КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Реш.2632/22.02.2012 Прекрат.на д-ра за аренда първо в ОС"З"
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=20&t=4270
Страница 1 от 1

Автор:  Violanta [ 27 Мар 2013, 17:03 ]
Заглавие:  Реш.2632/22.02.2012 Прекрат.на д-ра за аренда първо в ОС"З"

РЕШЕНИЕ
№ 2632
София, 22.02.2012
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на шести февруари две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА МАТЕЙСКА
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ГЪРБАТОВА
ТОДОР ПЕТКОВ
при секретар Илиана Илиева и с участието
на прокурора Валентина Драганова изслуша докладваното
от съдията ДИАНА ГЪРБАТОВА
по адм. дело № 5439/2011.
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по касационна жалба, подадена от началника на Общинска служба"Земеделие", против решение № 113 от 15.03.2011г., постановено от Административен съд - Велико Търново, Втори състав, по адм.д. № 1054/2010г. С жалбата се релевират касационни основания по чл. 209, т. 2 и т. 3 от АПК. Според касационния жалбоподател съдът се е произнесъл по недопустима жалба, защото искането на "Адванс Терафонд" АДСИЦ е изпратено по компетентност на Службата по вписвания и оспореното писмо няма характер на индивидуален административен акт. Касаторът твърди, че решението е и незаконосъобразно, защото заявлението е препратено за вписване в Службата по вписвания с цел последващо извършване на регистрацията му, тъй като надлежно вписаното обстоятелство - едностранно прекратяване на договор за аренда е една от материалноправните предпоставки за регистрация на същото в ОСЗ. Моли Върховния административен съд да отмени обжалваното решение като недопустимо, неправилно и необосновано.
Ответникът - "Адванс Терафонд" АДСИЦ, гр. София оспорва касационната жалба чрез упълномощен адв. Бенчева, която с писмен отговор пледира за оставяне в сила на обжалваното решение, което е правилно и законосъобразно, като претендира присъждане на направените по делото разноски.
Представителят на Върховна администартивна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба, защото правилно е прието, че се касае за отказ от извършване на административна услуга и съгласно чл. 10, ал.2 във връзка с чл.7 от Наредба № 6/2000г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии, посочените обстоятелства подлежат на вписване от общинската служба, с оглед на което съдът е върнал преписката на административния орган да се произнесе по съществото на искането.
Като прецени доводите на страните и данните по делото, Върховният административен съд, четвърто отделение, намира касационната жалба за ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСИТМА - подадена от надлежна страна в срока, визиран в чл. 211, ал. 1 от АПК.
Разгледана по същество касационната жалба е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:
С обжалваното решение № 113 от 15.03.2011г. е отменен отказа на длъжностни лица от Общинска служба по земеделие - гр. Велико Търново по подадена молба вх. № РД - 50 - В - 615/29.09.2010г. по описа на ОСЗ - В. Търното и делото е върнато като преписка на ОСЗ - В. Търново за произнасяне по молбата съгласно указанията, дадени в мотивите на същото решение. За да достигне до този резултат Административният съд - Велико Търново е приел, че е сезиран с жалба, която е предявена срещу отказа на ОСЗ - В. Търното да извърши регистрация на прекратяване на аренден договмор с лицето Борислав Велинов Цанев. В мотивите на съдебното решение е отразено, че по заявлението на "Адванс Терафонд" АДСИЦ не е постановен индивидуален административен акт, а на заявителя е изплатено копие от писмо № РД - 05-И-615/19.11.2010г., с което приложените от "Адванс Терафонд" АДСИЦ документи са изпратени на Службата по вписвания за вписване прекратяването на процесния договор за аренда. Предвид на това първоинстанционният съд е преценил, че се касае за мълчалив отказ от извършване на администартивна услуга, който е незаконосъбразен и го е отменил. С атакуваното решение е установено, че длъжностните лица от ОСЗ действат при условията на обвързана компетентност и са задължени да извършат претендираната регистрация.
При осъществената служебна проверка по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК настоящият съдебен състав счита, че обжалваното решение е валидно, допустимо и е в съответствие с материалния закон. Неоснователно е възражението на касатора за недопустимост на оспорването, защото първоинстанционният съд точно е констатирал, че ОСЗ - Велико Търното е сезиран със заявление, подадено по реда на приложимия закон - Закона за арендата в земеделието, с което се иска извършване на администартивна услуга. Тъй като по молбата на "Адванс Терафонд" АДСИЦ не е произнесен изричен отказ и не е уважено искането на заявителя, първоинстанционния съд правилно е приел, че в случая се касае за мълчалив отказ, който подлежи на оспорване по съдебен ред, защото засяга неблагоприятно правата и интересите на заявителя и се отразява върху правната сфера на "Адванс Терафонд" АДСИЦ в качеството му на собственик на имота, предмет на процесния аренден договор.
Според решаващия съдебен състав съдебното решение е правилно и при постановяването му не са осъществени нарушения, съставляващи касационни основания, които изискват отмяната му. Въз основа на цялостно изяснена фактическа и правна обстановка, след обсъждане доводите на страните и правнорелевантните факти, първоинстанционният съд е произнесъл законосъобразно решение, което следва да остане в сила. Това е така, защото Административният съд - Велико Търново вярно е преценил, че страните по делото не спорят за това, че претендираното прекратяване на процесния аренден договор подлежи на регистрация в ОСЗ - Велико Търново съобразно изискванията на чл.7, т. 5, предложение второ и чл.10, ал.2 от Наредба № 6/2000г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии и чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/. Правилно е установено, че основният спор е относно последователността на изискуемото регистриране на прекратяването в регистъра, който се води от ОСЗ. Касаторът поддържа тезата, че претендираната регистрация следва да се извърши след вписване на прекратяването на арендния договор в Службата по вписвания, а заявителят счита, че първо се осъществява отразяване в регистъра на ОСЗ на визираното обстоятелство и след това то се вписва от Службата по вписванията в нотариалните книги. Настоящият съдебен състав констатира, че в приложимата Наредба № 6/2000г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии подробно е уредено сключването и регистрирането на договора за аренда, но не се съдържат разпоредби, регламентиращи как се прекратява този договор. По отношение на сключването на договора в горепосочената наредба и в чл. 3, ал. 1, изречение първо от ЗАЗ е предвидено, че той се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Във второто изречение на горепосочената норма е уредено, че той се вписва в нотариалните книги и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие. Следователно спрямо сключването на договора в закона е визирано, че първо се извършва вписването в нотариалните книги, а след това - регистрацията в ОСЗ. С оглед на това би следвало същата хронологическа последователност да се спазва и при прекратяването на арендния договор. Това обаче не е така, защото законодателят в текста на чл. 27, ал. 2 от ЗАЗ е избрал обратното решение при регламентиране прекратяването на арендния договор, а именно: "Прекратяването на договора за аренда на земя се регистрира в съответната общинска служба по земеделие и се вписва в нотариалните ктиги". Следователно в закона е предвидена определена последователност, която не подлежи на тълкуване, защото се касае за императивна норма, с която изрично, ясно и недвусмислено е установена последователността във времето на действията по отразяване на прекратяването на договора за аренда - първо се извършва регистриране в ОСЗ, а след това прекратяването се вписва в нотариалните книги в Службата по вписвания. При това положение, настоящият съдебен състав намира, че обжалваното решение е в съответствие със законовите изисквания и първоинстанционният съд обосновано е приел, че касаторът неправилно е приложил нормата на чл. 31, ал. 2 от АПК, като е изпратил по компетентност на Службата по вписвания заявлението за регистриране на прекратяването на арендния договор. В случая ОСЗ - Велико Търново е следвало да извърши претендираната административна услуга - да регистрира прекратяването на процесния аренден договор и след това да изпрати документите на Службата по вписвания за отразяване в нотариалните книги на това обстоятелство. Като е отменил мълчаливия отказ на касатора ОСЗ - Велико Търново и го е задължил да извърши административната услуга, Административният съд - Велико Търново се е произнесъл при стриктно прилагане на законовата норма на чл. 27, ал.2 от ЗАЗ.
По изложените съображения решаващият съдебен състав счита, че обжалваното решение не страда от инвокираните с касационната жалба пороци - отменителни основания по смисъла на чл. 209, т. 2 и т. 3 от АПК, което налага отхвърляне на касационната жалба.
Относно претендираните разноски от ответника по касационната жалба, настоящият съдебен състав счита, че не следва да се присъдят, защото от "Адванс Терафонд" АДСИЦ не са представени доказателства за реално направени разноски по делото - в приложения договор от 22.02.2011г. е вписано, че адвокатското възнаграждение в размер на 500 лв. ще се преведе по банковата сметка на адвоката, но няма данни за извършено действително плащане на договореното адвокатско възнаграждение.
На основание на горното и на чл. 221, ал. 2, предложение първо от АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение,

РЕШИ:ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 113 от 15.03.2011г., постановено от Административен съд - Велико Търново, Втори състав, по адм.д. № 1054/2010г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Галина Матейска
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Диана Гърбатова
/п/ Тодор Петков

Д.Г.

Автор:  Richter [ 29 Мар 2013, 12:41 ]
Заглавие:  Re: Реш.2632/22.02.2012 Прекрат.на д-ра за аренда първо в ОС"З"

ВАС написа:
В случая ОСЗ - Велико Търново е следвало да извърши претендираната административна услуга - да регистрира прекратяването на процесния аренден договор и след това да изпрати документите на Службата по вписвания за отразяване в нотариалните книги на това обстоятелство.

Ами НАРЕДБА № 49 ОТ 5 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ
Издадена от Министерството на земеделието и горите
Обн. ДВ. бр.102 от 19 Ноември 2004г., попр. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2004г.

Актове, които са основание за вписване в част "В" на партидата на имота


1. Нотариални актове, с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява ограничено вещно право (право на ползване, право на строеж и др.) или се признава такова право (констативни нотариални актове, актове, които имат силата на констативни нотариални актове).
2. Договори за прехвърляне на наследство, в което има ограничено вещно право върху земеделска земя, гора или земя от горския фонд (ГФ).
3. Актове за отказване от ограничено вещно право.
4. Договори за делба след възстановяването на собствеността и съдебно-разделителни протоколи, с които се учредява ограничено вещно право.
5. Спогодби и съдебни решения, заместващи или констатиращи съществуването на актове относно ограничени вещни права.
6. Заповеди на министъра на земеделието и горите и договори, с които се отстъпва, изменя или прекратява ограничено вещно право върху земя от ДПФ и гори и земи от ДГФ на граждани и юридически лица.
7. Решения на общинския съвет и договори, с които се отстъпва, изменя или прекратява ограничено вещно право върху земя от ОПФ и на гори и земи от общинския горски фонд на граждани и юридически лица.
8. Актове за внасяне ограничено вещно право в търговско дружество.
9. Актове за прехвърляне на предприятие, в което има ограничено вещно право върху земеделска земя и гори и земи от ГФ.
10. Акт за внасяне на земеделска земя и гори и земи от ГФ в кооперация.
11. Постановление на съдия-изпълнителя или на съда по несъстоятелността за възлагане на ограничено вещно право върху земеделска земя и гори и земи от ГФ.
12. Нотариални актове за признаване на ограничено вещно право, придобито по давност.
13. Актове за държавна или за общинска собственост
14. Актове за учредяване на право на строеж по реда на Закона за устройство на територията.
15. Договор за наем на земеделска земя и гори и земи от ГФ за срок, по-дълъг от една година.
16. Договор за аренда на земеделска земя или стопанство.
17. Договор за съвместна дейност за ползване на земеделски земи.
18. Други актове, посочени в номенклатура от съдържанието на ZEM-формата.
Забележка. Тези от актовете по приложението, за които е предвидено вписване, се отразяват в партидата след извършването му.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/