КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 20 Юни 2021, 07:53

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ХЪРВАТСКА
Ново мнениеПубликувано на: 26 Авг 2009, 13:54 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 374
ХЪРВАТСКА

ПРАВНА УРЕДБА
Закон за държавните измервания и кадастъра на недвижимите имоти (1999 г.)

Законът урежда държавните измервателни проучвания, кадастъра на недвижимите имоти, регистъра на пространствените единици, кадастъра на проводите, геодезическите работи със специално предназначение, подведомствеността и извършването на тези дейности, както и устройството на Държавната геодезическа администрация.
Учредява се “Хърватски геодезически институт”като обществена институция за извършване на държавните измервания и на кадастъра на недвижимите имоти.

ДЪРЖАВНО ИЗМЕРВАТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ
Държавното измервателно проучване е съставено от измерителни и описателни данни, триизмерно представяне на територията на Република Хърватска. То е основано на събиране, обработка и представяне на топографски и поземлени данни, чрез методите на геодезията (физически, математически, астрономически, сателитна геодезия и др.). и включва:
• основни геодезически проучвания;
• топографски измервания и определяне на държавната граница;
• измервания и означаване на държавната граница;

СЪДЪРЖАНИЕ НА КАДАСТЪРА
Кадастърът на недвижимите имоти е документация за отделните землища, сградите и частите от сгради, както и други постройки, които са трайно свързани със землищата или са под повърхността, ако със закон не е уредено друго. Тези данни са основа на поземлените книги, които се водят от съдилищата по вписванията. Те могат да се използват и за основа на други служебни документации свързани с пространството, които се водят по този и други нормативни актове.
Кадастърът обхваща дейности по:
• определяне пространствените кадастрални единици;
• кадастрални измервания;
• изработване и поддръжка на кадастрални оперативни единици;
Дейностите по държавното измервателно проучване и по кадастъра се осъществяват по многогодишна и едногодишна програма. Чрез програмите се утвърждават определени райони, на които ще се проведат основни геодезически работи, топографски измервания и изработване на държавни карти, измерване и обозначаване на държаваната граница, изработка на кадастъра, както и източниците на финансиране на програмите. Многогодишните програми се приемат от Хърватското народно събрание, едногодишните от правителството. Средствата се набират от държавния бюджет и от други източници. Такива са органите на местно самоуправление, заинтересованите юридически и физически лица.

ПУБЛИЧНОСТ НА КАДАСТЪРА
Данните от държавното измервателно проучване и от кадастъра са публични, доколкото с този закон, други закони и разпоредби, приети на тяхна основа не се определя друго. Информацията се предоставя за разглеждане, а документи, преписи, въздушни снимки и други документи, основани на тези данни се издават по начин, определен от закона и от подзаконовите актове. Документите, преписите, въздушни снимки, картографски (аналогови и дигитални) и други материали могат да се използват само за целта, за която са издадени. Достъпът до определена информация може да бъде ограничен от съображения за национална сигурност.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ КАДАСТРАЛНИ ЕДИНИЦИ
Основна пространствена единица в кадастъра на недвижимите имоти е кадастралният участък. Той е парцел в кадастралната община или от морски кадастрален район, определен от правните отношения по повод земята и от границите определени от начина на употребата на земята. Кадастралният участък е представен посредством своите граници и маркиран с номер. Границите се определят чрез координати в равнинна картографска проекция.
• Кадасриалната община обикновено обхваща района на едно населено място с прилежащото му землище.
• Морският кадастрален район обхваща крайбрежната зона (вътрешните води и териториалното море) ,както и извънтериториалния пояс на Република Хърватска.
Районът и името на кадастралните общини и морските кадастрални райони се определя от Държавната геодезическа администрация в споразумение с Министерство на правосъдието.

КАДАСТРAЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Чрез кадастралните измервания се събират и обработват данни относно :
• положението, вида, площта, предназначението и лицата,
носители на права върху парцела;
• положението, облика, предназначението и лицата,
носители на права върху сгради и части от сгради;
• положение в сградата и лицата , носители на права
на части от сгради (жилища и бизнес помещения) и други постройки;
• райони със специални правоотношения върху земята;
Данни за носителите на вещни права се събират въз основа на налични документи (имотен регистър, поземлен кадастър и др.), както и по волеизявление на заинтересованите лица.

Кадастриалните единици, според начина на тяхното използване се групират в следните видове предназначения:
• земеделски земи;
• гори;
• вътрешни води;
• морска повърхност;
• други земни повърхности;
Решение за провеждане на кадастриално измерване се взема от държавната геодезическа администрация със съгласие на Министерство на правосъдието, в съответствие с едно- и многогодишните програми. С това решение, носителите на вещни права се задължават в определен срок да обозначат с професионалната помощ на местната кадастрална служба, границите на имота върху който имат право на собственост или други вещни права.

СЪЗДАВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОПЕРАТИВНА КАДАСТРАЛНА ЕДИНИЦА
Въз основа на данните, събрани и обработени при кадастралното проучване за всяка кадастрална община , съответно морски кадастрален район се изработва оперативна кадастрална единица.
Тя съдържа информацията от кадастралното измерване, освен данните за носителите на права върху недвижимият имот. Състой от кадастриални планове, общи кадастрални карти и други графични документи, както и писмени сведения. Данните относно районите със специални правоотношения върху земята се вписват от документите, с който се определят тези правоотношения. Данните за сградите, техни части и други постройки, предназначението и района на земя със специални правоотношения, се завеждат в отделна секция на кадастралната оперативна единица. Информацията в оперативните единици се обработва по електронен път и й се придава цифрова форма.
Извлечения, преписи, копия и удостоверения издадени въз основа на оперативните кадастрални единици, подписани и подпечатани от длъжностно лице са официални документи. С тези документи не може да се доказват вещни права.
Съдържанието и вида на единиците се определят от директора на Държавната геодезическа администрация.
Промени в характеристиката на имотите се правят въз основа на земеразделителен проект, на сградите - въз основа на геодезически проект. Проектът трябва да садържа името на лицето, което го е съставило, дата и подпис, печат на управомощен геодезичен експерт, както и подписите на сътрудниците по проекта. Той трябва да бъде заверен от надлежния местен орган, да е изработен в съответствие с геодезическите правила и да отговаря на целта, за която е изготвен.

УСТРОЙСТВО И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
Държавна геодезическа администрация / ДГА/
Компетентни по този закон са органите на ДГА. Тя е изградена от Ценрален орган, намиращ се в Загреб и от териториални подразделения.
Местните подразделения се изграждат в съответствие с административно-териториалното деление на страната. Изграждането и служебният състав се определят от правителството.

Централният орган извършва следните дейности:
• контрол и ръководство на геодезическите дейности;
• административен и инспекционен надзор;
• решаване на административни въпроси като втора инстанция;
• подготовка на проектозакони;
• подготовка на програмите за действие;
• осъществяване на финансови права и задължения, произтичащи от програмите за действие;
• водене на документацията по държавните измервания, кадастъра и регистъра на пространствените единици, както и предоставяне на информация ;
• осъществяване на домашно и международно сътрудничество;
• контрол и координация на дейността на териториалните подразделения;

Компетентност на териториалните подразделения:
• изграждане и управление на кадастъра на недвижимите имоти;
• изграждане и управление на регистъра на пространствените единици;
• надзор и потвърждаване на земеразделителните проекти;
• разпространение на информация от кадастъра и регистъра;
• подръжка на означенията на държавното измерване и по кадастъра;
• решаване на административни въпроси като първа инстанция;
• контрол и координация на дейността на подведомствените органи;
• предоставя уникална процедура по изграждане и подръжка на кадастъра;
• събиране и обработка на определени данни от териториалните подразделения и предоставянето им на централния орган;
• други дейности, определени от централния орган;

Геодезически дейности на органите на местно управление
За извършване на определени дейности по закона, в органите на местното самоуправление се изграждат структури по геодезически дейности. Те са компетентни по следните дейности:
• изграждане и водене на кадастъра на проводите;
• изграждане и водене изворната документация за населените места, улиците и номерацията на домовете;
• определяне номерацията на домовете;
Средствата за тези дейности се осигуряват от местното самоуправление.

Хърватски геодезически институт
Интитутът е публична организация за обществена дейност. Дейността му е нестопанска. Правителството реализира правата на държавата като учредител. То е неограничено и солидарно отговорно за задълженията му.
В кръга на своята компетентност Институтът извършва следните дейности:
• извършва основни геодезически дейности ;
• изгражда топографски, картографски и кадастрални бази данни;
• извършва топографски измервания;
• изгражда и управлява документация на географските имена;
• извършва измервания и обозначаване на държавната граница;
• реализира проекти за развитие и проучване;
• работи върху стандартизацията и нормирането на геодезическите дейности и процедури;

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДЪРЖАВНОТО ИЗМЕРВАНЕ И КАДАСТЪРА
Дейностите по този закон се извършват от служители в ДГА, имащи необходимата квалификация и положили специален държавен изпит.
Отделни работи могат да се извършват от физически или юридически лица, които са специално оправомощени за това. Право да извършват тези дейност имат само лицата, с професионална квалификация като “управомощен инженер геолог”. Те могат да работят лично или чрез юридически лица. Получават правото да практикуват след вписване им в Регистъра към Хърватската Камара на архитектите и строителните инженери. Управомощените инженер-геолози могат да работят само на едно място. Физическите и юридическите лица започвнат дейноста си след одобрение от ДГА.
Чуждестранни лица могат да извършват топографски измервания, изготвят държавни карти и геодезически дейности за специални нужди, ако са получили това право чрез международен конкурс. В този случай лицето трябва да бъде одобрено от Камарата.
При изпълнение на дейностите по този закон, държавните служители и управомощените лица имат право да :
• да влизат пеша във всяка кадастрална единица, освен в сградите, и с превозно средство, ако управлението на земята позволява това;
• да отстраняват дървета, храсти и друга растителност в необходимия за извършване на дейноста обсег;
• да поставят необходимите измервателни и гранични обозначения върху землища и сгради;

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ
Собственикът на имота се уведомява за поставените обозначения. Ако при провеждането на тези дейности е нанесена вреда на имота, собственикът има право на обещетение. Вредата се възстановява за сметка на лицето, което я е причинило. Размерът на обезщетението се определя от администрацията. При несъгласие с размера и при неспазване на срока, увреденото лице има право на иск пред съда.

РЕГИСТЪР НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
Състой се от регионални и централен регистър.
В този регистър се съдържа информация за следните пространствени единици: държава, област, град Загреб, град, община, населено място, пощенски район, единица на местно самоуправление, кадастрална община, статистически и пребройтелен кръг, улица и площад, сграда и прилежащия номер, както и други пространствени единици,за които това е нормативно определено. Регистрите съдържат данни за вида и името, индентификацията, представяне и информационни източници за границите, данни за съседните пространствени единици, специализирани данни(статус, седалище и др.), както и източника на информация и дата на вписване. Данните от регионалните и централния регистри се употребяват като служебна основа за документиране, събиране, представяне, обмен и връзка на различните данни за пространството. Информацията се предава по служебен път на Държавния статистически институт.

КАДАСТЪР НА ПРОВОДИТЕ
Този кадастър се води за проводите на електроенергийните, телекомуникационните, водопроводните, канализационните, топлопроводните, газопроводните и нефтопроводните мрежи. По смисъла на закона за провод се считат и прилежащите сгради. Тои съдържа данни за вида, т.е. предназначение и основни технически характеристики, местоположението, както и имената и адресите на техните управители. Той се изгражда и води на основата на документацията за отделните видове проводи, предоставена от техните управители. Те са задължени да предоставят информация на компетентния орган. Разпоредбите на закона не се отнасят за проводите , които се използват и управляват от Министерство на отбраната.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ
Те биват:
• подготвяне на специална геодезическа документация за пространствено планиране и строително проектиране;
• изработване на проекти за очертаване на строителни обекти;
• очертаване на строителни обект и извършване на контолни геодезически измервания при изграждане и поддръжка на сградите;

НАКАЗАТЕЛНО АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
Всяко лице, което копира и разпространява документи, въздушни снимки, картографски и други материали, придобити по този закон и ги предостави на трети лица, не за целта за която са издадени се наказва с глоба.
Наказуемо е и поведението на собственици, които не осигуряват достъп до имота си.
Наказуемо е повреждането и унищожаването на геодезически обозначения.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов