КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 25 Фев 2021, 00:34

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: отговорност за неправилни удостоверения
Ново мнениеПубликувано на: 12 Яну 2012, 10:58 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 274
РЕШЕНИЕ

№ 12040
София, 10/18/2010

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ТОДОР ПЕТКОВ
при секретар Станка Чолакова
и с участието
на прокурора Елена Енчева
изслуша докладваното
от съдията ТОДОР ПЕТКОВ
по адм. дело № 5595/2010. Document Link Icon


Производството е по чл. 208 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна (неправилно наименувана „въззивна”) жалба на Иван Петров Мицов от гр. Габрово чрез процесуален представител - адв. Ив.Шиваров срещу решение № 1 от 16.02.2010 г., постановено по адм. д. № 8/2009 г. по описа на Административен съд - Габрово. Релевирани са доводи за нарушения на материалния, процесуалния закон и необоснованост, поради които се иска отмяна на решението и решаване на спора по същество.
Ответната страна - Агенция по вписванията - гр. София чрез процесуален представител мотивира становище за недопустимост и алтернативно за неоснователност по касационната жалба.
Участвалия по делото прокурор на Върховната административна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна.
Върховният административен съд, трето отделение, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба, намира същата за допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:
Производството пред Административен съд Габрово е образувано по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ по искова молба на касатора срещу Агенция по вписванията гр. София с претенция да бъден осъден ответника да му заплати обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 22 300 лева, които е твърдял, че са в резултат на две непълни и неточни удостоверения издадени от Службата по вписванията Габрово към Агенция по вписванията София. На основание първото удостоверение № 1678/09.10.2006 год. с нот.акт 55 по нот. дело 419/2006 год. бил закупил недвижим имот УПИ 1-69 в кв. 8 по плана на с. Райновци, общ. Габрово, с площ 1275 кв.м., при граници описани в нот акт., ведно с полумасивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 67 кв.м. от Спасена Йорданова Христова и Валентин Христов Лалев, и двамата от с. Райновци, в което не бил вписано, че 1/4 ид.ч. била собственост на Нелла Йорданова Христова, а с удостоверение 2685/18.07.2008 год. до държавен съдебен изпълнител при РС Габрово не са посочили, че този/описаният по-горе недвижим имот/ не е собственост на Спасена Йорданова Христова и Валентин Христов Лалев, а от 03.10.2006 г. е собственост на Иван Петров Мицов и върху него няма никакви тежести.
В резултат на тези неточни и непълни удостоверения издадени от Службата по вписванията Габрово към Агенцията по вписванията София ищеца твърди, че е претърпял имуществени вреди в размер 22 300 лева, т.е., пазарната цена по която е извършена публичната продажба и е възложен недвижимия имот с постановление на държавен съдебен изпълнител от 22.10.2008г., това е и стойността на недвижимия имот, ако бил го продал той.
С обжалваното решение съдът изцяло е отхвърлил като неоснователен и недоказан предявения на основание чл. 203 ал. 1 АПК във вр. с чл. 1, ал. 1 и чл. 4 от ЗОДОВ иск от Иван Петров Мицов срещу Агенция по вписванията гр. София за сумата 22 300 лева заедно със законната лихва върху нея от датата на предявяване на иска до окончателното плащане.
За да постанови този правен резултат съдът е приел, че претенцията е недоказана по основание, а именно не е установено наличието на основните елементи от фактическия състав на отговорността на държавата по чл. 1 от ЗОДОВ, а именно налице е недоказаност на претендираните вреди и най-вече пряката им и непосредствена причинно-следствена връзка между действията на длъжностните лица и твърдения от Иван Мицов вредоносен резултат, изразяващ се в причинени имуществевни вреди, тъй като сключването на договора предхожда издаването на удостоверението. Отразените в него обстоятелства по никакъв начин не са оказали влияние на Мицов да вземе решение за покупката на горепосочения недвижим имот. Процесът на формиране на решението на едно лице да сключи договор е правноирелевантен, доколкото не е, опорочена волята му вследствие на основания, посочени в чл. 27 и сл. от ЗЗД. Във всяка служба по вписванията се намират регистри, в които собствеността на даден недвижим имот е посочена, а тези регистри са публични и достъпни за всичка. Ищецът не е положил усилия да извърши тази справка преди продажбата. Съдът счита, че законодателят е предвидил възможност да защити правата си по реда на ЗЗД, който урежда случая за закупуване на имот от несобственик и не може да претендира за обезщетение за вреди по реда на ЗОДОВ.
Решението е валидно, допустимо и правилно. От установената по делото фактическа обстановка в хода на съдебното производство касатора не е доказал по безспорен и категоричен начин претендираните от него имуществени и неимуществени вреди да са в наличието на пряка и непосредствена връзка между тях и посочения незаконосъобразен административен акт, респективно бездействия от административния орган. Обосновано съдът е направил извод за неоснователност на исковата молба и отхвърлил последната, като правните му изводи се споделят изцяло от касационната инстанция и не се нуждаят от допълване.
Съдът е изяснил релевантните за исковата претенция факти като в рамките на процеса е събирал доказателства, които по своята същност, логичност, последователност, пълнота и относимост спрямо претенцията не могат поотделно и в съвкупност да обосноват извод за претърпените на основанията по чл. 1 ЗОДОВ по твърденията на ищеца и претендирани имуществени и неимуществени вреди. Обсъдил е доказателствата, становищата и приложимата правна уредба. За приетото въз основа на този анализ много подробно фактически и правно е обосновал, че в случая липсва причинна връзка между действията на служителите от Служба по вписванията - гр. Габрово по издаване на удостоверение № 1678/09.10.2006 г. и удостоверение 2685/18.07.2008 г. за извършените вписвания, отбелязвания и заличавания на процесния недвижим имот и твърдяните вреди. Правилен е извода, че удостоверение № 1678/09.10.2006 г. е издадено след като касаторът е придобил правото на собственост върху спорния имот с нотариален акт за покупко-продажба от дата 04.10.2006 г., а това е безспорно доказателството за липсата на причинна връзка между твърдяните вреди и издаването на посоченото удостоверение.
Неоснователен е довода на касатора, че поради отразените в удостоверение 2685/18.07.2008 г. вписвания, отбелязвания и заличавания, той не е могъл да защити правото си на собственост в делбеното производство. Както правилно е посочил първоинстанционният съд, постановлението за възлагане на недвижим имот е деривативно правно основание, т.е. лицето на което е възложен имот получава толкова права, колкото е имало лицето - субект на изпълнителното производство (в случая участниците в делбеното производство). Съдебна практика е постоянна в това, че неучастието на съсобственик в делбеното производтво е основание за неговата нищожност, поради което неучаствалият съсобственик няма правен интерес да обжалва решението за делба, а може да предяви ревандикационен иск за своята идеална част от имота - обект на делбата. Видно от изложеното, жалбоподателят има правна възможност да предяви иск по чл. 108 от ЗС който не се погасява по давност, поради което издаването на посоченото удостоверение по никакъв начин не е накърнило правото му на собственост и не е било причина за твърдяните от него вреди.
Мотивираният извод за неоснователност на иска е в съответствие с фактически установеното и правилно приложен ЗОДОВ. Предявеният иск е с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на който държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Съгласно чл. 4 от ЗОДОВ дължимото обезщетение е за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането.
Пряката връзка на вредата с незаконосъобразна административна дейност и свързаната с това отговорност не се презумира от закона, затова в изключителна тежест на ищеца е да установи наличието на кумулативно изискуемите се предпоставки за отговорността по чл. 1 от ЗОДОВ - незаконосъобразен акт, действие или бездействие по административна дейност, отменени по съответен ред, вреда, причинна връзка между отменения акт, действие или бездействие и вредата.
Поради това, при липсата на който и да е елемент от фактическия състав не може да се реализира отговорността по чл. 1 от ЗОДОВ.
Служебното начало в процеса е ограничено и съдът не може да замества страните при събиране на доказателствата в подкрепа на твърденията им. По силата на чл. 171, ал. 4 от АПК съдът е длъжен да съдейства на страните за отстраняване на формални грешки и неясноти в изявленията им и да им указва, че за някои обстоятелства от значение за делото не сочат доказателства, което в конкретния случай е сторено.
В случая ищецът по делото не се е справил с доказателствената тежест по закон и не е установил едновременното наличие на всички елементи от състава за претендираното обезщетение по чл. 1 от ЗОДОВ и законосъобразно предявеният иск е отхвърлен.
С оглед на изложеното процесното решение е правилно и не са налице касационни основания от претендираните с жалбата по чл. 209 от АПК, поради което следва да бъде оставено в сила.
Водим от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, трето отделение,
РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1 от 16.02.2010 г., постановено по адм. д. № 8/2009 г. по описа на Административен съд - Габрово.
Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Веселина Кълова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Галина Христова
/п/ Тодор Петков
Т.П.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов