КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 12 Апр 2021, 15:08

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: пълно заличаване на ипотека вместо частично
Ново мнениеПубликувано на: 19 Юни 2017, 15:40 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 282
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 481

гр. София, 05.06.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети май, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: EМИЛ ТОМОВ
Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 1260 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на ответника „Р.“ /България/ ЕАД, със седалище и адрес на управление: [населено място], Е. 2000, [улица], срещу решение № 5703 от 04. 11. 2016г. по в. гр. дело № 619/2016г. на Благоевградски окръжен съд, Гражданско отделение, четвърти въззивен състав, с което е потвърдено решение № 4082 от 27. 05. 2016г. по гр. дело № 499/2015г. на Благоевградски районен съд, като е осъден на основание чл. 78, ал. 3 ГПК ответникът „Р.“ /България/ ЕАД да заплати на ищците Н. Г. Р. и К. Л. Ш., двамата от [населено място], сума в размер на 800лв., съставляваща хонорар за един адвокат пред въззивната инстанция. С първоинстанционното решение е уважен отрицателния установителен иск на Н. Г. Р. и К. Л. Ш. срещу „Р.“ /България/ ЕАД и [фирма], със седалище и адрес на управление: [населено място], [улица], като е признато за установено, че договорна ипотека, вписана във вх. peг. на Службата по вписванията – [населено място] под № 379 от 19.02.2009г., акт № 48, том I от 2009г., с ипотекарен длъжник [фирма] и [фирма], по отношение на самостоятелен обект в сграда, заснет с идент. № 04279.629.163.1.5, с предназначение: жилище, апартамент, с площ от 80. 79 кв. м., построен в сграда № 1, находяща се в поземлен имот с идент. № 04279. 629.163, ведно с прилежащи части: мазе № 5, с площ от 4. 62 кв. м., с административен адрес: [населено място], [улица], ет. 3, ап. 5, е била заличена към 29.12.2009г. и ипотечното право на „Р.“ /България/ ЕАД върху този имот не съществува.
Касаторът твърди, че обжалваното въззивно решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК. Поддържа, че заличаването на процесната договорна ипотека като акт на съдията по вписванията е недействително, тъй като изискуемото по чл. 179, ал. 1 ЗЗД нотариално заверено съгласие на кредитора отсъства /дадено е съгласие за частично заличаване на договорната ипотека, учредена върху множество имоти в новострояща се сграда, касателно други имоти, но не и спрямо процесното жилище/, поради което съществува договорна ипотека в негова полза към момента на придобивната сделка, легитимираща ищците като собственици на имота и предявеният иск е следвало да бъде отхвърлен като неоснователен от Благоевградски окръжен съд. Претендира съдебно – деловодните разноски пред касационната инстанция.
В изложението по чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК към касационната жалба касаторът - ответник релевира основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ГПК по следните въпроси от значение за изхода на делото: 1/ „Без да е налице хипотезата на чл. 179, ал. 1 ЗЗД и чл. 19, ал. 1 от Правилника за вписванията, възможно ли е заличаване на ипотечно право?“; 2/ „Възможно ли е заличаване на ипотечно право поради техническа грешка, пропуск от страна на служител на Агенция по вписванията или софтуерен проблем?“; 3/ „Възможно ли е заличаване на ипотечно право при липсата на съгласие от страна на кредитора или влязло в сила съдебно решение?“; 4/ „Приложима ли е разпоредбата на чл. 49 от Правилника за вписванията при положение, че липсва издадено удостоверение от Агенция по вписванията по надлежния ред, а са налице само справки от ИКАР?“ и 5/ „При действия от страна на съдия по вписванията, изразяващи се в писмено разпореждане за пълно заличаване на ипотечно право, при положение, че молбата от страна на кредитора е за частично заличаване, възможно ли е пълно погасяване на съществуващо ипотечно право?“, по които сочи противоречие с решение № 431 от 08.11.2011 г. по гр. дело № 1759/2010 г. на ВКС, ІV г.о., постановено по реда на чл. 290 ГПК. По отношение на допълнителните основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 ГПК не представя визираното в касационната жалба решение № 73 от 14. 05. 2015г. по в. гр. д. № 135/2015г. на Апелативен съд – Варна и не излага съображения защо счита, че разрешаването на поставените правни въпроси би било от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Ответниците по касационната жалба /ищци в производството/ - Н. Г. Р. и К. Л. Ш. депозират писмен отговор в законния преклузивен срок, в който поддържат, че не са налице предпоставките за допускане на обжалваното въззивно решение до касационно обжалване, а евентуално намират касационната жалба за неоснователна. Претендират заплащане на направените пред касационната инстанция съдебни разноски, съобразно представен списък по чл. 80 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, приема по допустимостта на касационното обжалване следното:
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна и срещу подлежащ на касационно разглеждане съдебен акт – въззивно решение по иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК с цена над 5 000лв., но не са налице общото и допълнителни основания на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване по същество по поставените въпроси.
Предявеният иск е с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК /отрицателен установителен иск/ за признаване за установено, че вписаната договорна ипотека върху процесното жилище в полза на ответника – касатор, към момента на сключване на договора за продажба от 29. 12. 2009г., с който ищците се легитимират като собственици на жилището, е заличена и поради това не съществува ипотечно право върху това жилище в полза на банката – ответник /Р./. Предявен е от собствениците на жилището срещу банката, в чиято полза е била учредена ипотеката и срещу праводателя на ищците по договора за продажба от 29. 12. 2009г. – [фирма].
По така предявения отрицателен установителен иск въззивният съд е приел за установено, че на 29. 12. 2009г. ищците са придобили чрез договор за продажба, оформен в нот. акт № 147, том 6, рег. № 17469, дело № 1049/2009г. на Нотариус И. К. с рег. № 241 към НК и район на действие Благоевградски районен съд, от ответника [фирма] процесното жилище, като към този момент имотът е чист от ипотеки, вкл. в полза на банката – ответник. Този извод е изведен от неоспорените като документи удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания с изх. № 101/25. 01. 2010г. на Службата по вписванията в [населено място] и съгласие на Р. за заличаване на ипотека с нотариална заверка на подписите от 06. 11. 2009г. с разпореждане върху същото на съдията по вписванията от 09.11.2009г. за заличаване на договорната ипотека, и от неоспореното и прието от първоинстанционния съд заключение на компютърната експертиза на вещото лице Е. Т., от които се установява, че заличаването на вписаната под № 379 от 19.02.2009г., акт № 48, том I от 2009г. договорна ипотека върху процесния недвижим имот /тогава собствен на ответника [фирма]/ в полза на банката – ответник за обезпечаване на заем, отпуснат от Р. на [фирма] за 250 000 евро, е извършено с електронен подпис на служител на Агенцията по вписванията /А. В./ на 09. 11. 2009г. в 15. 38 ч. въз основа на разпореждане на съдията по вписванията от 09. 11. 2009г. за заличаване на цялата вписана договорна ипотека. От горепосочените доказателства е видно, че на 02. 11. 2010г. е извършено изтриване на вписаното заличаване на процесната ипотека в компютърната база на Агенцията по вписванията с електронен подпис на същия служител, тъй като се било установило, че заличаването трябвало да бъде частично, не върху процесния имот, а не цялостно, както било извършено първоначално, като след този момент при справки за вписвания, отбелязвания и заличавания се е отразявало вписването съобразно направената корекция на 02. 11. 2010г., т.е. с отразяване, че върху процесното жилище е налична вписана договорна ипотека. Така към момента на сключване на договора от 29. 12. 2009г., съставляващ придобивното основание на ищците в качеството им на собственици на процесния имот, неоспорено от ответниците, договорната ипотека върху този имот е заличена въз основа на разпореждане на съдията по вписванията и отбелязване в компютърната база на Агенцията по вписванията и въз основа на това заличаване е издадено удостоверение с изх. № 101 от 25. 01. 2010г. от Службата по вписванията, [населено място], подписано от служител и съдия по вписванията, в което е удостоверено извършеното с акт № 3868 от 09. 11. 2009г. заличаване на вписването на договорната ипотека върху процесното жилище.
Благоевградски окръжен съд приема за безспорно между страните по делото, че искането - съгласие на ипотекарния кредитор – Р. от 06. 11. 2009г., нотариално заверено, е за частично заличаване на договорната ипотека, което не е включвало процесното жилище и че е разпоредено от съдията по вписванията заличаване на цялата договорна ипотека, без да има такова искане от ипотекарния кредитор, както и че през 2012г. банката - ответник започва принудително изпълнение върху процесното жилище въз основа на възстановената като вписана с корекцията на регистъра на Агенцията по вписванията от служител на агенцията от 02. 11. 2010г. договорна ипотека. Считайки предявения отрицателен установителен иск за допустим при установен правен интерес за ищците от установяване несъществуването на процесното ипотечно право с цел защита срещу започналото принудително изпълнение върху собствения им имот, въззивният съд е уважил иска, приемайки че заличаването на вписването на договорната ипотека към момента на договора за продажба от 29. 12. 2009г., има конститутивно действие и заличава самото ипотечно право, като при неподновяване на вписването на ипотеката по надлежния ред, то не е възникнало повторно, което следва от изричната норма на чл. 179, ал. 3 ЗЗД. Въпреки, че към 09. 11. 2009г. не са били налице предпоставките на чл. 179, ал. 1 ЗЗД за заличаване на цялата договорна ипотека, вкл. досежно процесния имот, тъй като не е имало съгласие – искане на кредитора за този имот, щом съдията по вписванията с нарочен свой охранителен акт е заличил цялата ипотека, то тя се е погасила. Решаващият правен извод на решаващия съд, обусловил уважаване на предявения иск, е че щом има акт на съдията по вписванията за заличаване на цялата ипотека, настъпват правните последици на заличаването, вкл. погасяване на ипотечното право, за които е ирелевантно дали са били налице условията на чл. 179, ал. 1 ЗЗД. Въззивният съд е посочил, че съдията по вписванията не може сам да отмени постановения от него охранителен акт, а преди обявяване на разпореждането му за недействително по съдебен ред, същото продължава да произвежда предвидения от закона конститутивен ефект, но дори да бъде отменено заличаването на ипотеката от съда, отмяната му няма ретроактивно действие, напротив според изричния текст на чл. 179, ал. 3 ЗЗД ипотеката може да се впише отново и ще има ред от новото вписване. Посочил е също, че вписването на несъществуващо обстоятелство в Агенцията по вписванията не може да рефлектира върху правата на трети добросъвестни лица, каквито са ищците, като именно с оглед защита на техните интереси законодателят е предвидил в чл. 179, ал. 3 ЗЗД, че със заличаването на ипотеката се погасява самото ипотечно право, независимо от правилността, допустимостта или действителността на вписаното заличаване.
Допускането на касационно обжалване на въззивно решение съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК предпоставя произнасяне от въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за изхода по конкретното дело и по отношение на който е налице някое от допълнителните основания по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК. Съгласно т. 1 ТР № 1 от 19.02.2010г. по тълк. дело № 1/2009г. на ОСГТК на ВКС, правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по него. Поставените от касатора въпроси могат да бъдат обединени в един въпрос, до който всички те, с изключение на четвърти въпрос, се свеждат: погасява ли вписана ипотека /ипотечното право/ заличаването на същата от съдията по вписванията, когато заличаването е извършено без да са били налице предпоставките на чл. 179, ал. 1 ЗЗД и чл. 19, ал. 1 Правилника за вписванията /ПВ/ - нотариално заверено съгласие на ипотекарния кредитор или влязло в сила съдебно решение, респективно погасява ли заличаването цялото ипотечно право, ако даденото съгласие от кредитора е било за част от ипотеката, но въпреки това съдията по вписванията е постановил заличаване на цялата ипотека. Безспорно отговорът на този въпрос в обжалваното въззивно решение е обуславящ за изхода на конкретния правен спор, но той е в съответствие с даденото разрешение в постановеното по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК определение № 69/26. 01. 2012г. по ч. т. д. № 818/2011г. на ВКС, І т.о, съставляващо задължителна практика на ВКС по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, което се споделя и от настоящия съдебен състав. Според последното както съгласно чл. 166, ал. 1 ЗЗД вписването на ипотеката е елемент от фактическия състав на учредяването й, така това конститутивно действие на вписването при учредяването й с обратен знак е приложимо и при вписване на заличаването й, защото при извършване на това действие ще настъпи липсата на елемент от фактическия състав на учредената вече ипотеката. Освен това конститутивното действие на заличаването на ипотеката следва от изричната в този смисъл норма на чл. 179, ал. 3, изр. 1 ЗЗД, а и от чл. 179, ал. 3, изр. 2 и 3 ЗЗД, според които ако основанието, въз основа на което е станало заличаването, се обяви за недействително, в този случай ипотеката „не възкръсва“, но може да се впише наново, като ще има ред от новото вписване.
По поставения правен въпрос касаторът сочи противоречие на обжалваното въззивно решение с решение № 431 от 08.11.2011 г. по гр. дело № 1759/2010 г. на ВКС, ІV г.о., постановено по реда на чл. 290 ГПК. Правният въпрос, по който е допуснато касационно обжалване в последното е компетентен ли е съдът да се произнесе по насрещен установителен иск, че ипотеката е погасена, т.е. по различен от зададените по настоящото дело въпроси, поради което не осъществява допълнителното основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК Освен това предмет на делото е отрицателен установителен иск за несъществуване на ипотечно право при отказ на кредитора да даде съгласие по чл. 179, ал. 1 ЗЗД за заличаване на ипотеката, въпреки че обезпеченото вземане е погасено, т.е. различен от предмета на иска по настоящото дело.
При наличието на задължителна съвременна практика на ВКС по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, която не се нуждае от корективно тълкуване и с която атакуваното въззивно решение е съобразено, не е налице не само допълнителното основание за допускане на касация по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, но и това по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, още повече, че нормата на чл. 179, ал. 3 ЗЗД е пълна, ясна и непротиворечива. Допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК също не е осъществено, като за този извод е достатъчно непредставянето на соченото от касатора влязло в сила решение на Варненски апелативен съд, съгласно т. 3 ТР № 1 от 19.02.2010г. по тълк. дело № 1/2009г. на ОСГТК на ВКС.
Четвъртият въпрос в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК към касационната жалба: „Приложима ли е разпоредбата на чл. 49 от Правилника за вписванията при положение, че липсва издадено удостоверение от Агенция по вписванията по надлежния ред, а са налице само справки от ИКАР?“ е изцяло неотносим към конкретния спор, поради което не е обуславящ изхода му и не осъществява общото основание за допускане на касационно обжалване. От една страна по делото е представено и прието като доказателство издадено удостоверение от Агенцията по вписванията от 25. 01. 2010г., подписано от служител и съдия по вписванията, от което се установява заличаването на цялата процесна договорна ипотека на 09. 11. 2009г., поради което не е осъществена въобще хипотезата на чл. 49 ПВ, а именно изискуемото несъответствие между данните по книгите за вписване и издадените удостоверения, за да се приеме за вярно това, което е вписано в книгите. От друга страна въззивният съд е изложил доводи и ако да беше осъществена хипотезата на чл. 49 ПВ, че правото да се търсят вреди от Агенцията по вписванията за допуснатите неточности в издадени удостоверения и преписи, не изключва възможността за титуляра на това право да предяви и установителен иск за съществуване на самото ипотечно право.
Поради неосъществяване на основанията за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, атакуваното въззивно решение не следва да бъде допуснато до касация.
С оглед изхода на настоящото производство ответникът – касатор следва да бъде осъден да заплати на ищците, на всеки един поотделно, сумата 600 лв. – хонорар за един адвокат пред касационната инстанция.
На основание изложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 5703 от 04. 11. 2016г. по в. гр. дело № 619/2016г. на Благоевградски окръжен съд, Гражданско отделение, четвърти въззивен състав.
ОСЪЖДА „Р.“ /България/ ЕАД, ЕИК:[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място], р-н „Л.“, Е. 2000, [улица], да заплати на Н. Г. Р., ЕГН: [ЕГН] и на К. Л. Ш., ЕГН: [ЕГН], двамата със съдебен адрес: [населено място], [улица], ет. 2, на всеки един поотделно, сумата 600 лв. /шестстотин лева/ - съдебно – деловодни разноски пред ВКС.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов