КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 25 Фев 2021, 02:08

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ГЕРМАНИЯ
Ново мнениеПубликувано на: 26 Авг 2009, 09:21 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Нормативна уредба
• Граждански закон на Германия, Книга трета- Вещно право (BGB)
• Закон за поземлената книга (Grundbuchordnung)
• Закон за измерванията и кадастъра (Vermessungs und Kataster gesetz)
Източници
http://www.advoris.de
http://www.oberhausen.de

Кадастър
Кадастърът в Германия изпълнява функцията да съхранява и поддържа актуална разнородна информация за недвижимите имоти. Тя е групирана в три части:
• кадастрална карта
• кадастрална книга
• измервателно-техническа част
Понастоящем тази информация се съхранява като централизирана цифрова база от данни и карти. През последните години в Германия автоматизирания кадастър придобива все по-голямо значение за изграждането на различни информационни системи, които имат важно географско,екологично и комунално приложение. Той гарантира достъпа до бърза, компетентна и всеобхватна информация за съдържащите се в него данни.

Съдържание
В кадастъра подлежат на вписване всички недвижими имоти, които се намират на територията на една бундес-област в Германия.
Вписването обхваща данни относно:
• местоположението на имота;
• неговата големина и предназначение;
• неговите топографски данни;
• информация относно собственика и носителите на права върху имота
Тези данни се поддържат в съответствие със съдържанието на поземлената книга.
В кадастъра се вписва и информация относно актуалните адреси на носителите на вещните права рождените им дати, които са от значение при малолетните и при определяне на самоличността.
Кадастърът съдържа и данни относно качествата на земята, както и друга информация.
Всеки недвижим имот се завежда в кадастъра с особено обозначение. Това става по искане на собственика или служебно, когато това е необходимо за воденето на кадастъра.
При вписването трябва да се гарантира съответствието между данните в кадастъра и поземлената книга. За тази цел промените в кадастъра се съобщават на службата по поземлената книга, на финансовите служби и на собствениците.

Използване
Достъпът до кадастъра се осигурява от службата по кадастъра, която предоставя необходимата информация и извлечения от него. Когато предоставянето на данните от кадастъра е автоматизирано извлеченията от него не се заверяват, но имат същото доказателствено значение както и заверените. Тяхната автентичност се гарантира чрез специални средства.
Право на достъп до информацията съдържаща се в кадастъра имат :
• различни държавни институции, които я използват за изпълнение на своите функции;
• собствениците, носителите на ограничени вещни права, нотариусите за съответните имоти;
• чрез наредба министърът на вътрешните работи може да регламентира право на автоматизиран достъп на различни организации;
• общините в съответната област за недвижимите имоти в техните райони, и за непосредствено граничещите с тях. Те имат право да предоставят на трети лица данни от Кадастъра при спазване на изискванията, от които се ръководят и кадастралните служби, като събират съответните за това такси.

Задължения на собствениците
Собствениците и ползвателите на недвижими имоти са длъжни да осигурят достъп до тях за извършването на необходимите по закона измервания. Същото задължение е налице при всяка промяна в сградата или при изграждането на такава. При несвоевременно изпълнение на това задължение компетентните органи могат да определят срок за изпълнение, след изтичането на който необходимите действия се извършват за сметка на задълженото лице. Лицето носи и административно- наказателна отговорност.
Собственикът на имот, който не е вписан в кадастъра е задължен при поискване да предостави документа, от който черпи правата си.

Обединяване и разделяне на имоти
Обединяването и разделянето на имоти се извършва при направено искане до кадастралните служби. Причините могат да бъдат свързани с икономическа и пространствена обвързаност или съответно различия в подлежащите на обединяване или разделяне недвижими имоти. Производството е безплатно.

Установяване и означаване на граници
Границите между имотите се приемат за установени, когато те са определени и не се оспорват от собствениците. Границата, която след експертно измерване от кадастралните служби не може да бъде установена се означава като спорна.
Установените граници се означават трайно и сигурно със съответните знаци. За означаване могат да бъдат използвани и заварени знаци, имащи същите функции, когато чрез тяхното запазване се избягват различни усложнения.

Означаване не се извършва, когато:
• границите са трайно обозначени;
• поставянето на знаци би попречило на стопанисването на имота и собствениците му са заявили това;
• имотите служат за общо ползване;
• имотът граничи с река или водоем;
• това би било свързано с прекомерни усилия.

Поставените означения могат да бъдат временно премахнати, когато пречат на строителни и други работи. Собствениците са задължени да ги възстановят при отпадане на пречките за това. За изпълнението на това задължение кадастралните служби могат до определят съответен срок, след изтичането на който те се поставят за тяхна сметка.
Поставянето, местенето и премахването на граничните означения може да се извършва само от компетентните за това органи.
Собствениците са длъжни да търпят в имотите си знаци служещи за означаването на чуждите имоти.

При промяна на границите, на собствениците и на лицата, чиито права се засягат, се предоставя възможност да се запознаят с така установените граници и да се произнесат по тях в рамките на нарочно съдебно заседание. Времето и мястото на провеждането му се съобщава на заинтересованите лица, като те биват информирани, че заседанието ще бъде проведено независимо от тяхното неявяване. За заседанието се води протокол, а резултатите от него се съобщават на неявилите се писмено или чрез излагането му на определено за тази цел място. Границите се считат за трайно установени, когато не бъдат оспорени в 14-дневен срок.
Подобно съдебно заседание се провежда, и когато се стигне до промяна на граници поради отчуждаване на недвижима собственост.

Органи по поземления кадастър
Функциите по воденето на кадастъра се възлагат на градската управа, която в изпълнение на това си задължение създава кадастрална служба и определя нейния персонал.

Кадастралните служби имат следните задължения:
• да водят кадастъра;
• да извършват земеизмерването според разпоредбите на този закон(Vermessungs und Kataster gesetz);
• да вземат участие в изготвянето на Германската поземлена карта;
• да изпълняват други задачи, свързани със земеизмерването възложени им с наредба от министъра на вътрешните работи.

Надзор върху дейността на кадастралните служби се осъществява от съответните за всяка бундес-област председател на правителство и от областните управители, които упражняват надзор върху общините, доколкото те изпълняват функции по кадастъра.
Надзорните органи имат право по всяко време да се осведомяват за действията на кадастралните органи. За осигуряване на законосъобразното изпълнение на задълженията им, надзорните органи могат да издават директиви.

Регламентиране на кадастралната дейност
Министърът на вътрешните работи може да регламентира дейността, чрез издаването на наредби относно:
• извършването на земеизмерването;
• съдържанието и воденето на кадастъра;
• правомощията и взаимоотношенията между различните ведомства и служби;
• автоматизираното предоставяне на информация;
• предоставянето на данни от кадастъра на други ведомства;
• производството по установяване на граници между недвижимите имоти;
• достъпа до информацията от кадастъра.

Административно наказателни разпоредби
За нарушаването на разпоредбите на закона се предвижда административно-наказателна отговорност под формата на глоби с определен максимален размер. Санкционират се както умишлените действия, така и тези по непредпазливост.

Поземлен регистър
Поземления регистър се води от съдилищата. В него се вписват всички имоти на територията на областта. Те се включват под обозначението, което имат в кадастъра. Когато един имот се намира на границата между две области, то компетентната служба на поземления регистър се определя според §5 на Закона за свободната подсъдност (Gesetz über die Freiwilligegerichtsbarkeit), който определя, че споровете за местна подсъдност се разрешават от горестоящия общ съд.

Вписване
Вписването в поземлния регистър е елемент от фактическия състав при придобиването на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижим имот, при отказ от тях, както и при учредяване на различни обезпечения.

Вписването не може да бъде опорочено от факта, че лицето, което го е поискало не е имало това право.

Недвижимите имоти на държавата, областите, общините, църквите, училищата, манастирите, както и земята, върху която са разположени обществените пътища и съоръжения и покритата с вода земя се вписват в поземления регистър само по искане на собственика им или на оправомощено за това лице.

Службата по поземления регистър може да се откаже да води самостоятелна партида за определен имот, когато това не е свързано с особени трудности и не би предизвикало объркване при воденето на поземления регистър, и то само, когато имотът е обременен с други вещни права на други имоти, чиито собственици са съсобственици на обременения имот. При тази хипотеза съответнте части от имота се вписват по партидите на господстващите.

По партидата на имота се вписват и правата на предходните собственици.

Когато едно лице притежава повече недвижими имоти, то те могат да бъдат вписани на едно и също място, а също така и да бъдат обединени, доколкото това не би предизвикало затруднения. Имотите, които следва да бъдат обединени трябва да се намират в един и същ район и да граничат помежду си. Изключения са допустими, само когато върху тях са разположени общи съоръжения. При тази хипотеза компетентната служба се определя според §5(Gesetz über die Freiwilligegerichtsbarkeit)

Когато част от един имот се обременява с определено право, то тази част се отделя и за нея се открива нова партида.

Един имот може да бъде вписан като част от друг, само когато това не би довело до особенни затруднения. Компетентна е службата по главния имот.

Когато едно право се вписва като съсобствено между няколко лица, то или се нанася като припадащи се части, или заедно с него се вписва правопораждащото го правоотношение.
Когато с едно право се обременяват няколко имота, то се вписва по партидите на всички имоти, като се отбелязва, че е общо.

Вписване се извършва само при изрична молба за това. Тя се подава в съответната служба по местонахождението на имота. Не се удовлетворява молба направена под условие. Лицето подало повече от една молба за вписване, обаче може да направи уговорката, че едно от вписванията не може да се направи без другите.

Оправомощено да иска вписване е всяко лице, чието право се засяга от вписването или, в чиято полза става то, а също така и нотариусът, заверил съответното искане.

Точното време на подаване на молбата се отбелязва върху нея. Предимство има молбата подадена първа по време. Тя се вписва преди постъпилите след нея. Когато молбите са постъпили едновременно това се отбелязва в поземления регистър.

При наличие на пречки за вписването, службата по поземления регистър може да го откаже или да определи срок за отстраняване им.

Вписване се прави, ако лицето, чието право се засяга го одобри. Това е едностранно волезявление, което следва да бъде нотариално заверено. Вписването указва деня, когато е направено и носи подписите на длъжностните лица, които са го извършили.

Вписването се прави въз основа на официални или официално заверени документи. Другите предпоставки за вписването, доколкото не са известни на службата по поземления регистър също следва да бъдат доказани чрез официални документи. Заявлнието за отказ също следва да отговаря на това изискване.

Законът определя как следва да бъдат удостоверени и други факти:
• участие в управителен съвет на дружество;
• притежаване на права от съпружеската имуществена общност, както и наличието на споразумение между съпрузите за тях;
• качеството на наследник;
• смъртта на наследодателя.

За вписването се осведомяват заинтересованите лица. Такива са:
• собственикът;
• лицата подали молби за вписване;
• нотариусът;
• съсобствениците, чиито дялове вписването засяга.

То следва да съдържа името на собственика и обозначението, под което имотът фигурира в регистрите.
Когато постъпилите пред една служба документи съдържат заявления, по които е компетентна и друга служба по поземления регистър, то сезираната изпраща до втората копия от тях. Същото важи, и когато за постъпването на определени искания следва да бъдат уведомени съдилищата или други ведомства.

Внасянето на корекции в поземления регистър може да бъде искано и от лице, което има изпълнително основание, зависещо от поправянето на регистъра. За внасянето на корекциите не е неоходимо съгласие. Ако опеделени данни бъдат вписани в нарушение на законовите разпоредби, то поправянето им се извършва служебно.
Когато едно вписване е недопустимо, то се заличава.

За вписването на ипотека, поземлен дълг или поземлена рента е необходимо да се представи писмото, издадено при тяхното учредяване. При ипотека гарантираща вземане от облигации, менителници или други книги, собствеността на които се прехвърля чрез джиросване, вписването се извършва при представяне на документа. То се отбелязва и върху него.
Ипотеките, поземлените дългове и поземлените ренти се заличават от поземления регистър само със съгласието на собственика на имота. Такова не се изисква, когато неправилността на вписването е доказана.
Заличаването на едно право става чрез отбелязване в регистрите.

Документите въз основа, на които е извършено съответното вписване се съхраняват от службата по поземлената книга. Това може да стане и чрез тяхното филмиране или запаметяване на друг носител, който гарантира автентичността на материалите при тяхното възпроизвеждане. Документите могат да бъдат върнати, само ако бъдат заместени от заверено копие. Чрез наредба може да се предвиди, че вместо документа може да има само препратка към него, когато документът се намира в службата по друг повод.

Местното правителство може да възложи на една от службите да поеме воденето на поземления регистър и на друга област, когато това е необходимо за по-бързото и ефикасно обслужване.

Федералното правителство е оправомощено да регламентира различни аспекти от дейността на службите по поземления регистър.

Публичност
Достъпът до поземления регистър е осигурен за всеки, който има правен интерес от това. Същото важи и за документите, въз основа на които са извършени съответните вписвания. От тях могат да се направят и копия, които при поискване се заверяват.

Списък на имотите и собствениците
Службата по поземления регистър води списъци на имотите и на собствениците им, с цел улесняване работата с регистрите. Липсва, обаче изрично задължение те бъдат поддържани винаги в актуално състояние. Не се предвижда и отговорност при предоставяне на невярна информация от тях. Тяхната достоверност може да се гарантира, когато противното би осуетило достъпа до регистрите. Това се отнася и до информацията от тези списъци, която се предоставя на съдилищата и на други ведомства. Извлечения от списъците не се предоставят. С разрешение на министерството на правосъдието вместо списъците могат да се използват кадастрите.

Вписване на ипотека
Вписването на ипотека се извършва като от службата по поземления регистър се издава ипотечно писмо. Неговото съдържание е законово определено.
За една ипотека може да се издаде само едно ипотечно писмо. Когато с една ипотека се обременяват няколко имота, които се водят от различни служби, то издадените от тях писма се обединяват в едно.
Ипотечното писмо се обезсилва при заличаване на ипотеката.
По сходен начин е уредена и материята за поземлената рента и поземления дълг.

Обжалване на решенията
Решенията на службата по поземления регистър могат да се обжалват пред районния съд по местонахождението и.

Не подлежат на обжалване направените в регистъра вписвания. По отношение на тях, може да се иска заличаване или отбелязване на възражение.
Обжалването става чрез с писмена молба. Тя се подава пред службата по поземления регистър, която може при констатиране основателността на жалбата сама да поправи допуснатите нарушения. Молбата може да бъде подадена и под формата на електронен документ.
Преди да се произнесе съдът може да издаде временно разпореждане, с което да задължи службата по поземления регистър да отбележи, че определено вписване е оспорено.
Съдът се произнася с мотивирано решение. То може да бъде обжалвано пред горестоящият съд съгласно разпоредбите на гражданско процесуалния закон.

Особени производства
В Закона за измерванията и кадастъра са уредени особени производства :
• Поправяне на грешки в регистрите.
Уредена е хипотезата на допускане на грешки при прехвърляне на собствеността при наследяване. Когато искането за корекция не е направено от наследниците или от изпълнителя на завещанието, тя се прави служебно от службата по поземления регистър.

• Заличаване на противоречиви вписвания.
До това производство службата по поземления регистър прибягва по собствено усмотрение, когато прецени, че е вписано право, което не съществува и неможе да възникне или когато едно право поради фактически пречки не може да бъде упражнявано.
• Изясняване поредността на вписването.
Това производство започва по преценка на службата по поземления регистър и следва да бъде оповестено и отбелязано в регистъра. Участници в него са собствениците на имотите и лицата, чиито права са обезпечени чрез вписване в регистрите. Когато някой от участниците е неизвестен за защита на интересите му се назначава представител. В това производство службата може да изисква от участниците различни документи, с които се доказват правата им. Целта е да се достигне до споразумение за поредността на вписването. При непостигане на такова, службата по поземления регистър изготвя предложение за подреждане. То може да се обжалва в едномесечен срок по съдебен ред. Новото подреждане се внася в кадастъра и то замества старото. Разходите по производството се разпределят между участниците в него.

Ново вписване в поземления регистър
При вписването в регистъра всеки имот получава отделна страница. Когато при създаването на поземления регистър това не е било направено, извършва се служебно от службата по поземления регистър. Тя изисква необходимата информация за имота от компетентното за това ведомство. Проверява се и собствеността върху имота, като се издирва необходимата за това информация. За тази цел службата може да призове определени лица чрез съобщение на определено за тази цел място и чрез публикация в печата. Когато стойността на имота е над 3000 Евро публикацията може да се направи и в няколко вестника.
Като собственик на подлежащия на вписване имот се определя лицето, което:
• е установено като собственик или,
• е доказало правата си,
• а ако няма такова онова, което е най-вероятният собственик.
При вписването на имота ограничените вещни права върху него или други ограничения на собствеността се вписват, само ако бъдат доказани чрез официални документи, или ако се признаят от собственика.

Не се допуска обжалване на поредността на вписването в регистъра.

Електронен поземлен регистър
Местното правителство може с наредба да регламентира възможността поземленият регистър да се води под електронна форма. Необходима предпоставка за това е спазването на следните изисквания:
• да са запазени принципите на съхраняване на данните и тяхната сигурност;
• да се гарантира, че при съхраняването ще бъде запазена автентичността на информацията и възможността за нейното въпроизвеждане;
• да са взети всички предвидени в закона мерки.
Правителството може да делегира това свое право на министерството на правосъдието.

Електронната форма включва и воденето на списъците на имотите и собствениците.

Данните от поземления регистър могат да бъдат съхранявани и чрез техника на друго ведомство или юридическо лице, стига да е гарантирана сигурността на информацията.
Законът определя, че при електронния поземлен регистър вписване ще е налице щом съответната информация бъде запаметена в съответното записващо устройство.
Достъп до данните в електронния регистър е възможен щом се гарантира:
• възможността за осъществяване на контрол върху предоставяната информация;
• интересите на лицата, чиито права касае предоставената информация.
Лицата, които ще имат достъп до данните от кадастъра се одобряват от министерството на правосъдието. Разрешение за достъп могат да получат съдилищата, различни ведомства, нотариуси и др. Разрешението може да бъде оттеглено, когато бъдат констатирани нарушения.
За воденето на електронния регистър министерството на правосъдието издава наредба, която подлежи на одобрение от правителството.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов