КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 20 Юни 2021, 09:45

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ФРАНЦИЯ
Ново мнениеПубликувано на: 26 Авг 2009, 10:20 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 374
ФРАНЦИЯ

Правна уредба

Граждански кодекс (Code civil) от 1804 г., изм. и доп., чл.чл.2196 – 2203-1;
Декрет 55-22 от 4 януари 1955 г. относно реформата в поземленото вписване
Декрет 55-1350 от 14 октомври 1955 г. за приложение на Декрет 55-22 от 4 януари 1955г. относно реформата в поземленото вписване.


ИМОТЕН РЕГИСТЪР
(картотека на недвижимите имоти)

Създаване, водене и поддържане на картотеката на недвижимите имоти
Всяка община, чрез ипотечните служби, поддържа картотека на недвижимите имоти, в която се регистрират по реда на депозирането на името на всеки собственик и по имота извлечения от вписаните документи с указание за тяхното класиране в архивите.
Картотеката на недвижимите имоти представя актуалното правно положение на недвижимите имоти, такова, каквото то следва от вписаните документи.

Съдържание на картотеката на недвижимите имоти
Картотеката на недвижимите имоти се съставя за всяка община, включена в системата на вписванията и включва:
• лични карти на собствениците;
• парцелни карти;
• карти на недвижимите имоти за градските недвижими имоти. Градски имоти са всички недвижими имоти, намиращи се в общините с повече от 10000 жители. Всичките останали недвижими имоти се считат за полски.
Картите са разделени на таблици.

Лични карти
За всеки собственик се създава лична карта в общината, в която той притежава недвижими имоти.
В случаите на съсобственост се създава лична карта на името на всеки от съсобствениците.
Когато върху недвижим имот има учредено право на плодоползване, емфитевза, ползване, обитаване, суперфиция или имотът е обект на аренда за повече от дванадесет години, личните карти се създават, от една страна, по името на собственика, и от друга страна, по името на плодоползвателя, емфитевта, ползвателя, титуляра на право на обитаване или на суперфицията. Лична карта по името на титуляра на право върху недвижим имот се създава само ако това право е действително или е подчинено на вписано отлагателно условие.
Не се създава лична карта по името на собствениците на част от недвижим имот, когато тяхната идентичност не е удостоверена и когато документът, който трябва да се впише, е съставен по искане на представител на общност от съсобственици.

Вписвания в личните карти
Служителят в ипотечната служба отбелязва:
• в таблица 1
списък на градските имоти, независимо от тяхното естество (незастроени площи, сгради, апартаменти и т.н.), като всеки имот се определя според дела и номера на кадастралния план, името на улицата и номера или името на местността; формалностите, засягащи градските имоти са изброени в таблица 3 за картите на недвижимите имоти;
• в таблица 2
подробно описание на полските имоти, всеки парцел или собствена част (според начина на номериране на кадастралния план), които се определят според дела и номера на кадастралния план и получават съответен номер;
• в таблица 3
се изброяват подробно формалностите, засягащи полските имоти, като се отбелязват:
- датата и номера на класирането в архивите;
- датата на актовете, съдебните решения или документите, естеството на съглашенията, клаузите или публичните вписвания;
- държавния или правителствен служител или съдебния или административен орган;
- размера на цената и оценката;
- размера на вземането и съвкупността от гарантирани акцесорни вземания;
- крайната дата на изискуемост на вземането;
- избраното от кредитора местожителство;
- крайната дата на действие на вписването.
-
Таблица 3 има две части: А и В.

В част В на таблица 3 се отбелязват и актовете или съдебните решения относно привилегии, ипотеки (вписвания, подновяване), секвестиране, ограничения на правото на разпореждане, прекратителни клаузи, искови молби, аренди, пасивни сервитути, права на суперфиция, ползване, обитаване, антихреза и, по принцип, всички други права, които обременяват недвижимите имоти.
В част А се отбелязват всички други актове или съдебни решения.

Специални правила за съпрузите
Отбелязванията, засягащи полските имоти в депозираните документи относно придобиване в общност от съпрузи, се отнасят към таблици 2 и 3 от личната карта на съпруга, а в личната карта на съпругата се отбелязва само препратка към тази на съпруга.
Когато недвижимите имоти се придобиват само от единия съпруг, те се отбелязват само върху картата на заинтересувания съпруг.
Последващите формалности относно тези недвижими имоти, засягащи двамата или единия от съпрузите, се отбелязват върху личните карти, където фигурират отбелязванията относно придобиването.
При градските имоти отбелязванията на придобиването и отчуждаването на имот се правят върху личните карти (таблица 1) на заинтересуваните съпрузи според предвидените за полските имоти разграничения и върху картите на недвижимите имоти.

Специални правила при наследяване
Личните карти, създадени по името на различните наследници или заветници, или вече съществуващи на тяхно име, в случай на вписване на нотариално удостоверение след смърт, с което се установява прехвърляне на неделими имоти, съдържат само препратки към картата на наследодателя. Това положение продължава до вписване на акт, с който вещта се поделя. В личната карта на завещателя се отбелязват имената на всички собственици на неподелената вещ.

Специални правила за някои категории права
Когато формалност се изисква от името на бенефициера на потенциално право при условията на документ, изрично установяващ това право, отбелязването на формалността се прави само върху картата на титуляра на действителното или условно право.
Лични карти на собственик се създават и за вписване на акт или съдебно решение за намаляване на имотното състояние (продажба, експроприация, нотариално удостоверяване, след смърт, дарения-делби и т.н).
Създаване на повече от една лична карта на едно лице
Когато е създадена повече от една лична карта на името на едно лице, картите се номерират; те се класират заедно в хронологичен ред по създаването им, за да се позволи незабавното определяне на имотното положение на всяко лице.

Класифициране на личните карти
В рамките на всяка ипотечна служба личните карти, предварително групирани според лицата и според номера на създаването им, са предмет на азбучно класифициране по имената на лицата, при условия и по ред, определени от генералния данъчен директор.
Картите, създадени по името на юридическо лице се класифицират отделно по същия ред.
Прочистване на картотеката
Периодично картотеката се прочиства. Личните карти, по които не е правено отбелязване повече от петдесет години се изваждат и класифицират отделно.

Парцелни карти
Парцелна карта се прави за всеки парцел, като се посочват последователните промени в собствеността и се дава справка за вписаните документи.
В случай, когато парцелът изисква и съставяне на карта на недвижимите имоти, не се описват подробно вписаните документи, а се прави проста препратка към картата на недвижимите имоти във връзка с номера на кадастралния план.
Парцелните карти се класифицират в отделна серия по община и за всяка община - в азбучен ред и в възходящ ред според номерата на кадастралния план.

Карти на недвижимите имоти
За всеки градски имот и за всяка част от градски недвижим имот се създава карта на недвижим имот.
Служителят в ипотечнта служба отбелязва:
• в таблица 1
естеството на недвижимия имот, а за частите от недвижимите имоти, номера на частта;
• в таблица 2
разделянето, ако съществува;
• в таблица 3
формалностите, засягащи целостта на имота, или всяка част или апартамент, които го съставят.

В случай на последващо разделяне на градски имот на отделни части, включващи или не неделими части, в момента на действителното придобиване на всяка част от нов собственик и за всяка от отделните части, се създава отделна карта, върху която се отбелязват данни само за тази част. В този случай, в първичната карта, наречена основна карта, в таблица 2, се отбелязва разделянето, а в таблица 3 – всички формалности, засягащи целостта на имота.
Създават се също и отделни карти за всяка отделна част, ако се установи с акт или съдебно решение, че недвижимият имот предварително е бил в режим на съсобственост.

Във всяка ипотечна служба картите за недвижимите имоти се класифицират в отделна серия по община, според разпоредбите в решение на генералния данъчен директор.

Мерки за осигуряване на точността на вписванията
Форма на вписвания акт
Всеки акт, предмет на вписване в ипотечна служба, трябва да бъде издаден в автентична форма.
Въпреки това, дори и да не са издадени в автентична форма, протоколите от разискванията на общите събрания, предшестващи или следващи внасянето на вещи или на вещни права в дружество или чрез дружество, могат да се впишат, при условие, че са приложени към акт, който установява, че оригиналите са депозирани при нотариус.
Актовете, получени от чуждестранни правителствени или държавни служители и решенията, издадени от чуждестранни юрисдикции могат да се впишат или да служат за основание на вписване на привилегии или ипотеки, само когато са легализирани от квалифициран служител на френско министерство или ако са станали изпълняеми във Франция.
Ако са съставени на чужд език те трябва да бъдат придружени от превод на френски език, удостоверен от посочения служител или от преводач, обичайно използван от съдилищата. Автентичните преписи, копията, извлеченията и бордерата, депозирани за съхранение в ипотечната служба трябва да притежават всички посочени по-долу данни:

