КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Дек 2020, 07:22

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: чл. 42 ПВ, Чл. 40, ал. 1 ЗДОИ
Ново мнениеПубликувано на: 27 Авг 2009, 12:39 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
РЕШЕНИЕ № 8152 ОТ 19.07.2006 Г. ПО АДМ. Д. № 1481/2006 Г., V ОТД. НА ВАС
Чл. 40, ал. 1 ЗДОИ
чл. 42 ПВ
чл. 112, б. "а" от ЗС и чл. 15б, ал. 8 ЗГ

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на осми май две хиляди и шеста година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

при секретар Илиана Иванова и с участието на прокурора Лилия Маринова изслуша адм. д. № 1481/2006 г.

Производството е по чл. 12 и сл. от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС), във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Образувано е по жалба на Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани", със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 160, срещу отказ № 62-274 от 29.12.2005 г. на министъра на земеделието и горите за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление № 92-366/17.10.2005 г.
По обстойно развити оплаквания се поддържа, че атакуваният отказ за достъп до обществена информация е незаконосъобразен, като противоречащ на материалния закон. Оспорват се изтъкнатите от административния орган правнозначими причини за постановяването му. С оглед на изложените възражения, аргументирани с конкретни доводи в жалбата, се иска отмяна на отказа, като органът бъде задължен да предостави копия от описаните в заявлението официални документи, съдържащи търсената обществена информация.
Ответникът - министър на земеделието и горите, не ангажира становище по жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мнение за неоснователност на жалбата.
Върховният административен съд, пето отделение, като прецени данните по делото, намира жалбата за процесуално допустима, като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
Сдружението - жалбоподател е подало заявление № 92-366/17.10.2005 г. по ЗДОИ до министъра на земеделието и горите, с което е поискало да му бъдат предоставени копия на хартиен носител от документацията, касаеща извършени замени на гори и земи от държавния горски фонд с частни гори и земи в ДДС Балчик и ДЛ Варна. Заявлението съдържа подробно уточняване на материалните носители на търсената информация, както следва:
1. Всички заповеди на министъра на земеделието и горите за замяна на гори и земи от горския фонд - частна държавна собственост, с гори и земи - собственост на физически, юридически лица и общини, извършени на територията на ДДС Балчик и ДЛ Варна от началото на 2005 г. до момента (на подаване на заявлението);
2. Докладите и удостоверенията за оценка на горите и земите от горския фонд за всички описани в т. 1 замени;
3. Писмените становища на структурите и териториалните звена на Националното управление по горите (НУГ), в чиито териториален обхват на дейност се намират имотите за всички замени, описани в т. 1;
4. Скици на имотите с обозначени координатни точки за всички замени, описани в т. 1;
5. Документите за собственост на всички замени, описани в т. 1;
6. Цената на всеки от имотите - предмет на замяната за всички замени, описани в т. 1;
7. Описание на имотите и документите, удостоверяващи правото на собственост за всички замени, описани в т. 1;
8. Разликата в стойността на имотите и начинът на нейното плащане за всички замени, описани в т. 1;
9. Заповедите на министъра на земеделието или решенията на Министерския съвет за изключване на горите и земите от горския фонд за всички замени, описани в т. 1, ако има такива.
С атакуваният понастоящем отказ заявителят е уведомен, че на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, поради несъгласие на третите лица - съконтрахенти по сключените договори за замяна на недвижими имоти на територията на ДДС Балчик и ДЛ Варна, исканият достъп до описаните документи не може да бъде предоставен.
Мотивиран с изложените съображения, актът на министъра на земеделието и горите е законосъобразен.
Депозираното заявление за достъп до обществена информация повтаря дословно етапите на уредената в чл. 15б от Закона за горите (ЗГ, Обн., ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г.) процедура по замяна на гори и земи от горския фонд - частна държавна собственост, с гори и земи - собственост на физически, юридически лица и общини. По делото е безспорно, че такива замени са били извършени, както и че третите лица - съконтрахенти по сделките не са дали съгласие за предоставяне на достъп до информация, свързана с предмета им. При това фактическо положение подлежи на изследване доколко търсената информация съставлява обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ и респ. - дължи ли се достъп до нея от страна на сезирания административен орган - действал като равнопостановена страна по възникналите с третите лица правоотношения с вещноправен ефект.
Съгласно определението на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ обществена е информацията, която е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона лица. Тази информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти. Следователно обществена информация съставляват всички данни относно обществения живот, съдържащи се в документи и други материални носители на данни, създавани, получавани или съхранявани от задължения субект.
В контекста на тази законова дефиниция и с оглед предписанията на чл. 10 и чл. 11 от ЗДОИ, съдържащи легално определение на видовете обществена информация, предмет на оспорения отказ е обществена информация, създадена и съхранявана от МЗГ в качеството му на задължен субект по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ. По своя характер част от тази обществена информация е официална (пункт 1 и 9 от заявлението), а останалата е служебна - събирана, съставяна и съхранявана при административния орган във връзка с конкретната му дейност по разпореждане с гори и земи от горския фонд.
По правило достъпът до служебна обществена информация е свободен с изключение на случаите, изрично уредени с разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, предвиждаща възможност за ограничаване на достъпа до такава информация, когато тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение, а също и когато съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи и предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях. Ограничение за предоставяне достъп до обществена информация се съдържа и в разпоредбата на чл. 17 и чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ - когато търсената информация представлява търговска тайна или засяга трето лице. В рамките на изброените изключения попада и информацията, достъпът до която е отказан на жалбоподателя.
На първо място - досежно описаните в заявлението доклади, удостоверения за оценка на земите, писмени становища на структурите и териториалните звена на НУГ за замените, скици на имотите с обозначени координатни точки, документи за собственост, документи за цената на имотите (пунктове 2, 3, 4 и 5 от заявлението, съставляващи подготвителна документация по сключване на сделките), съдържащите се в тях данни могат да бъдат квалифицирани в изключенията по чл. 13, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗДОИ. Така изброените документи нямат самостоятелно правно действие и информацията, която се съдържа в тях несъмнено попада в хипотезата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ по отношение на лицата, които не са участници в процедурата по замяна на гори и земи от горския фонд - частна държавна собственост.
На второ място - търсената информация по пункт 5, 6, 7 и 8 (като част от съдържанието на акта по чл. 15 б, ал. 3, вр. с ал. 1 от ЗГ, претендиран самостоятелно в пункт 1 от заявлението) не е свързана с обществения живот, а се отнася до търговскоправни отношения на конкретни правни субекти и има частен характер, поради което достъп до нея не се дължи. Сама по себе си подобна информация би могла попадне и в изключението на чл. 2, ал. 3 от ЗДОИ, доколкото с оглед публичността на търговския регистър, предоставянето на сведения за собствеността, цените и начинът на заплащане на разликите в стойността на имотите, дава възможност да се идентифицират по икономически признак собствениците на дялове в част от търговските дружества - участници в замените.
Следва да се има предвид още, че тази информация е инкорпорирана в договорите, доказващи предмета на замяната и материализиращи гражданскоправните сделки, сключени между началникът на НУГ и третите лица (чл. 15б, ал. 7 от ЗГ). Сам по себе си договорът представлява официален диспозитивен документ, удостоверяващ сключената между страните сделка. В качеството си на документ е носител на информация за условията на извършените замени. По силата на чл. 112, б. "а" от ЗС и чл. 15б, ал. 8 от ЗГорите и чл. 42 от Правилника за вписванията (ПВ), договорите, чрез които държавата придобива имоти и се разпорежда с имоти - частна държавна собственост, се сключват в писмена форма и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота. Книгите за вписвания са публични и всеки може да поиска устна или писмена справка (чл. 42 от ПВ). Което означава, че достъпът до съдържащите се в книгите данни относно извършените замени е неограничен и сдружението - жалбоподател е могло да извърши безпрепятствено необходимите справки за удовлетворяване на прокламирания с жалбата интерес. Респ. - по отношение тази информация по аргумент на чл. 4, ал. 1 от ЗДОИ е предвиден специален ред за достъп.
На трето място - съществуването на търсената информация по п. 9 от заявлението не е установено по несъмнен начин (самото искане е направено под условие), с оглед което и органът не дължи предоставяне, след като същата не е налична.
На последно място - министърът на земеделието и горите не е бил длъжен да осигури достъп до цитираните в заявлението документи, т. к. видно от приложените по делото доказателства, засегнатите лица - участници в сделките за замяна не са изразили изрично съгласие за предоставяне на желаната информация. Разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ императивно прогласява, че основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация. В случая засягането на интересите на третите лица - съконтрахенти по договорите за замяна във връзка с възникналите вещноправни отношения и правото им да откажат се обосновава с факта, че съдържанието на договорите е търговска тайна. Страни по замяната, съгласно чл. 15б, ал. 5 от Закона за горите са само лицето, декларирало писмено съгласие за условията на ал. 3 и органът, издал заповедта за замяна. Органът по замяната - в случая министърът на земеделието и горите по Закона за горите, действа в качеството си на собственик на имота по една гражданскоправна сделка, при изчерпателно определеният ред за извършване на замяната в ал. 2 на чл. 15б, а не в качеството си на орган на изпълнителната власт - с властнически правомощия. Т.е. - страните по това правоотношение са равнопоставени, като информацията засяга възникналите по силата на сключените сделки права и задължения, включително определените цени и условия за изпълнение и произтичащите от тях последици. В тази хипотеза и с оглед изричното несъгласие на съконтрахентите по сделките за разгласяване на условията им, разпоредбата на чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ дава на административния орган правото на свободна преценка дали да откаже достъп до поисканата информация, или да го даде в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице. Тази преценка обаче е в сферата на оперативната самостоятелност на субекта по чл. 3 от ЗДОИ и представлява само правна възможност, без да бъде задължение за него, поради което не подлежи на съдебен контрол.
Предвид изложеното не са налице основания по смисъла на чл. 12 от ЗВАС за отмяна на обжалвания отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по подаденото от сдружението - жалбоподател заявление, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.
Водим от горното и съгласно чл. 28 от ЗВАС, вр. с чл. 42, ал. 1, пр. 1-во, Върховният административен съд, пето отделение

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани", със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 160, срещу отказ № 62-274 от 29.12.2005 г. на министъра на земеделието и горите за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление № 92-366/17.10.2005 г.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов