КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 19 Яну 2021, 16:41

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: таксата за вписване на Искова Молба е 10 лв.
Ново мнениеПубликувано на: 12 Юли 2017, 13:39 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Ключови фрази
Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * Делба
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№266
гр. София, 08.10.2015 година
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Влахов
ЧЛЕНОВЕ: К. М.
В. М.

като изслуша докладваното от съдия В. М. ч.гр.д. № 3726 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2, във вр. с чл. 577 от ГПК, вр. чл. 32а ПВ.
Образувано е по частна касационна жалба на Д. А. Д. и В. Б. Д. от [населено място] срещу определение № 2145/16.06.2015г., постановено по ч.гр.д. № 1680/2015г. на Варненския окръжен съд. С обжалваното определение е потвърдено определение от 21.05.2015г. на съдия по вписванията при Службата по вписванията към Варненския районен съд, с което е постановен отказ за вписване на искова молба и уточняващи молби за съдебна делба по гр.д. № 1812/2015г. по описа на Варненския районен съд.
Жалбоподателите Д. А. Д. и В. Б. Д. от [населено място] считат, че определението е неправилно по подробно изложени в частната жалба съображения и молят да бъде отменено. В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване на първо място поддържат основанието по чл. 280, ал.1,т.1 ГПК поради противоречие с Тълкувателно решение № 7/2012г. на ОСГТК на ВКС по въпроса дали след като вписването на исковата молба е разпоредено от съда, съдията по вписванията може да проверява отговаря ли акта на изискванията за вписване. Предвид липсата на съдебна практика се поддържа основанието на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпросите: 1/ как се извършва вписването на искова молба - от страната по нареждане на съда или служебно от съда, след събиране на съответната за това такса за вписване, като част от процеса по администриране на делото? 2/ Каква е цената на иска за съдебна делба към момента на вписването на исковата молба, при условие, че оценката на дяловете на страните и разноските в това производство, се определят едва с крайния съдебен акт по реда на чл. 355 ГПК? 3/ при определяне на държавната такса за вписване на искова молба за съдебна делба прилага ли се специалната правна норма на чл. 355 ГПК или предимство има подзаконовата правна норма на чл. 2 Тарифата за държавни такси, събирани от Агенцията по вписванията /Т./; 4/ неоценяем или оценяем, но с неопределена към момента на вписване на исковата молба парична стойност, е искът за съдебна делба?
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, намира, че частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал.1 ГПК от легитимирани лица срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
Молителите /сега частни жалбоподатели/ са предявили пред Варненския районен съд иск по чл. 34 ЗС за съдебна делба на недвижим имот ПИ № 10135.5056.3, кв. Г., местност К., [населено място], представляващ нива с площ 7164 кв.м. В исковата молба като ответници са посочени наследниците на Г. С. А. и е поискано издаване на съдебно удостоверение за установяване на тези наследници. С последваща молба е заявено, че ответници по иска са А. И. Н. и П. И. С. с посочени ЕГН и адреси. Върху тази молба съдът е поставил резолюция „към дело” и с определение от 15.05.2015г. е дал указание в едноседмичен срок ищците да представят доказателства за вписване на исковата молба в Служба по вписванията - [населено място] на основание чл. 114, б”а” ЗС.Ищците са подали на 21.05.2015г. молба пред Службата по вписванията за вписване на исковата молба и уточнителните молби към нея като са представили преписи от тях и документ за внесена държавна такса в размер на 10 лв. за вписването.
С определение от 21.05.2015 г. съдията по вписванията е отказал да впише исковата молба на основание чл. 32а във връзка с чл.6, б.”а” от Правилника за вписванията. Изложил е съображения, че исковата молба не съдържа имената и адресите на ответниците; те са посочени в уточнителна молба, но липсва акт на съда, с който посочените лица да са конституирани като ответници. На второ място, за вписване на исковата молба за делба е необходимо да се представи данъчна оценка на имота и да се определи дължимата държавна такса за вписването съгласно чл.2 от Т..
За да потвърди отказа на съдията по вписванията, въззивният съд е споделил съображенията, че предявеният иск за делба е оценяем и държавната такса за вписването на исковата молба следва да се определи въз основа на данъчната оценка на имота. Изтъкнал е, че нормата на чл.355 ГПК, определяща разноските в производството по съдебна делба, е неприложима за вписването на исковата молба за делба. Възприел е и съображението, че посочените от ищците в уточнителната молба ответници по иска не са конституирани от съда, при което молбата за вписване не отговаря на законовите изисквания на чл.6 б.”а” от Правилника за вписванията.
Настоящият състав на Върховния касационен съд счита, че касационно обжалване на определението следва да бъде допуснато по въпроса за обхвата на проверката на вписвания акт, извършвана от съдията по вписванията, поради противоречие с Тълкувателно решение № 7/2012г. на ОСГТК на ВКС, т.6, както и на основание чл. 280, ал.1,т.3 ГПК по втория, третия и четвъртия от поставените въпроси, които обобщени се свеждат до това как се определя размера на държавната такса, дължима за вписване на искова молба за съдебна делба. По този въпрос не се установява наличие на задължителна съдебна практика, което обуславя допускане на касационното обжалване на посоченото основание.
Съгласно указанията в т.6 на Тълкувателно решение №7 от 25.04.2013г. по тълк. д. № 7/2012г. на ОСГТК на ВКС „проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията относно това дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон. В никакъв аспект не може да се проверява редовността на акт, който изхожда от съда или чието вписване е наредено от съда.” В мотивите на акта е възприето разбирането, че вписването на искова молба може да бъде отказано, ако тя не отговаря на изискването за идентификация на страните и имота. Същевременно е посочено, че когато вписването е разпоредено от съда, тогава той е проверил редовността на исковата молба и съдията по вписванията не може да подлага на контрол неговата преценка.
Особеното исково производство за съдебна делба има за предмет прекратяване на съсобственост върху вещи - движими или недвижими, които имат своя парична стойност и с оглед на това искът несъмнено е оценяем. Съгласно чл.8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по дело за делба се събира такса 4% върху стойността на дяловете. Тази стойност се определя от съда едва с решението по извършване на делбата и именно с това решение съдът определя дължимата от всеки от съделителите държавна такса. Това отложено определяне на цената на иска и заплащане на държавната такса е една от особеностите на делбеното производство. В тази насока следва да се изтъкне изрично предвиденото в чл.341, ал.1 ГПК съдържание на молбата за съдебна делба, сред което не е посочване цена на иска, за разлика от съдържанието на исковата молба по чл.127, ал.1 ГПК, където цената на иска е един от необходимите реквизити. Предвид изложените специфики на производството по съдебна делба, то при предявяване на молбата за делба пред съда не се дължи внасяне на държавна такса и съответно не е необходимо представяне на удостоверение за данъчна оценка на делбените имоти.
Съгласно чл.2, ал.1 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията /Т./, за вписване се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска, в размер на 0,1%, но не по-малко от 10 лв; когато цената, по която е таксуван документът, не е указана, таксата се определя върху оценка, определена по реда на приложение №2 към ЗМДТ. Прилагайки тази разпоредба с оглед гореизтъкнатите особености на исковата молба за делба, то вписването й следва да се таксува в рамките на посочената минимална цена от 10 лв., тъй като цената на иска към този момент не е определена. Тя ще бъде установена с извършване на делбата и дължимата държавна такса ще се внесе при вписване на съдебното решение. Хипотезата на второто изречение на чл.2, ал.1 Т. е неприложима за исковите молби за делба, защото не става въпрос за непосочване на цената, по която е таксуван актът, а за акт, който не се таксува предварително, а отложено.
При дадените разрешения на поставените правни въпроси частната касационна жалба се явява основателна.
Необходимостта от вписване на исковата молба е указана от съда на ищците, като преди това са отстранени първоначалните нередовности на молбата, свързани с непосочване имената и адресите на ответниците. Съдът е приел молба на ищците за поправяне на нередовностите и съгласно чл. 129, ал.5 ГПК поправената искова молба се смята за редовна от деня на подаването й. Липсата на нарочно определение за конституиране на посочените като ответници лица, не е пречка за участието им в процеса. А и съдията по вписванията в този случай няма право да проверява акта на съда, след като не съществува съмнение относно идентификацията на страните и имота. Извършената проверка е в нарушение на правомощията му и в разрез с указанията в т.6 на Тълкувателно решение №7 от 25.04.2013г. по тълк. д. № 7/2012г. на ОСГТК на ВКС.
Внесената от молителите държавна такса за вписването в размер на 10 лв. е достатъчна за извършване на исканото действие, поради което отказът на съдията по вписванията да извърши вписването поради непредставяне на данъчна оценка и внасяне на държавна такса върху нея, е незаконосъобразен. Изводът на Варненски окръжен съд за приложение на чл.2, ал.1, пр.2 Т. почива на неправилно тълкуване на разпоредбата и не отчита особеностите на вписвания акт - искова молба за съдебна делба.
Изложеното налага отмяна на обжалваното определение, както и на потвърдения с него отказ на съдията по вписванията, като вместо това бъде разпоредено извършване на исканото вписване.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на II г. о.
О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 2145 от 16.06.2015г., постановено по ч.гр.д. № 1680/2015г. на Варненски окръжен съд.
ОТМЕНЯ посоченото определение № 2145 от 16.06.2015г., постановено по ч.гр.д. № 1680/2015г. на Варненски окръжен съд и потвърденото с него определение от 21.05.2015г. на съдия по вписванията при Варненски районен съд, с което е отказано вписване на искова молба за съдебна делба и уточняващи молби по гр.д. № 1812/2015г. на Варненски районен съд и вместо него постановява:
ДА СЕ ВПИШЕ по искане на Д. А. Д. и В. Б. Д. от [населено място], [улица], ап.33 искова молба за съдебна делба и уточняващи молби по гр.д. № 1812/2015г. на Варненски районен съд.
ВРЪЩА делото на съдията по вписванията при Варненски районен съд за извършване на необходимите действия по вписването.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: таксата за вписване на Искова Молба е 10 лв.
Ново мнениеПубликувано на: 18 Юли 2017, 12:24 
Offline

Регистриран на: 18 Ное 2013, 15:03
Мнения: 2
Категорично не мога да се съглася с това. По недопустим начин се смесват правилата за исковото и охранителното производства. В момента имам обжалван такъв отказ и чакам произнасяне от окръжен съд. Ако кажат, ще вписвам исковите молби и без такса, но не е в това проблема.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов