КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 23 Окт 2020, 13:24

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Практика по чл. 160, ал. 2 ЗСВ (отм.) и чл. 69, ал. 1 КТ
Ново мнениеПубликувано на: 27 Апр 2015, 15:35 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 463

С., 27.04. 2015 г.Върховният касационен съд, трето гражданско отделение в закрито заседание на 15 април две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Капка Юстиниянова
ЧЛЕНОВЕ: Л. Богданова
С. Димитрова

като разгледа докладваното от съдията Капка Юстиниянова
гр. д. № 94/2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Министерство на правосъдието чрез юрисконсулт Д. Димитрова против въззивно решение № 4841 от 02.07.2014г. по в. гр. дело № 6038/2014г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение № ІІ-54-20 от 13.02.2014г. по гр. дело № 578/2014г. на Софийски районен съд за признаване за незаконно и отмяна на уволнението на Д. Д. Р. извършено със заповед № ЛС-И-669 от 23.07.2013г. на Министъра на правосъдието и възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „съдия по вписвания” в Районен съд [населено място].
В изложение за допускане на касационно обжалване жалбоподателят поставя правните въпроси - 1) допустимо ли е сключване на срочен трудов договор със съдия по вписванията (СВ) по Закона за съдебната власт (ЗСВ) - отм., както и по сега действащия ЗСВ и ако отговорът е положителен при какви хипотези; разпоредбата на чл. 158, ал. 3 ЗСВ (отм.) в редакция след изм. с ДВ бр. 95/19.10.2004г. и в сега действащата редакция уреждащ при невъзможност на СВ да изпълнява задълженията си изключва ли приложението на общите правила на КТ - чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, респ. нормата на чл. 69 КТ приложима ли е спрямо трудовите правоотношения на съдиите по вписванията; 2) възникването и прекратяването на трудовото правоотношение със СВ попада ли в приложното поле на препращатата норма на чл. 293 КТ; 3) възможно ли е заемането на длъжността СВ без провеждане на конкурс съгласно ЗСВ (отм.) в редакцията му след изм. с ДВ бр. 93/19.10.2004г.; 4) съществуват ли други основания, освен предвиденото в чл. 160, ал. 5 ЗСВ (отм.), съответно чл. 285, ал. 1 от сега действащия ЗСВ за назначаване на длъжност СВ по безспорочен трудов договор без провеждането на конкурс по чл. 160, ал. 2 ЗСВ (отм.), респ. чл. 281 ЗСВ. Жалбоподателят поддържа, че въпросите са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото - основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Представено е съдебно решение по гр. дело № 3405/2008г., ВКС, четвърто г. о., по приложението на чл. 96 КТ и в частност приложима ли е презумцията по чл. 69, ал. 1 КТ към трудово правоотношение възникнало въз основа на конкурс - основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1
Ответницата Д. Д. Р. чрез пълномощник адв. М. Г. в писмен отговор оспорва наличие на основание за допускане на касационно обжалване. Поддържа, че поставените правни въпроси са формулирани общо, като се търси отговор на определени хипотези, разрешението на които с обжалваното решение са дадени при точно прилагане на закона.
Върховният касационен съд, състав на трето г. о., като взе предвид, че решението е въззивно, с което е потвърдено първоинстанционно решение по разгледани искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ намира, че касационната жалба е допустима, подадена е в срок и е редовна.
Поставените правни въпроси са включени в предмета на делото и имат отношение към решаващите изводи на съда за уважаване на исковете. Въпросите са свързани с поддържаната от жалбоподателя теза, че за неуредените в специалния Закон за съдебната власт въпроси, какъвто е този свързан със сключването на срочен трудов договор със съдия по вписванията, с оглед § 80 ПЗР ЗСВ (отм.), следва да се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, в случая разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, както и застъпеното в процеса на делото становище, че след изменението на чл. 160, ал. 2 ЗСВ (отм.) в сила от 12.05.2006г., със съдия по вписванията безсрочен трудов договор може да се сключи само след проведен конкурс.
С обжалваното решение въззивният съдът е разгледал възможността за сключване на срочен трудов договор с ищцата, с оглед разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, предвид липсата на правна уредба по въпроса в специалния закон, но в конкретния случай е приложил последиците предвидени в разпоредбата на чл. 69 КТ.
От фактическа страна съдът е приел, че на 07.03.2005г. между страните е бил сключен трудов договор, с който ищцата е назначена на длъжност „съдия по вписванията” в Районен съд [населено място] за времето до завръщане на титуляра Д. С. (в отпуск по майчинство) - чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ. Касае се до договор за заместване, в който е посочено името на титуляра на длъжността, за заместването на който е сключен трудовия договор, както и че договорът се сключва до неговото завръщане на работа - определена е трудовата функция, мястото на работа и срокът на договора. По делото не е имало спор, че трудовото правоотношение с титуляра на длъжността Д. С. е прекратено, считано от 05.10.2007г., както и че ищцата е продължила да работи без противопоставянето на работодателя.
При тези обстоятелства съдът е приложил презумцията на чл. 69, ал. 1 КТ, приложима и по отношение на трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ (чл. 69, ал. 2 КТ), като е приел, че е настъпило трансформиране на срочния трудов договор от 07.03.2005г. в безсрочен трудов договор - ищцата е продължила да работи повече от пет дни без писмено възражение от работодателя; за длъжността е имало обособена щатна бройка в щатното разписание и тя не е била заета от друго лице, при липсата на доказателства към датата на прекратяване на трудовия договор с титуляра на длъжността 05.10.2007г. да е имало й други кандидати. В тази връзка съдът е посочил, че ищцата не е подписала споразумението от 23.10.2007г. за сключване на нов срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ - за работа на длъжност, която се заема с конкурс, поради което такова трудово правоотношение между страните не е възникнало, от където е направил извод, че работодателят не е разполагал с потестативното право да прекрати трудовото правоотношение с ищцата по чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ във вр. с чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ - с постъпването на работа на служител избран или спечелил конкурс, приложен с оспорената заповед за уволнение, което я прави незаконна.
С обжалваното решение е обсъдено и становището на жалбоподателя, че съдията по вписванията може да бъде назначен по безсрочен трудов договор само чрез конкурс.
Прието е, че при сключването на договора за заместване от 07.03.2005г. е действала разпоредбата на чл. 160, ал. 2 ЗСВ (отм.), според която съдията по вписванията се назначава от министъра на правосъдието по предложение на председателя на съответния районен съд или по преценка на министъра, както и че ищцата е назначена в тази хипотеза, в какъвто смисъл са били и представените по делото доказателства. Съдът не е възприел приложението на чл. 160, ал. 3 ЗСВ (отм.), в който е предвидено, че при двама и повече кандидати, министърът на правосъдието насрочва конкурс за съдия по вписванията и определя условията на конкурса, поради липса на доказателства за наличието на други кандидати към този момент, освен ищцата. Изменението на чл. 160, ал. 2 ЗСВ (отм.) в сила от 12.05.2006г., според което съдията по вписванията се назначава от министъра на правосъдието след провеждане на конкурс, т. е. длъжността е предвидена за заемане по конкурс е прието за неприложимо, тъй като ищцата се е намирала в срочно трудово правоотношение с ответника по договор за заместване, сключен преди изменението, който при напускането на титуляра към 05.10.2007г. се е трансформирал в безсрочен по силата на чл. 69 КТ и това няма за последица недействителност на договора за заместване от 07.03.2005г.
Жалбоподателят е приложил решение по гр. дело № 3405/2008г. на ВКС, четвърто г. о., постановено по реда на чл. 290 ГПК, с което е даден отговор на въпроса по приложението на чл. 96 КТ и в частност приложима ли е презумцията по чл. 69, ал. 1 КТ към трудово правоотношение възникнало въз основа на конкурс.
По посочения правен въпрос е прието, че когато длъжността е обявена за конкурсна по решение на работодателя са приложими нормите уреждащи срочния трудов договор, приложима е и разпоредбата на чл. 69, ал. 1 КТ. Когато обаче трудовото правоотношение е възникнало чрез конкурс, като длъжността е обявена за конкурсна със закон, времетраенето на възникналото трудово правоотношение е винаги с определен срок, който е до провеждане на нов конкурс за длъжността, предвид което правоотношението не може да се трансформира в безсрочно по чл. 69, ал. 1 КТ.
Даденото разрешение има отношение към въпросите - възможно ли е заемането на длъжността съдия по вписванията без провеждане на конкурс съгласно чл. 160, ал. 2 ЗСВ (отм.) в редакцията му след изм. с ДВ бр. 39/2006г., респ. съществуват ли други основания, освен предвиденото в чл. 160, ал. 5 ЗСВ (отм.) за назначаване на длъжност съдия по вписванията по безсрочен трудов договор без провеждането на конкурс по чл. 160, ал. 2 ЗСВ (отм.) и в тази връзка допустимо ли е сключването на срочен трудов договор със съдия по вписванията по чл. 160, ал. 2 ЗСВ (отм.) преди изменението му и приложими са разпоредбите на Кодекса по труда за сключване на срочен трудов договор със съдия по вписванията по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, респ. приложима ли е презумцията на чл. 69, ал. 1 КТ спрямо трудово правоотношение на съдия по вписването, които с оглед на конкретния случай се явяват взаимно свързвани и в този смисъл разрешени с обжалваното решение в противоречие с цитираната съдебна практика. Това налага по посочените правни въпроси да се допусне касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.
Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на трето г. о.

О П Р Е Д Е Л И

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 4841 от 02.07.2014г. по в. гр. дело № 6038/2014г. на Софийски градски съд.
УКАЗВА на Министерството на правосъдието в едноседмичен срок от връчване на препис от определението да внесе по сметка на Върховен касационен съд държавна такса за касационно обжалване в размер на 80 лв. и да представи вносен документ по делото.
След изпълнение на указанието делото да се докладва да определяне на дата за разглеждането му в открито съдебно заседание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов