КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 10 Авг 2020, 11:05

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: БЕЛГИЯ
Ново мнениеПубликувано на: 26 Авг 2009, 10:44 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Правна уредба

Граждански кодекс (Code civil), книга трета, глава 18 (ипотечен закон) от 16 декември 1851 г., изм и доп.
Кралско постановление относно създаването от една страна на Управление по кадастъра, регистрацията и областите и на Управление по покритието и от друга страна, на поста генерален одитор, ръководител на служба и относно реформа в Управлението за данъчен режим на предприятията и доходите от 18 декември 1998 г.


Източници http://www.just.fgov.be

КАДАСТЪР

Администрация по кадастъра
Създаване на управление по кадастъра

Управлението по кадастъра, регистрацията и областите се създава в Министерство на финансите към генералното данъчно управление.
Управлението по кадастъра, регистрацията и областите е данъчно управление.

Органи

• Генерален директор;
• Комитет за управление. Той включва генералния директор на Управлението по кадастъра, регистрацията и областите и шестима генерални одитори. Генералните одитори се определят от министъра на финансите по предложение на генералния директор на Управлението по кадастъра, регистрацията и областите);
• Служители. Те се назначават от генералния администратор по материята за данъците след консултации с генералния директор на Управлението по кадастъра, регистрацията и областите).

Комитетът за управление има следните задачи:
• да прави предложения в материята за управление на данъците в областите, които са във връзка с компетентността на Управлението по кадастъра, регистрацията и областите;
• да интегрира службите, компетентни в областта на информатиката, строителството, поддръжката и персонала на централните служби на Управлението по кадастъра, регистрацията и областите.
Генералният директор на Управлението по кадастъра, регистрацията и областите може да делегира част от своите правомощия на всеки от генералните одитори, които участват в Комитета за управлението.

ИМОТЕН РЕГИСТЪР

Начин на вписване на привилегиите и ипотеките

Вписванията се извършват в службата за съхраняване на ипотеките в района, в който се намират вещите, върху които има привилегия или ипотека. Придобитите права на привилегия или на ипотека, които не са вписани след смъртта на длъжника могат да се впишат в тримесечен срок от откриването на наследството.

Вписването се извършва, когато кредиторът предостави лично или чрез трето лице на пазителя на ипотеките, автентично извлечение от акта, който поражда привилегия или ипотека.
Към него се прибавят две писмени бордера на гербова хартия, от които едното трябва да е закрепено за извлечението от акта.
Бордерата съдържат:
• Имената, местожителството и професията на кредитора;
• Имената, професията и местожитеството на длъжника или друг способ за специално индивидуализиране, за да може пазителят да определи безусловно този, върху който тежи ипотеката;
• актовете, които учредяват, потвърждават или признават ипотека или привилегия и датата на тези актове;
• размерът на капитала и акцесорните вземания, заради които е поискано вписването и падежът на плащането;
• определяне на естеството и положението на всеки от имотите, върху които вписващият запазва своята привилегия или ипотека.
Вписващият е длъжен да избере местожителство в района на първоинстанционния съд по местоположение на имота.
Пазителят отбелязва в регистъра си съдържанието на бордерата. Той връща на заинтересуваните извлечението на акта и едно от бордерата, в долния край на което удостоверява направеното вписване, като посочва датата, тома и поредния номер на това вписване.


Документи, представяни при вписването

За да се извършат вписванията, страните представят на пазителя лично или чрез трето лице:
• за искова молба:
- две извлечения, съдържащи имената, професиите и местожитеството на страните;
- в случай на нов собственик -- неговите данни и посочване на правното му основание;
- правата, чието унищожаване се иска и съдът, който ще разглежда иска;
• за съдебно решение:
две извлечения, издадени от секретаря на съда, съдържащи имената, професиите и местожитеството на страните, диспозитива на решението и съдът, който го е постановил;
• за цесия:
автентично извлечение от акта;
На пазителя се представят и:
• от нотариуса, ако става дума за нотариален акт:
две извлечения, съдържащи датата на акта, установяващ прекратяване на сдружение на съсобственици, името на нотариуса и седалището му, както и имената, професиите и местожитеството на страните на визирания акт;
• от ищеца, ако става дума за искова молба:
две извлечения, съдържащи имената, професиите и местожитеството на страните и съда, който е компетентен да разгледа иска;
• от страните или от трето лице, ако става дума за съдебно решение:
две извлечения, издадени от секретаря на съда, съдържащи датата, на която е постановено съдебното решение, съдът, който го е постановил, имената, професиите и местожителството на страните, диспозитива на съдебното решение и удостоверение от секретаря на съда, че не е било обжалвано.

Неизвършването на една или повече от предписаните по-горе формалности води до нищожност на вписването, само когато настъпи вреда за трето лице.

Вписванията относно вещи на починало лице могат да се извършват и при простото посочване на починалия.

На този, в полза на който съществува вписване, или на неговите представители, е позволено да променя избраното от него местожителство в регистъра, като трябва да избере и да посочи друго в същия район.
Той трябва да депозира в ипотечната служба автентичен акт, установяващ волята му, или да подпише в самия регистър декларация относно промяната на местожитеството. В последния случай, ако пазителят поиска, идентичността се установява от нотариус, който полага подписа си в долната част на декларацията.

Срок на запазване на привилегията или на ипотеката

Вписванията съхраняват ипотеката и привилегията за тридесет години от момента на тяхната дата. Действието им спира, ако вписването не е било подновено преди изтичането на срока.

Разноски по вписването

Разноските по вписването и обновяването са за сметка на длъжника, ако не е уговорено друго.

Ред за извършване на вписването

Когато повече актове, подлежащи на вписване, са били представени в един и същ ден в ипотечната служба, редът се определя според датата на тези основания. За основанията, които имат една и съща дата, редът се определя според номера, под който е отбелязано предаването на основанията в регистъра на депозираните документи.

Задъжения на пазителя на ипотеките
Задължение за водене на регистри
Пазителят трябва да поддържа:
• регистър на депозираните документи, където се установяват по номера, под който са се извършили, предадените основания, за които се изисква вписване;
• регистри, към който се отнасят вписванията;
• регистри, към които се отнасят вписванията на привилегии и ипотеки и тяхното заличаване или намаляване.
• регистър, в който отнасят чрез извлечение по реда на предаването на актовете и по името на всеки собственик и в графата, която му е предназначена, вписванията, заличаванията и другите актове, които го засягат. Те посочват и регистрите, към които е отнесен всеки акт, както и номерът, под който е заведен.

Страниците на всички регистри се номерират и парафират от един от съдиите на съда, в района на който е създадена службата.
Регистърът на депозираните документи и регистрите за вписване на актовете се обновяват всеки ден.

Задължение за даване на сведения

Пазителите са длъжни да дават на молителите при поискване сведения за всички актове, които подлежат на вписване.

Задължение при извършване на вписването

Те могат да извършват вписвания в регистрите само според датата и номера на предадените им документи.

Задължение за издаване на удостоверения

Съхранителите на ипотеки са длъжни да издават удостоверения за промените във вещните права, както и на отдадените аренди на всеки, посочен в писмените искания, изготвяни за тази цел.
Те са длъжни да издават на всеки молител копие от съществуващите вписвания или от удостоверенията, установяващи несъществуване на вписването.

Отговорност на пазителя на ипотеките
Отговорност за вреди

Пазителите отговарят за вреди, причинени от:
• пропуски в регистрите за вписване на актове, подлежащи на тази формалност, както и за вписвания, изискани от тяхната служба;
• пропуск при отбелязване в удостоверение на едно или повече вписвания, освен ако грешката не идва от недостатъчни сведения, които не могат да им се вменят.

Последици от невписването

Имотът, по отношение на който съхранителят е пропуснал да отбележи в удостоверение едно или повече вписани ипотечни права, се освобождава от тях по отношение на новия собственик, въпреки че молбата за удостоверение посочва ясно длъжника, в тежест на когото е извършено вписването.

Отговорност при неизвършване на вписване

Пазителите не могат да откажат или да забавят вписване, нито издаване на удостоверение. Ако го направят, дължат обезщетение на страните.

Административнонаказателна отговорност

Пазителите са длъжни да се съобразяват в изпълнението на функциите си със своите задължения. За неизпълнение им се налага глоба от 50 до 1000 франка при първо нарушение. В случай на рецидив, глобата е двойна, а може да последва и уволнение.

Отбелязването на депозираните документи и вписванията се правят върху регистрите, без да се оставят празни полета или междулинии. Наказанието е глоба от 500 до 2000 франка, като отделно се дължи и обезщетение на страните.
Пазителят може да извърши за своя сметка поправяне на грешките, които е допуснал, като прави вписване в регистъра на актовете и на бордерата, но по актуалната дата, предшествани от бележка относно предходното вписване.

Документи, които подлежат на вписване
В регистъра на депозираните документи по реда на предаването им на пазителя на ипотеките се вписват:
• всички актове, съдебни решения, бордера и други документи, съставени, за да бъдат вписани или просто отбелязани в полето на регистрите;
• актовете и съдебните решения, които предписват пълно или частично освобождаване от вписаната привилегия или ипотека.

Вписванията в регистъра на депозираните документи води до незабавно издаване на копие.

Служителите съставят заверено копие за всеки акт, съставен на чернова или в оригинал, който води до заличаване, поправяне или отбелязване в полето на регистъра. Копието се предава на пазителя на ипотеките заедно с акта. В случай на загубване или на унищожаване на акта, то е достоверно като самия акт.

Данни за физическите лица

Във всеки акт и документ, предмет на вписване в ипотечната служба всяко физическо лице, на името на което трябва да се извърши вписване, се определя чрез:
• името си;
• мястото и датата на раждането;
• местожителството.
Когато актът е автентичен или става дума за законна ипотека, публичният служител трябва да удостовери името си, датата и мястото на раждане. Това удостоверение се изготвя според регистрите за гражданско състояние.
В другите случаи извлечение на регистрите за гражданско състояние се прилага към акта или документа.
Ако лицето, на името на което трябва да се направи вписване, не е вписано в регистрите за гражданското състояние, нито в националния регистър, публичният служител описва в удостоверението документа за самоличност, от който са извлечени данните.

Данни за юридическите лица

Във всеки акт, предмет на вписване в ипотечна служба, всяко търговско дружество, сдружение или друго юридическо лице се определя чрез:
• фирмата;
• правната форма;
• датата на учредителния акт;
• седалището;
• идентификационния номер за ДДС, ако подлежи на вписване.

Данни за недвижимите имоти

Определянето на недвижимите имоти, които са обект на вписване на акт или на документ - предмет на вписване, съдържа следните данни:
• географско положение (община, улица, номер);
• кадастрално определяне, което е резултат от матрица, датираща от поне една година;
• естество

Ако преди вписването на последното основание елементите от географското положение и кадастралното определяне са променени, попълват се и данните, които се съдържат в последното основание.

Пазителят може да откаже вписване или издаване на исканото удостоверение, ако горните правила не са спазени.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов