КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 09 Юли 2020, 14:15

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: БЕЛАРУС
Ново мнениеПубликувано на: 26 Авг 2009, 10:24 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Правна уредба

Кодекс за земята, № 226 – 1999 г.
Кодекс за недрата, № 103 – 1997 г.
Кодекс за горите, № 420 – 2000 г.
Граждански Кодекс, № 218 - 1998 г.
Закон за основите на архитектурната и градостроителна дейност, № 2613 – 1993 г.
Постановление на Съвета на министрите на Република Белорусия (ПСМРБ) За реда на водене на държавния земен кадастър и мониторинг на земята, № 508 – 1991 г.
ПСМРБ за държавния кадастър на недрата, № 62 – 1999 г.
ПСМРБ За държавните кадастри на природните ресурси, № 248 – 1993 г.
ПСМРБ за Комитета по земни ресурси, геодезия и картография при СМРБ, № 1591 – 2001 г.
ПСМРБ за държавния горски кадастър, № 1031 – 2001 г.
ПСМРБ за държавния кадастър на почвите, № 416 – 1994 г.
ПСМРБ за държавния градостроителен кадастър, № 1743 – 1998 г.
ПСМРБ за реда на информационното взаимодействие на държавните кадастри, регистри и други информационни системи, № 494 – 1999 г.
ПСМРБ за създаването на единен регистър на имуществата, ограничени със заложни и ипотечни права, № 585 – 1998 г.
ПСМРБ за нормативните актове, необходими за реализиране на закона за административно-териториалното деление и въпросите на административно-териториалното устройство, № 1238 – 1998 г.

Източници: http://www.ncpi.gov.by

Система на кадастрите
В Република Белорусия съществува система от кадастри, които се намират в компетентността на съответните министерства и комитети.
Съществува система на информационно взаимодействие между различните кадастри и регистри.


Списък на кадастрите и органите отговорни за тях

• Държавен поземлен кадастър - Държавен комитет по земни ресурси, геодезия и картография,
• Държавен градостроителен кадастър - Министерство на строителството и архитектурата,
• Държавен горски кадастър - Министерство на горското стопанство,

• Държавен воден кадастър - Министерство на природата,
• Държавен климатичен кадастър - Държавен комитет по хидрометеорология,
• Държавен кадастър на атмосферния въздух – Министерство на природата,
• Държавен кадастър на недрата - Министерство на природата,
• Държавен кадастър на животинския свят – Министерство на природата,
• Държавен кадастър на растителния свят – Министерство на природата,
• Държавен кадастър на почвите - Министерство на природата,
• Държавен кадастър на замърсяването – Министерство на природата,
• Държавен кадастър на подземното недвижимо имущество - Министерство на жилищното комунално стопанство;


Орган по информационното взаимодействие

Органът, определящ реда и отговарящ за информационното взаимодействие е Координационния съвет по кадастровите системи при Съвета на Министрите на Р.Б.


Държавен поземлен кадастър
Във връзка с Кодекса за земята се води Държавен поземлен кадастър и се осъществява мониторинг на земите. Те са система от сведения и наблюдения, които се предоставят на заинтересуваните учреждения, предприятия, организации и граждани.

Държавният поземлен кадастър е съвкупност от сведения и документи за правното положение, природно състояние и стопанско използване на земите. Той е предназначен за осъществяване на поземленото законодателство, регулиране на поземлените отношения, управление на поземлените ресурси, провеждане на земеустройство, оценка и планиране на стопанската дейност на земеделците и собствениците на земята, както и осъществяване на други дейности, свързани с използването и охраната на земята.
Данните от кадастъра се използват при установяване на правата на собствениците върху земни участъци, извършване на сделки с тях и определяне на стойността им.


Мониторинг

Мониторинг на земите е система на наблюдение за състоянието на земите и за своевременно отразяване на измененията в цената им, както и за предупреждение и отстраняване на негативни процеси.
Обект на мониторинг са всички земи на Република Белорусия.

Органи
Орган по поземления кадастър е Държавния комитет по поземлените ресурси, геодезия и картография. Той е подчинен на правителството на Белорусия.


Състав

КПРГК се състои от председател, назначаван и освобождаван от длъжността от президента на Република Беларус, заместник председатели и от колегия. Решенията на колегията се утвърждават със заповед на председателя.Към ДКПРГК е създаден и Научно технически съвет от изявени учени и специалисти.


Правомощия

ДКПРГК има следните правомощия:
• осъществява функцията на държавното регулиране в областта на поземлените отношения, охрана и рационално използване на земите, геодезическа и картографическа дейност и водене на единна политика в тази област;
• организира работите по земеустройството, извършване мониторинг на земята, водене на държавния поземлен кадастър, формиране на единна информационна банка данни относно поземлените ресурси на републиката;
• организира работата по оценка на земите;
• приема, в пределите на своята компетентност, нормативни правни актове, задължителни за министерствата, юридическите и физически лица, издава методически указания и инструкции.
• организира работите по регистрацията на земевладеенето и земеползването, картографирането на поземлените участъци, провеждането на изследвания и наблюдението на състоянието на земите.

Съдържание на кадастъра
Държавният поземлен кадастър съдържа данни за:
• разпределението на земите по категории;
• земевладелци, земеползватели и видове земи;
• състав, структура и състояние на земеделския фонд на републиката в обхвата на административно-териториалните единици;
• местоположението, размерите и границите на поземлените участъци,
• качествената им характеристика и режима на ползване;
• държавната регистрация на правата върху поземления участък и други сведения.
Воденето на Държавния поземлен кадастър и мониторинг на земите се осъществява по единна система.


Поземлено-кадастрова документация

Поземлено-кадастровата документация се състои от документи, които характеризират правния режим, количественото и качествено състояние на земите, както и тяхното местоположение. В нея са включени Държавните поземлено-кадастрални книги на селищата и районите и държавните поземлени кадастри на областта на гр. Минск и на републиката.

Ръководителите на предприятия, учреждения и организации, гражданите и упълномощените органи ежегодно предоставят сведения и информация за изменения в състоянието на земите, намиращи се в тяхно владение или ползване.

Комитетът по земни ресурси, геодезия и картография представя годишен цялостен отчет пред Съвета на министрите, за наличието, качественото състояние и използването на земите.

Държавен горски кадастър
Държавният горски кадастър е информационна система включваща икономически, екологически и социални сведения за държавния горски фонд
Определение
Държавният горски кадастър е система на непрекъснато документно отразяване на информацията за състоянието на държавния горски фонд.
Обект

Обект на Държавния горски кадастър е държавния горски фонд.
Като отчетни единици се ползват единиците за измерване на площта на участъците, обема на дървесината, стоиностите на горските ресурси.

Органи
Воденето на Държавния горски кадастър се осъществява от Министерството на горското стопанство.
Всички юридически лица водещи горско стопанство, правят ежегоден отчет пред териториалните органи на Министерството на горското стопанство.
Министерството на горското стопанство създава и поддържа функционирането на информационната система на Държавния горски кадастър, чрез събиране, систематизиране и обобщаване на постъпващата от териториалните органи информация.


Правомощия

Министерството на горското стопанство има следните Правомощията:
• осъществява воденето на Държавния горски кадастър чрез събиране, обобщаване, систематизиране и пазене на отчетната документация на Държавния горски кадастър;
• определя състава, съдържанието и сроковете за предоставяне на отчетната документация;
• оказва контрол за навременното предоставяне и за достоверността на информацията на Държавния горски кадастър;
• установява реда за предоставяне на информация от Държавния горски кадастър на заинтересованите лица;
• приема нормативни правни актове;
• определя реда на публикуване на документацията относно Държавния горски кадастър.

Държавен градостроителен кадастър
Във връзка със Закона за основите на архитектурната и градостроителна дейност, се води Държавен градостроителен кадастър
Определение
Държавният градостроителен кадастър е многоцелева система, която съдържа сведения за градостроителната документация, градоустройствените планове и прогнозите за комплексното социално-икономическо развитие на административно-териториалните образувания.


Принципи

Основни принципи на Държавния градостроителен кадастър са:
• Публичност на информацията.
Данните от Държавния градостроителен кадастър са общодостъпни. Изключение правят сведенията, които са с ограничен достъп.
• Обективност, пълнота и достоверност на сведенията.
• Единство на методическата и информационната основи за създаване и водене на базите с данни на републиканско, областно, градско и районно нива.

Орган
Орган по Държавния градостроителен кадастър е Министерството на архитектурата и строителството.


Правомощия

Министерството на архитектурата и строителството има следните правомощията:
• определя реда на предоставяне на информацията от Държавния градоустройствен кадастър на юридически и физически лица;
• разработва, с участието на други заинтересовани министерства, методически указания и инструкции по въпросите свързани с воденето на Държавния градоустройствен кадастър;
• организира събирането, регистрирането, систематизацията и съхранението на данните за територията на републиката;
• обезпечава научно, информационно, техническо и нормативно-методическо обслужване на републиканско, регионално и местно нива;
• осъществява контрол за своевременното предоставяне и
достоверността на информацията;Методическите указания и инструкции, издавани от Министерството на архитектурата и строителството в пределите на неговата компетентност, по въпроси свързани с Държавния градоустройствен кадастър са задължителни за всички юридически и физически лица.

Публичност на информацията
Списъкът с информационните обекти е открит и свободно се предоставя на субектите на информационното взаимодействие.

Безвъзмездност на информацията
Предоставянето на информация на органите на Република Белорусия, при изпълнение на задълженията им се осъществява на безвъзмездна основа.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов