КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Чл. 45 ПВ, Чл. 145, ал. 1 АПК, Чл. 10, ал. 1, т. 5 ЗЗЛД,
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=20&t=75
Страница 1 от 1

Автор:  Richter [ 27 Авг 2009, 12:41 ]
Заглавие:  Чл. 45 ПВ, Чл. 145, ал. 1 АПК, Чл. 10, ал. 1, т. 5 ЗЗЛД,

РЕШЕНИЕ № 7309 ОТ 17.06.2008 Г. ПО АДМ. Д. № 9114/2007 Г., ІІІ ОТД. НА ВАС
Чл. 145, ал. 1 АПК
Чл. 10, ал. 1, т. 5 ЗЗЛД
Чл. 2, ал. 2, т. 2 – 3 ЗЗЛД

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на дванадесети март две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЕНКА ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА

при секретар Мариана Калчева и с участието на прокурора изслуша адм. д. № 9114/2007

Производството е по чл. 145, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано по жалба на "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД - София, представлявано от Жанет Захариева гл. юрисконсулт, срещу Решение № 72/10.01.2007 г. на Комисията за защита на личните данни.
Образувано е и по жалба на Агенцията по вписванията, представлявано от Изпълнителния директор Емил Станков, срещу същото решение на Комисията за защита на личните данни.
Върховният административен съд, ІІІ отделение в настоящия съдебен състав след преценка допустимостта и основателността на жалбите намира, че са подадени от надлежни страни и в срока по чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.
Комисията за защита на личните данни е била сезирана с жалба от Асен Йорданов Русев от гр. Обзор, с рег. № Ж-72/14.11.2006 г. срещу Генка Шикерова - журналист от БТВ и Агенцията по вписванията. Оплакването на жалбоподателя е било, че на 09.07.2004 г. му е било учредено вещно право на строеж с договор от кмета на община Несебър, който е бил вписан в регистрите на Службата по вписвания при Несебърския районен съд. Журналистката е получила компютърна разпечатка с всички вписвания, отбелязвания и заличавания за община Несебър в период от 2002 г. до 2006 г. и въз основа на тях излъчила репортаж по националната медия, отнасящ се за директора на ТП на Сметната палата - Бургас. Жалбоподателят се опасява от евентуална бъдеща злоупотреба с неговите лични данни в тази компютърна разпечатка, поради което иска съдействие от Комисията.
С обжалваното решение № 72/10.01.2007 г. Комисията разгледала жалбата, уважила я и постановила на осн. чл. 10, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 2 - 3 от ЗЗЛД издаване на задължително предписание на Агенцията по вписвания и "Болкан нюз корпорейшън" ЕАД /БТВ/, като администратори на лични данни да обработват личните данни на физическите лица за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработват допълнително, по начин несъвместим с тези цели, извън реда, установен в ЗЗЛД и действащото в страна законодателство. На осн. чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД задължил "Болкан нюз корпорейшън" ЕАД /БТВ/ в 3-дневен срок от получаване на решението да унищожи личните данни, съдържащи се в компютърната разпечатка с всички вписвания, отбелязвания и заличавания за община Несебър в периода от 2002 до 2006 г.
В жалбата на "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД-София се възразява срещу приетото от Комисията обстоятелство, че той е участник в производството по получаване на данни от публичния регистър по вписванията, тъй като журналистката и то в качеството й на физическо лице, а не от името на телевизията е подала заявление за справка за вписванията, отбелязванията и заличаванията по партидата на община Несебър за периода от 2002 до 2006 г. А физическите лица не могат да бъдат "администратор", по смисъла на ЗЗЛД. Освен това не е установено тези данни да се намират в "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД. Поради неустановяване на тези обстоятелства се иска обявяване на решението за нищожно, поради липса на материална компетентност на Комисията да разгледа жалбата. Информацията в книгите за вписвания е публична. Правилника за вписвания е издаден въз основа на Закона за собствеността и всяко лице може да установи кой е собственик на имот или на вещно право върху имот, устно или писмено.
В жалбата на Агенцията по вписванията се иска отмяна решението на Комисията като постановено незаконосъобразно. Агенцията по вписванията е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 ЗЗЛД, който ги обработва съобразно закон и е неоснователно твърдението, че компютърната разпечатка с посочените в нея данни са събрани неправомерно и надхвърлят целите, за които са събрани. В случая справката е направена по партидата на община Несебър в качеството й на юридическо лице, притежаващо собственост на недвижими имоти, която има самостоятелна имотна партида. За община Несебър се прилага Правилника за вписвания и партидите се водят на персонален принцип, поради което е невъзможно да се правят справки по имотни партиди.
Обжалваното решение № 72/10.01.2007 г. на Комисията за защита на личните данни е правилно и постановено в съответствие със ЗЗЛД с даденото задължително предписание към двамата жалбоподателя, съобразно компетентността й по чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД. Възражението и искането за обявяване на решението за нищожно е неоснователно.
Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗЗЛД "администратор" е физическо или юридическо лице.... който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни. В случая "друго лице" е журналистката Шикерова във връзка с осъществявано от нея журналистическо разследване, относно икономическата идентичност на директора на ТП на Сметната палата - Бургас, поискала и получила информацията. Тази информация обаче е била предоставена в компютърна разпечатка за всички вписвания, отбелязвания и заличавания по партида на цялата община Несебър и то за период от 2002 до 2006 г., в която са получени личните данни за широк кръг от физически лица, осъществили сделки с недвижими имоти в този период от време. Няма данни от тези лица да е искано разрешение да предоставят личните си данни на трети лица. Още по-малко от Асен Йорданов Русев, сезирал комисията с жалба. Правилно Комисията е отразила в мотивите на решението, че съгласно чл. 4, ал. 2 ЗЗЛД "обработването на лични данни е допустимо и в случаите, когато се извършва единствено за журналистическа дейност, доколкото това обработване не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните".
Неоснователно е и възражението на "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД, че Комисията не установила обстоятелството, че данните от компютърната разработка се намират при тях. Следователно и даденото предписание от Комисията е с невъзможен предмет. Ако това е така, необяснимо е тогава излъчения репортаж по националната медия за директора на ТП на Сметната палата - Бургас.
По жалбата на Агенцията по вписванията - че решението на Комисията е незаконосъобразно, предвид обстоятелството, че Книгите за вписвания са публични и всеки може да получи достъп до информацията, съдържаща се в тях. Публичния характер на тези данни при издаване на удостоверение е ограничен, съобразно чл. 45 от Правилника за вписвания /ПВ/. Правото на достъп до информацията, съдържаща се в книги за писанията е свободно, само когато се отнася до конкретни лица, конкретни имоти и за конкретен период от време. Поисканата информация от журналистката Шикерова за период от четири години явно надхвърля установените изисквания в ПВ. Правилна е констатацията на Комисията, че е налице нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД.
По изложените съображения и двете жалби като неоснователни следва да се отхвърлят.
Водим от горното, Върховният административен съд - ІІІ отделение

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбите на "Болкан Нюз Корпорейшън" ЕАД - София и Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, срещу Решение № 72/10.01.2007 г. на Комисията за защита на личните данни.
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/