КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 19 Яну 2021, 17:32

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: заличаване на ипотека по искане на хр.кредитор след 10г.срок
Ново мнениеПубликувано на: 09 Окт 2018, 13:16 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 360
Определение №95/02.02.2018 по дело №3006/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на [фирма], [населено място] чрез процесуален представител юрк. М. Г. Т. срещу определение № IV - 1965 от 07.11.2017г. по ч. гр. дело № 1589/2017г. на Окръжен съд Бургас, 4 въззивен граждански състав, с което е оставена без уважение подадената от [фирма] частна жалба против определение № 66 от 20.09.2017г. на съдията по вписванията при Районен съд Бургас, с което е отказано заличаване на договорна ипотека, вписана като акт № 123, т. II, д. № 1532, вх. рег. № 2647 /посочено дв. вх. № 2197/ от 11.03.2005г. в Служба по вписванията Бургас, със страни: [фирма] – кредитор, Г. Д. Б. – кредитополучател и като представляващ [фирма] – ипотекарен длъжник, относно недвижим имот, находящ се на [улица], [населено място], представляващ офис на целия трети етаж, с площ 172,77 кв. м., в размер на 178 000 лв.

Частният жалбоподател прави оплакване за неправилност на въззивното определение поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Излага твърдение, че в производството по чл. 22 ПВ той е заинтересовано лице, което има правен интерес да иска заличаване на ипотека по отношение на недвижим имот, спрямо който е насочил принудително изпълнение в качеството си на хирографарен кредитор. Релевира доводи, че не е необходимо представяне на доказателства за извършване на заличаването, достатъчно е да се установи изтичане на десетгодишния срок на вписването и неподновяване на същото. Според частния жалбоподател, ако законодателят е искал да ограничи кръга от лица, имащи право да искат заличаване поради изтичане срока на вписването, той е следвало да приложи изчерпателно изброяване, подобно на чл. 19 ПВ. Излага твърдението, че в използваният в нормата на чл. 22 ПВ термин „заинтересования” е с по – широко значение и означава лице с правен интерес да заличи ипотеката, като правният интерес произтича от степента на обвързаност на молителя от ипотеката, която обвързаност може да бъде, както пряка, така и косвена.

В изпълнение на императивното изискване на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК частният жалбоподател релевира доводи за допускане на касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК – въззивният съд се е произнесъл по материалноправни въпроси, които са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото:

1. „Кои лица следва да се приемат за заинтересовани по смисъла на чл. 22 ПВ – лицата, които са пряко обвързани от ипотеката /ипотекарните длъжници/ или техен правоприемник, включително и кредитополучателят или всяко лице, което може да докаже правен интерес от заличаване на ипотеката, в това число и хирографарен кредитор, който е насочил принудително изпълнение към ипотекирания недвижим имот?”;

2. „След изтичането на десетгодишния срок на вписването на ипотеката, вписването губи ли автоматично своя ред и респективно, губи ли се автоматично противопоставимостта на ипотеката спрямо трети лица, ако същата не е вписана наново или не е заличена?”.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като обсъди доводите на страните и взе предвид данните по делото, приема следното:

Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е от легитимирана страна в предвидения едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване въззивен съдебен акт.

За да потвърди отказа на съдията по вписванията при Районен съд Бургас за заличаване на договорна ипотека, вписана като акт № 123, т. II, д. № 1532, вх. рег. № 2647 от 11.03.2005г. в Служба по вписванията Бургас, със страни: [фирма] – кредитор, Г. Д. Б. – кредитополучател и като представляващ [фирма] –ипотекарен длъжник, относно недвижим имот, находящ се на [улица], [населено място], представляващ офис на целия трети етаж, с площ 172,77 кв. м., в размер на 178 000 лв., въззивният съд е споделил решаващия извод на съдията по вписванията, че [фирма] /настоящ частен жалбоподател/ не е заинтересована страна по смисъла на чл. 22 ПВ, която може да иска заличаване на ипотеката по давност. Изложил е съображения, че нормата на чл. 22 ПВ не следва да се тълкува изолирано от останалите норми, както и от разпоредбите на чл. 166 – 179 ЗЗД, уреждащи учредяването на ипотеките, вписването им, действието на вписването и заличаването му. Посочил е, че заинтересовано лице по смисъла на чл. 22 ПВ е всяко лице, обвързано от договора за ипотека или негов правоприемник, а в хипотезата на обезпечаване на чужд дълг с ипотека – и кредитополучателят, чието задължение е било обезпечено. По отношение на разпоредбата на чл. 172 ЗЗД въззивният съд е приел, че съществуването на вписването на ипотеката след изтичане на десетгодишния срок на действие не е противопоставимо на трети лица, като евентуалното подновяване на вписването би имало ред от новото вписване и също не би било противопоставимо на трети лица – кредитори на длъжника, които преди подновяването са насочили изпълнението към имота.

Допускането на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, във връзка с чл. 280, ал. 1 ГПК предпоставя произнасяне от въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за решаване на спора между страните и по отношение на който е налице някое от основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 - 3 ГПК. Правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда. Преценката за допускане на касационно обжалване се извършва от ВКС въз основа на изложените от касатора твърдения и доводи, с оглед критериите, предвидени в посочената правна норма.

Посочените от частния жалбоподател материалноправни въпроси са релевантни за спора, тъй като са от значение за изхода по настоящото дело и са обусловили правните изводи на въззивната инстанция. По отношение на същите е налице основание за допускане на касационно обжалване на въззивното определение по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, предвид липсата на постоянна практика на ВКС и възможността въпросът да бъде решаван противоречиво от съдилищата.

Съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 1, изр. 1 ЗЗД правните последици на вписването на ипотеката /конститутивно действие, противопоставимост на ипотеката на трети лица и оповестително действие/ са ограничени във времето – десет години от деня на извършването на вписването. Същевременно нормата на чл. 22 от Правилника за вписванията предвижда, че когато са изминали десет години от датата на вписване на ипотеката, без то да е подновено, заличаването става по молба на заинтересования, без други доказателства. Следователно след изтичане на регламентирания десетгодишен срок правните последици от вписването не отпадат автоматично, вписването на ипотеката не се заличава служебно, а е необходимо изрично искане от заинтересовано лице.

В разпоредбата на чл. 22 ПВ не е конкретизирано качеството на заинтересования, не се съдържа легална дефиниция на това понятие, нито такова определение е включено в разпоредбата на чл. 19, ал. 3 ПВ. Критерият за заинтересованост на лицето, подало молба по чл. 22 ПВ, следва да се изведе от наличието на правен интерес за заличаване на вписването на ипотеката поради неподновяване на първоначалното вписване. За лице, имащо правен интерес да иска заличаване на вписването на ипотеката, и в този смисъл да бъде заинтересовано лице по смисъла на чл. 22 ПВ, следва да се приеме: 1/ всяка от страните по договора за ипотека и относно вземането, което обезпечава, а именно: кредиторът поради отпадане на обезпечителния интерес или погасяване на обезпеченото с ипотека вземане; длъжникът, целящ да уреди отношенията си по повод обезпеченото с ипотека негово задължение; 2/ собственикът на имота, когато той е чуждо на задължението лице, с оглед освобождаването му от вещната тежест; 3/ техните правоприемници; 4/ всяко друго лице, чиито права и интереси са засегнати от ипотеката, например други кредитори, включително хирографарния кредитор, целящ да удовлетвори вземането си от ипотекирания имот. В този смисъл всяко едно от заинтересованите в съответното качество и на собствено основание лица поотделно би могло да иска заличаване вписването на ипотеката поради изтичане на десет години от вписването й, без то да е било подновено. За съдията по вписванията са релевантни единствено обстоятелствата по чл. 22 ПВ, а именно: вписана ипотека, молба от заинтересованото лице за заличаване, изтичане на установения от закона срок, като съдията по вписванията служебно проверява дали е изтекъл десетгодишният срок.

Хирографарният кредитор, по чиято молба съдебният изпълнител е насочил принудително изпълнение върху ипотекирания недвижим имот, има правен интерес да иска заличаване на вписването на ипотеката в хипотезата на чл. 22 ПВ и по аргумент от разпоредбите на чл. 459, ал. 2 във връзка с ал. 1 ГПК, чл. 172, ал. 2 ЗЗД и чл. 18, ал. 4 ПВ. Докато ипотеката не бъде заличена, същата запазва своето оповестително действие и противопоставимост на трети лица и ипотекарният кредитор се смята за присъединен взискател, когато изпълнението е насочено върху ипотекирания имот, с последиците на чл. 459, ал. 1 ГПК. По отношение на правата на ипотекарния кредитор, подновявяне на вписването на ипотеката не може да бъде извършено след изтичане на десетгодишния срок от първоначалното вписване на ипотеката, съответно от последното подновяване. В този случай може да се извърши ново вписване на ипотеката, но ипотекарният кредитор ще се ползва от правните последици на новото вписване, считано от датата на подаване на молбата и отразяването й във входящия регистър по чл. 34 ПВ, а не от вписаната преди това ипотека. Поради изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че хирографарният кредитор е заинтересовано лице и има право да иска заличаване на вписаната договорна ипотека по реда на чл. 22 ПВ.

С оглед отговорите, обусловили допускане на касационно обжалване, следва, че молителят [фирма] в качеството си на хирографарен кредитор е заинтересовано лице по смисъла на чл. 22 ПВ, което има правен интерес да иска заличаване на договорна ипотека на недвижим имот, спрямо който е насочил принудително изпълнение, поради изтичане на десет години от вписването на ипотеката без същото да е подновено. Съдията по вписванията е извършил справка в Агенция по вписванията, че договорната ипотека, сключена с нотариален акт, вписан като акт № 123, т. II, д. № 1532, вх. рег. № 2647 /посочено дв. вх. № 2197/ от 11.03.2005г. в Служба по вписванията Бургас, със страни: [фирма] – кредитор, Г. Д. Б. – кредитополучател и като представляващ [фирма] –ипотекарен длъжник, относно имот, находящ се на [улица], [населено място], представляващ офис на целия трети етаж, с площ 172,77 кв. м., в размер на 178 000 лв., не е подновена и не е вписана по нов ред. Следователно предпоставките за заличаване на вписването на договорната ипотека са налице.

Предвид изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че обжалваното въззивно определение и потвърденият с него отказ за вписване са неправилни и следва да бъдат отменени, а делото да бъде върнато на Служба по вписванията Бургас за извършване на поисканото заличаване на договорна ипотека.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № IV - 1965 от 07.11.2017г. по ч. гр. дело № 1589/2017г. на Окръжен съд Бургас, 4 въззивен граждански състав и потвърденото с него определение № 66 от 20.09.2017г. на съдията по вписванията при Районен съд Бургас, с което е отказано заличаване на договорна ипотека, вписана като акт № 123, т. II, д. № 1532, вх. рег. № 2647 /посочено дв. вх. № 2197/ от 11.03.2005г. в Служба по вписванията Бургас, със страни: [фирма] – кредитор, Г. Д. Б. – кредитополучател и като представляващ [фирма] –ипотекарен длъжник, относно имот, находящ се на [улица], [населено място], представляващ офис на целия трети етаж, с площ 172,77 кв. м., в размер на 178 000 лв.

ВРЪЩА делото на Служба по вписванията Бургас за извършване на поисканото с молба с вх. № 12607/20.09.2017г. на Служба по вписванията Бургас заличаване на договорна ипотека, вписана като акт № 123, т. II, д. № 1532, вх. рег. № 2647 от 11.03.2005г. в Служба по вписванията Бургас, със страни: [фирма] – кредитор, Г. Д. Б. – кредитополучател и като представляващ [фирма] –ипотекарен длъжник, относно имот, находящ се на [улица], [населено място], представляващ офис на целия трети етаж, с площ 172,77 кв. м., в размер на 178 000 лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов