КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 21 Яну 2021, 02:54

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12923/02.11.2010 по адм. дело № 13555/2010.
Ново мнениеПубликувано на: 03 Ное 2010, 11:11 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 273
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 12923
София, 02.11.2010
Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в закрито заседание на първи ноември две хиляди и десета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
при секретар и с участието
на прокурора изслуша докладваното
от съдията МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

по адм. дело № 13555/2010.

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по частна жалба на ТД "Е" - ЕООД със седалище в гр. С и адрес на управление: ж.к. "Изгрев", бл. 1, вх. А, ет. 4, ап. 37, подадена чрез управителя и представляващ дружеството Д, срещу определение от 06.10.2010г. на Административен съд - Хасково, постановено по адм.д. № 524/2010г., с което на основание чл. 130 от ГПК във вр. с § 1 от ЗР на ЗОДОФ е върната исковата молба на дружеството против Агенцията по вписванията и Министерството на правосъдието и е прекратено производството по делото.
В частната жалба се излагат доводи за незаконосъобразност на определението и се претендира неговата отмяна, както и връщането на делото на административен съд - гр. Хасково за продължаване на съдопроизводствените действия.
Ответниците по частната жалба - Агенцията по вписванията и Министерството на правосъдието, не изразява становище по реда и в срока по чл. 232 от АПК.
Върховният административен съд, Първо отделение, след като разгледа представените по делото доказателства, намира за установено следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл. 230 от АПК от надлежна страна, но разгледана по същество, е неоснователна, поради следните съображения:
Адм.д. № 524/2010г. по описа на Административен съд - Хасково е образувано по искова молба на ТД "Е" - ЕООД - гр. С срещу ответниците Агенция по вписванията и Министерство на правосъдието с която са предявени обективно съединени искове и се претендират имуществени вреди в общ размер 50977.74 лв., причинени от незаконосъобразни действия и бездействия на държавен съдебен изпълнител при РС Е при воденето на изп.д. № 7/99г., някои от които са признати за незаконни с влезли в сила съдебни решения на Ямболския окръжен съд и действия на съдия по вписванията при РС Е, който е издал удостоверение за тежести с невярно съдържание.
В мотивите на обжалваното определение е прието следното:
Действията, респ. бездействията на държавния изпълнител не са такива по осъществяването на административна дейност по смисъла на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ. Те са част от изпълнителното производство, представляващо част от общия исков процес. Действията на съдията по вписвания, свързани с издаването на удостоверения за наличие или липса на тежести са такива, извършени в рамките на нотариалното производство, регламентирани в чл. 569, т.7 от ГПК, което като вид охранително производство се подчинява на правилата, съдържащи се част VІ-та от ГПК и също не представляват административна дейност, осъществявана от орган на държавна власт, характеризираща се с властнически правоотношения. В редица свои решения ВКС и ВАС са приели, че отговорността за вреди, причинени от действията /бездействията/ на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията, седва да бъде реализирана по реда на чл. 49 от ЗЗД и компетентни да разгледат тези искове за вреди са общите граждански съдилища, поради това, че тази отговорност не е изрично уредена в ЗОДОВ.
Така постановеното определение е правилно.
Като се вземе предвид, че изпълнителното производство по изп.д. № 7/99г. е започнало въз основа на акт по чл. 237, б."е" от ГПК /отм./ и се е развило по правилата на ГПК, то претенцията за обезщетение за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразни действия или бездействия на държавния съдебен изпълнител, намира своето правно основание в чл. 49 във вр. с чл. 45 от ЗЗД и подлежи на разглеждане от общите граждански съдилища. В този смисъл са: определение № 50 от 09.07.2010г. по адм.д. № 6/2010г. на смесен петчленен състав на ВКС и ВАС; определение № 144 от 30.09.2008г. по адм.д. № 130/2008г. на смесен петчленен състав на ВКС и ВАС; определение № 60 от 31.07.2009г. по адм.д. № 50/2009г. смесен петчленен състав на ВКС и ВАС;; определение № 22 от 05.02.2008г. по адм.д. № 167/2007г. смесен петчленен състав на ВКС и ВАС.
По същия ред следва да бъде предявен и разгледан и искът за обезщетение за имуществени вреди, причинени от действията на съдия по вписванията, извършени в рамките на нотариалното производство, регламентирани в чл. 569, т.7 от ГПК, което като вид охранително производство се подчинява на правилата, съдържащи се част VІ-та от ГПК.
Неоснователен е доводът на частния жалбоподател, че искът не е недопустим, а ако съдът приеме, че липсва административна дейност, то той би бил неоснователен и в този случай е следвало да бъде разгледан по същество по същество. Това е така, защото искът неправилно е предявен по реда на АПК и пред административния съд, който не е компетентен да го разгледа, вместо по общия исков ред пред гражданския съд.
С оглед на изложеното, определението на АС - Хасково, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставена в сила.
Водим от горното, Върховният административен съд, първо отделение
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 06.10.2010г. на Административен съд - Хасково, постановено по адм.д. № 524/2010г.
Определението не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Здравка Шуменска
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Милена Златкова
/п/ Емилия Миткова
М.З.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: определение по адм.дело №524/2010 на ХАС
Ново мнениеПубликувано на: 03 Ное 2010, 11:13 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 273
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
гр.Хасково, 06.10.2010 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХАСКОВО в закрито заседание на шести октомври две хиляди и десета година в състав:
СЪДИЯ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА
като разгледа докладваното от съдията и.адм.дело №524 по описа на съда за 2010 година, взе предвид следното:

Съдебноадминистративното производство е образувано по подадена от Д Д Х, като управител и представляващ „Е” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.С, кв.Изгрев, бл.1, вх.А, ет.4, ап.37, Искова молба против Агенцията по вписванията и Министерството на правосъдието.
Субективно съединените искове с цена 50 977,74 лева са предявени на основание чл.203 и сл. от АПК във връзка с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ. Претендират се имуществени вреди, представляващи 24 567,04 лева вреда от покупка на чужд недвижим имот „възложен имот, по НА”; 16 410,70 лева пропуснати лихви, поради „забава на предявяване на иск за вреди” и 10 000 лева пропусната полза, поради „неразваляне на предварителния договор, през март 2005 г.” Твърди се, че вредите са претърпени от дружеството в резултат на действия на съдия по вписванията от Службата по вписвания при РС – Е, към Агенцията по вписвания и държавен съдебен изпълнител при РС - Е. Действията на посочените лица са подробно описани в исковата молба. Действията на съдия - изпълнителя се изразявали в следното: забавяне издаването на Постановление за възлагане на недвижим имот по изп.дело №7/1999 г.; незаконосъобразно вдигане на наложените възбрани върху имотите с постановление от 02.03.2005 г. и отмяна на издадено постановление за възлагане по това изпълнително дело, които давали възможност имот с №077020 да бъде продаден, а оттам и закупен от дружеството – ищец; неспазване от страна на съдия - изпълнителя на законните срокове за извършване на въвод във владение на имота на „Б” ООД, което попречило на ищеца своевременно да узнае, че е закупил чужд имот. Вредата за „Е” ЕООД гр.С произтичала и от действията и бездействията на съдия – изпълнителя, признати за незаконни с Решение №6 от 14.01.2009 г. по въззивно гр.дело №525/2008 г. Незаконосъобразните действия и бездействия на служители от Службата по вписвания гр.Е към Агенцията по вписванията се изразявали в подписването от съдия по вписванията и още един служител от Службата по вписванията на Удостоверение от 24.03.2005 г. за вещни тежести върху имоти №077019 и №077020, в което удостоверение не било отразено наличното към тази дата вписване на обстоятелство по имота с №077020, т.е издаденото удостоверение било с невярно съдържание. Ако издаденото удостоверение е било с вярно съдържание, то ищецът нямало да сключи сделка за покупка на имота на 25.03.2005 г. Претендира се незаконосъобразността на всички изброени действия и бездействия да бъде установена от съда, пред който е предявен искът за обезщетение.
Административен съд – Хасково намира така предявената искова молба за недопустима за разглеждане по следните съображения:
Искът е с посочено правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, според която разпоредба Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. За да бъде разгледан такъв иск по реда, установен в чл.203 и сл. от АПК, действията, респективно бездействията, от които се претендира да произтичат причинени вреди, следва да са осъществени от държавни или общински органи при или по повод на изпълнявана от тях административна дейност. Това условие за допустимост на иска не е налице.
Според легалната дефиниция на §1 т.1 от АПК, „административен орган" е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон. По своето правно положение държавните съдебни изпълнители представляват органи на изпълнителния процес, чрез който, посредством държавна принуда и властнически акт се реализират признати, но неудовлетворени доброволно права. Дейността по принудително удовлетворяване на доказани притезания не е административна по смисъла на чл.1 ал.1 ЗОДОВ. Касае се за специфична процесуална дейност, при която принудителното удовлетворяване е сурогат на липсващото и дължимо доброволно изпълнение и действа като защита на носителя на неудовлетвореното право и като санкция спрямо неизправния длъжник. В тези случаи съдебният изпълнител изпълнява функции на правозащитен орган - трето незаинтересовано лице между и над срещупоставените страни по принудителното изпълнение, което дава дължимата защита на накърненото право. В случай на неоснователен отказ на съдебния изпълнител да изпълни свое процесуално задължение е предвидена защита срещу тази форма на процесуална незаконност на принудителното изпълнение чрез обжалване пред съда. При обжалване на отказ на съдебния изпълнител, целта е последният да бъде задължен да извърши отказаното действие. Извършените от държавния съдебен изпълнител изпълнителни действия, които се сочат в исковата молба, са елементи на изпълнителното производство, което представлява част от общия граждански процес, с което се дава защита - санкция на признати от съда права. С оглед на изложеното, действията на държавния съдебен изпълнител, послужили като основание за търсене на отговорност от държавата в лицето на Министерство на правосъдието, не могат да се субсумират в хипотезата на чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, тъй като с тях не се изпълнява административна дейност.

Изложените доводи са относими и към дейността на съдията по вписванията. Съдията по вписванията се назначава от министъра на правосъдието и съгласно чл.280 ал.1 т.1 от ЗСВ, разпорежда или отказва вписванията, отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнася за издаването на справки и удостоверения. Издаването на удостоверения за наличие или липса на тежести е вид нотариално производство, предвидено в чл.569 т.7 на ГПК и като вид охранително производтство се извършва по реда на гражданския закон, като се подчинява на правилата на част шеста от ГПК, включително по отношение на обжалването му. Действията по издаването на такъв вид удостоверения не могат да бъдат контролирани в производство по чл.250 от АПК, нито да бъдат основание за ангажиране на отговорността на държавата по реда на чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, защото не съдържат властническо волеизявление, с което се осъществява държавно управление, т.е. не е налице извършване на административна дейност. Последната практика на ВКС и ВАС по въпроса за отговорност на съдиите по вписванията е в смисъл, че делата във връзка с тази отговорност, поради това, че не е изрично уредена от ЗОДОВ остава и следва да бъде разглеждана по гражданскоправен ред, а именно по реда на чл.49 от ЗЗД, като при спорове за подсъдност между административните и районни съдилища, касаещи актове на съдии по вписванията, ВКС и ВАС са приели за компетентни гражданските съдилища. Издаването на удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по книгите за определени недвижими имоти, представлява писмена справка, извършвана по реда на Правилника за вписванията, според чл.50 ал.2 от който, писмени справки се изготвят и записват в регистъра от натоварения за това служител, заверяват се от служителя и се подписват от съдията по вписванията. Следователно длъжностните лица, служители към Агенцията по вписванията, натоварени с изготвянето на писмените справки, само заверяват последните, а ги подписва съдията по вписванията. Настоящият състав намира за необходимо да отбележи, че дори издаването на удостоверение за вещни тежести да се приеме за административна дейност, то самото удостоверение, като документ с удостоверителен характер би попаднал в хипотезата на чл.21 ал.3 от АПК. Като индивидуален административен акт, по аргумент на чл.204 ал.1 от АПК, удостоверението следваше да е изрично отменено, за да бъде допустим за разглеждане предявеният по отношение на него иск, основан на разпоредбата на чл.49 изр.последно от ПВ, че Агенцията по вписванията отговаря за вредите, които произтичат от допуснатите неточности в тия удостоверения и преписи.
Като допълнителен довод за недопустимост на иска по отношение на втория ответник – Агенцията по вписванията, следва да се има предвид, че в т.6 на издадено при действието и по тълкуването на ЗОДВПГ, но запазило актуалност Тълкувателно решение №3/22.04.2004 г. на ОСГК на ВКС по тълк.гр.д.№3/2004 г. изрично се посочва, че Министерство на правосъдието е държавният орган, който отговаря за вреди на граждани от незаконни действия или бездействия на съдиите - изпълнители и съдиите по вписванията, тъй като тези длъжностни лица са в служебни отношения с министерство на правосъдието, макар че организационно са към районните съдилища и дейността им се финансират от бюджета на съдебната власт. Ето защо искът по отношение действията на съдията по вписванията е предявен срещу ненадлежен ответник.
По изложените съображения и на основание чл.130 от ГПК във вр. с §1 от ЗР на ЗОДОВ, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЩА Исковата молба, подадена по чл.203 от АПК във вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, от „Е” ЕООД гр.С, представлявано от управителя Д Д Х, против Агенцията по вписванията и Министерството на правосъдието, с цена на иска 50 977,74 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по и.адм.дело №524/2010 г. по описа на Административен съд – Хасково
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.


СЪДИЯ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Определение № 1173 от 25.01.2011 г. на ВАС по адм. д. № 1637
Ново мнениеПубликувано на: 24 Фев 2011, 15:38 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 273
Определение № 1173 от 25.01.2011 г. на ВАС по адм. д. № 16375/2010 г., III о., докладчик съдията Йовка Дражева
чл. 203, ал. 1 АПК

чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ
--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по чл. 229 и сл. от АПК.

Образувано е по частната жалба на Анета Николова Паскалова и Любен Емилов Паскалев против прекратително определение по адм. д. № 6908/2010 г. по описа на Административен съд - София-град. Искат отмяна на определението като неправилно и развиват съображения.

Агенцията по вписванията оспорва частната жалба и твърди, че не е надлежен ответник на иска по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, тъй като служителите при нея действат след произнасяне от съдия по вписванията, който не е служител на агенцията, а на министерството на правосъдието.
Върховният административен съд, III отделение, като взе предвид, че частната жалба е подадена в срока по чл. 230 от АПК, намира същата за допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:
Административният съд е сезиран с искова молба по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с която ищците са предявили обективно съединени искове против министерство на правосъдието за присъждане на обезщетения за претърпени имуществени вреди в размери от 4 936, 07 лв. и 3 314, 3 евро, които твърдят че са в причинна връзка с издадена неточна справка за имуществото на Георги Костадинов от служители към Агенцията по вписванията.

С прекратителното определение първоинстанционният съд е приел, че исковете са недопустими, защото правото на искане за обезщетение по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ възниква при наличието на кумулативно дадени предпоставки, сред които незаконосъобразен административен акт, действие или бездействие при или по повод административна дейност, вреди и причинна връзка. В случая действието, от което е претърпяна вредата, не представлява административна дейност. Правните изводи са, че не може да се ангажира отговорността на държавата по този ред, защото липсва един от елементите от фактическия състав на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, а именно - извършване на административна дейност. Съдиите по вписванията не извършват административна дейност и не са служители на агенцията.

Определението е неправилно и следва да бъде отменено.

Съдът всъщност е развил правните си изводи на основата на съществуващата по принцип функционална връзка между нуждаещото се от защита материално право и правото на иск. Исковият процес започва с твърдението на ищците в исковата молба, че спорното право съществува. В случая ищците твърдят, че са претърпели вреди, които са в причинна връзка с незаконосъобразни действия на длъжностно лице от Агенцията по вписванията и са насочили претенцията си към агенцията като юридическо лице. Така с обективно съединените искове е очертан предмета на спора. От наведените спорни обстоятелства е определено правно основание на иска - чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, а оттук и подсъдността на спора - на административния, а не на общия съд. Дали спорното право съществува или не, т. е. дали са налице посочените от съда предпоставки за ангажиране на отговорността на държавата, е въпрос по основателността на иска, а не по допустимостта, като съдът се произнася със съдебното решение. Съществуването на всички елементи на отговорността по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ не е и не може да бъде предпоставка за допустимостта на иска. С исковата молба се навеждат спорните обстоятелства като основание на искането за присъждане на обезщетение, поради което правото на иск е обусловено не от основателността му, а от процесуални предпоставки за неговото възникване и упражняване. Като е развил съображения, че вредите не са настъпили при или по повод извършване на административна дейност, от длъжностни лица, които не се намират в служебно правоотношение с ответника по иска, съдът е развил мотиви по несъществуването на спорното материално право, т. е. произнесъл се е вместо с решение с определение по съществото на спора. Развитите правни изводи са неотносими към правото на ищеца да възбуди исков процес за разрешаване на спор със сила на пресъдено нещо. Затова прекратителното определение следва да се отмени, а делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия от съда и произнасяне по съществото на повдигнатия пред него исков спор.

Предвид изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 вр. с чл. 236 от АПК, Върховният административен съд, III отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение 3814/11.11.2010 г. по адм. д. № 6908/2010 г. по описа на Административен съд София - град и

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по делото и произнасяне по съществото на спора.

Определението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов