КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

вписването или невписването в кадастъра не създава права
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=20&t=4141
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 29 Дек 2012, 16:34 ]
Заглавие:  вписването или невписването в кадастъра не създава права

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 5967
София, 26.04.2012
Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в закрито заседание на двадесети април две хиляди и дванадесета година в състав:
при секретар на прокурора
ПРЕДСЕДАТЕЛ:АНГЕЛ КАЛИНОВ
ЧЛЕНОВЕ: ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ
ЛЮБОМИРА МОТОВА
и с участието изслуша докладваното
от съдията ЛЮБОМИРА МОТОВА
по адм. дело № 2527/2012.
Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК.
Образувано е по частна жалба на "Трансинг" Ад гр. Пловдив против определение от 15.12.2011 г. на Административен съд-Пловдив, постановено по адм. дело № 1806/2011 Г., с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу заповед № 11 ОА965 от 15.04.2011 г. на кмета на община Пловдив за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 12 по плана на ЖК "Тракия", жил. група А4,5,6, гр. Пловдив, като от УПИ Х-зеленина се образува нов УПИ Х-540.604-0бщественообслужващи и производствени дейности и производството по делото е прекратено. Твърди се неправилност на определението поради нарушение на закона и се иска отмяната му. Община Пловдив писмено оспорва частната жалба.
Постъпила е и частна жалба от "ДиК Груп" ООД гр. Пловдив против допълнително постановеното на основание чл. 248, ал.1 ГПК определение от 05.01.2012г. в частта му, с която не е уважено искането им за присъждане на разноски в размер на платено адвокатско възнаграждение от 400лв.
Върховният административен съд, състав на второ отделение намира частната жалба на "Трансинг" АД за допустима - подадена срещу подлежащо на обжалване по смисъла на чл. 229, ал.1, т.1 АПК определение, от страна по делото, за която то е неблагоприятно и в срока по чл. 230 АПК, а разгледана по същество за основателна.
За да постанови прекратителното определение, първоинстанционният съд приема, че оспорващият не е заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 ЗУТ, тъй като към момента на издаване на заповедта не е вписан в кадастъра като собственик на засегнат имот, а като такъв е вписана Община Пловдив, и спорът за материалното право е висящ и подлежи на бъдещо решаване.
Определението е валидно и допустимо, но неправилно поради нарушение на материалния закон.
По делото е установено от АДС № 2244/10.05.1999г., че имот "Гаражна площадка"-терен 4900 кв.М. в гр. Пловдив, жк Тракия, бул. "Цар Симеон" е включен в капитала на оспорващото дружество. Според заключението на вещото лице на този терен съответства имот с идентификатор 56784.539.3 по кадастралната карта с площ от 3942 кв.м., записан в кадастралния регистър собственост на Община Пловдив. Вещото лице установява и че спорна се явява площта от 730 кв.м., представляваща част от ПИ с идентификатор 56784.540.534 и целия имот с идентификатор 56784.540.11 ОО с площ 120 кв.м., които са в границите на ПИ с план № 263 по плана от 2003г. Одобреният с оспорваната заповед ПР3 засяга УПИ Х, собственост на "ДиК Груп" ООД Пловдив, част от което с площ от 730 кв.м. по скиците на вещото лице се застъпва с претендирания от оспорващото дружество имот. Това обосновава правният интерес от оспорването. Дружеството се явява заинтересувано лице по смисъла на чл.131, ал.2,т.1 3УТ. Представяйки АДС, който не е отменен по надлежния ред, то се легитимира като носител на вещни права върху част от имот, предмет на оспорения план. Без правно значение е спорът за собствеността върху тази част от имота, както и обстоятелството, че не е нанесен в кадастралния регистър. Спорът за материално право подлежи на разглеждане по исков ред, а вписването или невписването в кадастъра не създава, респ. погасява правата на собственика, а само ги констатира.Друг аргумент за допустимост на оспорването е и разглеждането по същество на жалбата на "Трансинг" АД гр. Пловдив срещу заповедта за одобряване на КК и КР в частта й касаеща процесния имот. Активната процесуална легитимация за оспорването и на ПР3 се обосновава от същото основание- включване на имота в капитала на дружеството, с което той става негова собственост, доказано с приложения АДС и което е осъществено и известно на административния орган към момента на издаване на оспорената заповед.
Като е приел противното, първоинстанционният съд е постановил неправилно определение, което следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. Въпросът за разпределение на направените по делото разноски следва да бъде разрешен с крайния съдебен акт, поради което частнiпа жалба на "ДиК Груп" ООД гр. Пловдив се явява без предмет.
По изложените съображения и на основание чл. 221, аЛ.2 и чл. 222 вр. чл. 236 АПК Върховният административен съд, второ отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определение от 15.12.2011г. на Административен съд – Пловдив, постановено по адм. дело № 1806/2011г. и
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/