КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 12 Апр 2021, 15:20

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: чл.84, т.1 ГПК, чл.33, ал.1 ЗСПЗЗ и чл.60 ППЗСПЗЗ
Ново мнениеПубликувано на: 22 Юни 2010, 15:33 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
Определение № 2216 от 17.02.2009 г. на ВАС по адм. д. № 1648/2009 г., IV о., докладчик председателят Нина Докторова
чл. 84, т. 1 ГПК,
чл. 33, ал. 1 ЗСПЗЗ,
чл. 60 ППЗСПЗЗ

________________________________________

Производството е по реда на чл. 160, ал. 1 във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 6 АПК.
Образувано е по частна жалба на Иванка Йорданова Кумчева в качеството й на началник на ОСЗ - Созопол срещу определение № 2704 от 25.11.2008 г., постановено по адм. д. № 1483 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас, с което жалбата й е оставена без разглеждане, а съдебното производство е прекратено.
В частната жалба се прави оплакване за неправилност на определението, като по съображенията изложени в него се моли, то да бъде отменено.
Определението за прекратяване е постановено в развилото се производство по обжалване на наложено административно наказание глоба по реда на чл. 306 във връзка с чл. 304 АПК. Без ответна страна по частната жалба.
Настоящият състав на Върховният административен съд, четвърто отделение намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена от страна, за която производството е прекратено и в срока по чл. 230 АПК.
Разгледана по същество тя е основателна, по следните съображения:
За да остави жалбата без разглеждане и прекрати образуваното производство административният съд е изложил две съображения: едното е по неотстраняване на нередовността на подадената жалба - не внасяне в срок на държавна такса от 5 лв., а второто е по допустимостта й, като е прието, че жалбата е подадена от юрисконсулта на ОСЗ, който не притежава процесуалната легитимация да обжалва наложената глоба на лицето Иванка Кумчева.
Определението е неправилно и следва да се отмени.
Според чл. 33, ал. 1 ЗСПЗЗ общинските служби по земеделие са органи на Министерството на земеделието и храните, като състава им се назначава от министъра. Освен това органите на подземлената реформа, каквато е и общинската служба по земеделие са на бюджетна издръжка, според чл. 63 ППЗСПЗЗ. От това следва, че ОСЗ е орган на Министерството на земеделието и храните, а последното е освободено от заплащането на държавни такси според чл. 84, т. 1 ГПК. Това прави указанието на съда за заплащането на държавна такса за незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалноправна норма.
Неправилен е и следващият извод в определението за недопустимост на жалбата. ОСЗ е колегиален орган и само в това си качество може да постановява решенията си по чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ. Аргумент за този извод е и чл. 60а от ППЗСПЗЗ, в който е указан членският състав на службата за издаване на валидно решение.
Наказанието с правно основание в чл. 304 АПК, наложено по реда на чл. 306, е персонално на Иванка Кумчева, която е член или началник на ОСЗ и участва в състава на службата, която постановява актовете по земеделската реституция. Наказанието е наложено за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение по реституция на земеделска земя. Решенията на ОСЗ се постановяват от колегиален орган, защото едноличното постановено решение би било нищожно. Като колегиален орган ОСЗ се представлява и от Министерството на земеделието и храните според чл. 14, ал. 9 ЗСПЗЗ, каквото е лицето с юридическо образование, упълномощено от министъра, според приложеното по делото пълномощно. Ето защо подадената жалба е от лице, упълномощено с представителна власт от министъра на земеделието и храните, поради което жалбата е подадена от надлежна страна.
Определението като неправилно ще следва да се отмени, а делото върне за разглеждане по същество на подадената жалба.
По изложените съображения настоящият състав на Върховният административен съд, четвърто отделение
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определение № 2704 от 25.11.2008 г., постановено по адм. д. № 1483 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас и
ВРЪЩА делото за разглеждане на жалбата на Иванка Йорданова Кумчева срещу разпореждане № 2341 от 18.08.2008 г., постановено по адм. д. № 708 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас за разглеждане по същество.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: чл.84, т.1 ГПК, чл.33, ал.1 ЗСПЗЗ и чл.60 ППЗСПЗЗ
Ново мнениеПубликувано на: 22 Юни 2010, 15:35 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
Определение № 1881 от 11.02.2009 г. на ВАС по адм. д. № 359/2009 г., VI о., докладчик съдията Наталия Марчева
чл. 216 АПК,

чл. 84 ГПК--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по реда на чл. 208 - 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


Образувано е по касационна жалба от Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Пазарджик против решение № 452 от 20.11.2008 г., постановено по адм. дело № 554 от 2008 г., по описа на Административен съд - гр. Пазарджик.


При проверка редовността на касационната жалба е констатирана нередовност на същата. С разпореждане, от 13.01.2009 г. на Председателя на Шесто отделение на Върховен Административен съд от 12.01.2009 г., е оставена без движение касационната жалба. С писмо от 13.01.2009 г. съдът е указал на касатора - Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Пазарджик, че следва, в седем дневен срок от получаване на съобщението, да внесе държавна такса, в размер на 25, 00 (двайсет и пет) лева, по сметка Върховен административен съд и в същия срок да представи в деловодството на съда копие от документ за извършено плащане. На административния орган е изпратено съобщение за отстраняване на нередовностите. Видно от приложеното, по настоящото административно дело, известие за доставяне, на 15.01.2009 г. в Районна здравноосигурителна каса - гр. Пазарджик е получено писмото ведно с дадените с него указания. Установеният от законодателя седем дневен срок е изтекъл на 22.01.2009 г., който се явява присъствен ден. Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 5 от ГПК, срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден. Ето защо, в преклузивния срок касаторът не е изпълнил задължението си да приведе касационната жалба в съответствие с изискванията за редовност.


Правната норма на чл. 84 от ГПК определя кои ищци са освободени от заплащане на държавна такса, а именно държавата и държавните учреждения, общините и Българският червен кръст. По силата на чл. 144 от АПК, текстът намира приложение и в административното правораздаване. В изброяването не попада Националната здравноосигурителна каса и съответно Районните здравноосигурителни каси, тъй като съгл. чл. 6, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, тя е юридическо лице, със седалище в гр. София и с предмет на дейност - осъществяване на задължителното здравно осигуряване. Съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗЗО, бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване и следователно се явява отделен от държавния. НЗОК е юридическо лице на публичното право, което не е включено в системата на държавните органи, нито в органите на местното самоуправление. Следователно НЗОК и съответно РЗОК - гр. Пазарджик имат отделни източници на приходи и не следва да бъдат освободени от заплащане на държавна такса, дължима съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.), в раздел "А - Такси, събирани от съдилищата", т. 2б, б. "Б" и б. "В", за касационна жалба, подадена от юридическо лице се събира държавна такса, в размер на 25, 00 (двайсет и пет) лв.


Директорът на Районна здравноосигурителна каса - гр. Пазарджик, след като не е изпълнил дадените му указания и представляваното от него учреждение не е внесло дължимата от него държавна такса, което е в противоречие с нормата на чл. 213, т. 3 от АПК.


Налице са основания за оставяне без разглеждане на касационната жалба като процесуално недопустима, а образуваното производство - прекратено.


Воден от горното и на осн. чл. 158, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 216 от АПК, Върховен административен съд, шесто отделение,


ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Пазарджик против решение № 452 от 20.11.2008 г., постановено по адм. дело № 554 от 2008 г., по описа на Административен съд - гр. Пазарджик.


ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 359 от 2009 г., по описа на Шесто отделение при Върховен административен съд.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седемдневен срок, с частна жалба, от датата на съобщаването, пред петчленен състав на Върховен административен съд.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов