КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 10 Авг 2020, 10:31

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Красимир Дечев
Ново мнениеПубликувано на: 27 Ное 2014, 15:56 
Offline

Регистриран на: 27 Ное 2014, 15:51
Мнения: 1
РЕШЕНИЕ

№ 14213
София, 27.11.2014

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА
ГАЛИНА СОЛАКОВА
ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ
при секретар Мария Попинска
и с участието
на прокурора Лиляна Кръстанова
изслуша докладваното
от съдията СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
по адм. дело № 12931/2014. Document Link Icon

С решение от 11.07.2014 г. по адм.д.№6402/2014 г. Върховният административен съд, VІ отделение е отменил заповед № ЛС-И-307 от 26.03.2014 г. на министъра на правосъдието. Върнал е делото като преписка на министъра на правосъдието за ново произнасяне.
Решението се обжалва с касационна жалба от министъра на правосъдието. Жалбата е подадена в срок. Жалбоподателят моли решението да бъде отменено като постановено при допуснато нарушение на материалния закон, съществено процесуално нарушение и необоснованост.
Ответникът по касационната жалба Красимир Данаилов Дечев я оспорва.
Представителят на Върховната административна прокуратура предлага решението да бъде оставено в сила.
Върховният административен съд, петчленен състав, обсъди касационните основания и установи следното:
С оспорената пред Върховния административен съд ,VІ отделение заповед на министъра на правосъдието е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" на Красимир Данаилов Дечев, съдия по вписванията при районен съд Силистра. Заповедта е издадена на основание чл. 308, ал. 2, т. 4 във вр. с чл. 307, ал. 4, т.4 и 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).
По делото е установено, че по сигнал на длъжностни лица от "ОББ" АД Силистра и "Банка ДСК"ЕАД и извършена проверка от инспектората към Министерство на правосъдието е констатирано, че ответникът по касационната жалба Красимир Дечев , в качеството му на съдия по вписванията към районен съд Силистра е разпоредил заличаване на ипотеки по изброените в мотивите на заповедта молби със съответните входящи номера в нарушение на чл. 2 и 19 от Правилника за вписванията.
За да отмени заповедта, с която е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" на ответника Дечев, тричленният състав на Върховния административен съд е приел, че при провеждане на администраивното производство са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и че е нарушен материалния закон, както и целта на закона.
При постановяване на решението Върховният административен съд, VІ отделение не е допуснал нарушения на закона.
Съгласно чл. 307, ал. 4, т. 4 ЗСВ дисциплинарно нарушение е действие или бездийствие, което накърнява престижа на съдебната власт, а съгласно т. 5 на същата разпоредба дисциплинарно нарушение е неизпълнението на други служебни задължения.
Неизпълнеието на служебните задължения , посочени в чл. 307 ЗСВ следва да е виново съгласно чл. 307, ал. 3 от същия закон.
Съдията по вписванията разпорежда или отказва вписванията, отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнася за издаване на справки и удостоверения, извършва нотариални или други действия, предвидени със закон.
Извършеното заличаване на ипотеки от страна на ответника Дечев е действие в рамките на неговите служебни правомощия и функционални задължения да разпорежда или да отказва вписвания в определените от правилника хипотези. При извършването на тази дейност е възможно действията или актовете на съдията по вписванията да са неправилни. В тези случаи е предвидена различна възможност за физическите и юридически лица за защита срещу неправилните действия на съдията по вписванията. Неправилното прилагане или тълкуване на закона от съдията по вписванията, което може да доведе до незаконосъобразност на действията му по изпълнение на служебните задължения не представлява дисциплинално нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 4, т.4 и 5 ЗСВ. За да е такова, следва да бъде установено както от обективна, така и от субективна страна , че действието е извършено виновно, а не с оглед вътрешното убеждение на съдията по вписванията и тълкуването и прилагането на закона от негова страна при изпълнение на служебните му задължения.
Законосъобразно и обосновано тричленният състав на Върховния административен съд е приел, че в заповедта не са изложени фактически и правни съображения за извършени от ответника действия, които да осъществяват хипотезата на дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4 ,т. 4 и 5 ЗСВ - "действие или бездействие, което накърнява престижа на съдената власт" или "неизпълнение на други служебни задължения". Дисциплинарното нарушение следва да бъде формулирано от фактическа страна, като се посочат съответните действия или бездействия, осъществяващи посочените по - горе хипотези. От правна страна следва да бъде установено от обективна и субективна страна съставомерност на нарушението съобразно направените фактически констатации. Както беше посочено по - горе, установеното като фактическа обстановка от административният орган не осъществява от обективна и субективна страна съставомерност на нарушениеята по чл. 307, ал. 4, т. 4 и 5 ЗСВ.
Законосъобразно и обосновани са изводите на съда за допуснато нарушение на административнопроизводствените правила. Не са обсъдени възраженията на ответника Дечев, че извършените от него действия са в кръга на службата му и че за правилността на същите е налице спор, по който вече има произнасяне на компетентния съд. Липсата на фактически и правни съображения, които да обуславят наличието на дисциплинарлни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 4, т.4 и 5 ЗСВ също представява нарушение , което не дава възможност за защита, както и за преценка за законосъобразност, която следва да извърши съда.
Решението на Върховния административен съд, VІ оделение е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, петчленният състав на Върховния административен съд

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 11.07.2014 г.по адм.д.№6402/2014 г. на Върховния административен съд,VІ отделение.
Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Георги Чолаков
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Светлана Йонкова
/п/ Надежда Джелепова
/п/ Галина Солакова
/п/ Джузепе Роджери


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Красимир Дечев
Ново мнениеПубликувано на: 02 Дек 2014, 16:01 
Offline

Регистриран на: 28 Ное 2014, 14:35
Мнения: 18
РЕШЕНИЕ

№ 9753
София, 07/11/2014

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на десети юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
РОСЕН ВАСИЛЕВ
при секретар Росица Тодорова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
по адм. дело № 6402/2014. Document Link Icon


Производство по реда на глава десета, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ "Оспорване на индивидуални административни актове" във връзка с чл. 323, ал. 3 и чл. 328 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/.
Образувано е по жалба от КРАСИМИР ДАНАИЛОВ ДЕЧЕВ от гр. Силистра чрез процесуален представител адвокат Златко Куртев от СсАК против заповед № ЛС - И - 307 от 26.03.2014 г. на министъра на правосъдието. С нея му е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" по чл. 308, ал. 2, т. 4 от ЗСВ в качеството му на съдия по вписванията при районен съд Силистра.
Поддържат се доводи за незаконосъобразност на заповедта с искане за отмяната й поради нарушение на материалния закон - отменително основание по чл. 146, т. 4 АПК. Изразява се в отсъствието на елементите на дисциплинарната отговорност от фактическа и правна страна и от обективна и субективна страна. На следващо място се поддържа че е налице основание за отмяна по чл. 146, т. 5 АПК - несъответствие с целта на закона изразяващо се в това , че действията и бездействията в кръга на службата които са довели евентуално до правилни или неправилни актове не са в обхвата на дисциплинарната отговорност която е за действия и бездействия с които се нарушава престижа на съдебната власт. На следващо място се поддържа, че има нарушение на административно производствените правила - отменително основание по мл. 146, т. 3 АПК. Изразява се във фактическото и юридическото формулиране на обвинението в извършването на дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4 т. 4 и 5 ЗСВ като не е ясно кои действия и бездействия в коя хипотеза попадат което лишва жалбоподателя от възможност за ефективна защита. Поддържа се също така, че в нарушението по чл. 309 от ЗСВ не са взети предвид тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата при които е извършено нарушението и поведението на нарушителя.
При изложените в жалбата подробни съображения се иска отмяна на заповедта и в условията на евентуалност административната преписка да бъде върната за ново произнасяне от министъра на правосъдието.
Ответникът, Министърът на правосъдието чрез процесуален представител юрисконсулт взема становище за неоснователност на жалбата по съображения изложени и в писмен вид.
Върховният административен съд шесто отделение намира жалбата за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 323, ал. 1 от Закона за съдебната власт и разгледана по същество за основателна по следните съображения:
Обжалваната заповед е мотивирана с постъпил в министерството на правосъдието сигнал рег. № 33 - 00 - 84/2013 г., подаден от ОББ АД чрез Стилян Вътев - главен изпълнителен директор и Радка Тончева - изпълнителен директор в който се съдържат оплаквания за незаконосъобразни действия от съдия по вписванията в Слежба по вписванията при районен съд Силистра с което са увредени интереси на облигационерите по облигационна емисия с код ISIN BG 2100032064 обща стойност шест милиона евро с емитент БРОСС ХОЛДИНГ АД чрез заличаване на договорни ипотеки учредени като обезпечение по емисията от страна на емитента и сигнал рег. № 33 - 00 - 82/2013 г. по описа на министерство на правосъдието, подаден от БАНКА ДСК ЕАД чрез Андрей Николов и Мирослав Вичев - изпълнителни директори с оплаквания от съдия по вписванията Красимир Дечев, който разпоредил заличаване на учредените в полза на банката договорни ипотеки на обща стойност три милиона и шестотин хиляди евро с аргумент за приложимост по аналогия на нормата на чл. 175 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ по отношение на продажба по реда на Закона за особените залози /ЗОЗ/ както и с оглед констатираните от инспектор към Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт допуснати нарушения във връзка с вписванията, отбелязванията и заличаванията по постъпили молби в службата по вписванията при РС Силистра от БП Индъстрис ЕООД, извършени от съдията по вписванията Красимир Дечев и предложение от главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ.
В заповедта е посочено, че има нарушение на чл. 2 от Правилника за вписванията като съдията по вписванията Красимир Дечев е разпоредил заличаване като е приложил по аналогия чл. 175 от Закона за задълженията и договорите по молби с входящи номера при службата по вписванията при РС Силистра №7550/17.10.2013 г., №7551/17.10.2013 г., №7552/17.10.2013 г., №7553/17.10.2013 г., №7554/17.10.2013 г., №7555/17.10.2013 г., №7556/17.10.2013 г., №7557/17.10.2013 г., №7560/17.10.2013 г., №7570/17.10.2013 г., №7934/04.11.2013 г., №7935/04.11.2013 г. като разпореждането е за заличаване от датата на постъпване на молбите.
Също така, че в нарушение на чл. 19 от Правилника за вписванията съдията по вписванията Красимир Дечев е разпоредил заличаване на вписванията на ипотеки по молби със същите цитирани по горе молби и разпореждането за заличаване е от датата на постъпване на молбите.
Тези действия са приети, че съставляват дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 1 и ал. 3 от ЗСВ във връзка с чл. 307, ал. 4, т. 4 и т. 5 от ЗСВ, представляват виновно неизпълнение на служебните му задължения по чл. 2 и чл. 19 от Правилника за вписванията и са основание за ангажиране на дисциплинарната му отговорност. Обясненията на съдията по вписванията са приети за неаргументирани и несъдържащи доказателства оборващи констатираните нарушения, а напротив потвърждават в пълна степен извършените закононарушения.
Така издадена заповедта е незаконосъобразна като постановена при нарушения съставляващи основания за отмяна по чл. 146, т. 3, 4 и 5 от АПК поради което следва да бъде отменена.
Съгласно разпоредбата на чл. 279, ал.1 от ЗСВ в районните съдилища има съдии по вписванията. Съдията по вписванията съгласно чл. 280, ал. 1 ЗСВ разпорежда или отказва вписванията, отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнася за издаване на справки и удостоверения, извършва нотариални и други действия, предвидени със закон.
Съгласно разпоредбата на чл. 307, ал. 1 ЗСВ на съдия, прокурор, следовател, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията се налага дисциплинарно наказание за извършено дисциплинарно нарушение, което според ал. 3 е виновно неизпълнение на служебните задължения, които са изброени в ал. 4, включително и т.4 "действие или бездействие, което накърнява престижа на съдебната власт" и т. 5 "неизпълнение на други служебни задължения". Дисциплинарните наказания, които могат да бъдат наложени на съдия по вписванията са забележка, порицание, предупреждение за уволнение и уволнение - чл. 308, ал. 2 ЗСВ като при определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата при които е извършено нарушението и поведението на нарушителя - чл. 309 ЗСВ.
В обжалваната заповед издадена съгласно чл.311, т. 3 от Министъра на правосъдието са посочени текстовете от различни нормативни актове имащи отношение към приетото от фактическа и правна страна нарушение и е наложено най тежкото наказание уволнение.
За да бъде реализирана обаче дисциплинарната отговорност за извършено нарушение от съдия по вписванията следва да бъде установено от фактическа страна в какво се изразява нарушението като последното бъде подведено в хипотезата на чл. 307, ал. 3 и ал. 4 от ЗСВ. Само посочването на текстовете от закона не е достатъчно да бъде изведен извод за извършено дисциплинарно нарушение. Дисциплинарното нарушение следва да бъде юридически формулирано от фактическа страна като се посочат конкретните действия или бездействия и последиците от тях и причинната връзка между тях. От правна страна следва да бъдат изведени изводи на основание фактическите констатации от обективна и субективна страна за съставомерност на нарушението. Също следва да бъде установено и отношението на нарушителя към извършеното от него и настъпилите посследици. В мотивите на заповедта се сочат като дисциплинарни нарушения нарушение на чл. 2 и чл. 19 от Правилника за вписванията. Тези текстове разпореждат поведение на съдията по вписванията в кръга на службата му и функционалните му задължения да разпорежда или да отказва вписвания в определени от правилника хипотези. Извършването на тази дейност включва и евентуалното постановяване на неправилни актове, за което се предвижда различна защита за юридически и физически лица, чиито права се нарушават или те считат че се нарушават. Или, дейността на съдията по вписванията изразяваща се в разпореждания за вписване или заличаване на вписвания е в кръга на законовите му задължения - 280, ал. 1 ЗСВ и изпълнението им или неизпълнението им без да е налице виновно неизпълнение на служебни задължения или без да се накърнява престижа на съдебната власт не може да се определи като дисциплинарно нарушение.
Наказващият орган е приел, че има нарушение на закона, като наред с това то съставлява и дисциплинарно нарушение без да са изведени от фактическа и правна страна всичи елементи от фактическия състав на дисципилнарното нарушение с което е нарушен материалният закон и целта на закона. На следващо място, възраженията на жалбоподателя са били в смисъл, че действията му описани в заповедта са в кръга на службата му и правилността им е спорна с оглед на заведени и приключили дела и тези възражения не са били обсъдени по същество с което е допуснато нарушение и на административно производствените правила. На следващо място следва да се посочи, че формулировката на дисциплинарното нарушение от фактическа и правна страна следва да дава възможност за защита и за преценка за законосъобразност на акта от съда. В случая изложените мотиви в обжалваната заповед и приложената административна преписка не дават възможност за защита в пълен обем и за контрол за законосъобразност на издадения акт, поради което следва да бъде отменен и делото като преписка следва да бъде изпратено на органа за ново произнасяне.
Воден от горното и на основание чл. 173, ал. 2 АПК, Върховният административен съд шесто отделение
РЕШИ:

ОТМЕНЯ заповед № ЛС - И - 307 от 26.03.2014 г. на министъра на правосъдието и връща делото като преписка на органа за ново произнасяне.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението по реда на чл. 138 АПК.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Александър Еленков
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Георги Георгиев
/п/ Росен Василев
Г.Г.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Красимир Дечев
Ново мнениеПубликувано на: 02 Дек 2014, 16:06 
Offline

Регистриран на: 28 Ное 2014, 14:35
Мнения: 18
Благодаря на адвокат Златко Куртев за положените усилия в хода на делата пред ВАС.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Красимир Дечев
Ново мнениеПубликувано на: 10 Юни 2015, 15:39 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
Краси, има ли движение по твоя казус-ново произнасяне или...?


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов