КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Яну 2021, 12:04

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: поправка на постановление за възлагане
Ново мнениеПубликувано на: 21 Ное 2019, 12:58 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 360
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№200

София, 21.11.2019 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА МАРЕВА
ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като изслуша докладваното от съдия Маринова ч.гр.д. № 3656 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК във вр. с чл. 577 ГПК, вр. чл. 32а от Правилника за вписванията.
Образувано е по частна жалба с вх. № 5834 от 27.06.2019 г., подадена от „АКУМ“ АД, Пловдив чрез пълномощника му адвокат Ивайло Пазвански против определение № 653 от 16.08.2019 г. по възз.ч.гр.д № 457 по описа за 2019 г. на Окръжен съд-Ловеч, с което е потвърдено определение № 2 от 22.07.2019 г. на съдия по вписванията при Ловешки районен съд, с което е отказано вписване на поправка на постановление за възлагане на недвижим имот, депозирано със заявление № 4046 от 22.07.2019 г. по описа на СВ-Л..
За да прецени наличието на основание за допускане на касационно обжалване, настоящият съдебен състав съобрази следното:
За да постанови атакуваното определение Окръжен съд-Ловеч е приел, че пред съдията по вписвания при Ловешкия районен съд е подадено заявление с вх.№ 4046/22.07.2019 г. от ЧСИ В. П. за вписване поправка на постановление за възлагане на недвижими имоти, издадено на „Акум”АД-Пловдив на следните недвижими имоти, а именно: „ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в урбанизирана територия, предназначена за производствени нужди, находящ се в [населено място], [община], област Л., с площ от 12 314 кв.м. /дванадесет хиляди триста и четиринадесет квадратни метра/, съставляващ имот парцел *, в квартал * /две/ по действащия подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на [населено място] , общ. Л., утвърден със Заповед № 975/17.09.1968 год. на [община], при граници на поземления имот по скица И.. № */*** год. на [община]: изток - край на регулацията, запад - [улица], север имот *, в квартал *, отреден „за производствена дейност" е имот I в квартал 2 /две/, отреден за стопански двор на ТКЗС, юг - [улица], заедно с построените върху имота: ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА /железобетонна/ със застроена площ от 2218 кв.м.; БИТОВА СГРАДА със застроена площ от 551 кв.м. , СГРАДА - СТОЛОВА със застроена площ от 230 кв.м. и СПОМАГАТЕЛНА СГРАДА със застроена площ от 256 кв.м., както и всички подобрения и приращения върху поземления имот, а съгласно скица, издадена от АГКК за [населено място] ПИ с идентификатор ***, с адрес на имота: с-Горско Сливово, общ. Л., [улица] застроена площ от 10 250 кв.м., ведно с попадащите в него сгради съгласно скица: сграда с идентификатор ****. със застроена площ 255 кв.м. бр.ет.1 предназначение друг вид сграда за обитаване, сграда с идентификатор **** със застроена площ 11 кв.м.бр.ет.1 пред.др.вид сграда за обитаване, сграда с идентификатор **** със застроена площ 2026 кв.м. със застроена площ 244 кв.м. бр.ет.1 с предназначение складова база, сграда с идентификатор **** със застроена площ 27 кв.м. с предназначение складова база. Към молбата му са приложени поправка на постановление за възлагане на недвижим имот от 10.06.2019 г. постановление за възлагане на недвижи имот от 30.08.2018 г. двете по изпъл.д.№201487904000017 по описа на ЧСИ В. П. и документ за внесена ДТ.
С определение №2/22.07.2019 г. съдия по вписванията при Л. е отказал вписване на поправка на постановление за възлагане на недвижим имот, депозирано със заявление №4046/22.07.2019 г. по описа на СВ-Л.. В мотивите към него съдията сочи, че в случая не се касае за допусната очевидна фактическа грешка, а за добавяне на нов имот, съгласно заповед 18-33399/28.03.2019 г. цитирана в акта, като по тази начин се поправят обстоятелства, възникнали след извършване на публичната продан и след вписване на постановлението за възлагане в СВ-Л..
При така констатираните факти въззивният съд е изложил съображения, че вписването е охранително производство, което е безспорно и едностранно и започва по инициатива на лицата, конкретизирани в чл.76, ал.1 от ЗКИР. Съгласно чл.4 б.”и” от ПВ се вписват и актовете, с които е извършена поправка на очевидна фактическа грешка във вписани актове. В случая се касае до искане за вписване на поправка на постановление за възлагане на недвижим имот от ЧСИ. Приел е, че отказът е законосъобразен, като е съобразил, че относно обхвата на проверката на съдията по вписванията е налице задължителна съдебна практика в Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. г. по тълк.дело № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС т. 6, според която извършваната от съдията по вписвания проверка, съгласно чл.32а, ал.1 от ПВ е относно това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискването за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание, без да се проверяват материално-правните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закона, като в мотивите към т.6 на тълкувателното решение се приема, че проверката на съдържанието на акта е само досежно идентификация на страните (чл.6, ал.1, б.”а” ПВ) и на имота (чл.6, ал.1, б.”в” ПВ). Съгласно чл.6 ал.3 от ПВ когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл.60 т.1-7 от ЗКИР като в тези случаи към акта се прилага и скица-копие от кадастралната карта. В случая това изискване не е спазено. Към искането за вписване на поправката на постановлението за вписване, въпреки, че се твърди промяна на кадастралната карта и се иска актуално вписване на процесните имоти, не е приложена скица-копие от кадастралната карта, за да се установи кога е настъпила тази промяна. Освен това в акта, подлежащ на вписване-поправка на постановление за възлагане от 10.06.2019 г., не е отбелязано кога е влязло в законна сила, така както е посочено в постановлението за възлагане от 30.08.2018 г. Следователно са налице нередовности на молбата за вписване и само на това основание следва да бъде постановен отказ, съобразно т.1 на Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. г. по тълк.дело № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС, където се приема, че при нередовност на молбата за вписване, съдията по вписванията е длъжен да постанови отказ, съгласно чл.32а от ПВ, без да може да дава указания за отстраняване на нередовността. Освен това поради липса на скица въззивният съд не може да установи дали към момента на постановяване на постановлението за възлагане от 30.08.2018 г. е била налице очевидна фактическа грешка по отношение описание на недвижимия имот за да провери налице ли са предпоставките за вписването му или не.
Жалбоподателят се позовава на основанието за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК по въпросите:
1) задължително условие ли е поправката на постановлението за възлагане на недвижим имот да има отбелязването, че е влязла в законна сила и в тази връзка има ли постановление за поправка на постановление за възлагане на недвижим имот самостоятелен характер;
2) когато се иска вписване на поправка на фактическа грешка в текст на вписано постановление за възлагане на недвижим имот, следва ли да се откаже вписване на поправката единствено по съображения, че няма представена скица-копие от кадастралната карта, въпреки, че има представени заповеди за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК и възможност за правене на справки чрез отдалечен достъп чрез интернет до данните в ИИСКИР /интегрирани информационни системи за кадастър и имотен регистър/ и това води ли автоматично като последица до постановяване на отказ.
По посочените въпроси не е обосновано основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК доколкото жалбоподателят не се позовава на практика на ВКС, която да дава тълкуване по тях.
По поставените въпроси е налице основанието за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
В ГПК липсва уредба на производството по поправка на очевидна фактическа грешка в постановлението за възлагане по чл.496 ГПК, затова съответно приложение следва да намери нормата на чл.247 ГПК. Съгласно чл.247, ал.4 ГПК решението за поправка се връчва на страните и може да се обжалва по реда, в който подлежи на обжалване решението. Следователно постановлението за поправка на постановление за възлагане на недвижим имот подлежи на обжалване от длъжника и може да бъде вписано само след като влезе в сила, което обстоятелство се удостоверява от съдебния изпълнител.
Когато поправката в постановление за възлагане по чл.496 ГПК е свързана с отстраняване непълнота в описанието на имота, изразяваща се в посочване на имот със самостоятелен идентификатор, който не е бил отразен в постановлението за възлагане, то за вписването следва да бъде спазено изискването на чл.6, ал.3 ПВ, включително и чрез прилагане на издадена от АГКК скица за съответния имот с идентификатор, включен чрез поправката в постановлението за възлагане. Неизпълнението на изискването на чл.6, ал.3 ПВ е основание за отказ да се впише акта - Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. г. по тълк.дело № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС, т.6. Представянето към акта, чието вписване се иска, на изискуемата от нормативната уредба скица-копие от кадастралната карта е задължение на заявителя и съдията по вписванията не е компетентен да отстранява нередовност на молбата за вписване - Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. г. по тълк.дело № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС, т.1.

С оглед горното тълкуване атакуваното определение на Окръжен съд-Ловеч е правилно и следва да бъде потвърдено.
С оглед изложените съображения Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 653 от 16.08.2019 г. по възз.ч.гр.д № 457 по описа за 2019 г. на Окръжен съд-Ловеч.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 653 от 16.08.2019 г. по възз.ч.гр.д № 457 по описа за 2019 г. на Окръжен съд-Ловеч.
Определението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов