КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 17 Юни 2021, 19:23

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ШВЕЙЦАРИЯ
Ново мнениеПубликувано на: 26 Авг 2009, 10:44 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 374
Швейцария

Правна уредба

1.Швейцарски граждански законник от декември 1907 г., в сила 1, януари 1912, последно изменение от 24, март 2000 г. (Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907)

2.Правилник за поземления имотен регистър от 22, февруари 1910 г., изменение от 1, юли 1997 г. (Verordnung betreffend das Grundbuch vom 22. Februar 1910)

3.Правилник за официалното измерване от 18, ноември 1992 г.,изменение от 29, септември 1998 г.( Verordnung ueber die amtliche Vermessung vom 18.November 1992)

4.Конфедерален закон за селското стопанство от 29.април 1998г.,изменение от 26, юни 2001 г.(Bundesgesetz ueber die Landwirtschaft vom 29.April 1998)

5.Правилник за селскостопанския производствен кадастър и обособяването на зони(Правилник за селскостопанските зони ) от 07, декември 1998 г(Verordnung ueber den landwirtschaftlichen Produktionskataster und die Ausscheidung von Zonen, vom7.Dezember 1998)

6. Правилник за опазване на водите от застрашаващи ги течности от 01, юли 1998г., в сила от 01, януари 1999 г.
(Verordnung vom 1.Juli 1998 ueber den Schutz der Gewaesser vor wassergefaerdenden Fluessigkeiten)

7. Правилник за лозарството и вноса на вино от 07, декември 1998 г.,в сила от 12.януари 1999 г.( Verordnung ueber den Rebbau und die Eunfuhr von Wein vom 7.Dezember 1998)

8. Правилник за инфраструктурата на полетите в сила от 06, юни 2000 г.( Verordnung ueber die Infrastruktur der Luftfahrt)

ДЕЙСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Кадастър
В Швейцария няма цялостна правна уредба относно кадастъра и кадастралните карти.
Отделни разпоредби за кадастъра има в Закона за селското стопанство и приетите въз основа него
Правилник за селскостопанския производствен кадастър и обособяването на зони/Правилник за селскостопанските зони/,
в Правилника за лозарството и вноса на виното -кадастър по лозята,
Правилник за лесничейския размножителен материал /чл.5/- национален кадастър за сменните запаси;
в Закона за опазването на околната среда и приетите въз основа на него Правилник за опазване на водите от застрашаващи ги течности /чл.12/-кадастър за съоръженията, съдържащи вредни за водите течности, Правилник за инфраструктурата на полетите /чл.62/ кадастър за ограничаване на препятствията.

Селскостопански производствен кадастър
Използваемата селскостопанска земя обхваща области за летни пасища и селскостопанските стопанисвани площи.Според производствените връзки и условията на живот те се разделят на зони и области
Областите за летни пасища обхващат зони за летни пасища и обществени ливади.
Планинските области обхващат четири категории планински зони
Равнинните зони се състоят от зони с хълмове, междинни зони, разширени междинни зони и земеделски зони.
За разграничаването и подразделянето на планинските области се взимат до голяма степен предвид климатичните условия, транспортното местоположение и повърхността на областта.Това разграничение важи и за хълмистите области,като за тях особено значение има качеството на повърхността на земята.
Земеделските зони обхващат повърхността на низините, с изключение на хълмистите зони, преходните зони и разширените междинни зони.
Границите между областите се определят от Федералната служба по селско стопанство, която ги определя така, че най- лесно да се прилага законодателството.Кантонът, в чиято област минава спорна граница, се изслушва./чл.4,ал.1 и 2/.
Федералната служба очертава границите на зоните и областите на топографски карти върху електронни и хартиени носители, които съставят селскостопанския производствен кадастър.
Картите се съхраняват
• за цяла Швейцария -от Федералната служба
• за кантоналните области -от посочената от кантона служба
• за общинските области –от общините


Лозарски кадастър
Според чл.61 от Закона за селското стопанство кантоните водят въз основа на основните закони на федерацията лозарски кадастър, в който отбелязват особеностите на насажденията с грозде.
Кадастърът за лозята съдържа поземлени имоти с лозарски площи и площи с новозасадени лози.За всяка площ той съдържа
• името на стопаните или собствениците;
• номера на парцела;
• площта на лозето в кв.м.;
• сорта на лозята и площта, която заемат;
• допустимите видове вино, които могат да се произвеждат от тези лозя;
• в определени случаи изключените лозарски площи от промишленото производство на вино.
Кантоните могат да въведат допълнителни данни в лозарския кадастър.Те могат да отказват да впишат лозарски площи, които съгласно чл.2. ал. 4 следва да се включат в регистъра.
Данните в кадастъра се актуализират всяка година./чл.4от Правилника за лозята и вноса на вино/

Национален кадастър за семенните запаси
Федералната служба на околната среда, горите и ландшафта води кадастър за семенните запаси, в който се записва изходящия посадъчен материал за стопанисваните гори, чийто произход е установен.
Първоначалният посадъчен материал, който е с избран, проверен, и сигурен произход се отчита в кадастъра /чл.5 от Правилника за увеличаване на лесничейския размножителен материал./

Кадастър на съоръженията, съдържащи течности, застрашаващи водите
Съгласно чл.12 от Правилника за опазване на водите от вредни течности, кантоните водят кадастър за тези съоръжения. В кадастъра се съдържат данни за съоръженията, които осигуряват сигурността на съхранението на опасните течности. Съгласно чл.1 Правилникът се прилага по отношение на складови съоръжения, обменни пунктове, съоръженията на предприятията, когато те, съдържат течности, които застрашават водите.

Кадастър за ограничаване на препятствията
Според Правилника за инфраструктурата на въздушните полети, Федералната служба установява ограничителни повърхности, които се нанасят в кадастрите за всяко летище, и доколкото е необходимо, за съоръженията, които осъществяват сигурността на полетите,както и за пистите на летищата, които трябва да съответстват на международните предписания.Службата връчва на кантоните и на общините ограничителния кадастър и те включват кадастъра в.изпълнение на бюджетите си, като определят и съобщителните съоръжения за летищата на територията на кантона или общината.

ПРОЕКТ КАДАСТЪР 2014

Проектът дава представа за модерна кадастрална система, която се въвежда през 2014 година.В нея са заложени следните принципи:

• модерният кадастър да отразява напълно правното състояние на земята, включително всички права, задължения и ограничения, които се основават на публичното право;
• разграничението- план/карта и регистър/ книга за поземлените имоти да се премахне;
• кадастралното картографиране да се замени с моделиране;
• няма кадастри върху хартия и начертани с молив. Модерният кадастър да се основава на гео-информационната техника;
• модерната интегрирана кадастрална система да бъде до голяма степен частна и да работи в сътрудничество с частния и публичния сектор;
• модерният кадастър да покрива инвестиционните и производствените си разходите;

Правната сигурност на съдържанието на кадастъра да обхване и по широки области. При традиционните кадастри от 19 и 20 век правната сигурност в много голяма степен отразява задължителното заснемане на частноправни вещни права, без напълно да отразява публично-правните ограниченията, въз основа на почти липсващите задължения за регистрация. Публичноправните ограничения сега проявяват правната си сила на основата на закона, а не от документацията или регистрацията в плановете.

Обектите в кадастър 2014 се моделират съгласно принципа на праната независимост, който изисква
• юридическите поземлени обекти, предмет на един и същи закон и за които се предвижда един и същи процесуален ред за обжалване, да се отделят в отделна информационна система;
• за всеки препращащ процесуален ред на конкретен закон да се изготвя специално информационно пространство за юридическите поземлени обекти,които да се свържат с основната процедура по въвеждане на данни в кадастъра.

Проект Кадастър 2014 е международен проект, започнал през 1994 г.под егидата на Международната федерация на инженерите-землемери. Комисия № 7 формулира задачата на проекта: да се обхванат тенденциите на съществуващите кадастрални системи и да се развие визията на една бъдеща система. Периодът от време, в който ще се изготви системата е 20 години, и така възниква заглавието на проекта-Кадастър 2014.
В работата по проекта са участвали общо 40 работни групи от 26 страни. На семинар през 1995 в Делф, Холандия се раздават формуляри с въпроси относно съществуващите тенденции в кадастралните системи и начините за финансиране и на приватизирането на кадастралните системи.
Резултатите от това запитване служат за отправни точки в работата на работните групи.

Заключенията от първото запитване са, че имотният кадастър съдържа само данни за частноправното състояние на недвижимите имоти, без да се документират и представят ограниченията от публичноправната сфера, от което правната сигурност силно страда; разграниченията- карта/план и регистър/книга за вписване на недвижимите имоти не е достатъчно ефективно;има технологичнообусловени и силно застъпени тенденции за дигитален, информационен формат на данните и това силно се свързва с тенденцията за автоматизирано обработване на данните и с компютъризирането;в различни кадастрални системи има тенденции за приватизиране на част от дейностите, предимно в областта на оперативната работа;колкото по-дългосрочни са аспектите на новия обществен мениджмънт, толкова ще бъдат по-важни, тъй като финансирането на кадастралната система има важно значение.
Изхождайки от гореспоменатите тенденции първата работна група формулира шестте принципа на кадастър 2014 и въз основа на тях разширява традиционното определение за кадастър.
• традиционни дефиниции за парцел и кадастър
1. парцел е част от земната повърхност с определени граници, върху която едно физическо или юридическо лице има право на собственост.
2. кадастърът е систематически съставен публичен инвентарен опис за всички парцели на определена територия или област, който се основава на измерване на границите между отделните парцели
• дефиниции за кадастър 2014
1. поземлен обект е част от земната повърхност, в чиито граници съществуват обединяващи условия. Юридическите поземлени обекти се описват чрез съдържанието на правата или на ограниченията или чрез граници, в които действат права или ограничения
2. Кадастър 2014 е систематично съставен публичен инвентарен опис за юридическите поземлени обекти на определена територия или област, който се основава на измерването на границите между тях.

Ръководител на първата група е Йорг Кауфман от Кауфман консултинг, Рюдлинген, а секретар е Даниел Штойдлер, заместник на конфедералната дирекция по измерванията, Берн. Именно те представят резултатите от проекта в Швейцария, и разработват съвместно с сдружението на Швейцарските инженери-землемери кадастрални системи по новия проект.До настоящия момент по принципа на Кадастър 2014 се въвеждат данни
за горите /Федералния закон за горите/.

ИМОТЕН РЕГИСТЪР

Производство по вписване
Съгласно чл.655 от Швейцарския граждански кодекс /ZGB/ поземлени имоти по смисъла на закона са :
• Недвижимите имоти
• самостоятелни и трайните права върху поземлени имоти
• Мините
• Съсобствените части върху поземлени имоти

За правата върху поземлените имоти се води поземлен регистър. Той се състои от главна книга и допълнителна към нея книга с планове, обозначение на недвижимите имоти, възбрани, описание на имотите, както и от дневник.
Предпоставките и вида на вписване на самостоятелните и трайните права върху поземлените имоти, мините и съсобствените части върху парцелите се уреждат от правилника за вписване.
Поземлените имоти, които не са частна собственост, и които служат за публично ползване се вписват в имотния регистър, ако върху тях трябва да се впишат вещни права или кантоните предвиждат те да бъдат вписани.
Ако се промени предназначението на поземления имот в неподлежащ на вписване имот, то той се отписва от имотния регистър.

Всеки поземлен имот се записва на отделна страница и има собствен номер в главната книга.
Процедурите при делби на поземлени имоти или при уедряването им се уреждат с правилника,издаден от Федералния съвет /чл.945 Швейцарски граждански законник/.

На всяка страница на имотния регистър в отделна колона се записва
• Собствеността
• Предназначението и тежести, които се свързват с поземления имот или почиващи на тях
• Правото на залог, ако е учредено такова
По желание на собственика на имота се вписва принадлежността на имота и може да се заличи единствено със съгласието на всички лица, имащи право на вписване в регистъра./чл.946/

Със съгласието на собственика могат да се впишат , на една и съща страница.повече имоти, които нямат връзка по между си. С изключение на основното предназначение на имота, вписването на тази страница е общо за всички поземлени имоти.
Собственикът може по всяко време да поиска отделянето на един имот от общата страница, като запази съществуващото положение.

Фактът на вписването в имотния регистър се отбелязва незабавно в дневника на имотния регистър, по заявлението на лицето. Приложенията, въз основа на които е станало вписването се подреждат и запазват в отделна партида..
Съгласно чл.948, ал.3 от Швейцарския граждански законник в кантоните, в които вместо приложения е предвидено официална заверка от съдия по вписванията, може да се състави констативен протокол, който замества нотариалната заверка.

Органи
Правомощия на Федералния съвети на кантоните
Федералният съвет установява формулярите за имотния регистър, издава необходимите правилници и може да дава препоръки за водене на помощни регистри като определя правила за това .
Кантоните имат право да дават предписания за вписване на вещни права върху поземлени имоти, които са подчиняват на кантоналното право, но за валидността им е необходимо одобрението на Федералният съвет.
Федералният съвет може да даде право на кантон, който да води имотен регистър с електронна обработка на данни, като определя предпоставките и изискванията за водене на този регистър./чл.949,946а/

Заснемането и описанието на отделни поземлени имоти в регистъра изисква наличието на план, който по правило се основава на официално измерване.Федералният съвет определя принципите за изработване на плановете Съгласно чл.7 от Правилника за служебните измервания план по имотния регистър е изобразено графическо извлечение от основната партида, което като съставна част на имотния регистър отделя недвижимите имоти и обособените самостоятелни и трайни права.
В плана за имотния регистър се нанасят постоянни, бележни точки, данни относно качеството на земята, самостоятелни обекти, положение на граници, номенклатури, недвижими имоти и тръбопроводи.

За водене на имотния регистър се обособяват региони, като поземлените имоти се вписват в книгата на региона, в който се намират. Ако един парцел се намира в няколко региона, то той се вписва в имотния регистър на всеки един регион като се обозначава този факт.Заявлението за вписване и приложенията към него следват имотния регистър на региона, в който се намира най-голяма част от имота.Съдията по вписванията съобщава за вписването в другите региони.

За устройството на службите по вписвания, описанието на регионите, назначаването и изплащането на възнагражденията на служителите, както и за правилника за надзор следят отделните кантони. Предписанията на кантоните(с изключение на назначенията и възнагражденията на служителите) се одобряват от Федералния съвет.
За вписванията и определянето на граници на недвижими имоти кантоните събират такси .

Административно -наказателни разпоредби
Кантонът носи отговорност за всички възникнали вреди при водене на поземления регистър.
Срещу служителите и чиновниците по вписванията, както и срещу органите, упражняващи надзор над тях, кантонът има регресно право, като от виновните служителите и чиновниците може да поиска обезпечение.

Служебната дейност на съдията по вписванията подлежи на периодичен контрол.
Жалби срещу начина на водене на регистъра, които се отнасят до приложенията и декларациите и поведението на съдията по вписванията, се подават до кантоналните органи по надзора, доколкото за тях не е предвидено съдебно обжалване.
Умишлените или небрежните нарушения на задълженията на лицата, работещи в сферата на вписванията се наказват от кантоналните контролни органи с дисциплинарни наказания.

Дисциплинарни наказания са :
• предупреждение,
• глоби до 1000 франка,
• или в тежки случаи – отстраняване от длъжност.
От виновните лица може отделно да се търси по съдебен ред наказателна отговорност.

Публичност на регистъра
В службите по имотния регистър могат да се правят справки за актуалното състояние на поземлените имоти. Всеки има право да получава информация кой е собственик на поземлените имоти.Който удостовери по надлежен начин интереса си да получи информация за конкретен поземлен имот може да получи и извлечение от имотния регистър за него.

Периодично кантоните публикуват информация за придобиването на собственоста върху поземлени имоти.
Съгласно чл.943, ал. 2 от ZGB публикуването съдържа :
• номера, площта, вида и местонахождението на имота, както и вида на сградите в местонахождението им в недвижимия имот
• имената и адресите или седалището но лицата, чиято собственост са декларираните имоти
• дата на придобиването на недвижимата собственост по заявлението
• при съсобственост и етажна собственост-квотите
Кантоните могат да публикуват и други данни срещу заплащане, както и да отказват публикуване за придобиване на малки поземлени имоти, идеални части върху тях или реални части.

Правилник за поземления регистър и Правилник за служебното измерване
В двата правилника, който са неразделна част от допълнителните и изпълнителните укази на Швейцарския граждански законник са уредени изчерпателно процедурите, отнасящи се до заснемането на недвижими поземлени имоти; правилата за вписването и заличаването на поземлените имоти; възбрани наложени върху тях, правилата за отбелязвания, забележки, възражения във връзка с налагането на възбрани и тежести върху недвижими имоти; кантонален надзор над вписванията; особени правила за водене на електронния имотния регистър/правилник за поземления регистър (211.432.1)/;
служебно измерване- обхват съдържание, органи; съхранение на кадастрални данни и достъп до информацията; създаване на планове за имотния регистър;определяне на граници между поземлените имоти,/ правилник за служебното измерване (211.432.2) /

Жалби
Съгласно чл.102, ал.1 от Правилника за поземления имотен регистър срещу воденето на имотния регистър могат да се подават жалби до надзорните органи на кантона. Последна инстанция е Федералният съд.
Жалбата срещу решението на кантоналните органи се подава чрез Федералната служба на правосъдието до Федералния съд.

При отказ за вписване заявителят или всяко заинтересовано лице, което е засегнато от отказа за вписване подава жалба в 30 дневен срок пред кантоналните надзорни органи.В същия срок се обжалва отказа на надзорния кантонален орган пред горестоящия кантонален орган, който решава дали отказа за вписване на съдията по вписване ще породи последици. Срещу последното кантонално решение може да се подаде в 30 дневен срок жалба до Федералния съд.
Всеки, който е засегнат от разпореждане на съдията по вписванията, което не се отнася до отказ за вписване, може да подаде в 30 дневен срок жалба до надзорните кантонални органи. Без ограничение във времето се подават жалби срещу отказ или забавяне на служебно действие, което трябва да се извърши от съдията по вписванията.

Службата за правото на имотен регистър и на поземлена собственост упражнява върховен надзор над дейността по вписванията. относно;
• образците за приложения на воденето на имотния регистър и издаването на каталог за водене на електронен имотен регистър
• изпълнението на указанията по този правилник
• провежда инспекции над дейността на служителите по вписванията
• определя специални задачи за кантоните, в които се води електронен имотен регистър, като следи за изпълнението на особените правила за електронния имотен регистър по дял XIII от правилника
Службата може да предписва препоръки, свързани със предоставяне на данни от имотния регистър и електронния регистър.

Правила за водене на електронен имотен регистър
Съгласно чл.111 от Правилника за имотния регистър елктронният имотен регистър свързва данните от главната книга, дневника, описанието на поземлените имоти и помощния регистър в единна информационна система. От данните в главната книга на електронния имотен регистър трябва да е достатъчно ясно за инженерите–землемери, при изпълнение на служебните им задължения, чия е собствеността, предназначението и, отбелязванията за нея.Достъпът до тези данни се определя от кантоните.
Кантоните могат да разрешат пряк или непосредствен достъп до данни от електронния имотен регистър
• на служители, занимаващи се с документация и на данъчни органи,когато са необходими за изпълнение на служебните им задължения
• на други органи, които описват данните и се нуждаят от тях за установяване на взаимоотношенията на собственост върху поземлените имоти, когато тези данни са необходими за изпълнение на служебните им задължения
• на определени лица, на които принадлежи правото на собственост върху поземлените имоти или на лица, претендиращи за правото на собственост
Всяко запитване на едно лице до пряк или непосредствен достъп до регистъра се записва автоматично и най-късно до една година да му се предостави достъп.След изтичане на пет години отбелязванията във връзка със запитването се унищожава.

Процедура по създаване на елктронен имотен регистър
Ако един кантон иска да въведе електронен имотен регистър, то той трябва да отправи заявлението си до кантоналната службата за правото на имотния регистър и поземлените права.
Към заявлението се прилагат решението на кантона, описание на системата, срокове за въвеждане на системата в отделните служби по вписванията или регионите.
Описанието на системата съдържа представяне на структурата на системата чрез описания и графики;каталог с данни с образци и свързващи схеми;концепция за функционирането на службата, запазването и сигурността на данните.
Кантоналната службата за правото на имотен регистър и поземленото право проверява пълнотата на данните, може да подложи проекта на предварително изпитание, като провери функционирането на системата на теория и практика и в рамките на 3 месеца съобщава резултата на кантона.
Конфедералният департамент на правосъдието и полицията дава разрешение на кантона за водене на електронен имотен регистър, когато
• кантоналното изпълнение на постановлението е одобрено или безусловно може да се одобри и
• системата съответства на законовите изисквания /чл.111 o VBG/.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов