КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Съдействие на съда за снабдяване със скица
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=19&t=4690
Страница 1 от 1

Автор:  Дора Манолова [ 08 Юни 2017, 13:01 ]
Заглавие:  Съдействие на съда за снабдяване със скица

Определение №494/09.11.2015 по дело №4788/2015 на ВКС, ГК, I г.о. ПечатПроизводството е по чл.274, ал.3, т.1 ГПК.

Р. С. А. е предявил срещу Р. М. С. и Х. Д. иск по чл.108 ЗС за установяване на собствеността и предаване на владението върху част от наследствения имот на ищеца, който по действащия ПУП на [населено място], [община], е отреден частично: за озеленяване – 75 кв.м. и за [улица] кв.м., които мероприятия не са реализирани. Според данните по делото наследственият имот на ищеца е отразен в кадастралния план на населеното място от 1935г., но не и в последващия план, въз основа на който е изготвена действащата регулация от 1987г.

Първоинстанционният съд е оставил исковата молба без движение и е дал указания на ищеца да представи актуална скица на спорния имот към 2014г. /представената по делото е изготвена през 2013г./ и данъчна оценка, както и да посочи дали ответниците са в брачно правоотношение, за да се прецени дали всички необходими другари участват в делото; да поясни кой от ответниците каква част от имота владее, като спорната площ се индивидуализира с квадратура и граници; да прецизира петитума на исковата молба; да внесе държавна такса и да впише исковата молба.

С три молби от 10.12.2014г., 13.01.15г. и 13.02.15г. ищецът е отстранил част от недостатъците на исковата молба. Тъй като общината не му е издала актуална скица и данъчна оценка за спорния имот, той е обжалвал мълчаливия и отказ. Поискал е спиране на производството по предявения иск до приключване на административното дело, образувано по повод обжалване на мълчаливия отказ на общината.

С определение от 21.04.2015г. по гр.д.№7155/2015г. Русенският районен съд е оставил без уважение искането за спиране на производството по делото и го е прекратил. Съдът е приел, че след снабдяване с данъчна оценка и скица на имота ищецът ще може да предяви надлежно претенциите си и да впише исковата молба. Позовал се е на ТР №3/29.07.2010г. по тълк.д.№3/2009г. на ОСГК на ВКС и е приел, че без вписване на исковата молба ход на делото не може да бъде даден.

С определение №858 от 17.06.2015г. по ч.гр.д.№480/2015г. на Русенския окръжен съд е потвърдено прекратителното определение на първата инстанция. Въззивният съд е приел, че въпреки изричните указания на районния съд, ищецът не е отстранил недостатъците на исковата молба. Процесният имот не е индивидуализиран с границите си и така съдът е възпрепятстван да се произнесе по спора. Не е изпълнено указанието да се посочи кой от двамата ответници каква част владее, съответно тя да бъде индивидуализирана с граници.

Частна касационна жалба срещу въззивното определение е подадена от ищеца Р. А..

Жалбоподателят поддържа, че спорът по административното дело е преюдициален по отношение на гражданския процес, тъй като мълчаливият отказ на общината да издаде исканите документи препятства възможността ищецът да отстрани нередовностите на исковата молба.

В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК се поддържа основанието по чл.280, ал.1, т.3 ГПК по въпрос, уточнен от настоящия състав в съответствие с приетото по т.1 на ТР №1/19.02.2010г. на ОСГТК на ВКС: може ли съдът да прекрати производството по делото при неотстраняване недостатъците на исковата молба, ако това се дължи на бездействие на административния орган да издаде необходимите документи – данъчна оценка и скица.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, приема следното:

Поставеният въпрос е обуславящ за изхода на настоящото частно производство, а е и от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, поради което по него следва да се допусне касационно обжалване.

Когато ищецът предяви вещен иск, но не представи данъчна оценка на спорния имот и не внесе държавна такса, исковата молба е нередовна. Съдът е длъжен да даде указания за отстраняване на тези недостатъци. Освен това исковата молба следва да се впише, в противен случай тя подлежи на връщане.

Ако ищецът не може да отстрани изброените недостатъци поради това, че му бъде отказано издаването на данъчна оценка, както и скица, ако тя е необходима за вписването, съдът няма правомощието да върне исковата молба и да прекрати производството по нея, преди да съдейства на ищеца за привеждането и в съответствие с изискванията на процесуалния закон.

Липсата на данъчна оценка, а оттук – невъзможността да се определи цената на иска и да се внесе държавна такса по него, следва да се отстрани по реда на чл.70, ал.3 ГПК, като съдът определи приблизителна цена, а впоследствие, при необходимост, изиска внасяне на допълнителна държавна такса или върне надвзетата такса. Когато общината не може да издаде данъчна оценка на имота, тъй като той не е нанесен в действащия план или кадастрална карта, или по други съображения - например защото по предвижданията на плана той представлява улица или терен за озеленяване, съдът може да прибегне до информация от общината как се формира данъчната оценка за съседен частен имот и на тази база да определи данъчната оценка на процесния имот.

Липсата на скица, когато тя е необходима за вписване на исковата молба съгласно чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията, също може да бъде преодоляна с помощта на съда, за да се избегне отказ на съдията по вписванията. Страната може да получи съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с такава скица, която отразява засегнатия от спора имот и въз основа на нея да се извърши вписването.

По съществото на частната жалба.

Основателно е оплакването на жалбоподателя, че съдът не е следвало на този етап да прекратява производството по делото.

Действително, исковата молба е нередовна и съдът е давал указания за отстраняване на недостатъците и, които не са били изпълнени изцяло, но това неизпълнение не може да се вмени във вина на ищеца. Съдът е следвало да определи данъчната оценка на спорния имот по реда на чл.70, ал.3 ГПК, като си послужи с данни от общината за данъчната оценка на 1 кв.м. от съседен урегулиран поземлен имот – например УПИ V-19 от кв.19. На следващо място - представянето на скица не е условие за редовност на исковата молба. Когато спорният имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, за вписването на исковата молба се изисква скица-копие от кадастралната карта, съгласно чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията. Ако такава скица не бъде издадена по някаква причина, страната може да поиска съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с необходимата скица и въз основа на нея да поиска вписване на исковата молба. Съдът е длъжен да окаже такова съдействие, тъй като то е необходимо, за да се даде ход на делото. В случай, че спорният имот не е нанесен в кадастралната карта поради грешка или непълнота по смисъла на чл.53, ал.2 ЗКИР, сега чл.54, ал.2 ЗКИР, вписването следва да се извърши по партидата на този имот, за който ищецът твърди, че е засегнат от правния спор – в случая имотът, отреден за озеленяване и за улица. Когато обаче за съответния район няма кадастрална карта, скицата не е необходима за вписването. Във всички случаи съдът не може да върне исковата молба по съображения, че не е представена актуална скица на спорния имот.

По изложените съображения прекратителните определения на двете предходни инстанции са неправилни и следва да бъдат отменени. Делото следва да бъде върнато на районния съд за определяне на цената на иска по реда на чл.70, ал.3 ГПК, след уточнение дали спорният предмет по делото обхваща само онези 333кв.м., от които 75 кв.м. са отредени за озеленяване и 258 кв.м. – за улица, или засяга целия имот на наследодателя с площ от 1030 кв.м. Следва да се даде възможност на ищеца да впише исковата молба, като при необходимост му се окаже съдействие за издаване на скица на засегнатия от спора имот, по която да се впише исковата молба.

Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

Д. касационно обжалване на определение №858 от 17.06.2015г. по ч.гр.д.№480/2015г. на Русенския окръжен съд.

ОТМЕНЯ определение №858 от 17.06.2015г. по ч.гр.д.№480/2015г. на Русенския окръжен съд.

ВРЪЩА делото на Русенския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по отстраняване недостатъците на исковата молба.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/