КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

отговорност на АВ по ЗОДОВ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=20&t=1906
Страница 1 от 1

Автор:  Дора Манолова [ 12 Яну 2012, 12:07 ]
Заглавие:  отговорност на АВ по ЗОДОВ

РЕШЕНИЕ

№ 3329
София, 03/09/2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на тридесет и първи януари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ТОДОР ПЕТКОВ
при секретар Станка Чолакова
и с участието
на прокурора Лилия Маринова
изслуша докладваното
от председателя ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
по адм. дело № 5960/2010. Document Link Icon


Производството е по чл. 208 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано по касационна жалба на Агенция по вписванията, представлявана от и.д. Анастас Георгиев срещу решение № 30/18.03.2010 г. по адм.д. № 520/2009 г. на Административен съд - Перник, в частта с която е осъден да заплати на Силва Нотева сумата 105000 лв. на основание чл. 203, ал. 1 АПК.
Подадена е и втора касационна жалба от Силва Славчова Нотева от гр. Перник срещу същото решение, в частта му с която са отхвърлени исковете й за заплащане на обезщетение за лихва върху сумата 105000 лв. за период от 12.05.2005 г. до 03.12.2009 г., както и за сумата 2370 лв. представляваща деловодни разноски по гр. д. № 1015/2007 г. на районен съд - Разлог.
Върховният административен съд, ІІІ отделение в настоящия съдебен състав след преценка допустимостта и основателността на касационните жалби намира, че са подадени от надлежни страни и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК.
С обжалваното решение съдът е уважил частично иска по чл. 1 ЗОДОВ предявен от Силва Славчова Нотева като осъдил Агенция по вписванията да й заплати сумата 105000 лв. на осн. чл. 203, ал. 1 АПК във връзка с чл. 1 и чл. 4 ЗОДОВ, ведно със законната лихва, считано от 03.12.2009 г. до окончателното изплащане на сумата.
Съдът отхвърлил исковете й за заплащане на лихва върху тази сума за период от 12.05.2005 г. до 03.12.2009 г. като приел за неоснователна, тъй като ищцата за този период не се е намирала в никакви отношения с Агенция по вписванията.
Съдът отхвърлил и иска за сумата 2370 лв. представляващи разноски понесени от ищцата по друго водено дело, а именно гр.д. № 1015/2007 г. на районен съд - Разлог, по иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Приел, че по делото страна не е била Агенция по вписванията, а друго лице с което тя се е намирала в договорни отношения.
Решението в останалата му част досежно прекратеното производство по делото срещу районен съд - Разлог и оставяне на иска без разглеждане като недопустим, както и в частта му, с която е отхвърлен иска предявен от Силва Нотева срещу Министерство на правосъдието като неоснователен - са влезли в сила.
По касационната жалба на Агенция по вписванията - не са налице наведените отменителни основания на съдебното решение.
Недобросъвестно касаторът твърди, че съдът не изложил мотиви досежно приложения по делото във вид на писмо, данни от Входящия регистър в Службата по вписванията. Такова извлечение от входящия регистър по делото не е представян, а за пръв път се представя в настоящата инстанция, поради което е неоснователно възражението, че съда не го обсъдил и с това допуснал съществено процесуално нарушение. Видно от извлечението от Службата по вписванията в гр. Разлог по входящия регистър от дата 30.05. до дата 30.05.2007 г. е отразено под № 5, че на тази дата в 16:02:41 часа е постъпила от Силва Нотева - Перник молба. Касаторът твърди, че на същата дата е бил вписан и нот. акт № 44 /акта с който апартамента е бил продаден от Евростил ООД на трето лице/ а именно в 16:18:17 часа. В този час под № 44 е отразено лице Иван Загорчин-Банско. Тези данни от Входящия регистър сочат само на часа на постъпването и датата, което е още едно потвърждение на приетото от съда за извършено незаконосъобразно бездействие по вписването на исковата молба на Нотева от страна на Агенция по вписванията. В нарушение на чл. 9, ал. 1 от Правилника за вписванията, който повелява, че акта се записва незабавно в рамките на работния ден, а върху самия акт се нанасят номерът, под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. От значение за извършеното вписване на акта са именно нанесените върху него данни - номер, регистър, том, дата, страница. А тези данни са поставени върху самата искова молба и сочат на вписване, извършено на 01.06.2007 г., както правилно е приел и съда. Съдът е обсъдил и наличието на осаталите изискуеми елементи на иска по чл. 1 ЗОДОВ, а именно наличието на настъпила вреда за ищцата, поради забавеното вписване на исковата й молба по гр. д. № 1015/2007 г. на районен съд - Разлог и причинната връзка между незаконосъобразното бездейсвие на служителите в Агенцията по вписванията.
По касационната жалба на Силва Славчова Нотева - също не са налице отменителни основания на съдебното решение по чл. 209 АПК.
По претенцията за присъждане на лихви за периода 12.05.2005 г. до завеждане на исковата молба /по гр.д. № 1015/2007 г. на районен съд - Разлог/ с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД - настоящата инстанция споделя напълно изложените от съда мотиви. По делото страна не е била Агенция по вписванията, нито ищцата се е намирала в договорни отношения с нея или да се ангажира отговорността на държавата. Същото е относимо и досежно претенцията на ищцата за присъждане на разноски в размер на 2370 лв. по друго водено дело. С оглед изложеното, касационната жалба е неоснователна.
Воден от горното, Върховният административен съд, ІІІ отделение
РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 30/18.03.2010 г. по адм.д. № 520/2009 г. на Административен съд - Перник в обжалваните части.
Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Веселина Кълова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Галина Христова
/п/ Тодор Петков
Д.Л.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/