Данни за физическите лица
Всеки акт или съдебно решение, предмет на вписване в ипотечната служба трябва да съдържа имената, местожителството, датата и мястото на раждане на страните, а също и имената на техните съпрузи.
Имената, местожителството, датата и мястото на раждане на страните, имената на техните съпрузи върху всяко бордеро, извлечение, автентичен препис или копие, депозирано за изпълнение на формалността, трябва да са удостоверени от нотариус, съдия-изпълнител, министерски служител, синдик, служител в съд или от административна служба.

Данни за юридическите лица
Всеки акт или съдебно решение, подлежащ на вписване в ипотечната служба трябва да съдържа следните елементи за идентифициране на юридическите лица:
• Фирма
• Правна форма и седалище. Що се отнася до сдруженията и синдикатите, актът или решението трябва да включва и датата и мястото на обявяване или на депозирането на техните устави.
• Когато юридическото лице е вписано в други регистри, например в национална система за идентифициране или в регистър на предприятията и на техните клонове, се вписва и идентификационният номер, който му е даден, допълнен с името на града, където се намира регистърът.
Освен това се посочват имената и местожителството на представителите на юридическото лице.
Когато юридическото лице не е вписано в регистъра на предприятията и на техните клонове, или ако то е в процес на вписване, удостоверението за идентификация трябва да бъде допълнено с отбелязване на това положение.

Данни за недвижимите имоти
Всеки акт или съдебно решение, предмет на вписване в ипотечната служба трябва да посочва за всеки от недвижимите имоти, които засяга, естеството, положението, съдържанието и означението на кадастъра (дял, номер на плана, местност). Местността се замества от посочване на улицата и номера на недвижимите имоти, намиращи се в агломерацията на градските общини.
Когато осъществява или установява разделяне на собствеността върху земята, водещо до промяна в границите, актът или съдебното решение трябва да посочва недвижимият имот такъв, какъвто е съществувал преди разделянето и всеки от новите имоти, произтичащи от това разделяне, освен в случая на разделяне, извършено в рамките на законодателството относно имотните разделения или ако се отнася до недвижими имоти, разположени в общини, в които кадастърът не е обновен. Учредяването на право на ползване, право на надстрояване или на емфитевза върху част от парцел се счита за промяна в границите на собствеността.
Когато, без да осъществява или констатира разделяне на собствеността върху земята, водещо до промяна в границите, засяга само една или повече части на един недвижим имот, актът или съдебното решение трябва да съдържа едновременно означение на споменатите части и на имота като цяло. Ако става дума за недвижими имоти, разположени в общини, където кадастърът е бил обновен и промяната е поради смърт, транслативен, декларативен или констативен акт или съдебно решение, засягащи вещно право, върху което е възможно да бъде учредена ипотека, определянето на недвижимия имот се прави съгласно кадастрално извлечение, чиято дата не надхвърля шест месеца от датата на предаване на документите на пазителя на ипотеките, а в случай на промяна в границите – според земемерните документи, създадени специално с цел съхраняване на кадастъра.

Видове регистри
• регистър на депозираните документи
Служителите в ипотечната служба водят регистър, в който всекидневно се вписват в последователен ред връчените им актове, съдебни решения, бордера и документи.
Формалностите по вписването се изпълняват на датата и по реда на постъпването им.
Всяка година копие на завършените през предходната година регистри се депозира безплатно в деловодството на окръжните или районните съдилища, разположени в район, различен от този, в който се намира пазителят.
Всяка страница на регистъра се номерира и парафира от районния съдия, в ресора на който е създадена службата.
Горното правило не се прилага в случай на депозиране на документ в електронна форма. Той трябва да бъде годен за идентифициране, номериран и датиран от момента на създаването му чрез средства, напълно гарантиращи доказването.
• картотека на недвижимите имоти


Задължения на служителите в ипотечните служби
Служителите в ипотечната служба са длъжни да дават на всеки, който поиска, копие или извлечение от документите, с изключение на бордерата за вписване, депозирани в службата в рамките на петдесет години, предшестващи годината на искането, и копие или извлечение от съществуващите вписвания, или удостоверение, че не съществува документ или вписване - предмет на искането.
В срок от десет дни те са длъжни да дават при поискване и копия или извадки от картотеката на недвижимите имоти или удостоверение, че не съществува карта – предмет на искането.
Всяко искане на копие, извлечение или удостоверение, трябва да съдържа идентификация на лицата, от името на които се прави искането, а именно:
• За физическите лица, имената, датата и мястото на раждане;
• За юридическите лица, фирмата им, както и другите предвидени елементи.
Искането относно определен недвижим имот трябва да съдържа индивидуално посочване на недвижимия имот. Въпреки това, служителите са длъжни да приемат искания, в които някои от елементите липсват; в този случай те не отговарят за грешки, произтичащи от непълнота в посочването.
Служителите в ипотечната служба са длъжни да дават копия, извлечения или удостоверения само на физическите или юридическите лица, изрично посочени в искането, а когато искането се отнася до определен имот – само за него. Всяка правописна грешка в имената и датата и мястото на раждане на физическите лица, в посочването на юридическите лица или на недвижимите имоти, освобождава служителите от отговорност за неточни сведения. Така е, и в случай на несъгласуване между данни от документите и от искането, дори и последните да са точни.
Депозираните при пазителите документи от повече от петдесет и по-малко от сто години се предават вспециални архивни центрове, оправомощени да дават копия или извлечения, съгласно решение на министрите на правосъдието и на икономиката и финансите.
Депозираните при съхранителите документи от повече от сто години задължително се предават в Париж в националния архив и в центровете на департаментите в департаменталните регистри.

Задължения на нотариусите
Нотариусите и всички оправомощени са длъжни да направят вписване в посочените по-долу срокове и независимо от волята на страните на актовете и съдебните решения, посочени в чл.28, т.1,2,4,9 от Декрет 55-22.
Нотариусите са длъжни да впишат удостоверенията по чл.28, т.3, когато това се изисква от страните. Те имат същото задължение и относно актове, засягащи прехвърляне изцяло или отчасти на наследство; наследниците трябва да дадат на нотариусите всички необходими сведения.

Отговорност на служителите в ипотечната служба
Служителите в ипотечната служба носят отговорност за вреди, които произтичат от:
• Невписване на депозирани актове и съдебни решения, както и за липса на поискано вписване, когато невписването не е резултат от решение за отказ или отхвърляне.
• Неотбелязване в удостоверенията, които издават, на едно или повече от съществуващите вписвания, ако грешката не произтича от недостатъчни или неточни означения, които не биха могли да им бъдат вменени.
Когато за документ, предмет на вписване, е отказано депозиране или вписване, искът на заинтересуваната страна срещу решението на служител в ипотечната служба се предявява в осем дневен срок от узнаването на това решение, пред председателя на окръжния съд, в ресора на който се намира службата по вписванията.
Искът се разглежда по бърза процедура.
Ордонансът на председателя на окръжния съд не подлежи на предварително изпълнение.
В случай на обжалване, то има приоритет.
Когато решението стане окончателно, следва или отхвърляне, или изпълнение по общия ред. В последния случай то влиза в сила от датата на вписване на депозирането.

Документи, подлежащи на вписване
Задължително се вписват в ипотечната служба според положението на недвижимите имоти:
• всички актове, включително и тези под отлагателно условие, както и съдебните решения във връзка със сделки между живи:
а) промяна или учредяване на вещни права върху недвижими имоти, удостоверени според изискванията на гражданския кодекс;
в) аренда за повече от дванадесет години, разписка или цесия за сума, еквивалентна на три години наем;
с) основание за завладяване на публична държавна собственост, също и цесия; прехвърлянето и оттеглянето на това основание (чл.28, т.1 от Декрет 55-22 от 4 януари 1955 г.);
• актове между живи за установяване на клаузи за временно неотчуждаване и всички други ограничения на правото на разпореждане, а също и клаузи за прекратяване или разваляне на актове, подчинени на вписване по силата на т.1; също и съдебни решения, установяващи съществуването на такива клаузи; съдебните решения, постановяващи или променящи оздравителен план на предприятие, които прогласяват временно неотчуждаване на недвижим имот, посочен в плана (чл.28, т.2);
• нотариални удостоверения за установяване на прехвърляне или учредяване след смърт на права върху недвижими имоти (чл.28, т.3);
• актовете или съдебните решения, изброени по-долу, когато те се отнасят до права, подлежащи на вписване по силата на т.1:
а) актове относно нищожни или унищожаеми договори;
в) актове, установяващи наличието на отлагателно условие;
с) искови молби и актове и решения, които ги установяват, относно разваляне, отхвърляне, унищожаване и обявяване на нищожност на сделки или разпореждания с оглед на смърт;
d) решения, отхвърлящи молбите по предходната алинея, както и откази;
е) декларативни актове и решения (чл.28, т.4);
• спогодби за неделимост на недвижими имоти (чл.28, т.6);
• съдебно решение за отказ от ипотека, предвидено в чл. 2174 от Гражданския кодекс (чл.28, т.7) ;
• актовете, които прекъсват придобивна давност, според чл.чл.2244 и 2248 от Гражданския кодекс и актовете за отказ от придобивна давност (чл.28, т.8);
• документи, чиято форма и съдържание са предвидени в декрет, предназначени за установяване на всяка промяна в името на физическо лице, фирмата, правната форма или седалището на дружества, сдружения, синдикати и други юридически лица, когато тази промяна засяга физически лица или юридически лица, на името на които е направено вписване преди 1 януари 1956 (чл.28, т.9).
Всяко прехвърляне или учредяване при смърт на права върху недвижими имоти трябва да бъде установено чрез нотариално удостоверение, посочващо задължително дали наследниците или заветниците са го приели.

Непротивопостави-мост на невписани актове
Актовете и съдебните решения, подлежащи на вписване по чл.28, т.1, ако не са вписани, са непротивопоставими на трети лица, които са придобили върху същия имот от същото лице конкурентни права по силата на актове или решения, подлежащи на същото задължение на вписване и са вписани, или които са вписали привилегии или ипотеки. Те са непротивопоставими и ако са били вписани, когато актовете, решенията, привилегиите или ипотеките, изтъкнати от третите лица, са били преди това вписани.
От тази разпоредба не могат да се ползват третите лица, които са натоварени с вписвания на конкурентните права, както и техните универсални правоприемници.
На частните правоприемници на титуляр на право, предвидени в т.1 на чл.28, които са вписали акт или съдебно решение, установяващи тяхно лично право, не могат да се противопоставят актове между живи относно установяване на клаузи за временна неотчуждимост и всички други ограничения на правото на разпореждане, или съдебни решения, установяващи такива клаузи, когато тези актове са вписани след вписването на тяхното лично право.
Развалянето, прекратяването, унищожаването на посочените по горе права, когато има обратно действие, е противопоставимо на частните правоприемници на титуляр на отпаднало право само ако клаузата, по силата на която то настъпва, е била предварително вписана или ако се намира в закон.
Невписването на актове за дарение на вещи, годни да бъдат ипотекирани е непротивопоставимо на тези, които имат задължение да го извършат, на техните правоприемници и на дарителя.
Не могат да се противопоставят на третите лица при невписване:
• договори за аренда за повече от дванадесет години;
• актовете относно цесия на наем за повече от три години.
Всяко заинтересувано лице, което, след като е вписало правото си, докаже, че е претърпяло вреда заради невписване преди изтичането на законния срок или заради непълно или неправилно вписване на някои от актовете, може да иска обезщетение.
Въпреки това заветникът на недвижими имоти може да се позовава на вписването на нотариалното удостоверение по отношение на правоприемниците на починалия, които не са вписали предварително актовете или съдебните решения, установяващи в тяхна полза конкурентни права.
Отстраненият заветник, когато прехвърлянето, което го лишава от предмета на завета, не е било вписано, може да получи обезщетение, ако е вписал своето право.

Срокове за вписване
Сроковете за извършване на вписването са:
• за нотариалните удостоверения - четири месеца от момента на сезиране на нотариуса.
Наследниците са отговорни, ако нотариусът е сезиран повече от шест месеца след смъртта на наследодателя;
• за съдебните решения - три месеца от деня, в който те са станали окончателни;
• за решенията за разваляне, отказ, нищожност или унищожаемост на акт, подлежащ на вписване – един месец от деня, в който са станали окончателни;
• за останалите актове - три месеца от датата на издаването им;
• за актовете и решенията, по силата на които може да се иска вписване на привилегиите по чл. 2108 (привилегирован продавач или заемодател) и чл. 2109 на Гражданския кодекс (привилегирован сънаследник или съделител) – два месеца.

Съгласуване на картотеката на недвижимите имоти с кадастъра
Нито едно изменение в правното положение на недвижим имот не може да е предмет на кадастрална промяна, ако актът или съдебното решение, които установяват това изменение не са предварително вписани в картотеката на недвижимите имоти.
В случай на промяна в границите на собствеността, земемерните документи, създадени специално за съхраняването на кадастъра се прилагат към вписания акт.

Кадастрално извлечение
Кадастралното извлечение се изготвя от службата по кадастъра.
Кадастралното извлечение се допълва от нотариусите и другите оправомощени да искат вписване лица. Те посочват датата и природата на акта, цената или оценката на имотите, името и качеството на служителя, страните.
Ако не се представи кадастралното извлечение или, в случай на промяна в границите на собствеността – земемерният документ, се отказва депозиране в картотеката на недвижимите имоти.
След като е отбелязал изискваната формалност в регистъра на депозираните актове, служителят в ипотечната служба се уверява, че изложеното относно страните от нотариусите и от другите компетентни органи съвпада точно със съответните данни в депозирания документ. Той проверява и точното съотъветствие на описанието на имотите в извлечението и в депозирания документ.
В случай на съответствие, след извършването на вписването, пазителят посочва датата, тома и номера на вписването.
В случай на несъответсвие депозираният документ също се вписва.
Ако различието засяга страните, за това се сигнализира веднага на служителя, който е допълвал извлечението. В петнадесетдневен срок той поправя извлечението или депозира поправителен документ, според който грешното изложение отговаря на извлечението или на вписания документ. Ако не последва становище, единствено действително е изложеното във вписания документ и след съобразяването му, извлечението се изпраща на службата по кадастъра.
Когато неточностите са във вписания документ, се сигнализира служителя, който е допълвал извлечението, който разполага с едномесечен срок за поправяне. Поправителният документ има действие от вписването му.
Ако не се изпрати поправителен документ, службата по кадастъра извършва промени според вписания документ.
Кадастралните промени, установяващи изменение в правното положение на недвижимите имоти имат действие само по отношение на извлеченията, в които са посочени датата, тома и номера на вписването и несъдържащи несъответствие с депозираните с цел вписване документи.
В случай на промяна на границите на собствеността, кадастралното извлечение, представено на ипотечната служба определя кадастралните мерки на обектите на собствеността или на парцелите преди и след промяната на границите.
Земемерният документ се прикрепя към него.
В случай на извършено разделяне, кадастралните мерки от извлечението се ограничават за частта, която е предмет на акта или на решението. Дава се кадастрален номер на всяка част.
Не се изисква земемерен документ за последващо отчуждаване, ако в извлечението на акта се посочва, че въпросната част не е претърпяла никакви изменения.
Кадастралното извлечение се предоставя на пазителя на ипотеките към първата изисквана формалност след 1 януари 1956, дори и тя да няма за предмет вписване на удостоверение с оглед на смърт или на акт или решение с прехвърлителен, декларативен, конститутивен или погасителен ефект за право на собственост, плодоползване, емфитевза или суперфиция.
Така е и в случай на вписване на следните документи, актове или решения:
• бордеро за вписване на ипотека или привилегия, или бордеро за подновяване;
• разпореждане за секвестиране;
• акт за съсобственост;
• акт или съдебно решение относно аренда за повече от дванадесет години, а дори и за аренда за по-кратък срок, квитанция или цесия на сума, еквивалентна на три години наем;
• акт или съдебно решение, учредяващи или установяващи сервитут, право на ползване или на обитаване;
• акт или съдебно решение относно едностранно обещание за продажба или едностранно обещание за аренда за повече от дванадесет години;
• акт или съдебно решение за упражняване на законен сервитут;
• учредителен акт на антихреза;
• акт или съдебно решение, предвидени в чл.28, т.2, 4а и в, 7, 8 от Декрет 55-22 от 4 януари 1955 г.;
• молба, с която се иска разваляне, отказ, унищожаване на съглашение или на разпореждане в случай на смърт; решение, отхвърлящо такава молба;
• съглашение за неделимост на недвижими имоти;
• акт, учредяващ несеквестируема семейна вещ;
• решения за класифициране и декласифициране на исторически паметник или на местност;
• решения относно административно ограничаване на правото на собственост или дерогиране на ограничение.

Кадастралното извлечение се изготвя във връзка с депозирания в ипотечната служба документ.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Франция
Ново мнениеПубликувано на: 23 Дек 2016, 13:20 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
Да впишеш имот във Франция – от Наполеон до сега


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов