КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Забраната за изискване на удостоверение в ЗТР и вписване
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=19&t=4802
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 23 Сеп 2020, 09:28 ]
Заглавие:  Забраната за изискване на удостоверение в ЗТР и вписване

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 150

София, 21.09.2020 година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 16 септември две хиляди и двадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА
ч. гр.дело № 2319 /2020 година
Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.
Постъпила е частна касационна жалба, подадена от Националната агенция по приходите /НАП/ чрез изпълнителният директор Г. Д. против определение № 354 от 19.05.2020 г. по ч. гр.д.№ 175/2020 г. на Окръжен съд-Кюстендил, с което е оставена без уважение подадената от нея частна жалба против отказ на съдията по вписване при РС-Дупница за вписване на удостоверение по чл. 22а ПВ за подновяване на вписване на особен залог на търговско предприятие на „ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ” ЕООД.
В частната касационната жалба се прави оплакване за нарушение на чл. 23, ал.6 ЗТРРЮЛНЦ и несъобразяване с това, че е посочен ЕИК на търговското дружество, по чиято партида е вписан залогът на предприятието му.
В изложението на основанията по чл. 274, ал.4 във вр. с чл. 280, ал.1 и 2 ГПК, частният касатор се позовава на основанието по чл. 280, ал.2 пр.3 ГПК, като счита, че е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото въпросът: следва ли да бъде изпълнено изискването на чл. 22а във вр. с чл. 8, ал.2, изр.2 ПВ в случай на подновяване на вписване на залог на търговско предприятие в Имотният регистър предвид забраната, въведена в чл. 23, ал.6 ЗТРРЮЛНЦ.
Върховният касационен съд, състав на първо гр. отделение, като прецени оплакванията в частната жалба и данните по делото, намира следното:
Частната жалба изхожда от процесуално легитимирана страна и е постъпила в срок. Съдът приема, че отговаря на изискванията за съдържание по чл. 275, ал.2 във вр. с чл. 260 от ГПК, поради което съдът я преценява като допустима.
От данните по делото е видно, че с определение № 4 от 12.03.2020 г. е отказано подновяване на вписване на залог на търговско предприятие на „ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ” ЕООД. ЕИК 113568954, за което е подадена молба № 752/2020 г. от НАП пред Службата за вписване при РС-Дупница. Мотивът за отказа е непредставяне на два екземпляра от удостоверението за вписване на залога в търговският регистър, съответно на удостоверения за последващи вписвания, съгласно изискването на чл. 22а във вр. с чл. 8, ал.2 изр.2 ПВ, тъй като вписването се извършва чрез подреждане на това удостоверение в регистъра по чл. 33 б. „д” ПВ.
По частна жалба против този отказ, Окръжен съд-Кюстендил е приел в обжалваният акт, че вписването в имотния регистър е строго формална дейност, регулирана от ПВ. Според уредената в него процедура удостоверението доказва заложното право. Подновяването на вписването на особения залог се изразява в подреждането на единия екземпляр в удостоверението в особената книга по чл. 33 б. „д” ПВ, а втория екземпляр се връща на молителя с отбелязаните данни за извършеното вписване / подновяване, съгласно чл. 9 ПВ, към който препраща чл. 22а, ал.3 ПВ. Според въззивната инстанция, чрез служебна проверка могат да бъдат преодолени недостатъци или непълнота в съдържанието на акта, чието вписване се иска, но подобна справка не може да замести липсата на екземпляр от акта.
По поставеният въпрос: „следва ли да бъде изпълнено изискването на чл. 22а във вр. с чл. 8, ал.2, изр.2 ПВ в случай на подновяване на вписване на залог на търговско предприятие в Имотния регистър предвид забраната, въведена в чл. 23, ал.6 ЗТРРЮЛНЦ” няма съдебна практика. Няма такава и по приложението на чл. 23, ал.6 ЗТРРЮЛНЦ в производството по вписване в имотния регистър на особени залози. Въпросът е от значение за точното прилагане на закона и ще е от значение за развитието на правото, поради което, настоящата инстанция намира, че следва да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал.2 пр.3 ГПК.
Съгласно чл. 23, ал.6 ЗТРРЮЛНЦ, ако е посочен идентификационен код /ЕИК/, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и представянето на актове, обявени в търговския регистър. Нормата е свързана с публичността на търговският регистър и получаване на бърза и надлежна информация от потребителите на такава, без да се натоварват гражданите и ЮЛ да представят документи за установяване на обстоятелства, за които може да се направи справка в регистъра. Търговският регистър доказва обстоятелства, които са вписани в него. Действащата правна уредба на вписването в имотния регистър е в Правилника за вписванията. Той урежда вписване по персоналната система на актове, а не на права. / чл. 3 ПВ8/ Уредена е процедурата на вписване на различни актове и тя е строго формална. Удостоверението за вписан особен залог в Централният регистър на особените залози и в търговският регистър доказва вписаното заложно право в двата регистъра и последващите промени. Затова в чл. 22а ЗВ е предвидено вписването да се извършва чрез подреждане на този документ в особената книга за това – тази по чл. 33 б.”д” ПВ, както това е уредено за нотариалните актове за сделки, включително и ипотеки. Вторият екземпляр от удостоверението, който следва да се представи с молбата за вписване съдържа информация за извършеното вписване/подновяване – под кой номер във входящия регистър и от коя дата е постъпила молбата за подновяване и в кой том и страница е подредено удостоверението. ПВ не урежда възможност в особената книга по чл. 33 б „д” ПВ да се подреди извършена служебно справка от съдията по вписванията в търговския регистър чрез електронен достъп. Нормата на чл. 22а, ал.3 ПВ е нова, публ. ДВ, бр. 92 от 2014 г., и е в сила от 7.11.2014 г. - след влизане в сила на чл. 23, ал.6 ЗТРРЮЛНЦ, публикувана в ДВ бр. 34/2006 г. и съставлява специална уредба на процедурата по вписване в имотния регистър, която изключва приложението на общата норма. Ако законодателят би искал да даде превес на приложението на чл. 23, ал.6 ЗТРРЮЛНЦ, той не би уредил изрично по-късно как се извършва вписване, респективно подновяване на вписване на особен залог на търговско предприятие, когато то съдържа в имуществото си и вещни права. Нормата на чл. 23, ал.6 ЗТРРЮЛНЦ обезпечава получаване на информация за вписаните обстоятелства директно от търговския регистър от посочените в нея субекти, но не урежда процедурата, по която се вписват актове в имотния регистър или взаимна свързаност между двата регистъра по начин, че вписването в единия да се отразява служебно и в другия, поради което не се прилага в това производство.
Предвид отговорът на поставеният въпрос, определението на въззивният съд, с което е потвърден отказът за вписване на подновяване на особен залог без да е представено удостоверение в два екземпляра от търговският регистър за вписаният особен залог на търговското предприятие съответства на чл. 22а, ал.3 и 4 и на чл. 33 б. „д” ПВ и е правилно, поради което следва да бъде оставено в сила.
Водим от горното, Върховният касационен съд, първо гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 354 от 19.05.2020 г. по ч. гр.д.№ 175/2020 г. на Окръжен съд-Кюстендил.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 354 от 19.05.2020 г. по ч. гр.д.№ 175/2020 г. на Окръжен съд-Кюстендил.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/