КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Чл. 47 ПВ, Чл. 23 от ЗКИР
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=20&t=76
Страница 1 от 1

Автор:  Richter [ 27 Авг 2009, 12:57 ]
Заглавие:  Чл. 47 ПВ, Чл. 23 от ЗКИР

РЕШЕНИЕ № 1836 ОТ 28.02.2005 Г. ПО АДМ. Д. № 10196/2004 Г., ІІ ОТД. НА ВАСЧл. 23 от ЗКИР

Върховен административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести януари две хиляди и пета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМА ЙОРДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
ГАЛИНА СОЛАКОВА

При секретар Надя Савова и с участието на прокурора Светлана Бошнакова изслуша адм. д. № 10196/2004 г.

Производството е образувано по реда на чл. 33 и сл. от ЗВАС.
С решение от 20.09.2004 г., постановено по адм. д. № 239/2004 г., Бургаският окръжен съд е отменил заповед № 2190/20.12.2001 г., на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с която се одобрява кадастралния план с цифров и графичен вид, в мащаб 1:500, на гр. Созопол /стар град/, община Созопол, област Бургас, в частта, отнасяща се за дворно място от 43,60 кв. м, образуващ п. ХХХІ-1374 в кв. 27, по плана на града, при граници: улица, п. ХХІ-527, ХХІІ-526, ведно с построената там сграда, понастоящем търговски обект, и е върнал преписката на Агенция по кадастъра с указания да съобрази влезлите в сила планове, отразяващи имота на жалбоподателите и техните титули за собственост.
Срещу решението е подадена касационна жалба, от Нели Михайлова Стефанова и Теодосий Михайлов Стефанов, с оплакване за нарушение на материалния закон.
Ответницата, Грозданка Стоянова, от гр. Бургас, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на касационната жалба и законосъобразност на решението.
Останалите ответници не изразяват такова.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мнение за неоснователност на жалбата и правилност на решението.
Върховният административен съд, ІІ отделение, след като прецени наведеното оплакване във връзка с доказателствата по делото, приема следното:
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 33, ал. 1 от ЗВАС, процесуално е допустима, но разгледана по същество - е неоснователна.
За да постанови този резултат, окръжният съд е приел, че заповед № 2190/20.12.2001 г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, предмет на обжалване, е незаконосъобразна на посоченото основание.
Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност, заключението по изслушаната съдебно-техническа експертиза, неоспорено от страните и при преценката си в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗАП, са направени обосновани изводи, относно незаконосъобразността на издадения административен акт.
Предмет на обжалване в конкретния случай е одобрения със заповедта кадастрален план в цифров и графичен вид, в мащаб 1:500 на гр. Созопол, в частта му досежно дворно място от 43,60 кв. м, образуващо п. ХХХІ-1347, в кв. 27 по плана на града, индивидуализиран с граници. С влязла в сила заповед № 149/17.04.1995 г., на кмета на община Созопол, е отразен в плана, като парцел ХХХІ. Обосновано е прието, че с процесната заповед в одобрения кадастрален план е нанесена само сградата, без дворното място. Правилен е извода, че нанесените в плана имоти, с влязъл в сила административен акт, каквато е заповед № 149/95 г., следва да са изобразени по начин, посочен с него.
Недвижимите поземлени имоти се индивидуализират със своите граници, съобразно правото на собственост - чл. 24, ал. 1 от ЗКИР, пар. 5, т. 2 от ЗУТ, чл. 27, б. "в" и чл. 47, ал. 2, б. "в" от ПВп. Площта им не е индивидуализиращ признак, поради което при несъответствие между нея и границите, правно релевантни са последните. Затова неотразяването на границите в одобрения план по начин, по който е бил вече нанесен с влязлата в сила заповед, прави заповедта незаконосъобразна.
Приемайки изводите за незаконосъобразност на обжалваната заповед, съдът е постановил решението в съответствие с материалния закон и оплакването в това отношение, наведено с касационната жалба, е неоснователно. Не е налице отменителното основание, визирано в разпоредбата на чл. 218б, б. "в", изр. 1 от ГПК, поради което, на основание чл. 40, ал. 1 от ЗВАС, същото следва да се остави в сила, като законосъобразно.
По изложените съображения, Върховният административен съд, ІІ отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решението от 20.09.2004 г., постановено по адм. д. № 239/2004 г., на Бургаския окръжен съд.
Решението не подлежи на обжалване.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/