 11. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. (1) На търговско дружество по чл. 3, ал. 7, което притежава право на собственост върху земеделски земи, се налага имуществена санкция в размер на 100 лв. на притежаван декар земеделска земя.
(2) На търговско дружество, което три месеца след налагане на санкция по ал. 1 притежава право на собственост върху земеделски земи, се налага имуществена санкция в троен размер на първоначално наложената санкция.
(3) За всяко следващо нарушение се прилага ал. 2.“
§ 12. В допълнителните разпоредби в § 2ж изречение второ се заличава.
§ 13. Навсякъде в закона думите „ползуване“ и „ползуването“ се заменят съответно с „ползване“ и „ползването“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Неприключените до влизането в сила на този закон производства по издаване на заповедите по чл. 37в, ал. 4 за стопанската 2014 – 2015 г. се довършват от директорите на областните дирекции „Земеделие“ в срок до 27 февруари 2015 г.
§ 15. За имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал. 16 и 17 за стопанската 2014 – 2015 г., могат да се сключват договори за наем за една година в срок до 15 април 2015 г. или за тях се издават заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4.
§ 16. (1) Дължимите суми за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2, определени със заповедта по чл. 37в, ал. 4 за стопанската 2014 – 2015 г. и за предходните стопански години, се внасят от ползвателите по банкова сметка за чужди средства на общината. Срокът за внасяне на сумите за стопанската 2014 – 2015 г. е до подаване на заявление за подпомагане по реда на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(2) От влизането в сила на този закон:
1. сумите по ал. 1 се изплащат от общините на правоимащите лица по чл. 37в, ал. 3 в 10-годишен срок;
2. отказите на общините за плащане на основание 3-годишния срок по чл. 37в, ал. 7 се смятат за обезсилени.
§ 17. Неприключените производства по чл. 37е се довършват по реда на този закон.
§ 18. За стопанската 2015 – 2016 г. сроковете по чл. 37и се удължават с четири месеца.
§ 19. Член 40а влиза в сила от 1 май 2015 г.
§ 20. В Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм., бр. 35 и 113 от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г.) в чл. 4, ал. 1 думата „четири“ се заменя с „пет“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 11 февруари 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
1018


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов