КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 09 Авг 2020, 13:16

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: заверка на подпис върху декларация по чл.264 от ДОПК
Ново мнениеПубликувано на: 22 Юни 2016, 12:46 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 175

София, 20.06.2016 година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 14 юни две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА
ч. гр.дело № 2235 /2016 година
Производството е по чл. 274, ал.3 от ГПК.
Постъпила е частна жалба от В. И. Д. против определение ІІІ-976/28.04.2016г. по ч.гр.д.№ 678/2015г. на Бургаски окръжен съд, с което е потвърден отказа на съдията по вписвания при РС-Бургас постановен с определение от 28.03.2016г. за вписване на нот. акт № 22, т.2 от 25.03.2016г. на нотариус В. Д..
В частната касационната жалба се прави оплакване за неправилно приложение на процесуалните правила, тъй като представеният пред съдията по вписвания нотариално заверен препис от документ, издаден от испански нотариус със заверка „APOSTILLE” удовлетворява и доказва извършването на нотариална заверка на подпис и съдържание на пълномощно и декларация по чл. 264 ДОПК независимо, че не е представена самата бланка на декларация с нотариалната заверка.
В изложението към частната жалба е формулиран въпроса: спазено ли е изискването за нот. заверка на декларацията по чл. 264, ал.1 ДОПК за представяне на декларация от прехвърлителя, че няма публични задължения към държавата когато пред нотариуса е представен документ, удостоверяващ извършването на заверката пред испански нотариус, но към него не е приложена самата декларация, подписана от декларатора. Твърди се основанието по чл. 280, ал.1 т.3 ГПК по този въпрос.
Съдията по вписвания е представил становище във въззивното производство, с което поддържа отказа, като счита, че в производството пред него следва да се представи самата декларация с нотариална заверка върху нея, а представянето на доказателство от нотариус, че такава заверка е извършена не удовлетворява изискването на чл. 264 ДОПК
Върховният касационен съд, състав на първо гр. отделение, като прецени оплакванията в частната жалба и данните по делото, намира следното:
Частната жалба изхожда от процесуално легитимирана страна, съгласно приетото в т.9 от ТР № 7/2012г. на ОСГТК, постъпила е в срок, отговаря на изискванията за съдържание по чл. 275, ал.2 във вр. с чл. 260 от ГПК, поради което съдът я преценява като допустима
Данните по делото са следните:
Нотариус В. Д. рег № 491 по регистъра на НК с район на действие – Бургаски РС е поискала вписване на нот. акт № 22, т.2 от 25.03.2016г., с който Р. Д. Б., Д. К. Г., чрез пълномощника си Д. В. Г., М. Н. Б. и Д. Н. Б.-Х., действаща чрез пълномощника си М. Н. Б. продават на [фирма] земеделски имот № 010113, находящ се в [населено място], [община]. В сделката прехвърлителката Д. Н. Б. – Х. е представлявана чрез пълномощник М. Н. Б.. За доказване на упълномощаването и декларирането по чл. 264 ДОПК е представен документ, озаглавен „нотариален документ изрично пълномощно и нотариално заверени декларации” със заверка „APOSTILLE” и превод. В съдържанието на документа е посочено, че е проверена самоличността на упълномощителката с лична карта, чийто номер е посочен и дееспособността й, че същата е заявила пред нотариуса предоставяне изрично на представителна власт на сестра си М. Н. Б. за продажба на когото прецени и при цена и условия каквито договори на описани конкретно недвижими имоти и да представлява упълномощителката пред общински и държавни органи, между които и Агенцията по вписванията, включително и с право да преупълномощава трети лица. В раздел Б от документа е посочено, че се заверява декларация по чл. 264 ДОПК от нея, посочен е номер, който е подпълнен на местото на ЕИК по БУЛСТАТ, изявление, че декларира, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, следват декларирани данни по декларация по чл. 25, ал.8 ЗННД, в която част е записан ЕГН на деклараторката. Записано е общо по двете декларации изявление, че за неверни данни носи наказателна отговорност. Следва текст „подпис и заверка” и удостоверяване, че свободно е изразена волята, че документа е прочетен и подписан от лицето. Представен е препис от протокола на нотариуса за всички тези действия, а оригиналите от самите документи се съхраняват при него.
Съдията по вписванията е отказал вписване на нот. акт, защото липсват елементи от декларацията по чл. 264 ДОПК, за наличието на която е длъжен да следи: не е посочено ЕГН на физическото лице, постоянен адрес на лицето, номер на личната карта, изявление, че му е известна наказателната отговорност при невярно деклариране и най-същественото, - липсвал подпис на декларатора.
Въззивната инстанция е приела, че представеният документ от испански нотариус има обвързваща съда доказателствена сила и в Република България предвид това, че има заверка „APOSTILLE”, която удостоверява истинността на подписа на нотариуса, неговото качество и идентичността на печата и марката на официалния документ, но не удостоверява съдържанието на документа, съгласно чл.1 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове и Договора за взаимна правна помощ по граждански дела между Република България и Кралство Испания от 27.04.1994г. в сила на Р.Българиая от 01.07.1994г., но с оглед съдържанието му, той не може да бъде възприет като изпълняващ изискванията на декларация по чл. 264, ал.1 ДОПК.
Поставеният правен въпрос е относим към предмета на спора и по него следва да се допусне касационно обжалване. По този въпрос не е известна съдебна практика на жалбоподателя и на съда, което налага допускане до касационен контрол на основание чл. 280, ал.1 т.3 ГПК.
Съгласно чл. 264 ал.1 ДОПК, прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти се допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, като наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява и в данъчната оценка. Тъй като тази декларация се подава лично от прехвърлителя, когато той участва чрез пълномощник в сделката, декларацията следва да е нотариално заверена. Когато прехвърлителят има публични държавни и общински задължения, прехвърлянето може да се извърши след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето вещно право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет. Това е целта на подаване на декларацията по чл. 264, ал.1 и 2 ДОПК, а не подаването на такава декларация е свързано с възникване на солидарна отговорност за нотариуса и съдията по вписвания. Предвидено е декларациите по чл. 264 ДОПК да са по утвърден образец. Акцента на текста обаче не е в образеца на декларацията, а в декларирането обстоятелство.
Когато нотариалната заверка на декларацията по чл. 264 ДОПК е направена от чуждестранен нотариус от държава, която е ратифицирала Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, ратифицирана от Р.България от 38-то НС на 25.05.2000 г. ДВ бр. 47/09.06.2000г. и има заверка „APOSTILLE” при спазване на процедурата за нотариална заверка на подпис в съответната страна следва да се приеме, че това удовлетворява изискванията за аналогичната заверка и по българския процесуален закон. Това произтича от задължението, предвидено в чл. 2 от Конвенцията, държавите, които са я ратифицирали да не изискват легализация на документ, който е заверен в една държава, а се представа, за да удостовери определено обстоятелство в друга държава. Легализация по смисъла на тази Конвенция са формалните процедури, които трябва да удостоверят истиността на подписа, качеството, в което е действало лицето, автентичността на печата, или марката, поставена върху документа. Заверката „APOSTILLE” установява обстоятелствата, които се включват в съдържанието „легализация”.
Нотариалните удостоверявания по смисъла на тази Конвенция са официални публични актове - чл. 1.. По смисъла на нашето право те са официални публични документи с обвързваща съда доказателствена сила. Когато имат и заверка „APOSTILLE” следва да се приеме, че са извършени от компетентен орган в рамките на компетентността му. Различията в процедурата, по която се извършват нотариалните удостоверявания на подпис и съдържание в различните държави не може да доведе до незачитане на доказателствената сила на документа. Процесуалните правила, уредени в ГПК се прилагат за процесуалните действия, извършвани на територията на Република България и за нотариалните удостоверявания, извършвани от Дипломатическите и Консулските служби на Р.България в други държави. Взаимното зачитане на официални документи, съдържащи заверка „APOSTILLE” изисква да се зачита и доказателствената сила на тези документи така както ако бе извършена същото нотариално удостоверяване на територията на Република България. Противното означавало да не се приемат публични документи, заверени в една държава като доказателства в друга, защото процедурите по издаването им в редки случаи биха били идентични.
Съгласно чл. 23 от Договор за взаимна правна помощ по граждански дела между Република България и Кралство Испания, ратифициран със закон, приет от 36-о Народно събрание на 27.04.1994 г. - ДВ, бр. 39 от 10.05.1994 г., издаден от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 10 от 31.01.1995 г., в сила за Република България от 1.07.1994 г., официалните документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или други аналогични формалности, когато трябва да се представят на територията на другата страна. Съгласно същия текст, за официални документи се считат нотариалните документи и официалните удостоверявания, както отбелязвания в регистри, заверка на дата и заверка на подписи върху частни документи. Този текст също налага извод за взаимно зачитане доказателствената сила на документите, включително и заверките на дата и заверка на подпис на частни документи независимо от различието в процедурите по издаването им.
С писмо от Посолството на Кралство Испания до нотариус В.Д. се обяснява, че оригинала от документа, който нотариуса в Испания заверява, съгласно чл. 17 от Закона за нотариата се съхранява при нотариуса, а за извършената заверка и положения подпис от лицето и от нотариуса, последния издава препис, който се употребява в „циркулацията на юридическите документи” Върху преписа, който се издава като протокол за извършените от нотариуса действия фигурира само подписа на нотариуса и в него се отразява, че нотариуса е удостоверил подписа. Така се осигурява по-голяма сигурност от изгубване, повреждане или измама.
Нотариалното удостоверяване е официален свидетелствуващ документ за извършени пред и от нотариуса действия. След като чл. 23 от Договорът за взаимна правна помощ по граждански дела между Република България и Кралство Испания придава качеството на официален документ на нотариулното удостоверяване и за българските съдилища, то съдът е длъжен да приеме, че съдържащите се в нотариалното удостоверяване свидетелствуващи изявления на нотариуса са се осъществили, освен ако те не са били оспорени и оборени. В охранителното производство по вписване обаче подобно оспорване и оборване на автентичността и истинността им не може да се развие. Съдията по вписванията не е страна в производството по частната жалба и не може да представя доказателства в подкрепа на отказа, които са извън преписката, по която е направил отказа. Следователно с обвързваща българския съд доказателствена сила следва да се приеме, че е извършена нотариална заверка на подписа на Д. Н. Б.-Х.. За нотариалните удостоверявания, като строго формален акт се прилага закона, който действа на територията, на която се извършва нотариалното удостоверяване. Не може да се очаква, че правните уредби ще са идентични. Затова двете договорящи страни Р.България и Кралство Испания са постигнали съгласие за взаимно признаване на документите, съставени на територията на едната държава, когато трябва да се представят на територията на другата държава без изискване за легализация и „или други аналогични формалности”. Съдията по вписвания не може да контролира законосъобразността и процедурата на нотариалната заверка на подпис, извършена в друга държава.
Не кореспондират на данните по делото и конкретно на съдържанието на представения документ от испански нотариус констатациите на съдията по вписвания, че този документ не удостоверява полагане на подпис на лицето-прехвърлител, ЕГН, лична карта, и изявление, че му е известна наказателната отговорност. Видно от съдържанието на целия документ, самоличността на лицето е удостоверена от лична карта, чийто номер е посочен, посочен е и ЕГН, изявление, че знае, че за неверни данни носи наказателна отговорност. Съдържанието на „нотариален документ изрично пълномощно и нотариално заверени декларации” е нотариално удостоверяване, чието съдържание следва да се възприема изцяло.
По изложените съображения, обжалваното определение и потвърдения с него отказ за вписване са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени, а вместо това следва представения нот. акт да се впише.
Водим от горното, Върховният касационен съд, първо гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА касационно обжалване на определение ІІІ-976/28.04.2016г. по ч.гр.д.№ 678/2015г. на Бургаски окръжен съд.
ОТМЕНЯ определение ІІІ-976/28.04.2016г. по ч.гр.д.№ 678/2015г. на Бургаски окръжен съд и вместо това постановява:
ОТМЕНЯ отказа на съдията по вписвания при Районен съд-Бургас постановен с определение от 28.03.2016г. за вписване на нот. акт № 22, т.2 от 25.03.2016г. на нотариус В. Д..
Връща делото на съдията по вписвания при Районен съд-Бургас за вписване на нотариален акт № 22, т.2 от 25.03.2016г. на нотариус В. Д., поискано от нея с молба № 3789 от 20.03.2016г.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов