КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Заличаване на акт за общинска собственост
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=19&t=4782
Страница 1 от 1

Автор:  Дора Манолова [ 27 Сеп 2019, 09:44 ]
Заглавие:  Заличаване на акт за общинска собственост

Ключови фрази

O П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№164
гр. София, 25.09.2019 г.
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание нa десети септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Председател: Камелия Маринова
Членове: Веселка Марева
Емилия Донкова

изслуша докладваното от съдията Донкова ч. гр. дело № 2995/2019 г. и за да се произнесе, взема предвид следното:

Производствoто е по чл.274, ал.3, т.2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на М. К. С., чрез пълномощника й адв. Марио Топчийски, срещу определение № 14541 от 13.06.2019 г. на Софийски градски съд по ч. гр. д. № 4961/2019 г., с което е потвърден отказ на съдията по вписванията при Районен съд - София, постановен на 19.03.2019 г., за заличаване на акт за общинска собственост № */*** г., като неправилно съставен за имот с идентификатор *** съгласно заповед № СОА18-РД57-56/16.11.2018 г. на кмета на Столична община.
В жалбата се поддържа, че неправилно съдът е приел, че не може да се извърши заличаване на вписването на акта. Поддържа се основанието по чл.280, ал.2, изр.3 ГПК – очевидна неправилност. Сочи се, че вписването на актовете за общинска собственост /чл.4, б. „а“ от ПВ/ обуславя и възможността да се иска тяхното заличаване. Съдията по вписванията е следвало да констатира отмяната на съставения акт въз основа на представените писмени доказателства и да извърши исканото удостоверяване.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, приема следното:
Частната касационна жалба е процесуално допустима, тъй като е подадена в срок, от надлежна страна, срещу определение на окръжен съд по жалба срещу отказ на съдията по вписванията, което подлежи на касационен контрол – ТР № 5/12.07.2018 г. по тълкувателно дело № 5/2015 г. на ОСГТК на ВКС.
По въведените доводи за допускане на касационно обжалване на въззивното определение, съставът на Второ гражданско отделение на Върховния касационен съд намира следното:
В определение от 19.03.2019 г. е обективиран отказа на съдията по вписвания за заличаване на акта за общинска собственост, като неправилно съставен за описания имот. Изложени са съображения, че заповедта, с която е отменен акта за общинска собственост, не подлежи на отбелязване. Разпоредбата на чл.2 ПВ не предвижда заличаване на неправилно съставен акт за общинска собственост.
С обжалваното определение въззивният съд е приел, че с оглед заявеното от молителката искане – заличаване вписването на акта за общинска собственост, постановеният отказ е законосъобразен. Чл.64 от ЗОбС предвижда ред за отписване на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и на имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, според който те се отписват от актовите книги със заповед на кмета на общината. Този ред в случая е бил спазен.
Видно от заявление от 19.03.2019 г. молителката е поискала заличаването на акт за общинска собственост № */*** г. като неправилно съставен по отношение на имот с идентификатор ***, находящ се в [населено място]. Със заявлението е представена заповед № СОА18-РД57-56/16.11.2018 г. на кмета на Столична община, с която е отменен акта за общинска собственост. Видно от удостоверение, издадено в полза на молителката от Столична община – Район „О. купел“, на основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.64, ал.1 от ЗОбС във вр. с чл.33, ал.1 от Наредбата за общинската собственост и въз основа на издадената заповед от 16.11.2018 г., недвижимият имот, за който е съставен акт за общинска собственост № */*** г., е отписан от актовите книги.
Предвид поддържаното от жалбоподателя основание по чл.280, ал.2, изр.3 ГПК, настоящият състав на Второ гражданско отделение на Върховния касационен съд намира, че не са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване. Въззивното определение не съдържа порок, установим пряко от неговото съдържание, съответно такова нарушение на процесуално правило, което да е довело до формиране на решаващ изхода на делото резултат.
Заличаване на вписването се допуска само в изрично предвидените случаи /аргумент от чл.2 от ПВ/. Тези случаи обхващат заличаването на вписването на актовете по чл.12 от правилника /искови молби/, което се извършва като в партидната книга се отбележи съдебният акт, с който се постановява заличаването или с който се прекратява производството по вписана искова молба /чл.13 от правилника/, а за ипотеките върху недвижим имот – по реда на чл.19 от правилника. Вписването на възбраните се заличава по реда, предвиден в чл.31 и 32 от правилника, както и по реда на чл.90 ЗКИР когато по исков ред се установи недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуване на вписаното обстоятелство. Отбелязването върху актовете за общинска собственост по отношение на имот, който е престанал да бъде собственост на общината, се извършва върху самия акт /чл.62, ал.3 от ЗОбС и чл.33, ал.1 от Наредбата за общинската собственост/, като той се съхранява в съответния регистър на служба „Общинска собственост“. Въз основа на това отбелязване се издава удостоверение, че актът е отписан от актовите книги за имотите – общинска собственост /чл.62, ал.4 от ЗОбС/, каквото е било издадено в случая.
В обобщение следва да се приеме, че не са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване.
Предвид изложеното, Върховният касационен съд на РБ, ГК, състав на Второ г. о.,

О П Р Е Д Е Л И:
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 14541 от 13.06.2019 г. на Софийски градски съд, постановено по ч. гр. д. № 4961/2019 г.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/