КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2021, 05:35

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 8 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вп . на искови молби и оставяне без движение
Ново мнениеПубликувано на: 14 Окт 2009, 09:26 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София,

2009 година
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско
отделение, в закрито заседание на 11.06.2009 две хиляди и девета година, в
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №221/2009 година
Производството е по член 274 ал.З т.2 от ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба,подадена от Б . Г . Д . от гр.София против определение №110/16.02.2009г. на *** О С ,постановено по гр.д.№114/2009г. по описа на същия съд. С определението,предмет на настоящата частна касационна жалба е оставено в сила определение от 19.09.2009г.,постановено от съдията по вписванията към службата по вписванията гр.*** с което отказва вписването на искова молба на недвижимия имот,подробно описан в същото.
В изложението на основанията за допускане на касационно
обжалване,жалбоподателят Д .,заявява,че съдът се е произнесъл по
съществен процесуалноправен въпрос,който се решава различно от
съдилищата,свързан с обстоятелството какво следва да предприеме съдията по
вписваниятащри констатиране на нередовност на исковата молба или какъвто и
да е акт,подлежащ на вписване,т.е. следва ли да се приложи член 129 ал.2 във
връзка с член 540 от ГПК.За да обоснове наличието на горепосочената
хипотеза,жалбоподателят се позовава на цитираните в изложението и
приложени към същата определениящостановени от съдилища ,долустоящи на
ВКС,с които се приема,противно на приетото с обжалваното с частната
касационна жалба определение на съда,а именно ,че при констатирана
нередовност на молбата е следвало съдията по вписванията да приложи член
540 във връзка с член 129 ал.2 от ГПК,като остави същата без движение ,да
даде указания за отстраняване на нередовността и определи срок за това,като
едва след изпълнение на гореизложеното и в зависимост от предприетото от
молителя в тази връзка,съдията по вписванията следва да се произнесе с
молбата си.
Наред с това, в изложението си,жалбоподателят твърди,че липсва
практика на ВКС по този въпросдоето обосновава извода за наличие на
предпоставките по член 280 ал.1 т.З от ГПК.
Касационният съд намира,с оглед направените доводи от
жалбоподателя,че е налице в случая само хипотезата на член 280 ал.1 т.2 от
ГПК,поради което следва да се допусне касационно обжалване на
постановеното определение на това основание.
По отношение на твърдението за наличие на предвиденото в член 280
ал. 1 т.З от ГПК,обосноваващо произнасянето на ВКС,което ще е от значение за
точното прилагане на закона и за развитието на правото,съдът намира,че
същата не е налице тъй като при тази хипотеза се изиска наличие на неяснота
или непълнота на правната уредба,която следва да бъде отстранена по пътя на
тълкуването.
В частната касационна жалба се правят оплаквания,че постановеното
определение е неправилно и незаконосъобразно.Излагат се аргументи,че след
като съдията по вписванията води едно своеобразно охранително
производството следва хода си по разпоредбите на ГПК и в съответствие с
тези разпоредби,съдията по вписванията при констатирана нередовност на
акта,подлежащ на вписване,следва да посочи и даде възможност на молителя
за отстраняване на констатираната нередовност.Тези оплаквания са
неоснователни.
Преди всичко,при произнасянето си по поставения съществен
въпрос,свързан с приложението на съответните разпоредби ,посочени в
обжалваното определение и обуславящ, както възможносттите ,така и
задълженията на съдията по вписваниятащоследният следва да се съобрази с
предвиденото в Правилника за вписванията. В случая е поискано вписване на
искова молба,с която се иска делба на описания в същата недвижим имот.За да
извърши вписването,съгласно предвидено в член 12 от Правилника за
вписванията,се изисква представянето на исковата молба, отправена до съда,по
която е събрана държавната такса за образуваното производство,препис или
препис извлечение на молбата.Исковата молбащо отношение на която се иска
да бъде извършено вписването,следва да отговаря в случая на изискванията на
член 6 ал.З от Правилника за вписванията,според който,когато недвижимият
имот се намира в район с одобрена кадастрална карта,какъвто безспорно е
имота ,посочен в исковата молба,описанията се извършват съобразно данните
по член 60 т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър,като в тези случаи
се прилага към акта скица -копие от кадастралната карта.Тази именно
нередовност на исковата молба е била констатирана от съдия по вписванията и
правилно на това основание последният е отказал да извърши вписването.При
положение,че съдията по вписванията е сезиран с една нередовна искова
молба,както е в случая,неотговаряща на нормативните изискваниящоследният
не би могъл да приложи правилата ,предвидени в ГПК за отстраняване на
нередовностите ,отнасящи се до исковото производство,защото в случая за
съдията по вписванията важат разпоредбите предвидени в друг нормативен
акт.уреждащ вписването-a именно Правилника за вписванията,който
предвижда в разпоредбата на член 12 ал.2 ,че вписването се извършва по
разпореждане на съдията по вписванията като актът се записва незабавно,в
рамките на работния ден в предназначения за това входящ регистър, а върху
самия акт се нанасят номерът под който е записан в регистъра,датата,както и
томът и страницата на партидната книга,в която е нанесено
вписването.Следователно,изискването,постановено с горепосоченото
разпоредба за незабавно вписване на акта,не предполага никаква възможност
за прилагане на предвиденото в исковото производство,в хипотезата на член
129 от ГПК.Посоченото като общо правилно в член 540 от ГПК,на който са се
позовали съдилищата в актовете,постановени в идентични случаи,приложени
към изложението на жалбоподателя.уреждат общото приложение на правилата
на исковото производство при охранителното производство.Тази хипотеза би
могла да бъде налице,само при липсва на правила изрично уреждащи
развитието на охранителното производство,като в случая такива правила,на
които съдията по вписванията се подчинява са предвидени в Правилника за
вписванията.Ето защо,с постановеното определение,предмет на настоящата
частна жалба,съдът правилно се е произнесъл по съществения процесуално
правен въпросжато е потвърдил отказа на съдията по вписванията.

Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на
Върховния касационен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение №110/16.02.2009г. на
*** OС , постановено по гр.д.№114/2009г. по описа на същия съд.


Председател :

Членове : 1.

2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вп . на искови молби и оставяне без движение
Ново мнениеПубликувано на: 30 Юни 2010, 11:05 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
Определение № 372 от 1.07.2009 г. на ВКС по гр. д № 351/2009 г., I г. о., ГК, докладчик съдията Костадинка Арсова
чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 ГПК


--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

Х. В. Г. е подал частна жалба срещу определение № 147 от 2.04.2009 г. по ч. гр. д. № 138 от 2009 г. на Бургаския окръжен съд, с което потвърден отказа на съдията по в. за вписване на искова молба за делба вх. № 29 от 9.02.2009 г., подадена от жалбоподателя срещу Г. Д. К. на апартамент в гр. Б., ул. С. № 6.

В жалбата се навеждат доводи за неправилност на определението поради възпроизведени нарушения на процесуалния закон и неправилно приложение на Тарифата за определяне на държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.


Представено е изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което се подържа, че е допустима касационна проверка на определението в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 ГПК като жалбоподателя се позовава на противоречива съдебна практика по оставянето на молбата за вписване без движение до отстраняване на нередовностите (представя съдебни решения, произнесени от състави към окръжни съдилища). На второ място е повдигнат и въпроса за начина на определянето на държавната такса по исковете за делба и размера на държавната такса.


Настоящия състав на ВКС намира, че частната касационна жалба не следва да бъде допусната до касационно разглеждане, тъй като по поставените с нея въпроси по приложението на процесуалния и материалния закон не се констатират фактическите състави на чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 ГПК.


Безпротиворечиво е обстоятелството, че вписването следва да се извърши при наличието на изискванията на чл. 6, б. "в" от Правилника за в., а именно: да е посочена площта на имота и да е индивидуализиран с граници.


При делата за делба таксата по вписването се определя върху данъчната оценка на имота и съобразно чл. 2 от Тарифата за таксите, събирани от Агенцията по в., като по тези два въпроса липсва противоречие в преобладаващата практика на съдилищата.


На последно място в чл. 540 ГПК е казано изрично кои правила от процесуалния кодекс се прилагат в охранителните производства, а именно: общите правила на ГПК и съответно правилата на исковото производство, т.е. общите правила на исковото производство се прилагат "съответно" доколкото не са в противоречие със спецификата на характера на охранителният процес и не го обезсмислят. Оставянето без движение на молбата би влязло в противоречие с гаранционната същност на вписването с оглед декларативния и оповестително - защитен характер на производството.


По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение,


ОПРЕДЕЛИ:


НЕ ДОПУСКА касационна проверка на определение № 147 от 2.04.2009 г. по ч. гр. д. № 138 от 2009 г. на Бургаския окръжен съд, с което потвърден отказа на съдията по в. за вписване на искова молба за делба вх. № 29 от 9.02.2009 г., подадена от Х. В. Г.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Увед. за изправяне на нередовности не подлежи на обжалване
Ново мнениеПубликувано на: 18 Фев 2012, 12:21 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 3
гр. София, 05.01.2012 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на пети януари през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. В.
ЧЛЕНОВЕ: Е. В. Б. Й.

като изслуша докладваното от съдия Е. В. ч. т. дело № 997 по описа за 2011г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 във връзка с чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [община] срещу определение № 1328 от 21.10.2011г. по ч. гр. дело № 897/2011г. на П. окръжен съд, гражданска колегия, с което е оставена без разглеждане жалбата на [община] срещу уведомително писмо на съдия по вписванията при Районен съд Н. като недопустима и жалбоподателят е осъден да заплати по сметка на П. окръжен съд държавна такса в размер 25 лв.
Частният жалбоподател прави оплакване за неправилност на определението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Релевира доводи, че при постановяване на съдебния акт съдът следва служебно да издири и приложи закона, независимо от становищата на страните по делото, а това процесуално действие включва в себе си съобразяването на чл. 15, ал. 2 ЗНА. Поддържа становище, че в производството по вписване съдията по вписвания може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само от формална страна в рамките, установени от Правилника за вписванията, но не и за наличието на материалноправните предпоставки, в случая за едностранното прекратяване на арендния договор. Моли обжалваното определение да бъде отменено със законните последици.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима - подадена е от легитимирана страна в предвидения в чл. 275, ал. 1 ГПК едноседмичен срок и е насочена срещу валиден, допустим и подлежащ на обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество, тя е неоснователна.
За да остави без разглеждане жалбата на [община] срещу уведомително писмо на съдия по вписванията при Районен съд Н., П. окръжен съд е приел, че същата е недопустима, тъй като изпратеното уведомително писмо до общината не съставлява отказ да се извърши действие по вписване от страна на съдията по вписванията, а съдържа указания за изправяне недостатъците във връзка с направено заявление за вписване.
Определението е правилно. За да бъде допустима жалбата по чл. 577 ГПК, е необходимо да е насочена срещу акт, подлежащ на обжалване. В конкретния случай с подадената жалба се атакува уведомително писмо без номер и дата на съдия по вписванията при РС Н. и с вх. № 11009338/12.10.2011г. на [община], с което [община] се уведомява да представи нотариално заявление за вписване, връчена нотариална покана и бележка за платена такса в оригинал. Обосновано съдебният състав е констатирал, че посоченото уведомително писмо съдържа указания за отстраняване допуснати недостатъци на заявлението за вписване. Писмото не е от категорията на актовете, предвидени в чл. 577, ал. 1, чл. 274, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК, тъй като с него нито се отказва исканото вписване на прекратяване на договорите за аренда, нито се прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито обжалването му е изрично предвидено в закона. ГПК, Правилникът за вписванията и специалния Закон за арендата в земеделието не предвиждат възможност за обжалване на уведомяването на заявителя за отстраняване недостатъците в молбата за вписване. Правилността на изпратеното от съдията по вписванията уведомително писмо не подлежи на самостоятелна проверка, а се проверява в производство по обжалване на постановения от него отказ за вписване.
Доводите на частния жалбоподател, че производството по вписване съдията по вписвания може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само от формална страна в рамките, установени от Правилника за вписванията, но не и за наличието на материалноправните предпоставки, в случая за едностранното прекратяване на арендния договор, не са релевантни към допустимостта/недопустимостта на подадената жалба, а са относими към проверката на правилността на отказ за вписване, какъвто по делото няма постановен.
Въз основа на изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че определението на П. окръжен съд е правилно, поради което следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1328 от 21.10.2011г. по ч. гр. дело № 897/2011г. на П. окръжен съд, гражданска колегия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вп . на искови молби и оставяне без движение
Ново мнениеПубликувано на: 30 Окт 2012, 10:46 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 639
Гр.София, 25.10.2012г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в закрито заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. Р.
ЧЛЕНОВЕ: Д. П.
Т. К.

при секретаря …………………, след като изслуша докладваното от съдия К., ч.т.д.№ 430 по описа за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.274, ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу определение № 1407/02.05.2012г., постановено по ч.гр.д.№ 884/2012г. от П. окръжен съд, с което потвърдено определение от 20.01.2012г. на съдията по вписванията при АВ - СВ [населено място] по молба вх.№ 953/20.01.2012г. за отказ да се отбележи допълнително споразумение - анекс № 3/20.01.2011г. към договор за наем от 21.12.2006г.

Частният жалбоподател поддържа, че определението е неправилно, а допускането на касационното обжалване основава на наличието на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, І отд. констатира следното:
По поставените от частния жалбоподател въпроси за проверката, която осъществява съдията по вписванията по чл.32а от Правилника за вписванията и за задълженията му да дава указания на молителя относно дължимия размер на държавната такса за вписване, е образувано тълкувателно дело № 7/2012г. на ОСГТК на ВКС.
По тези съображения производството по настоящото дело следва да се спре до постановяването на решение по т.д.№ 7/12г.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по ч.т.д.№ 430/12г. по описа на ВКС, ТК, І отд. до постановяването на решение по тълкувателно дело № 7/2012г. на ОСГТК на ВКС.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вп . на искови молби и оставяне без движение
Ново мнениеПубликувано на: 04 Дек 2012, 09:42 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1075
С., 30.11.2012 г.


Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. А.
ЧЛЕНОВЕ: М. С.
Б. Б.

при секретар
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдията М. С.
ч.т.дело № 432/2012 година


Производство по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на [фирма] със седалище [населено място] срещу определение № 1441 от 04.05.2012 г. по ч. гр.д.№ 1340/2012 г. на П. окръжен съд. С последното е оставена без уважение като неоснователна частната жалба на дружеството против определение от 06.02.2012 г. на Ш. Х., съдия по вписванията при П. районен съд, с което е отказано заличаване на ипотека, поискано с молба с вх. № 2141/06.02.2012 г. по вх. рег. на Службата по вписвания – П. при Агенцията по вписвания, подадена от [фирма].

В частната жалба се поддържат доводи за постановяване на обжалваното определение в нарушение на процесуалните правила.
В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касационното обжалване е аргументирано с всички визирани в чл.280, ал.1 ГПК основания, като тези по т.1 и т.2 се поддържа по въпроса приложима ли е резпоредбата на чл.129, ал.2 ГПК в производството по вписване, . по чл. 280, ал. 1, т. т. 1, 2 и 3 ГПК. В подкрепа на твърденията си жалбоподателят е представил определения на ОС гр. В. Т. и ОС [населено място].

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, констатира следното:
По поставените от частния жалбоподател въпроси за проверката, която осъществява съдията по вписванията по чл. 32а от Правилника за вписванията и как следва да процедира в хипотезата на нередовност на молбата за вписване е образувано тълкувателно дело № 7/2012г. на ОСГТК на ВКС.
По тези съображения производството по настоящото дело следва да се спре до постановяването на решение по т.д.№ 7/12г.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по ч.т.д.№ 432/2012г. по описа на ВКС, ТК, ІІ отд. до постановяването на решение по тълкувателно дело № 7/2012г. на ОСГТК на ВКС.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: ИМ за собственост на реална част от имот, скица и БД
Ново мнениеПубликувано на: 03 Апр 2013, 15:53 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 638
гр.София, 2009 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. П. ЧЛЕНОВЕ: Л. Р.
Т. Г.

като изслуша докладваното от съдия Т.Г. ч.гр.д.№ 516 по описа за 2009 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.3, т.2 от ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на Е. Г. Г. срещу определение № 2* от 10.08.2009 г. на В. окръжен съд, постановено по ч.гр.д. № 1* от 2009 г., с което е потвърден отказ на съдия по в. при С. по вписванията-гр. В. към А. по в. от 15.07.2009 г. да извърши вписване на искова молба по гр.д. № 9* от 2008 г. на В. районен съд.

В частната жалбата се излагат съображения за неправилност на този съдебен акт и се моли същият да бъде отменен. Като основание за допустимост на касационното обжалване се сочи чл.280, ал.1, т.3 от ГПК- жалбоподателката счита, че от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото е произнасянето на ВКС по въпроса за приложението на чл.11 и 12 от П. за вписванията.

При проверка допустимостта на касационното обжалване, Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Първо отделение констатира следното: Частната касационна жалба е подадена от легитимирана страна и в срока по чл.275, ал.1 от ГПК /жалбоподателката е била уведомена за определението на В. окръжен съд най-рано на 10.08.2009 г., когато е било постановено обжалваното определение, а частната жалба е подадена на 17.08.2009 г./.

Същата е подадена срещу определение на съд, с което е дадено разрешение по същество на охранително производство, като се прегражда неговото развитие. Поради това и с оглед разпоредбата на чл.274, ал.3, т.2 от ГПК касационното обжалване на това определение би било допустимо, само ако са налице някои от посочените в чл.280, ал.1 от ГПК основания.

В случая поставените от жалбоподателката въпроси /за приложението на разпоредбите на чл.11 и 12 от П. за в. във връзка с чл.6 от този правилник и по-конкретно въпроса, дали представянето на скица е необходимо условие за вписване на искова молба за собственост върху реална част от имот/ са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото по смисъла на чл.280, ал.1, т.3 от ГПК, тъй като касаят приложението на правни норми /разпоредбите на чл.6, 11 и 12 от П. за в. по въпроса за начина на индивидуализация на реална част от имот-предмет на искова молба, която се иска да бъде вписана/, по които няма съдебна практика и които очевидно са неясни и се нуждаят от тълкуване от ВКС, тъй като се прилагат по различен начин от съдиите по в. и съдилищата. Поради това касационното обжалване на определението на Варненския окръжен съд следва да се допусне.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна. За да потвърди отказа на съдията по в. да впише подадената от Е. Г. Г. искова молба по гр.д. № 9* от 2008 г. на В. районен съд, въззивният съд е приел, че съгласно чл.6 от ПВ, за да може да бъде вписана искова молба, е необходимо тя да бъде редовна- в нея да се съдържа индивидуализация на страните и предмета на предявения иск- вида на имота и подробно негово описание. Прието е, че представената пред съдията по в. искова молба и уточнителна молба не съдържат точна индивидуализация на предмета на делото, тъй като се претендира реална част от имот, която не е описана и не е представено копие от скица, на която тази реална част от имот да е защрихована.

Така постановеното определение е правилно поради следното: Съгласно чл.12 от П. за в. подлежащите на вписване искови молби следва да отговарят на изискванията на чл.6 от този правилник. А съгласно чл.6, ал.1, б.”в”, подлежащите на вписване актове следва да съдържат описание на имота, за който се отнася акта, с посочване на вида му, местонахождението, номера на имота, площта и границите му. В случай като настоящия, при който се иска вписване на искова молба за собственост върху реална част от имот, за индивидуализацията на процесната реална част от имота е следвало да бъде посочено част от кой имот /парцел ****ли УПИ/ е претендираната реална част, местонахождението на този имот, номера му, площта на целия имот, площта на претендираната реална част от него и границите на претендираната реална част. Скицата на имота, с обозначаване на нея на претендираната реална част, не е условие за редовност на исковата молба и съответно не е необходима за индивидуализацията на процесната реална част от имота, когато в исковата молба са посочени площта и границите на тази реална част.

В случая обаче, видно от исковата молба по гр.д. № 9* от 2008 г. на В. районен съд, от уточнителната молба към нея от 13.03.2009 г и определение № 1* от 21.04.2009 г. на В. окръжен съд по ч.гр.д. № 780 от 2009 г., Е. Г. Г. е предявила установителен иск за собственост на основание чл.124, ал.1 от ГПК върху реална част от имот пл. № 75 по плана на гр. В., СО „А”, одобрен със заповед № Р* от 03.02.2006 г. с площ на частта от 50,20 кв.м. Нито в исковата молба, нито в уточнителната молба са били посочени границите на претендираната от ищцата реална част от имота. Действително, в определение № 1* от 21.04.2009 г. на В. окръжен съд по ч.гр.д. № 780 от 2009 г., с което частично е отменено определението на ВРС за прекратяване на гр.д. № 9* от 2008 г., претендираната реална част от имота е индивидуализирана по скица, находяща се на лист 31 от гр.д. № 9* от 2008 г. на ВРС. Видно от молбата на жалбоподателката от 15.07.2009 г. до съдията по в. за вписване на исковата молба по гр.д. № 9* от 2008 г., обаче, скицата, находяща се на лист 31 от делото, не е била представена пред съдията по вписванията. При това положение и тъй като никъде в исковата молба и в уточнителната молба не са посочени границите на претендираната от ищцата реална част от имот с площ от 50,20 кв.м., правилно съдията по в. е приел, че процесният имот не е надлежно индивидуализиран и въз основа на това е отказал да впише исковата молба по делото. Съответно на това правилно е и като такова следва да бъде оставено в сила определението на В. окръжен съд за потвърждаване на този отказ на съдията по вписванията.

Неоснователен е доводът в частната жалба, че съдията по в. бил длъжен да поиска скица на имота, която веднага е щяла да му бъде представена. В П. за в. липсва разпоредба, която да задължава съдията по в. да оставя без движение молбите за вписване и да дава указания на молителите какви още документи следва да представят пред него, за да е допустимо вписването. Съгласно чл.32а от ПВ, съдията по в. проверява само дали представените пред него актове подлежат на вписване и дали съдържат реквизитите, посочени в чл.6 от ПВ, и ако констатира, че това не е така, постановява отказ за вписване.

По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 2* от 10.08.2009 г. на В. окръжен съд, постановено по ч.гр.д. № 1* от 2009 г.

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 2* от 10.08.2009 г. на В. окръжен съд, постановено по ч.гр.д. № 1* от 2009 г., с което е потвърден отказ от 15.07.2009 г. на съдия по в. при С. по в. в гр. В. към А. по вписванията- гр. С. да извърши вписване на искова молба по гр.д. № 9* от 2008 г. на В. районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вп . на искови молби и оставяне без движение
Ново мнениеПубликувано на: 07 Май 2013, 10:14 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 327
София, 29.04.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети април две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. А.
ЧЛЕНОВЕ: М. С.
Б. Б.

при секретар
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдията М. С.
ч.т.дело № 432/2012 година


Производство по чл. 274, ал. 3, т.2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на [фирма] със седалище [населено място] срещу определение № 1441 от 04.05.2012 г. по ч. гр.д.№ 1340/2012 г. на П. окръжен съд. С последното е оставена без уважение като неоснователна частната жалба на дружеството против определение от 06.02.2012 г. на Ш. Х., съдия по вписванията при П. районен съд, с което е отказано заличаване на ипотека, поискано с молба с вх. № 2141/06.02.2012 г. по вх. рег. на Службата по вписвания – П. при Агенцията по вписвания, подадена от [фирма].
В частната жалба се поддържат доводи за постановяване на обжалваното определение в нарушение на процесуалните правила.
В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касационното обжалване е аргументирано с всички визирани в чл.280, ал.1 ГПК основания, като тези по т.1 и т.2 се поддържат по въпроса приложима ли е разпоредбата на чл.129, ал.2 ГПК в производството по вписване.
С определение № 1075 от 30.12.2012 е спряно производството по делото до произнасянето от ОСГТК на ВКС по тълкувателно дело № 7/2012 г.
С постановяване на ТР № 7 от 25.04.2013 г. по т.д.№ 7/2012 г., основанието за спиране е отпаднало, поради което на основание чл.230, ал.1 ГПК настоящият състав възобновява производството по делото.
За да постанови обжалваното определение, въззивният съд е приел, че когато с оглед разпоредбата на чл.571, изр.2 във вр. с чл.540 във вр. с чл.127, ал.1, т.6 ГПК молбата за вписване е нередовна, каквато в случая е подадената от частния жалбоподател за заличаване на вписана договорна ипотека, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ по аргумент от чл.32б във вр. с чл.32а, ал.1 от ПВ. Счетен е за неоснователен изложения в частната му жалба довод, че съдията по вписванията е следвало да даде на заявителя указания за отстраняване на нередовността, като съдът е застъпил становището, че в това производство не намират съответно приложение нормата на чл.129, ал.2 ГПК и тези на чл.533 и чл.534 ГПК.
Съществуващото противоречие по поставения въпрос бе преодоляно с ТР № 7 от 25.05.2013 г. по т.д.№ 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, с което със задължителна за съдилищата сила бе прието, че разпоредбата на чл.129 ал.2 ГПК е неприложима в производството по вписване на актове относно недвижими имоти. В хипотезата на нередовност на молбата за вписване, съдията по вписванията е длъжен да постанови отказ съгласно чл.32а от Правилника за вписванията, без да може да дава указания за отстраняване на нередовността. Обстоятелството, че по поставения въпрос даденото от въззивния съд разрешение е в съответствие със задължителните указания, дадени с ТР № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС обуславя извода, че поставеното от него определение е правилно и то следва да бъде оставено в сила.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.т.д.№ 432/2012 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ т.о.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1441 от 04.05.2012 г. по ч. гр.д.№ 1340/2012 г. на П. окръжен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вп . на искови молби и оставяне без движение
Ново мнениеПубликувано на: 23 Май 2013, 09:25 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 320
гр. София, 16 май 2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трeто гражданско отделение в закрито заседание на петнадесети май двехиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. З.
ЧЛЕНОВЕ: Ж. Д.
О. К.

като изслуша докладваното от съдията Н. З. ч. гр. дело № 2303 по описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК вр. чл. 280, ал. 1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба от Ж. И. К. ЕГН [ЕГН], [населено място], местност „С. Н.” № 88, вх. Ж, ап. 7 и С. И. Е. ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица] № 3, двете чрез адвокат В. В., против въззивно определение на В. окръжен съд от 20.02.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 502/2013 г., с което е оставена без уважение жалбата на Ж. И. К. и С. И. Е. против определение от 31.01.2013 г. на съдията по вписванията при СВ – В., с което е отказано вписване на искова молба по гр. д. № 16345/2012 г. на В., X. състав, на основание чл. 6, ал. 3 П. вр. чл. 34, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 32а П..
С изложение по допустимостта на касационното обжалване касаторът се е позовал на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 ГПК с посочен процесуалноправен въпрос от съществено значение за изхода на спора, а именно: Приложима ли е разпоредбата на чл. 129, ал. 2 ГПК в производство по вписване на актове относно недвижими имоти и как следва да процедира съдията по вписванията в хипотезата на нередовност на молбата за вписване.
При преценка за допустимост по чл. 288 ГПК Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение намира, че обжалваното определение следва да се допусне до касационно обжалване по заявения от жалбоподателите процесуалноправен въпрос досежно допускането на съответно приложение на чл. 129, ал. 2 ГПК в производството по вписване, който въпрос е решаван противоречиво от съдилищата.
Пред Върховния касационен съд, ОСГКТК по реда на чл. 292 ГПК е налице образувано производство по т. д. № 7/2012 г., по което е постановено Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г., предмет на което /т. 1/ е и поставения с изложението по подадената частна касационна жалба и посочен по-горе процесуалноправен въпрос.
Съгласно разясненията дадени в т. 1 от посоченото Тълкувателно решение, разпоредбата на чл. 129, ал. 2 ГПК е неприложима в производството по вписване и при нередовност на молбата за вписване, съдията по вписванията е длъжен да постанови отказ съгласно чл. 32а П., като не може да дава указания за отстраняване на нередовността.
Видно от мотивите на обжалваното определение, В. окръжен съд е споделил това становище, предвид което е постановил законосъобразен съдебен акт.
Ето защо, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:


ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно определение на В. окръжен съд от 20.02.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 502/2013 г. по описа на същия съд по частна жалба от Ж. И. К. и С. И. Е..
ОСТАВЯ В СИЛА въззивно определение на В. окръжен съд от 20.02.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 502/2013 г., с което е оставена без уважение жалбата на Ж. И. К. и С. И. Е. против определение от 31.01.2013 г. на съдията по вписванията при СВ – В., с което е отказано вписване на искова молба по гр. д. № 16345/2012 г. на В., X. състав, на основание чл. 6, ал. 3 П. вр. чл. 34, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 32а П..
Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 8 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов