КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 17 Юни 2021, 20:00

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: чл. 38 ЗДОИ
Ново мнениеПубликувано на: 01 Дек 2011, 16:04 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
Решение № 14231 от 3.11.2011 г. на ВАС по адм. д. № 4770/2011 г., V о., докладчик съдията Албена Радославова
чл. 38 ЗДОИ
--------------------------------------------------------------------------------
Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано e по жалба на Росен Петков Балтов от гр. Варна против мълчаливия отказ на министъра на правосъдието за предоставяне на достъп до обществена информация в четири пункта по заявление на жалбоподателя, съдържащо се в негово обяснение от 6.02.2011 г. по повод писмо изх. № 11-00-1403/10 на МП от 21.01.2011 г. Жалбоподателят твърди, че е подал надлежно оформено в писмена форма искане за достъп до обществена информация по т. 1, т. 3, т. 5 и т. 7 от обяснението си, като в законоустановения 14-дневен срок не е получил отговор, което съставлява мълчалив отказ, накърняващ правото му на достъп до обществена информация и подлежащ на съдебен контрол. Според жалбоподателя мълчаливият отказ е постановен при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправните разпоредби, поради което моли съда да отмени отказа и реши спора по същество, като признае правото му на достъп до обществена информация и задължи ответника да му я предостави в исканата форма.

Ответникът, министърът на правосъдието, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена като неоснователна. Твърди, че не е налице мълчалив отказ, подлежащ на обжалване, тъй като искането за достъп до обществена информация не било предявено по реда и във формата по чл. 25, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация.

Жалбата е подадена в срока по чл. 149, ал. 2 от АПК от надлежна страна, поради което е допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

Видно от събраните по делото доказателства, жалбоподателят в качеството му на съдия по вписванията при Районен съд - Варна е адресат на писмо, изх. № 11-00-1403/21.01.2011 г. на министъра на правосъдието, с което е уведомен за наличието на данни за допуснати от него нарушения при осъществяване на служебните му задължения, явяващи се основание за ангажиране на дисциплинарната му отговорност. Със същото писмо от Балтов са поискани обяснения по случая.

В свои обяснения като отговор на горецитираното писмо Балтов в писмена форма и на основание чл. 24, ал. 1 от ЗДОИ е поискал достъп до информация, формулирана в четири пункта, като е посочил трите си имена, адреса си и формата, в която желае да му бъде предоставена исканата информация- в писмена форма чрез предоставяне на заверени копия от документите, съдържащи информацията. Исканата от Балтов информация е следната: да му бъде предоставена информация чрез копия от следните документи:

-протокол, съставен в Агенция по вписванията - гр. Варна, в който е цитирано името на Балтов по повод молба за заличаване на ипотека с вх. № 13234 с удостоверение № 10824/29.06.2010 г. /т. 1 от обясненията/;

- оплакване от председателя на Районен съд - Варна от 1.11.2010 г. по повод отказ на Балтов за издаване на заверени преписи по четири молби на "Елит петрол" ЕАД /т. 3 от обясненията/;

- информация за датата на получаване, номера под който е заведен в Министерство на правосъдието и съдържанието на сигнал от регионалния директор на Агенция по вписванията - гр. Варна, цитиран в писмото на министъра на правосъдието /т. 5 от обясненията/ и

- информация относно датата на получаване, номера под който е заведена в Агенция по вписванията - гр. Варна и копие от самата докладна записка от гл. специалист Мариана Димитрова при служба по вписванията към Агенция по вписванията - гр. Варна, цитирана в същото писмо на министъра на правосъдието.

Обясненията на Балтов, съдържащи искане за предоставяне на горната информация по ЗДОИ, са изпратени до министъра на правосъдието чрез куриер и са получени от адресата им на 9.02.2011 г., видно от разписка за доставянето им. Страните не спорят, че не е налице произнасяне от страна на министъра на правосъдието по искането за предоставяне на достъп до цитираната по-горе информация.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, Върховният административен съд, пето отделение достигна до следните правни изводи:

Обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация са уредени в Закона за достъп до обществена информация. Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти - чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Задължените да предоставят информация по ЗДОИ субекти са посочени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от закона. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ този закон се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България, наричани по-нататък "органите". Министърът на правосъдието е държавен орган на изпълнителната власт, поради което е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ.

Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация е уредена в Глава трета от ЗДОИ. Съгласно разпоредбата на чл. 24 и следващите от закона, достъпът се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Административният орган, до който е адресирано искането, е длъжен да се произнесе с мотивирано решение в 14-дневен срок от заявлението, с което да предостави или да откаже предоставянето на достъп до исканата обществена информация и да уведоми писмено заявителя за своето решение /чл. 28 от ЗДОИ/.

Настоящият състав на ВАС, пето отделение намира за неоснователни развитите от процесуалния представител на ответника доводи за липса на мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация поради липсата на надлежно сезиране на министъра на правосъдието със заявление, съдържащо необходимите по смисъла на чл. 25 от ЗДОИ реквизити.

Подаденото заявление е съобразено със законовата разпоредба, регламентираща формата и начина за отправяне на искане за достъп до обществена информация, отговаря изцяло на изискванията и съдържа всички изискуеми реквизити, посочени в чл. 25 от ЗДОИ - искането съдържа трите имена на заявителя, описание на исканата информация, предпочитаната форма на предоставяне на достъп до същата и адреса за кореспонденция със заявителя.

След като министърът на правосъдието е бил надлежно сезиран с валидно и редовно от външна страна искане за предоставяне на достъп до информация, спрямо същия текат сроковете по чл. 28 от ЗДОИ за произнасяне - 14 дни от датата на получаване на заявлението.

При посочените законоустановени срокове за произнасяне на задължения субект, считано от 9.02.2011 г. срокът по чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ е изтекъл на 23.02.2011 г. Непроизнасянето в срок съставлява мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност предвид приравняването на непроизнасянето на административния орган по силата на законовата фикция на изричен отказ като форма на индивидуален административен акт.

Обжалваният мълчалив отказ е постановен в противоречие със закона.

Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ в определения от закона 14-дневен срок органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до исканата обществена информация, за което уведомяват писмено заявителя. Разпоредбите на чл. 37 - 39 от ЗДОИ императивно регламентират основанията за отказ, съдържанието на решението за отказ и реда за неговото съобщаване на заявителя. Единствената призната от закона възможност за процедиране на заявление за достъп до обществена информация е задълженият субект да постанови изричен акт - решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация, което се връчва лично на заявителя срещу подпис. Изискването за писмено мотивирано произнасяне е гаранция за законосъобразност на акта. Като не се е произнесъл с изричен мотивиран акт, въпреки че е бил длъжен по закон, министърът на правосъдието е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила, установени в чл. 38 и чл. 39 от ЗДОИ. Мълчалив отказ в производството по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна. Преписката следва да бъде върната на задължения субект за произнасяне по заявлението с надлежен акт в съответствие с изискванията на ЗДОИ. При произнасянето си административният орган следва да съобрази съхранява ли се при него исканата информация, както и характера на същата, с оглед на което да постанови изричен писмен акт, с който да предостави или да откаже предоставянето на достъп до същата.

По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2 във вр. с чл. 173, ал. 2 от АПК Върховният административен съд, пето отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на министъра на правосъдието да се произнесе по искане на Росен Петков Балтов от гр. Варна за предоставяне на достъп до обществена информация, съдържащо се в обяснение от 6.02.2011 г. по повод писмо, изх. № 11-00-1403/10 на МП от 21.01.2011 г.

ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на административния орган за произнасяне по искането.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов