КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

ЗИД на ЗННД
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=23&t=124
Страница 1 от 1

Автор:  Richter [ 16 Окт 2009, 11:57 ]
Заглавие:  ЗИД на ЗННД

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ(Обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г. и бр. 42 и 47 от 2009 г.)§ 1. В чл. 25 ал. 3 и 6 се отменят.

§ 2. Създава се чл. 25а:

„Специална сметка на нотариуса

Чл. 25а. (1) При извършване на подлежащи на вписване актове за възмездни сделки сумата, дължима по сделката, се превежда или внася по банкова сметка или по специална сметка на името на нотариуса в избрана от страните по сделката банка.

(2) Лихвата върху средствата по специалната сметка се начислява в съответствие с правилата на банката и се изплаща от нотариуса на страната по сделката, депозирала сумата при условията на споразумението по ал. 3.
(3) Условията за внасяне на сумите по специалната сметка, за нареждания за плащания от нотариуса, както и за изплащане на лихвите по сметката, се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката.
(4) Сделки, извършени в противоречие или при заобикаляне на реда, установен в ал. 1 - 3, са нищожни.”

§ 3. Създава се чл. 25б:

„Чл. 25б. (1) Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства по специалната сметка за задължения на нотариуса.

(2) Запорът върху паричните средства, предназначени за изплащане на страна по сделката, се налага чрез съобщаването му на нотариуса и на съответната банка.”
§ 4. Създава се чл. 25в:

„Чл. 25в. (1) При заместване на нотариус от помощник нотариус по чл. 46 плащанията между страните по сделките се извършват чрез специална сметка на името на нотариуса. В тези случаи помощник – нотариусът представя на банката документи, поискани от нея.

(2) При заместване на нотариус от друг нотариус отношенията между тях по повод специалната сметка се уреждат с договора по чл. 47, ал. 1.

(3) Когато нотариусът се замества от съдия по вписванията по чл. 48, плащанията по подлежащи на вписване актове по възмездни сделки се извършват чрез специалната сметка на нотариуса.

(4) Когато съдия по вписванията изпълнява нотариални функции по чл. 82, ал. 1, плащанията по подлежащи на вписване актове по възмездни сделки се извършват чрез специална сметка, открита от съответния районен съд.”

§ 5. В чл. 38, накрая, се добавя „и по наличните по специалната сметка парични средства”.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 6. При сделки, извършени преди влизане в сила на този закон, плащанията се извършват по досегашния ред.

§ 7. В чл.18 от Закона за задълженията и договорите (Обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г., попр., Изв., бр. 2 от 1950 г., изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г., ДВ, бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г., изм. и доп., бр. 12 и 56 от 1993 г., изм. и доп., бр. 83 и 104 от 1996 г., бр. 83 и 103 от 1999 г., изм. и доп., бр. 34 от 2000 г., доп., бр. 19 от 2003 г., изм., бр. 42 и 43 от 2005 г., доп., бр. 36 от 2006 г., изм., бр. 59 и 92 от 2007 г., доп., бр. 50 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Плащанията между страните по договорите по ал. 1 се извършват само по банков път.“

§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г.


15-10-2009 г. Два нови законопроекта са изготвени в МП

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/