КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 25 Яну 2022, 17:02

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Спор за подсъдност
Ново мнениеПубликувано на: 24 Мар 2011, 11:05 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 14 Фев 2011, 13:03
Мнения: 13
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
943/18.11.2010 г. Година 2010 Град Разград
Разградски окръжен съд
На осемнадесети ноември 2010 г.
в закрито съдебно заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Йорданова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Емил Стоев

2. Валентина Димитрова

като разгледа докладваното от съдията В.Димитрова ч.гр.дело №399 по описа за 2010
г., за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по реда на чл. 278, във връзка с чл. 577, ал. 1
от ГПК по жалба на ДСИ против отказ постановен от съдия по
вписванията.
Депозирана е жалба от Димитър Василев - държавен съдебен
изпълнител (ДСИ) при РС Разград против определение без номер от
27.10.2010 г., с което е постановен отказ за издаване на справка или
удостоверение по чл. 46 от ПВ по изпълнително дело №144/2009 г.
Твърди, че взискателя по изпълнителното дело е освободен от внасяне
на държавни такси. Счита,че съгласно чл. 431 ГПК по аналогия
следвало да се прилага нормата на закона за частните съдебни
изпълнители, която ги освобождава от внасяне на държавна такса.
Моли съда да отмени отказа и задължи СВ да извърши и удостовери
справката.
Съдът установи следното:
С обжалваният акт е отказано издаване на поискана от ДСИ
справка и копия от документи във връзка с образувано изпълнително
дело, тъй като съдията по вписванията приел, че ДСИ дължи такса,
съгласно Тарифа на АВ.
Съгласно чл. 264 от ЗСВ в районните съдилища има държавни
съдебни изпълнители, които осъществяват принудително изпълнение.
Определянето на броя на ДСИ и назначаването им се извършва от
Министъра на правосъдието.
Поискана е справка по чл. 42 от Правилника за вписванията.
Съдът намира, че дейността на Службата по вписвания по I
издаване на справки и преписи от документи не подлежи на съдебен
контрол по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.
На следващо място съдът счита, че ДСИ не е процесуално
легитимиран да обжалва актовете, постановени от съдията по
вписванията. ДСИ действа като длъжностно лице, на което е
възложена дейността по осъществяване на принудително изпълнение.
Право на жалба имат страните в производствата, а ДСИ не е страна в
изпълнителното производство, а държавен орган, който осъществява
възложени от закона функции. Правомощията му да прави справки и
изисква преписи от документи, произтичат от чл. 426, ал. 4 ГПК.
По изложените съображения съдът намира, че жалбата е
недопустима.
Поради това
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по жалба вх. №5191/28.10.2010 г.
от Димитър Василев - държавен съдебен изпълнител при РС Разград
против определение без номер от 27.10.2010 г. на съдията по
вписванията, с което е постановен отказ за издаване на справка или
удостоверение по чл. 46 от ПВ.
Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Апелативен съд
Варна в едноседмичен срок от съобщава%^му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 656
Гр. Варна, 06.12.2010 год.

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, втори състав, в
ЗАКРИТО съдебно заседание на 06.12. през две хиляди и десетата година в
следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;
ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;
ИВАН ЛЕЩЕВ;
като разгледа докладваното от съдията Христова
въззивно гражданско дело № 645 по описа за 2010-та година:

Производството е образувано по ЧАСТНА жалба на ДИМИТЪР
ВАСИЛЕВ - държавен съдебен изпълнител в СИ при РС Разград срещу
определение на ОС Разград по ч.гр.д. 399/2010 год., с което е прекратено
производството по подадената от него жалба срещу отказ на съдия по
вписванията за издаване на справка или удостоверение по чл. 46 ПВ, подадена
по реда на чл. 577, ал.1 ГПК.
Съдът констатира, че в обжалваното определение неправилно е
посочено, че то подлежи на обжалване пред АС Варна. Определенията на ОС в
производство по чл. 577, ГПК подлежат на касационно обжалване, както е
посочено в ТР 1/2001 год. на ВКС, което по отношение на това производство не
е загубило своето значение и както се приема от ВКС в трайната му практика,
например в Определение № 77 от 18.02.2010 г. на ВКС по ч. гр. д. № 68/2010 г.,
II г. о., ГК, докладчик съдията Златка Русева.
Водим от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА ч. гр.д. 645/2010 год. на ВАС.
ИЗПРАЩА подадената жалба, ведно с делото на ВКС по
компетентност. Г
ОпределениетсГне-подлежи на обжалване
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
\
ЧЛЕНОВЕ:


ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 521

сОФИЯ, 22.12.2010 година
Върховният касационен съд,Второ гражданско отделение,в закрито
заседание на седемнадесети декември през две хиляди и десета година,в
състав:
при секретар
като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
гражданско дело № 520 от 2010 година и за да се произнесе взе предвид
следното:
Производството е по чл.274,ал.2 ГПК.
С определение №943/18.11.2010г.,постановено по ч.гр.д.№399/2010г.
по описа на Разградския окръжен съд е прекратено производството по
жалба вх.№5191/28.10.2010г.,подадена от Димитър Василев-държавен
съдебен изпълнител при РС-Разград против определение от 27.10.20Юг. на
съдията по вписванията,с което е постановен отказ за издаване на справка
или удостоверение по чл.46 от Правилника за вписванията.
Определението е обжалвано от Димитър Василев с оплаквания,че е
неправилно и с искане да бъде отменено. Поддържа,че съгласно
разпоредбата на чл.577 във вр. с чл.569,ал.1,т.6 ГПК отказът на съдията по
вписванията да издаде охранителен акт подлежи на обжалване.
Частната жалба е допустима ,подадена е в срока по чл.275,ал.1 ГПК
и отговаря на изискванията на чл.275,ал.2 ГПК.
По същество по подадената частна жалба настоящият състав приема
следното:
Съгласно чл.32а отказите на съдията по вписванията да впишат
съответния акт подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд.
Действието по издаване на справка или удостоверение по чл.42 от
Правилника за вписванията обаче е различно по правната си природа от
действието по вписване на подлежащ на вписване акт и доколкото
обжалването му пред съответния окръжен съд не е изрично предвидено,
изводът на Окръжен съд-Разград,че отказът да бъде издадена справка по
вписванията,отбелязванията и заличаванията,направени по книгите за
вписване не подлежи на обжалване по реда на чл.32а от Правилника за
вписванията следва да бъде споделен. При извършването на преценката
дали подадената от Димитър Василев жалба подлежи на разглеждане пред
съд, по реда на чл. 118 ГПК обаче следва да се има предвид и следното:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Елса Ташева
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова
Зоя Атанасова
1
Действието по издаване на справка по вписванията,отбелязванията и
заличаванията,направени по книгите за вписвания представлява
административна дейност,която съдията по вписванията е длъжен да
извършва по силата на изрична правна норма /чл.42 от Правилника за
вписванията/, поради което следва да се приеме,че отказът от
извършването на това действие подлежи на обжалване пред съответния
административен съд /арг. от чл.128,ал.1,т.З АПК/. Поради това според
настоящия състав определението на Окръжен съд-Разград,с което е
прекратено производството пред този съд по подадената от Димитър
Василев жалба следва да бъде потвърдено,като по реда на чл.118,ал.2 ГПК
жалбата на Димитър Василев бъде изпратена за разглеждане на
Административен съд-Разград по компетентност.
Водим от гореизложеното,Върховният касационен съд,състав на
Второ гражданско отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение №943/18.11.2010г.,постановено по
ч.гр.д.№399/20 Юг. по описа на Разградския окръжен съд,с което е
прекратено производството по жалба вх.№5191/28.10.2010г.,подадена от
Димитър Василев-държавен съдебен изпълнител при РС-Разград против
определение от 27.10.20 Юг. на съдията по вписванията,с което е
постановен отказ за издаване на справка или удостоверение по чл.46 от
Правилника за вписванията.
ПОСТАНОВЯВА изпращане на жалба вх.№5191/28.10.2010г.,
подадена от Димитър Василев-държавен съдебен изпълнител при РС-
Разград против определение от 27.10.20Юг. на съдията по вписванията за
разглеждане на Административен съд-Разград.
Определението е окончателно.


Председател:

Членове:


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 16/ 28.02.2011г. Град Разград


В ИМЕТО НА НАРОДА

Разградският административен съд, в закритото съдебно заседание на
двадесет и осми февруари през две хиляди и единадесетата година, в
следния състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ДАМЯНОВА


При секретаря
И в присъствието на прокурора
Като разгледа докладваното от съдията Таня Дамянова административно
дело № 24 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид
следното:
С определение № 521 от 22.12.2010г. ВКС е изпратил жалбата на
държавен съдебен изпълнител при районен съд Разград срещу отказа на съдия по
вписванията да издаде удостоверение по реда на чл.42 и сл. от Правилник за
впйсванията(ПВ) за разглеждане по компетентност от административния съд.
Разградският административен съд, след преценка на събраните по
делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, констатира следното: С
писмо № 3410/27.10.201 Ог. държавния съдебен изпълнител при Разградския
районен съд е поискал да бъде уведомен за вписванията, отбелязванията и
заличаванията по партидата на длъжника Алина Аспарухова Алекова от село
Базово, община Исперих. Поискани са и копия от документите за собственост.
С определение от 27.10.20 Юг. съдията по вписванията при Районен
съд- град Разград е отказал на държавния съдебен изпълнител при РС- Разград
издаването на справка или удостоверение по чл.46 от ПВ до заплащане на
държавна такса.
Държавният съдебен изпълнител при РРС е депозирал жалба против
постановения отказ, в която е посочил, че заплащане на такса не се следва, тъй
като изпълнителното дело, по което е изискана справката е за присъдена
издръжка и като такова е освободено от държавна такса съобразно чл.5,
буква"к" от ЗДТ.
Съдът намира, че жалбата на държавния съдебен изпълнител против
отказа на съдията по вписванията е недопустима. Съобразно чл.264, ал.2 от ЗСВ
държавните съдебни изпълнители осъществяват принудително изпълнение на
частни притезания. В този смисъл те са държавни органи, разполагащи с
властнически правомощия.
Абсолютна процесуална предпоставка за атакуване на
административен акт, респ. действие или бездействие на администрацията пред
съда, е наличието на интерес от обжалване. Интересът трябва да е правен-
обжалването следва да е насочено към премахване или предотвратяване на
неблагоприятни правни последици или към постигане на положителни правни
резултати. Освен това интересът трябва да е личен и пряк, т. е.
административният акт (действие или бездействие) да засяга правната сфера на
жалбоподателя като непосредствено отнема, изменя или ограничава права или
противозаконно създава задължения за жалбоподателя или създава права на
трето лице, с което уврежда жалбоподателя.
В разглежданата хипотеза такъв интерес не е налице. Предмет на
обжалване е отказ на съдията по вписванията, който не засяга директно правната
сфера на жалбоподателя- държавен съдебен изпълнител. Той не е нито
гражданин, нито организация по смисъла на § 1 от ДР на АПК, а държавен орган
и като такъв не може да търси защита от незаконни актове, действия или
бездействия на други държавни органи. Това е така, тъй като законодателят е
предвидил други гаранции за изпълнението на разпорежданията на държавните
органи. Именно такива гаранции дават чл. 275, ал.2 от ЗСВ, който предвижда, че
ържавните органи, длъжностните лица, организациите и гражданите са длъжни
да оказват съдействие на държавния съдебен изпълнител при изпълнение на
служебните му задължения. В този смисъл е и разпоредбата на чл.93 от ГПК,
чл.426 ГПК и пр.
Този извод се подкрепя и от тълкуването на чл.120, ал.2 от
конституцията, дадено с Решение № 21 от 26.Х.1995 г. на КС на РБ по конст. д.
№ 18/95 г.
Единствената възможност на държавните органи да атакуват
административни актове е чл.186, ал.1 от АПК, какъвто настоящият случай не е.
Ето защо Разградският административен съд намира, че
производството по настоящето дело следва да се прекрати поради липсата на
правен интерес у жалбоподателя.
Мотивиран така, съдът
ОПРЕДЕЛИ:

Прекратява производството по административно дело № 24/2011 г.
по описа на съда поради недопустимост на жалбата.
Определението може да се обжалва с частна жалба в седмодневен
срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на
Република България.
Съдия:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов