КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 19 Яну 2021, 17:45

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: действие на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ
Ново мнениеПубликувано на: 24 Яну 2013, 16:24 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 273
Решение № 2207 от 21.12.2009 г. на АдмС - Варна по адм. д. № 915/2009 г., II о., 22-ри с-в, докладчик председателят Янка Ганчева
чл. 16, ал. 5 ЗУТ

чл. 17 ЗУТ

чл. 210 ЗУТ

§ 6, ал. 3 ПР на ЗУТ

чл. 6, т. 6 ЗТСУ /отм./

чл. 20, ал. 2 ППЗТСУ /отм./

С плана по чл. 16 от ЗУТ собствеността върху неурегулирани поземлени имоти се трансформира в собственост на УПИ. Разместването на собствеността може да засегне границите на правото на собственост - фактическите граници на поземления имот, площта и местонахождението му. Разместването на собствеността настъпва по силата на самия ПУП. Собствениците на поземлени имоти придобиват собственост върху новообразуваните с плана УПИ, а общината придобива собственост върху отстъпените й части от датата на влизане в сила на плана. За да има такъв вещно правен ефект планът задължително трябва да е одобрен на основание чл. 16 от ЗУТ. С издаването на заповед по реда на чл. 16, ал. 5 от ЗУТ, не настъпва трансформация на собствеността, с нея само се извършва индивидуализиране на новообразувания поземлен имот, който се получава в резултат на прилагане на ПУП, одобрен при условията на чл. 16 от ЗУТ.

--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по реда на чл. 215 ЗУТ.

Образувано е по жалба на З. Д. ***, против Заповед № 237 от 25.02.2009 год. издадена от Кмета на Община А., на осн. чл. 16 ал.4 и 5 от ЗУТ, вр. чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, с която е обособил УПИ ***, УПИ- ***, УПИ Х***, като в заповедта е отразено, че при индивидуализирането на новообразуваните УПИ, неурегулиран имот *** участва и в образуването на УПИ ***, част от имота е за изграждане на обекти на техническата инфраструктура с обща площ от 192 кв. м., попадащи в улица между ОТ2 - ОТ21 по действащия план на гр. А., В т. V на заповедта е отразено, че след влизането в сила на заповедта, имот УПИ *** преминава в собственост на З. Д. Д., И. А. И. и М. П. М., а останалите две УПИ-та в собственост на З. Д. Д.

В жалбата се поддържа, че атакуваната заповед е незаконосъобразна, неправилна, постановена при нарушения на процесуалноправните и материалноправни разпоредби. Поддържа се, че в оспорения административен акт, административния орган незаконосъобразно в УПИ ***, кв.** е включил ** кв. м. от ПИ № ***, като към момента на издаване на заповедта такъв не съществува, тъй като регулацията е приложена - в частта за улицата, като към издаване на заповедта имота на жалбоподателката граници с улица, твърди, че УПИ *** не е съобразен с имотните граници на ПИ ***, релевира доводи, че площта на УПИ не отговаря на площта на притежавания от нея ПИ ***, част от поземления и имот не е включен в УПИ - отредени със заповедта, а е включен в друг УПИ, собственост на трето лице. Прави искане за отмяна на заповедта, като преписката бъде върната на административния орган с указания да обособи УПИ за собствения и поземлен имот в съответствие с имотните граници. Счита, че незаконосъобразно със заповед по чл. 16, ал. 5 от ЗУТ се създава съсобственост върху УПИ между нея и собствениците на ПИ ***, тъй като същите не са изразявали съгласие за възникване на съсобствеността, не са изпълнени условията на чл. 17 от ЗУТ - липсва предварителен договор. Счита, че в процедура по чл. 16 от ЗУТ се уреждат правоотношения между общината и собствениците на имоти, като не могат да се уреждат отношения между различни собственици на ПИ и да се създава съсобственост принудително, нито да се отнемат части от имота в полза на трето лице.

По съществото на делото процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата на сочените в нея основания и моли тя да бъде уважена, като процесният акт бъде отменен като незаконосъобразен.

Ответникът по жалбата Кметът на Община А., чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като изразява становище за нейната неоснователност и моли тя да бъде оставена без уважение, в представено писмено становище от 19.11.2009 год. поддържа, че доводите на жалбоподателя са свързани с оспорване на влезлия в сила кадастрален, застроителен и регулационен план, които са неотносими към спора, както и че част от поземлен имот *** попада в улица, която по настоящем не е реализирана, и прилагането на първата улична регулация следва де се извърши по реда на чл. 16 от ЗУТ, което е специфично отчуждително производство и има за цел само да определи необходимите площи за изграждане на обекти на социалната инфраструктура и да индивидуализира точно новообразуваните имоти. Моли да се потвърди заповедта.

Заинтересованите страни И. А. И. и М. П. М., не изразяват становище по жалбата.

По допустимостта на жалбата:

Жалбата срещу Заповед № 237 от 25.02.2009 год. издадена от Кмета на Община А. е подадена пред надлежен съд, от легитимирано лице, в законоустановения срок, като е налице правен интерес от оспорването, поради което е допустима за разглеждане.

По основателността на жалбата:

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и доводите на страните, счита за изяснено от фактическа страна следното:

На 15.05.2006 год. З. Д. е подала молба вх. № УТ70-3/2/ за допускане изработването на ПУП за поземлен имот *** и да бъде започната процедура по чл. 16 от ЗУТ.

От представения по делото нотариален акт № *** год. се установява, че Д. е собственик на поземлен имот № *** по плана на гр. А., В. област, с площ от 3500 кв. м.

На 12.02.2007 год. комисия по чл. 210 от ЗУТ е разгледала молбата на З. Д., като е отразила, че молбата е за отваряне на проектна улица между ОТ2 и ОТ21 по действащия план на гр. А. Комисията е решила, че новосъздадените УПИ отредени за ПИ *** са с по-голяма пазарна стойност от пазарната стойност на имота преди урегулирането му. Решението на комисията е съобщено на жалбоподателката, като същата не го е обжалвала. На 22.01.2009 год. Д. е подала молба вх. № ОД-3-1, в която заявява, че решението на комисията по чл. 210 от ЗУТ и е съобщено февруари 2007 год. и същата не го е обжалвала.

От приложените по делото доказателства се установява, че със заповед № 358 от 20.12.2001 год. на основание чл. 6, т. 6 от ЗТСУ чл. 20, ал. 2 от ППЗТСУ във връзка с § 6 ал.3 от ПР на ЗУТ съгласно протоколно решение 28.1.1 от протокол № 28 от 2001 год. на ОС - А. на осн. чл. 44 ал.2 от ЗМСМА е одобрен застроителния, регулационен и кадастрален план в мащаб 1:1000 на с. А., В. област. Заповедта е обнародвана в ДВ бр.6 от 15.01.2002 год. От представените по делото доказателства е видно, че З. Д., при обявяване на проекта за ЗРП на А., както и кадастралния план е депозирала възражения, но в последствие след обявяване на плана същата не го е обжалвала, т. е. одобрения със заповед № 358 от 2001 год. ЗРП и кадастрален план е влязъл в сила.

На 25.02.2009 год. е издадена заповед № 237 от кмета на Община А., в същата е отразено, че по молба на жалбоподателката и приложените документи за провеждане на процедура по чл. 16 от ЗУТ на неурегулиран поземлен имот ***, попадащ в кв. ** по действащия план на гр. А., одобрен със заповед 358 от 20.12.2001 год., и във връзка с влязло в сила решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ и на осн. чл. 16 ал.4 и 5 от ЗУТ и чл. 44 ал.2 от ЗМСМА е определил обособяването на УПИ ***, образувано от неурегулиран поземлен имот ***, като същия преминава в собственост на З. Д. М. М. и И. И., със заповедта са обособени и УПИ ***, УПИ-Х***, като същите преминават в собственост на З. Д. В заповедта е отразено, че при индивидуализирането на УПИ неурегулиран имот *** участва и в образуването на УПИ ***, както и че част от неурегулиран имот *** - 192 кв. м. попада в улица между ОТ.2 и От21.

За изясняване на обстоятелствата по делото е допусната съдебно- техническа експертиза, изготвеното заключение, не е оспорено от страните, което съдът възприема, като обективно и компетентно дадено. Установява се от заключението, че площта на неурегулиран ПИ *** е 3500 кв. м., към момента на изработване на застроителния, регулационния и кадастрален план на А., одобрен със Заповед № 358 от 2001 год. територията е с неурегулирани поземлени имоти по предходен устройствен план и попада в строителните граници на гр. А., имота попада в устройствена зона "ЖМ" нискоетажно жилищно строителство, по ЗРП на А. Жалбоподателката не е получила с плана равностойни УПИ-та в същата местност, където имота има преобладаващо местоположение, като част от имота и попада в улична отсечка о. т.2 - о. т.21 и част от имота 237 кв. м. в УПИ ***. С плана одобрен със заповед № 358 са определени улична мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура, при огледа е установено, че има 2 шахти на битова канализация на уличната отсечка, имота не е ограден, поради което в. л. не е отговорило, дали шахтите попадат в имота на жалбоподателката, за осъществяване на предвижданията на плана не е прехвърляна част от ПИ *** в полза на общината, респективно на трети лица.

С експертизата е определена и пазарна стойност на имота, но в тази част съдът намира експертизата за неотносима, доколкото за имота има влязла в сила оценка по чл. 210 от ЗУТ. Видно от изявлението на в. л. в с. з. плана от 2001 год. не е приложен, това обстоятелство не е спорно и между страните. В общинската администрация в. л. не е установило наличие на документи заявления от собствениците, предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариална заверка на подписите.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в рамките на неговата териториална и материалноправна компетентност. Съгласно чл. 16 ал.5 от ЗУТ за придобиване на собственост на всеки УПИ кметът издава заповед с точно индивидуализиране на имота.

Настоящата заповед е издадена на осн. чл. 16, ал. 4 вр. ал. 5 от ЗУТ.

Видно от разпоредбата на чл. 16 от ЗУТ, комасирането на имотите е определено в чл. 16 ал. 1 и ал.4 от ЗУТ като урегулиране чрез ПУП на неурегулирани поземлени имоти и определяне на необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура - публична собственост, на озеленени площи, и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. В процеса на изработване на плана за всеки собственик на недвижим имот се определя равностоен УПИ, като се съобразява местоположението на имота в местността, но не и точните му кадастрални граници, ако имота попада в различни устройствени зони, новообразувания УПИ се предоставя в зоната, в която имота е имал преобладаващо местоположение.

Производството по изработването и одобряването на ПУП по правилата на чл. 16 от ЗУТ преминава през няколко етапа: 1. приемане на решение на компетентния орган за изработване на ПУП по реда чл. 16 ЗУТ, 2. изработване на проект за ПУП с който се определят обектите на публична собственост на общината - озеленени площи, улици, булеварди, и др., процентът на редукция на площта на имота, равностоен урегулиран имот за всеки собственик 3. приемане на решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ са стойностите на имотите преди урегулирането им и на пазарната стойност на урегулираните поземлени имоти, образувани с проектоплана, 4. съобщаване, разглеждане, одобряване и влизане в сила на плана, 5. издаване на заповед от кмета на общината на осн. чл. 16 ал. 5 за точното индивидуализиране на всеки отделен урегулиран поземлен имот, 6. изпращане на заповедта в Служба по вписванията за вписване в имотния регистър 7. изпращане на влезлия в сила план на АГКК за вписване в кадастъра.

С плана по чл. 16 от ЗУТ собствеността върху неурегулирани поземлени имоти се трансформира в собственост на УПИ. Разместването на собствеността може да засегне границите на правото на собственост - фактическите граници на поземления имот, площта и местонахождението му. Разместването на собствеността настъпва по силата на самия ПУП. Съгласно чл. 16 от ЗУТ собствениците на поземлени имоти придобиват собственост върху новообразуваните с плана УПИ, а общината придобива собственост върху отстъпените и части от датата на влизане в сила на плана. За да имат такъв вещно правен ефект планът задължително трябва да е одобрен на основание чл. 16 от ЗУТ. С издаването на заповед по реда на чл. 16, ал. 5 от ЗУТ, не настъпва трансформация на собствеността, с нея само се извършва индивидуализиране на новообразувания поземлен имот, който се получава в резултат на прилагане на ПУП, одобрен при условията на чл. 16 от ЗУТ.

Видно от материалите по делото за община А. е налице влязъл в сила кадастрален, регулационен и застроителен план, одобрен със заповед № 358 от 20.12.2001 год. на основание чл. 6 т.6 от ЗТСУ чл. 20 ал.2 от ППЗТСУ във връзка с § 6 ал. 3 от ПР на ЗУТ. Заповедта е обнародвана в ДВ бр.6 от 15.01.2002 год.

При процедиране на дворищнорегулационни планове по реда на ЗТСУ, същите имат непосредствен вещноправен ефект, за разлика от ПУП приети по реда на ЗУТ, с които не могат да се променят граници на имотите, изключение в това отношение е плана по чл. 16 от ЗУТ, който също има непосредствен вещноправен ефект. Но в случая следва да се има предвид, че правилата за прилагане на дворищната регулация не следва да се прилагат за регулационни планове, одобрени при действието на ЗТСУ от 1.01.2001 до 30.01.2001 год., както и по отношение на планове одобрени на основание § 6 ал.3 от ПР на ЗУТ, след изменението бр. 41 от 2001 год., какъвто е и настоящия план, това е така защото тези градоустройствени планове нямат непосредствен вещноправен ефект, тъй като са одобрени след отмяната на правилата на дворищната регулация по ЗТСУ - чл. 28 е изменен, а чл. 29 и 31 от ЗТСУ са отменени с изменението на ЗТСУ от 2000 год., в сила от 1.01.2001 год. Видно от материалите по делото, СТЕ, както и изявлението на жалбоподателката и административния орган, в администрацията не са налице доказателства за наличие на договор в нотариална форма, по реда на чл. 28 ал.2 вр. ал.1 от ЗТСУ, нито такъв по чл. 17 от ЗУТ, не се спори и между страните и че плана от 2001 год. не е приложен.

С оглед всичко изложено до тук, съдът намира, че процесната заповед е постановена при нарушение на материалния и процесуалния закон. Видно от депозираната от З. Д. молба със същата е направено искане за изработване на ПУП за собствения и поземлен имот № ***, както и да се започне процедура по чл. 16 от ЗУТ.

В настоящи случай не е процедиран план по реда на чл. 16 от ЗУТ, липсва такъв план, процедиран при действието на ЗУТ. Одобрения план за застрояване, регулация и кадастрален план е по реда на чл. 6 т. 6 от ЗТСУ чл. 20 ал. 2 от ППЗТСУ във връзка с § 6 ал. 3 от ПР на ЗУТ. Този градоустройствен план няма непосредствен вещноправен ефект, тъй като е одобрен след отмяна на правилата за дворищната регулация, не се спори между страните, че липсва съгласие между жалбоподателката и заинтересованите лица, т. е. договор в нотариална форма. Такъв е задължителен както при действието на чл. 28 от ЗТСУ, към момента на издаване на Заповедта за одобряване на регулационния и застроителен план на А., съгласие се изисква и към сега действащите норми на ЗУТ - чл. 17, отделно от това планът от 2001 год. не е приложен, като по депозираното искане вместо да процедира ПУП, административния орган е издал заповед по чл. 16 ал.5 от ЗУТ.

След като въобще не е налице изработен, одобрен и влязъл в сила план по реда на чл. 16 от ЗУТ, то тогава липсва законовите предпоставки за издаване на заповед по чл. 16 ал. 4 и 5 от ЗУТ, за индивидуализиране на имоти, това е така, тъй като с плана по чл. 16 от ЗУТ разместването на собствеността настъпва по силата на самия ПУП. В процесната заповед административният орган се е позовал на одобрения и влязъл в сила кадастрален, застроителен и регулационен план, но същия няма непосредствен вещноправен ефект, не е и приложен, поради което е недопустимо с настоящата заповед да се индивидуализират имоти в съсобственост с трети лица.

Настоящото производство е инициирано от Д., т. е. рамката на спора се определя от молбата, с която е сезиран административния орган, а именно да бъде допуснато изработването на ПУП за поземления и имот и да бъде започната процедура по чл. 16 от ЗУТ. Административният орган издавайки заповед с правно основание чл. 16, ал. 5, във вр. с ал. 4 от ЗУТ е изместил предмета на спора, поради което само на това основания обжалвания административен акт е незаконосъобразен и подлежи на отмяна. С оглед всичко изложено до тук и на основание чл. 173, ал.2 АПК, съдът намира, че преписката следва да бъде върната на административния орган, като след съобразяване на направеното искане, да се произнесе по същото, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

Изложените възражения от процесуалния представител на жалбоподателката, касаещи оценката на имота, процедирането и обявяването на кадастралния план, съдът намира за неотносими към спора, тъй като настоящото производство не е с предмет заповедта, с която е одобрен кадастралния и застроителен план, а заповед № 237 от 2009 год.

Изложените доводи на процесуалния представител на ответника досежно факта, че заповедта е издадена при проведена процедура по чл. 16 от ЗУТ и е налице специфично принудително отчуждаване не се споделя от съда, тъй като по делото няма данни да е налице издаден ПУП по реда на чл. 16 от ЗУТ.

Водим от гореизложените съображения и на основание чл. 172 ал.2 предл.2 АПК, настоящият състав на Варненски административен съд,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Заповед № 237 от 25.02.2009 год. издадена от Кмета на Община А., с която е обособил УПИ ***, УПИ-***, УПИ Х***, като в заповедта е отразено, че при индивидуализирането на новообразуваните УПИ неурегулиран имот *** участва и в образуването на УПИ ***, част от имота е за изграждане на обекти на техническата инфраструктура с обща площ от 192 кв. м., попадащи в улица между ОТ2 - ОТ21 по действащия план на гр. А., В т. V на заповедта е отразено, че след влизането и в сила на заповедта, имот УПИ *** преминава в собственост на З. Д. Д., И. А. И. и М. П. М., а останалите две УПИ-та в собственост на З. Д. Д. *** за процедиране по искането направено от З. Д. Д., с молба от вх. № УТ-70-З/2/15.06.2006 год.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд.Забележка: Потвърдено с Решение № 8813 от 28.06.2010 г. на ВАС по адм. д. № 3030/2010 г.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: действие на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ
Ново мнениеПубликувано на: 24 Яну 2013, 16:26 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 273
Решение № 8813 от 28.06.2010 г. на ВАС по адм. д. № 3030/2010 г., II о., докладчик съдията Надежда Джелепова
чл. 16 ЗУТ
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на община Аксаково, чрез процесуалния представител юрк. Петранка Стоилова, срещу решение № 2207 от 21 декември 2009 г., постановено по адм. д. № 915/2009 г. по описа на Административен съд Варна, с което е отменена заповед № 237/25 февруари 2009 г., издадена от кмета на община Аксаково.

В касационната жалба се поддържат оплаквания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК.

От ответницата Златка Димитрова Димитрова е постъпил писмен отговор, в са изложени съображенията й за неоснователност на касационната жалба.

Останалите ответници - Иван Александров Иванов и Марин Павлов Маринов, не са заявили становищата си по касационната жалба.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение, че обжалваното решение е правилно.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Пред Административен съд Варна Златка Димитрова Димитрова е оспорила заповед № 237/25 февруари 2009 г., издадена от кмета на община Аксаково, с която на основание чл. 16, ал. 4 и 5 от ЗУТ е определено обособяването на урегулирани поземлени имоти по указания в заповедта начин. Съдът е приел, че оспорената заповед е издадена при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправни разпоредби. Поради това я е отменил и е върнал преписката на административния орган за процедиране по искането на Златка Димитрова.

Така постановеното решение е правилно.

Съдът е обсъдил всички доказателства по делото в тяхната съвкупност и съотносимост. Приетите за установени фактически констатации се подкрепят от доказателствата по делото. Спрямо релевантните факти съдът правилно е приложил материалния закон. Изводът му за наличие на отменително основание спрямо обжалваната заповед е законосъобразен. Условие за издаването на заповед по чл. 16, ал. 4 и 5 от ЗУТ е наличието на влязъл в сила подробен устройствен план, но само такъв с вещно-транслативен ефект. В случая одобрения със заповед № 358/20 декември 2001 г. не е такъв, което обстоятелство административният съд е подробно обосновал. Правилни са изводите на административния съд, че изработването на подробен устройствен план по чл. 16 от ЗУТ, по силата на който настъпва разместване на собствеността, е предпоставка за издаването на заповед на кмета на общината, с която да бъдат индивидуализирани предоставените на отделните собственици урегулирани поземлени имоти.

С оглед горното и при липсата на релевираните в касационната жалба отменителни основания, обжалваното решение като правилни ще следва да бъде оставено в сила.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК Върховният административен съд, второ отделение,

РЕШИ:

Оставя в сила решение № 2207 от 21 декември 2009 г., постановено по адм. д. № 915/2009 г. по описа на Административен съд Варна.

Решението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов