КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 09 Май 2021, 20:49

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Концепция за електронно правосъдие
Ново мнениеПубликувано на: 13 Мар 2013, 12:15 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
ПРОЕКТ

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

от

ДИАНА КОВАЧЕВА - МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТООТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Концепция за електронно правосъдиеУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане настоящия доклад относно проект на решение на Министерския съвет за приемане на проект на Концепция за електронно правосъдие.

Реформата на съдебната система е безусловно свързана с въвеждането на електронното правосъдие. Електронното правосъдие е комплекс от финансови, организационни, технологични, образователни и нормативни мерки, целящи ефективното използване на информационните и комуникационните технологии в съдебната система за обезпечаване на следните принципи:
- Безхартиена съдебна система;
- Право, но не задължение;
- Обезпечена оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- Икономии;
- Прозрачност;
- Оптимизиране натовареността на магистратите;
- Гъвкавост и динамика.

Електронното правосъдие има за цел да осигури:
 Възможност на гражданите и юридическите лица за упражняване на процесуални права в електронна форма;
 Извършване на удостоверителни изявления от органите на съдебната власт;
 Обезпечаване на вътрешната организация на работата с електронни дела;
 Обмен на електронни документи между различните органи на съдебната власт от една страна и обмен между тях и административните органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, от друга.

Електронното правосъдие ще се реализира въз основа на следните принципи, подробно развити в проекта на Концепция:

- Съблюдаване на институционалното разделение между
органите на съдебната власт. Тук водеща роля ще има Висшият съдебен съвет (ВСС), като на него законът ще възложи изготвяне на правила за прилагането на нормативната уредба.

- Осигуряване на оперативна съвместимост и сигурен обмен. Обменът на документи и данни ще се извършва чрез привързването на системите на органите на съдебната власт с единната среда за обмен на електронни документи, създадена за нуждите на електронното управление. По този начин ще се гарантира надеждно съхранение и опериране с информацията, с която боравят органите на съдебна власт посредством изграждането на огледални центрове.

- Гъвкавост и поетапност при преминаване на съдебната система, към работа в условията на електронно правосъдие.
- Право, но не и задължение. Предложените промени само разширяват правните възможности на гражданите за избор на начин на упражняване на правата им и по електронен път, а не ги лишават от възможността да бъдат уведомявани на хартиен носител или въобще производствата да протекат в познатата форма.

ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЕЗ СЛЕДНИТЕ ФАЗИ:

ПЪРВА ФАЗА – ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ В ПЕРИОДА НА ПРЕХОД, КОЯТО ВКЛЮЧВА:


І. НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ:

Необходимите нормативни промени обхващат пакет от изменителни закони, с които се стартира електронното правосъдие – Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс и Закон за изменение и допълнение на Наказателно – процесуалния кодекс.

С тези закони ще се регулират основните групи отношения в организацията на работата на органите на съдебната власт в гражданския, административния и частично в наказателния процес, като ще се осигури възможност за:
- Упражняване на процесуални права в електронна форма от страна на гражданите в гражданския и административния процес, с изключение на нотариалните и охранитните производства по вписване на юридически лица;- Издаване на актове и извършване на действия от органите на съдебната власт в електронна форма в гражданския и в административния процес, с изключение на нотариалните и охранителните производства по вписване на юридически лица;
- Извършване на удостоверителни изявления в електронна форма от всички органи на съдебната власт;
- Водене на електронни дела и едновременна работа с електронни и хартиени дела от всички органи на съдебната власт;
- Оперативно съвместим и сигурен обмен на електронни документи между органите на съдебната власт, административните органи, лицата, осъществяващи публични функции;
- Водене, съхранение и достъп до електронни регистри на актовете на органите на съдебната власт, с обявяване на актовете;
- Упражняване на някои процесуални права в електронна форма от страна на гражданите и юридическите лица, органите на съдебната власт и органите на досъдебното производство в досъдебната фаза.

ІІ. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ:

До 6 месеца от приемане на пакета на нормативни актове:

1. Висшият съдебен съвет следва да предприеме мерки, насочени към:
 Адаптиране на съществуващия портал за електронно правосъдие за осигуряване на връзки към интернет-страниците на органите на съдебната власт;
 Внедряване на информационната система на електронния регистър на органите на съдебната власт;
 Осигуряване на интеграция на регистъра с информационните системи на органите на съдебната власт и на лицата, осъществяващи публични функции, когато тези функции включват постановяването на актове и извършване на отбелязвания, свързани с акта на органа на съдебната власт;
 Обезпечаване на оперативна съвместимост за свързване на ползваните различни информационни системи в органите на съдебната власт помежду им, както и с информационната система на Единната информационна система за противодействие на престъпността;
 Осигуряване на обмен между информационните системи, използвани от органите на съдебната власт с един или с различни административни органи, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги и определяне на началния момент на предоставянето на обмена;
 Одобряване на информационни системи, които понастоящем могат да бъдат използвани от органите на съдебната власт.
2. Висшият съдебен съвет следва да обезпечи разработването на единен портал, чрез който гражданите ще имат достъп до интернет-страниците на органите на съдебната власт.
3. Висшият съдебен съвет следва да разработи основните изисквания за работа в условия на електронно правосъдие – технологични стандарти за извършване на процесуални действия в електронна форма, правила за едновременна работа с електронни и хартиени дела, стандарти и правила за оперативно съвместим обмен на информация между органите на съдебната власт, изисквания за информационна сигурност и т. н.
До 36 месеца от приемане на пакета на нормативни актове:

След приключването на първия етап от осигуряването на технологичните мерки, обезпечаващи функационирането на съдебната система в условията на частично въведено електронно правосъдие, ВСС следва да предприеме технологични мерки, обезпечаващи същинската фаза на електронно правосъдие, която следва да започне след третата година от приемането на изменителни закони.
В тази връзка през визирания период следва да бъдат изградени:
1. Единен портал на съдебната власт, осигуряващ в реално време:

 Централизиран и оторизиран достъп до съдържанието на електронни дела;
 Публикуване на електронни съобщения, електронно призоваване;
 Заплащане на такси;
 Предоставяне на електронни услуги;
 Достъп до унифицирани интернет страници на съдилищата.

2. Единна информационна система на съдилищата, която представлява:

 Централизирано хранилище на електронни дела и свързаните с тях документи;
 Поддържане на единни класификатори, адаптирани в съответствие с изискванията на ЕК;
 Досиета на магистрати, служители, съдебни заседатели и вещи лица;
 Автоматизирано разпределение на дела;
 Контрол на срокове за изпълнение на етапите в съдебните процеси;
 Контрол на натовареността на магистрати;
 Генериране на статистическа информация, справки и отчет в реално време.


ІІІ. ФИНАНСОВИ МЕРКИ
През първата фаза от реформата за въвеждане на електронно правосъдие следва да бъде обезпечен необходимият финансов ресурс.
Предвижда се, през първите три години от реформата да не се налага допълнително натоварване на бюджета на съдебната власт с извънредни разходи. Като източници на финансиране ще се ползват:
През 2013 г.
 Заделени целеви средства по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос 2.4;
 Бюджетът на ВСС – за обезпечаване на необходимите основни технологични мерки за подготовка на съдебната система за работа в електронно правосъдие.
През 2014 – 2015 г.
 Специално заделени целеви средства по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК);
 Бюджетът на ВСС – допълва средствата по ОПАК за обезпечаване реализирането на останалите групи мерки;
 Определените бюджети на отделните органи на съдебната власт. Органите следва да преценяват, в рамките на предоставените им бюджети за информационни технологии и от други източници за финансиране (напр. ОПАК), какви мерки могат да реализират.

ВТОРА ФАЗА – СЪЩИНСКО ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ:

Започва 3 години след приемането на основния пакет от изменителни закони.
Електронното правосъдие е състояние на съдебната система, при което пълноценно се използват информационните технологии за осигуряване на ефективност и прозрачност на съдебната система и удобство за гражданите и юридическите лица.
С въвеждането на електронното правосъдие в съдебната система се целят следните резултати:

Намаляване на разходите по отношение на:

• Комуникации;
• ИТ поддръжка;
• Права за ползване на продукти;
• Консумативи;
• Поддръжка и съхранение на архиви;
• Време за обслужване на граждани и юридически лица;
• Време за опериране с информацията по дела.

Създаване на следните нови възможности:

• Единен портал на съдебната власт, предоставящ общодостъпност и равнопоставеност за гражданите и бизнеса до електронно правосъдие. Унифицирани страници на органите на съдебната власт;
• Единно хранилище на данни и средства за опериране с тях;
• Централизиран пощенски сървър за служители и магистрати;
• Електронен сертификат за всеки служител и магистрат за идентифициране на достъпа и оперирането с електронни дела и документи;
• Осъществяване на процесуални права в електронна форма;
• Обективни средства за измерване на натовареността на магистрати;
• Средства за контрол на сроковете при изпълнение на съдебните дела;
• Средства за статистически анализи и отчети.

Проектът на Концепция е изработен от междуведомствена работна група от експерти от Министерството на правосъдието, действащи магистрати, членове на Висшия съдебен съвет, представители на Националния институт на правосъдието, на правната доктрина и на правни неправителствени организации.

Проектът на Концепция се внася без финансова обосновка, тъй като не оказва пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет (чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация).
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Концепция е публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието.
Проектът на Концепция е съгласуван с всички министри и с главния секретар на Министерския съвет, с Висшия съдебен съвет, както и с други заинтересовани институции, видно от приложената справка.

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам, Министерският съвет да разгледа и приеме предложеното Решение за приемане на Коцепция за електронно правосъдие.


МИНИСТЪР:

ДИАНА КОВАЧЕВА


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов