КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Дек 2020, 08:10

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Решение № 14225 от 24.11.2010 г. на ВАС по адм. д. № 336/200
Ново мнениеПубликувано на: 22 Мар 2011, 11:06 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
Решение № 14225 от 24.11.2010 г. на ВАС по адм. д. № 336/2009 г., III о., докладчик председателят Аделина Ковачева
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД


--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по реда на чл. 145 и следващите от АПК във връзка с чл. 38, ал. 6 от ЗЗЛД.

Образувано е по жалби от "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД със седалище в град София и Агенция по вписванията против решение № 72 от 10.01.2007 г. на Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/. С него е уважена жалба, подадена от Асен Йорданов Русев, издадени са на жалбоподателите задължителни предписания и първият жалбоподател е задължен да унищожи личните данни, съдържащи се в компютърна разпечатка. Правят доводи за нищожност на решението на комисията и алтертернативно за противоречие с материалния закон - отменителни основания по смисъла на чл. 146, т. 1 и 4 от АПК.
Ответната страна изразява становище за неоснователност на жалбите.
Заинтересованата страна Асен Йорданов Русев не взема отношение по нея.
Жалбите са подадени от надлежни страни в срока по чл. 38, ал. 6 от ЗЗЛД и са процесуално допустими, а разгледани по същество са основателни.
Производството пред комисията е по реда на чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД. Образувано е по жалба от Асен Йорданов Русев рег. № Ж-72 от 14.11.2006 г.. В обстоятелствената й част са изложени данни за предоставена компютърна разпечатка от страна на Агенцията по вписванията на лицето Генка Шикерова за вписванията, отбелязванията и заличаванията по партидата на община Несебър за период от 2002 г. до 2006 г.. По този начин, според жалбоподателя, са предоставени лични данни за всички физически лица, с които община Несебър е сключила разпоредителни сделки, без за това да е поискано съгласието им. Жалбоподателят е обективирал правния си интерес от подаване на жалбата с твърдението, че през 2004 г. на него е било отстъпено право на строеж в град Обзор от община Несебър. Като доказателства за твърденията си е приложил три писма: първото изх. № 11-00-3478 от 16.10.2006 г. от кмета на общината до председателя на Районния съд - Несебър и съдията по вписванията в същия съд. С него е поискано посочване на предоставената информация на журналистката Генка Шикерова и правното основание за това. Съдията по вписванията с писмо № 10306 от 17.10.2006 г. е посочил, че: на 12.10.2006 г. в службата по вписванията е постъпило заявление от Генка Добринова Шикерова, входирано под № 10122 от 12.10.2006 г., с което тя в качеството си на физическо лице е поискала писмена справка за всички вписвания, отбелязвания и заличавания по отношение на община Несебър за периода 2002-2006 г. На лицето е предоставена компютърна разпечатка за вписванията, без да са й дадени откопирани актовете за разпоредителните и учредителни сделки. В следващите пет точки от отговора е посочено, че компютърната разпечатка е предоставена на основание Правилника за вписванията. По образуваната пред комисията преписка са поискани становища на страните, но не са събрани, нито изискани каквито и да било други данни и доказателства за изясняване на фактите по жалбата, в това число и компютърната разпечатка. По този начин е останало напълно неизяснено от кой субект се съхранява тя.
Само въз основа на писмото, изготвено от съдията по вписванията и изпратено до кмета на община Несебър, КЗЛД е направила своите правни изводи относно твърдяните нарушения на правилата за предоставяне на лични данни, уредени в ЗЗЛД. На първо място е приела, че предоставената информация надхвърля установените в Правилника за вписванията /ПВ/ правила, тъй като касае вписванията по партидата на цялата община и то за период от четири години. Това е довело до получаване на лични данни за широк кръг физически лица, осъществили сделки с недвижими имоти. Приемайки, че информацията е поискана във връзка с осъществяване на журналистическа дейност, е развила доводи, че това е позволено в чл. 4, ал. 2 от закона, само ако не нарушава правото на личен живот на лицата, за които се отнасят данните. На второ място е приела, че редът, предвиден в Закона за кадастъра и имотния регистър допуска справки за вписвания, но само по партида на недвижим имот. А справката е издадена не по партидата на конкретен имот, или конкретно физическо лице, а по партидата на цялата община Несебър. Въз основа на тези съображения, комисията е преценила, че в конкретния случай е налице нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 2 и т. 3 от закона. Първата въвежда правилото, че личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не трябва да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Правилото на т. 3 от разпоредбата изисква личните данни да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
Това е дало основание на решаващият орган да приеме подадената жалба за основателна и да издаде на основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от закона задължително предписание на Агенция по вписванията и "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД, като администратори на лични данни да обработват лични данни на физически лица за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, извън реда, установен в ЗЗЛД и действащото в страната законодателство. Отделно от това "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД е задължено в три дневен срок от получаване на решението да унищожи личните данни, съдържащи се в компютърната разпечатка с всички вписвания, отбелязвания и заличавания за община Несебър в релевантния четиригодишен период. Така постановеното решение е незаконосъобразно и в трите му точки.
Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД, целта на закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните. Или за да се задействат механизмите за защита на личните данни, уредени в закона е необходимо неправомерно обработване на такива данни. В конкретния случай липсват преки доказателства, че лицето Генка Шикерова - репортер в отдел "Новини и актуални предавания" на "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД - собственик на телевизия бТВ е поискала предоставянето на информация от Агенция по вписванията през месец октомври на 2006 г.. Произнасянето, извършено от комисията е направено само на базата на отразеното в писмения отговор от съдията по вписванията до кмета на общината.
За изясняване на спора от фактическа страна, съдът с протоколно определение от 28.09.2009 г. е указал на Агенция по вписванията са представи писменото искане /молба/ за предоставяне на компютърна разпечатка. В следващото съдебно заседание на 12.04.2010 г., страната е представила извадка от регистъра на справките, но за датата 21.06.2006 г.. От него се установява, че на 21.06.2006 г. по искане вх. № 4584, на Генка Шикерова е направена устна справка от деловодителя Мария Иванова. Не е представено искане от 12.10.2006 г., входирано под номер 10122 от същата дата - каквото е описано в т. 1 от писмо № 10306 от 17.10.2006 г. от съдията по вписванията. Но при липсата на оспорване на това обстоятелство, съдът намира, че за съществуването му не се спори между страните. По същия начин не се спори и относно обстоятелството, че на Генка Шикерова е предоставена компютърната разпечатка. Това действие представлява предоставяне на лични данни по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗЗЛД, извършено от Агенцията по вписванията. Спорен е въпросът доколко това предоставяне е законно или не.
Към момента на предоставяне на информацията - 12.10.2006 г. е действала нормата на чл. 35 - отменена бр. 91/2006 г. на ДВ. Нейната алинея 1, т. 2 изрично допуска предоставянето на лични данни от администратора на трети лица, ако източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация, за която е осигурен достъп по ред, определен в закон. В случая източник на данни са книгите за вписване. В тях задължително се вписват всички актове, с които се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти. Задължението е изрично формулирано в чл. 112, б. "а" от ЗС. Редът и условията, при които то се извършва са регламентирани в ПВ. Нормата на чл. 1 от него изрично определя вписването, като даване на гласност на подлежащите на вписване актове по начина, предвиден в правилника. А съгласно чл. 7 и чл. 9 от правилника, то се извършва в достъпни за гражданите книги. Актът се записва незабавно във входящ регистър, след което се подрежда в съответната книга.
Гласността и публичния характер на книгите по вписванията е изрично прогласена в чл. 42 от правилника, даващ право на всеки да поиска справки по вписванията, направени по тези книги. Самите справки са устни или писмени. В раздел VII, озаглавен "Публичност на книгите за вписване" е регламентиран достъпът до книгите. Устните справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска и в негово присъствие, ако пожелае. Писмените справки се състоят в издаване на удостоверения за вписванията, както и в издаване на преписи или извлечения от съществуващите вписвания по книгите, или от партидата на лицата - чл. 44 от ПВ. Доколкото в конкретния случай не е издадено удостоверение, а компютърна разпечатка, то не е налице извършване на писмена справка по смисъла на подзаконовия нормативен акт. Липсата на издадено удостоверение или препис от нотариалните актове прави необоснован анализа, извършен от КЗЛД на нормата на чл. 45 от ПВ, доколкото тя касае единствено удостоверенията. Отделно от това ПВ не ограничава броя на лицата, съответно на сделките, за които може да се иска информация. Самата община
Несебър е едно определено юридическо лице и броят на получените лични данни за широк кръг физически лица сам по себе си не може да обоснове извод за неправомерност на предоставяне на лични данни. Още повече, че в разпоредбата на чл. 39 от ПВ е уточнено че именно от партидните книги на собственика се узнава какви вписвания има за имотите, и в кои томове и под какви номера те са вписани.
Преценени от този аспект, в случая се установяват всички елементи на фактическия състав на чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД: източниците на данни са публични регистри; за тях е осигурен достъп по ред определен в ЗС и ПВ и този ред е спазен от длъжностното лице - съдия по вписванията. Поради това Агенцията по вписванията не е допуснала вмененото й в обжалваното решение на КЗЛД нарушение при предоставянето на лични данни.
Неоснователна е била жалбата, подадена от Асен Йорданов Русев за допуснати нарушения по чл. 35, ал. 3, 4 и 5 от закона. Те не касаят използването, като източници на данни на публичните регистри и съответно не са относими към хипотезата, уредена в чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона.
На следващо място от становището на "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД се установява, че информацията е изискана от журналист, работещ в телевизията за журналистически нужди. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от закона обработването на лични данни е допустимо в случаите, когато то се извършва единствено за целите на журналистическата дейност, доколкото това обработване не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните. В тези случаи разпоредбите на глава трета не се прилагат. Пряко свързана с този въпрос е и разпоредбата на чл. 5, ал. 2, т. 7, която дерогира въведената в ал. 1 забрана да се обработват лични данни. С оглед публичния характер на вписванията на нотариалните актове в регистрите на Агенцията по вписванията и нормативно регламентираното право на всяко лице да поиска справка за тях, искането на такава справка за нуждите на журналистическо разследване не нарушава правото на личен живот. Самата журналистическа дейност е насочена към информиране на обществото. Събирането на данни е с цел обезпечаване на пълнотата, всестранността и обективността на информацията. Или се касае за конкретна, определена и законна цел. Поради това не е допуснато твърдяното от комисията нарушение на правилата на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от закона.
По тези съображения, решението на КЗЛД в точки 1 и 2 е незаконосъобразно, тъй като противоречи на разпоредбите на материалния закон.
Същото е незаконосъобразно и в т. 3, в която "Болкан Нюз Корпорейшън" е задължена да унищожи личните данни, съдържащи се в компютърната разпечатка. КЗЛД по никакъв начин не е установила от една страна наличието на разпечатката към момента на произнасянето и от друга страна - кой е конкретният държател на разпечатката. В изпълнение на указанията, дадени в решението, постановено от петчленен състав на Върховния административен съд, търговското дружество е задължено с протоколно определение от 28.09.2009 г. да предостави компютърната разпечатка. С писмо от 8.04.2010 г., представителят му уведомява съда, че дружеството не разполага с разпечатката, поради което тя е поискана от Генка Шикерова. С писмо от 14.06.2010 г. тя заявява, че не пази поисканата разпечатка. От това се налага извод, че комисията е задължила "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД да унищожи материал, който то не е съхранявало при себе си и по този начин е в невъзможност да изпълни предписанието.
На последно място, решаващият орган е допуснал и нарушение на административно-производствените правила, тъй като на първо място не е събрал каквито и да било доказателства, установяващи правния интерес на жалбоподателя Асен Йорданов Русев да иска защита срещу нарушено субективно право на запазване на личните му данни. Налице са неподкрепени с писмени доказателства твърдения в жалбата, че той е сключил сделка с имот, общинска собственост и то през релевантния период. Отделно от това не са събрани каквито и да било писмени доказателства, че негови лични данни попадат в обхвата на информацията, отразена в компютърна разпечатка.

Допуснатите нарушения на тези правила, както и нарушенията на материалния закон, съставляват отменителни основания по смисъла на чл. 146, т. 3 и 4 от АПК, водещи до незаконосъобразност на оспорения административен акт, поради което същият ще следва да се отмени и жалбата на Асен Йорданов Русев за допуснати нарушения на ЗЗЛД следва да се отхвърли.

С оглед изхода на делото и направените искания от пълномощниците на жалбоподателите, ответната страна следва да заплати на "Болкан Нюз Корпорейшън" сумата 300 лева - юрисконсултско възнаграждение за двете първоинстанционни производства, където такива са поискани и 25 лева - държавна такса за касационното производство. Или общо дължимата сума е в размер на 325 лева. В полза на Агенция по вписванията - София следва да се присъди само поисканото юрисконсултско възнаграждение при първото разглеждане на делото в размер на 150 лева, тъй като впоследствие такова не е искано.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 173, ал. 1 от АПК, Върховният административен съд, трето отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалби от "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД със седалище в град София и Агенция по вписванията - София решение № 72 от 10.01.2007 г. на Комисия за защита на личните данни и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ жалба вх. № Ж-72 от 14.11.2006 г. от Асен Йорданов Русев.
ОСЪЖДА Комисия за защита на личните данни да заплати на "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД със седалище в град София сумата 325 /Триста двадесет и пет/ лева - разноски за производството пред двете първи инстанции.

ОСЪЖДА Комисия за защита на личните данни да заплати на Агенция по вписванията - София сумата 150 /Сто и петдесет/ лева - юрисконсултско възнаграждение за първоинстанционното производство.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд, петчленен състав на Първа колегия с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов