КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 05 Дек 2022, 06:54

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ВПИСВАНЕ НА СЕРВИТУТ ПО ЧЛ. 64а ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА
Ново мнениеПубликувано на: 14 Мар 2016, 09:16 
Offline

Регистриран на: 23 Апр 2010, 13:24
Мнения: 40
O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 68

гр. София, 15.02. 2016 г.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание от трети февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЛЮБКА АНДОНОВА

изслуша докладваното от съдия Бояджиева ч.гр. дело № 272 / 2016 г., и за да се произнесе, взема предвид следното:
Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба вх. № 148764/ 02.12.2015 г. на „Ч. Р.“- АД чрез юрисконсулт М. Й. срещу определение № 21444 от 06.11.2015 г. на Софийски градски съд по ч.гр.д. № 10044 /2015 г., с което е потвърдено определение от 21.12.2013 г. на съдия по вписванията при Софийски районен съд за отказ да бъде вписан нотариален акт за безвъзмездно и безсрочно учредяване на сервитути за преминаване на хора и техника, прокарване на електропровод и ограничаване в ползването на поземлен имот, от собствениците му в полза на енергоразпределителното дружество.
С жалбата се иска отмяна на атакувания съдебент акт, с довод за за неправилно тълкуване и приложение на чл. 64а ЗЕ и заради несъгласие с изводите на въззивния съд относно приложимостта на чл. 193 ЗУТ в конкретната хипотеза. Развитите в жалбата съображения обаче, по същество, касаят пороци във волята на съдията по вписванията, а не на контролиращата го съдебна инстанция, но като цяло се застъпва тезата, че чл. 64 ЗЕ позволява доброволно /договорно/ възникване на сервитут в полза на енергоразределителното дружество и щом учредяването на сервитутното право е извършено в нотариална форма, която според жалбоподателя е изискуемата, то този договор подлежи на вписване. В отделно изложение на основанията за допускане на касационното обжалване се извеждат правните въпроси за това дали видът на съоръжението, заради което се учредява сервитута, е определящо за класификацията на последния към определен вид сервитут или меродавно е съдържанието на волята на страните в договора за учредяването му, както и за това дали с отказа си да впише нотариална сделка съдията по вписвания не излиза извън правомощията си, разяснени в т. 6 на ТР № 7 от 25.04.2013 г. по ТД № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, след като нотариусът е този, който извършва проверката за противоречието на сделката с закона и добрите нрави. Навеждат се специалните основания по чл. 280, ал. 1 т.2 и т.3 ГПК за първия въпрос и тези по чл. 280, ал. 1, т.1 и т. 2 ГПК за втория въпрос. Прилага се съдебна практика.
Върховният касационен съд, в настоящия си състав, като обсъди данните по делото намира жалбата за допустима като редовна, подадена в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на касационен контрол съдебен акт.
По допускане на касационното обжалване с оглед наличието на предпоставките по чл. 280, ал.1 ГПК като условие за разглеждане на жалбата по същество, настоящият състав съобразява следното:
Жалбоподателят с молба от 21.12.2013 г. е представил за вписване пред съдия по вписванията към Софийски районен съд НА № 116 от 21.12.2013 г., том VII, рег.№ 4370 по нот.д. № 1232 / 2013 г. за безвъзмедно и безсрочно учредяване, на основание чл. 64, ал. 2 ЗЕ, на сервитути за преминаване на хора и техника, прокарване на електропровод и ограничаване в ползването на прилежащия към енергийния обект поземлен имот, от собствениците на последния в полза на енергоразпределителното дружество. С определение от 21.12.2013 г. съдията по вписванията е отказал вписването заради липса на подлежаш на вписване акт, мотивирайки се с разпоредбата на чл. 64а ЗЕ и чл. 64, ал. 8 ЗЕ, като допълнително е изложил и съображения за липса съдържание и за нередовност на молбата поради невнесена в пълен размер дължима държавна такса.
За да потвърди отказа на съдията по вписванията, Софийски градски е приел, че липсва подлежащ на вписване акт. За да достигне до този извод, градският съд е приел, че представеният договор касае сервитути по чл. 64 ЗЕ, като енергийното съоръжение, за което те се учредяват, представлява отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Приел е още, че сервитутите по чл. 193 ЗУТ могат да се учредяват само между собственици на поземлени имоти и че те са различни от сервитутите по чл. 64 ЗЕ, които са законни и възникват в полза на операторите на услуги. Приел е също така, позововайки се на ТР № 7 от 25.04.2013 г. по ТД № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, че операторите на услуги не могат да са страна по договори по чл. 193 ЗУТ, поради което ако са сключили такива, последните имат само облигационно действие, поради което и не подлежат на вписване.
При тези мотиви на въззивния съд, първият изведен от жалбоподателя въпрос не е обуслявящ- този въпрос не е включен в предмета на делото, тъй като не касае предпоставките за вписване представения акт ( в случая договор), респективно не касае законосъобразността на отказа за вписване. Въпросът е относим към правилността на разсъжденията на въззивния съд, така е въпрос по съществото на частната касационна жалба, не и по нейната допустимост с оглед на селекцията и за касационно разглеждане.
Вторият изведен въпрос също не е обуславящ – не е включен в предмета на делото пред въззивния съд, а и последният не е излагал никакви съображения в тази връзка. Следва да се посочи, че проверката за валидност и нищожност на обжалвания пред него акт всеки съд извършва сам, по силата на служебното начало, и доколкото излизането от компетентност на съдията по вписванията се свързва с такива пороци, то контролиращият съд не дължи обсъждане на доводите на жалбоподателя в тази насока. По същество този въпрос, касае правилността на мотивите на съдията по вписванията за отказ, при това въпросът засяга допълнителните, а не решителни и достатъчни мотиви, доколкото водещ за отказа е мотивът за липса на подлежащ на вписване акт, тъй като вписването на неподлежащ на вписване акт е нищожно.
Формулирането от касатора на въпрос, който е включен в предмета на делото и по който е налице произнасяне от въззивната инстанция, така е обусловил изхода на делото пред нея, съгласно възприетото в мотивите и диспозитива на т. 1 на ТР № 1 от 19.02.2010 г. по ТД №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС играе ролята на обща предпоставка за допускане на касационното обжалване, която в кумулативна даденост с поне една от специалните предпоставки по чл. 280, ал. 1 т.1 ,т.2 и т.3 ГПК обосновава допускане на касацията. Респективно, неформулирането изобщо на въпрос или формулирането на такъв, който не отговаря на посочените характеристики за обуславящ ( т.с. от значение за изхода по конкретното дело) е достатъчно основание обжалваният акт да не бъде допуснат до касационен контрол, без да е необходима преценка за наличието на останалите специални предпоставки.
За яснота на жалбоподателя следва да се посочи, че съгласно приетото в т. 4 на ТР№ 7 от 25.04.2013 г. по ТД № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, в полза на енергоразпределителните дружества като оператори на услуги могат да възникват само посочените в чл. 64 ЗЕ сервитути, които са законни (принудителни). Те възникват независимо и против волята на собственика на поземления имот, обслужващ енергийното съоръжение и по начина и при наличието на предпоставките посочени в закона, а именно, сервитутите по чл. 64, ал. 2, т.1- т.3 ЗЕ възникват ex lege като сред посочените в чл. 64 ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗЕ( в приложимата редакция ДВ. бр.54/2012 г.) предпоставки, не фигурира договорът за учредяване на сервитут. И. на сервитутното право по чл. 64, ал. 2, т.1 – т. 3 ЗЕ не е договорът, а влезлият в сила ПУП на населеното място, с който се определя местоположението на имотите и на сервитутните ивици и изплащането на еднократно обезщетение на собственика и на носителите на други вещни права върху засегнатия обслужващ имот от енергоразпределителното дружество. Доколкото сервитутът е ограничено вещно право, а вещните права са numerus clausus, т.с признават се само посочените в закона по вид и съдържание и доколкото нормата на чл. 64 ЗЕ е императивна и специална като уреждаща т. нар. квази-лични сервитути ( с оглед дейността на титуляра), страните не могат чрез договор да учредяват различни от посочените в чл. 64 ЗЕ сервитути в полза на енергоразпределителното дружество. Сервитутът по чл.64 ЗЕ възниква едва след като е определено и заплатено еднократно обезщетение на собственика и на носителите на други вещни права върху обслужващия имот от страна на енергоразпредилителното дружесто, като размерът на обезщетението се определя по реда на чл. 210-221 ЗУТ или по вазимно съгласие между страните. Волята на правоимащите да не получат следващото им се обезщетение следва да се разглежда като отказ от облигационно право, а не като договор за учредяване на сервитут с вещноправно действие, респективно не като подлежащ на вписване акт по реда на чл. 112 ЗС. Отделно, тъй като макар и законни и възникващи ex lege, сервитутите по чл. 64, ал. 3, т.1- т.3 ЗЕ са вещни права върху недвижим имот, тяхното вписване, заради оповестително –защитното действие на последното, е предвидено в самия ЗЕ. С изменението на чл. 64, ал. 1 ЗЕ със ЗИДЗЕ обнародван в ДВ бр. бр.54/2012 г., едновременно бе създаден нов чл. 64а ЗЕ, приложим за настоящия случай предвид датата на подаване на молбата за вписване, съгласно който на вписване подлежи влезлият в сила акт на съответния държавен орган, с който се одобрява ПУП.
Предвид изложеното, Върховният касационен съд, IV г.о.,

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 21444 от 06.11.2015 г. на Софийски градски съд по ч.гр.д. № 10044 /2015 г.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов