КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

чл.84, т.1 ГПК, чл.33, ал.1 ЗСПЗЗ и чл.60 ППЗСПЗЗ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=20&t=346
Страница 1 от 1

Автор:  Хафизе Адем [ 22 Юни 2010, 15:33 ]
Заглавие:  чл.84, т.1 ГПК, чл.33, ал.1 ЗСПЗЗ и чл.60 ППЗСПЗЗ

Определение № 2216 от 17.02.2009 г. на ВАС по адм. д. № 1648/2009 г., IV о., докладчик председателят Нина Докторова
чл. 84, т. 1 ГПК,
чл. 33, ал. 1 ЗСПЗЗ,
чл. 60 ППЗСПЗЗ

________________________________________

Производството е по реда на чл. 160, ал. 1 във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 6 АПК.
Образувано е по частна жалба на Иванка Йорданова Кумчева в качеството й на началник на ОСЗ - Созопол срещу определение № 2704 от 25.11.2008 г., постановено по адм. д. № 1483 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас, с което жалбата й е оставена без разглеждане, а съдебното производство е прекратено.
В частната жалба се прави оплакване за неправилност на определението, като по съображенията изложени в него се моли, то да бъде отменено.
Определението за прекратяване е постановено в развилото се производство по обжалване на наложено административно наказание глоба по реда на чл. 306 във връзка с чл. 304 АПК. Без ответна страна по частната жалба.
Настоящият състав на Върховният административен съд, четвърто отделение намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена от страна, за която производството е прекратено и в срока по чл. 230 АПК.
Разгледана по същество тя е основателна, по следните съображения:
За да остави жалбата без разглеждане и прекрати образуваното производство административният съд е изложил две съображения: едното е по неотстраняване на нередовността на подадената жалба - не внасяне в срок на държавна такса от 5 лв., а второто е по допустимостта й, като е прието, че жалбата е подадена от юрисконсулта на ОСЗ, който не притежава процесуалната легитимация да обжалва наложената глоба на лицето Иванка Кумчева.
Определението е неправилно и следва да се отмени.
Според чл. 33, ал. 1 ЗСПЗЗ общинските служби по земеделие са органи на Министерството на земеделието и храните, като състава им се назначава от министъра. Освен това органите на подземлената реформа, каквато е и общинската служба по земеделие са на бюджетна издръжка, според чл. 63 ППЗСПЗЗ. От това следва, че ОСЗ е орган на Министерството на земеделието и храните, а последното е освободено от заплащането на държавни такси според чл. 84, т. 1 ГПК. Това прави указанието на съда за заплащането на държавна такса за незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалноправна норма.
Неправилен е и следващият извод в определението за недопустимост на жалбата. ОСЗ е колегиален орган и само в това си качество може да постановява решенията си по чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ. Аргумент за този извод е и чл. 60а от ППЗСПЗЗ, в който е указан членският състав на службата за издаване на валидно решение.
Наказанието с правно основание в чл. 304 АПК, наложено по реда на чл. 306, е персонално на Иванка Кумчева, която е член или началник на ОСЗ и участва в състава на службата, която постановява актовете по земеделската реституция. Наказанието е наложено за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение по реституция на земеделска земя. Решенията на ОСЗ се постановяват от колегиален орган, защото едноличното постановено решение би било нищожно. Като колегиален орган ОСЗ се представлява и от Министерството на земеделието и храните според чл. 14, ал. 9 ЗСПЗЗ, каквото е лицето с юридическо образование, упълномощено от министъра, според приложеното по делото пълномощно. Ето защо подадената жалба е от лице, упълномощено с представителна власт от министъра на земеделието и храните, поради което жалбата е подадена от надлежна страна.
Определението като неправилно ще следва да се отмени, а делото върне за разглеждане по същество на подадената жалба.
По изложените съображения настоящият състав на Върховният административен съд, четвърто отделение
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определение № 2704 от 25.11.2008 г., постановено по адм. д. № 1483 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас и
ВРЪЩА делото за разглеждане на жалбата на Иванка Йорданова Кумчева срещу разпореждане № 2341 от 18.08.2008 г., постановено по адм. д. № 708 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас за разглеждане по същество.

Автор:  Хафизе Адем [ 22 Юни 2010, 15:35 ]
Заглавие:  Re: чл.84, т.1 ГПК, чл.33, ал.1 ЗСПЗЗ и чл.60 ППЗСПЗЗ

Определение № 1881 от 11.02.2009 г. на ВАС по адм. д. № 359/2009 г., VI о., докладчик съдията Наталия Марчева
чл. 216 АПК,

чл. 84 ГПК--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по реда на чл. 208 - 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


Образувано е по касационна жалба от Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Пазарджик против решение № 452 от 20.11.2008 г., постановено по адм. дело № 554 от 2008 г., по описа на Административен съд - гр. Пазарджик.


При проверка редовността на касационната жалба е констатирана нередовност на същата. С разпореждане, от 13.01.2009 г. на Председателя на Шесто отделение на Върховен Административен съд от 12.01.2009 г., е оставена без движение касационната жалба. С писмо от 13.01.2009 г. съдът е указал на касатора - Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Пазарджик, че следва, в седем дневен срок от получаване на съобщението, да внесе държавна такса, в размер на 25, 00 (двайсет и пет) лева, по сметка Върховен административен съд и в същия срок да представи в деловодството на съда копие от документ за извършено плащане. На административния орган е изпратено съобщение за отстраняване на нередовностите. Видно от приложеното, по настоящото административно дело, известие за доставяне, на 15.01.2009 г. в Районна здравноосигурителна каса - гр. Пазарджик е получено писмото ведно с дадените с него указания. Установеният от законодателя седем дневен срок е изтекъл на 22.01.2009 г., който се явява присъствен ден. Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 5 от ГПК, срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден. Ето защо, в преклузивния срок касаторът не е изпълнил задължението си да приведе касационната жалба в съответствие с изискванията за редовност.


Правната норма на чл. 84 от ГПК определя кои ищци са освободени от заплащане на държавна такса, а именно държавата и държавните учреждения, общините и Българският червен кръст. По силата на чл. 144 от АПК, текстът намира приложение и в административното правораздаване. В изброяването не попада Националната здравноосигурителна каса и съответно Районните здравноосигурителни каси, тъй като съгл. чл. 6, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, тя е юридическо лице, със седалище в гр. София и с предмет на дейност - осъществяване на задължителното здравно осигуряване. Съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗЗО, бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване и следователно се явява отделен от държавния. НЗОК е юридическо лице на публичното право, което не е включено в системата на държавните органи, нито в органите на местното самоуправление. Следователно НЗОК и съответно РЗОК - гр. Пазарджик имат отделни източници на приходи и не следва да бъдат освободени от заплащане на държавна такса, дължима съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.), в раздел "А - Такси, събирани от съдилищата", т. 2б, б. "Б" и б. "В", за касационна жалба, подадена от юридическо лице се събира държавна такса, в размер на 25, 00 (двайсет и пет) лв.


Директорът на Районна здравноосигурителна каса - гр. Пазарджик, след като не е изпълнил дадените му указания и представляваното от него учреждение не е внесло дължимата от него държавна такса, което е в противоречие с нормата на чл. 213, т. 3 от АПК.


Налице са основания за оставяне без разглеждане на касационната жалба като процесуално недопустима, а образуваното производство - прекратено.


Воден от горното и на осн. чл. 158, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 216 от АПК, Върховен административен съд, шесто отделение,


ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Пазарджик против решение № 452 от 20.11.2008 г., постановено по адм. дело № 554 от 2008 г., по описа на Административен съд - гр. Пазарджик.


ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 359 от 2009 г., по описа на Шесто отделение при Върховен административен съд.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седемдневен срок, с частна жалба, от датата на съобщаването, пред петчленен състав на Върховен административен съд.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/