КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 28 Яну 2021, 07:30

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА - Проект на Нотариалната камара
Ново мнениеПубликувано на: 07 Ное 2011, 11:59 
ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА Проект!
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Вписването е охранително производство за придаване публичност на
подлежащите на вписване актове с цел постигане на противопоставимост на трети лица
на законно придобитите вещни и други права по начина, предвиден в този правилник.
(2) На вписване подлежат всички актове, сделки и обстоятелства, за които това
е предвидено в закон.

Чл. 2. (1) Вписване, отбелязване и заличаване се допуска само в случаите,
които са предвидени изрично в закон или в този правилник.
(2) Отбелязването е процесуално действие по въвеждане на данни за
новонастъпили обстоятелства саморъчно от съдията по вписванията в оригиналния
текст на вписан акт.
(3) Заличаването е отбелязване, чрез което се въвеждат данни за
преустановяване действието на вече вписани актове или обстоятелства.
(4) Вписаните актове и обстоятелства относно вещни и други права върху
недвижими имоти не подлежат на заличаване. Новонастъпилите обстоятелства по тях
се вписват по общия ред.
Чл. 3. (1) Подлежат на вписване само актове, които са извършени по
нотариален ред или са с нотариално заверен подпис.
(2) Вписват се и писмени актове, когато страна по тях са държавни или местни
администрации (Вариант: когато са извършени от държавен орган или от орган на
местна администрация).
Чл. 4. (1) Вписването се извършва съобразно поредността на постъпването на*
актовете след разпореждане на съдията по вписванията, чрез въвеждане на основните
данни по акта за имотите, правата и обезпеченията в Информационната система по чл.
7 от Закона за кадастъра и имотния регистър и подреждане на акта_ в съответната книгаа
(2) При противоречие между данните в оригиналните актове по книгите, от една
страна и данните, въведени в информационната система, в регистрите на хартиен
носител или в партидните книги, от друга страна, за истинни се приемат данните по
оригиналните актове.
(3) Данните в информационната система се въвеждат и структурират по начин,
който осигурява създаването и поддържането в актуален вид на персонална партида на
прехвърлителя и на файлова партида за имота.
Чл. 5. (1) Подлежащите на вписване актове трябва да съдържат:
1. собственото, бащиното и фамилното име, местожителството
(постоянният адрес) и единният граждански номер на страните, а когато няма такъв -
мястото и датата на раждане, а за чуждите граждани: имената, постоянния адрес и
личния номер на чужденец, а ако няма такъв - мястото и датата на раждане;
2. когато една от страните е едноличен търговец или юридическо лице,
посочват се фирмата (наименованието), съдът, ако е регистрирана в съдебен регистър,
номерът на фирменото дело, организационната форма, седалището и кодът по
БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към Агенцията тко вписванията - ЕИК,
а за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация в -
Република България - фирмата, седалището и кодът по БУЛСТАТ, съответно ЕИК;
3. датата и мястото на издаването на акта;
4. описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида,
местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота,
площта и/или застроената площ и границите. Когато имотът съставлява, или е построен
върху урегулиран поземлен имот се посочва неговия пълен регулационен адрес;
5. цената на имота или на правото, съответно удостоверявания материален
интерес.
(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 4 не се прилага спрямо договорите за прехвърляне
на наследство и акта за налагане на обща възбрана. В тези случаи описанията на
имотите се въвеждат служебно.
(3) Когато недвижимият имот се намира в землище или част от землище с
одобрена кадастрална карта, описанието му се извършва съобразно данните по чл. 60, т.
1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага и
скица-копие от кадастралната карта, която се сканира заедно с вписания акт.
Чл. 6. Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от
службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот чрез подреждане
на подлежащите на вписване актове в книгата по чл. 38, ал. 1, т. 1 и въвеждането на
данни в системата по чл. 4, ал. 1, във входящия регистър и в съответната партидна
книга.
Чл. 7. (1) Вписването на нотариалните актове за правни сделки се извършва по
писмена молба на нотариуса, който ги е извършил, а на всички други актове или
преписи от тях - по писмена молба на страните, на нотариус и на всеки, който има
интерес от вписването. Вписването на извършени от съдията по вписванията
нотариални актове и на преписи от обявените от него завещания се извършва служебно.
(2) За вписване на нотариалните актове се представят два оригинални
екземпляра от тях. За вписване на всички други актове се представят оригиналът и
официално заверен препис от него или два такива преписа, ако не може да се представи
оригиналът, съответно два нотариално заверени преписа от обявените завещания с
предмет недвижим имот и права върху недвижим имот. Когато вписването се извършва
по молба на нотариус, се представят три оригинални екземпляра, съответно три
преписа.
(3) Допуска се вписване и на официално заверени извлечения, които трябва да
съдържат съществените условия на акта, който се вписва.
Чл. 8. (1) Съдията по вписванията разпорежда вписването, след регистрирането
му в предназначения за това входящ регистър, като върху самия акт се нанасят
номерът, под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на
партидната книга, в която е нанесено вписването, както и номерът на имотната или
файлова партида.
(2) След вписването по ал. 1 актът се подрежда в съответната книга и в срок до
3 дни вторият екземпляр от вписания акт се връща на правоимащия, като се нанасят
върху него данните по ал. 1, както и номерът по ред и томът на книгата, в която е
подреден актът.
(3) Ако вписването се извършва по молба на нотариус, се връщат вторият и
третият екземпляр от вписания акт с нанасяне върху всеки от тях на данните по ал. 1 и
2.
(4) Вписването на извършен от съдията по вписванията акт се извършва
веднага след извършването на самия акт. Съдията по вписванията не може, под страх от
отговорност, да разпореди извършването на каквито и да е други действия между
извършването от него на подлежащите на вписване актове и самото им вписване.
Раздел II
Вписване на актове относно вещни и други права върху недвижими имоти
Чл. 9. На вписване подлежат:
1. всички актове, с които се прехвърля, отчуждава или възстановява правото
на собственост, като: продажба, дарение, замяна, даване вместо изпълнение,
отчуждаване срещу задължение за издръжка и гледане, търговски прехвърлителни
сделки с недвижими имоти (апорт, преобразувания на търговски дружества,
разпределяне на имущество след ликвидация), актове на административни органи за
отчуждаване, за прилагане на регулация и за възстановяване на собствеността и други;
2. всички актове, с които се учредява, прехвърля, отчуждава, изменя или
прекратява друго вещно право върху недвижими имоти: право на ползване, собственост
върху постройка и сервитути;
3. всички актове, с които се признава право на собственост и ограничени
вещни права върху недвижими имоти: констативни нотариални актове, актове, които
имат силата на констативни нотариални актове, актове за държавна собственост, актове
за общинска собственост и други, изрично предвидени в закон;
4. договори по т. 1_-_3, сключени под отлагателно условие и предварителни
договори по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите (Вариант да отпадне_
съобразно ЗКИР);
5. договорите, с които се прехвърля наследство (чл. 212 от Закона за
задълженията и договорите), когато наследствена маса обхваща и права върху
недвижими имоти;
6. актовете за отказване от вещни права върху недвижими имоти (чл. 100 от
Закона за собствеността);
7. договорите за делба на недвижими имоти, както и съдебно-разделителните
протоколи относно такива имоти;
8. молбите да кредиторите на наследодателя или на заветниците за отделяне
на недвижимите имоти на наследодателя (чл. 67 от Закона за наследството);
9. договорите за наем и лизинг на недвижим имот, в т. ч. на земеделска земя,
за срок, по-дълъг от една година (чл. 237 Закона за задълженията и договорите и чл.
342-347 от Търговския закон), както и договорите за аренда, включително договорите
за преотдаване под наем и аренда и сублизинг;
10. концесионните договори, които имат за предмет недвижим имот или вещни
права върху него;
11. актове за съединяване, разделяне и комасиране на недвижими имоти без
промяна в правата върху тях;
12. спогодбите по спорове относно актове, които подлежат на вписване;
13. влезлите в сила съдебни решения, които заместват актовете по т. 1 и 2,
решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове по
предходните точки, както и исковите молби за образуване на такива производства;
14. преписи от обявени завещания с предмет недвижим имот и права върху
недвижим имот;
15. всички актове и сделки, съдържащи повече от един от елементите по
предходните точки.
Чл. 10. Не подлежат на вписване:
1. придобиването на недвижим имот по силата на закона;
други придобивания на недвижими имоти по наследство, включително на приемането
му по опис;
3. възникването и прекратяването на съпружеската имуществена общност и
договорите по чл.........от Семейния кодекс [предбрачните договори];
4. договори по чл. 9, т. 9, ако са свързани с държавна тайна. ______________*-
Чл. 11. (1) При вписване на актове за делба, за спогодба или за замяна на
недвижими имоти, находящи се в различни райони, представят се по два броя преписи
за всеки от районите, като се прилагат и нужните разноски.
(2) След като е направено надлежното вписване, екземплярите, които се
отнасят за други райони, се изпращат веднага за вписване по местонахождението на
имотите със съобщение, че са събрани дължимите такси.
(3) Договорите за прехвърляне на наследство, когато в наследството има
недвижими имоти, които се намират в различни райони, се вписват по писмена молба
на заинтересования по разпореждане на съдиите по вписванията на всеки от тия
райони. Този ред се прилага и при вписване на преписи от обявените завещания с
предмет недвижим имот и права върху недвижим имот.
Чл. 12. По вписани по реда на този раздел актове не могат да се извършват
оттегляне на акта, последващи отбелязвания или заличавания. Новите обстоятелства
или актове се въвеждат чрез ново производство по вписване.
Раздел III
Вписване на обезпечения и вещни тежести
Чл. 13. (1) Вписването на договорната ипотека (чл. 167 ЗЗД) се извършва
незабавно в рамките на работния ден, по разпореждане на съдията по вписванията от
службата по вписванията, в чийто район се намира ипотекираният недвижим имот, чрез
подреждане на нотариалния акт за ипотека в книга "Вписани актове".
4
(2) Вписването на извършени от съдията по вписванията договорни ипотеки се
извършва служебно.
Чл. 14. (1) Законната ипотека в полза на отчуждителя или на съделителя на
недвижим имот (чл. 168 ЗЗД) се вписва по молба на кредитора, подадена в два еднакви
екземпляра, придружена с акта за отчуждението или за делбата, в оригинал или препис.
Молбата, трябва да съдържа всички данни, посочени в чл. 167, ал. 2 от ЗЗД.
(2) При вписване на законна ипотека в полза на банка към молбата се прилага
договорът за банков кредит в оригинал или препис.
(3) Вписването става чрез подреждането на единия екземпляр от молбата в
книга "Вписани актове" по реда на чл. 13, ал. 1.
(4) Правилата за вписване на законната ипотека се прилагат съответно и при
вписване на ипотеката учредена за обезпечение пред съд или друго държавно
учреждение (чл. 180 от Закона за задълженията и договорите).
Чл. 15. (1) Актовете за разпореждания и други вторични действия с ипотечното
вземане или задължение по чл. 171 от Закона за задълженията и договорите, подлежат
на отбелязване по ипотечния акт, което се извършва по молба на всеки заинтересован,
подадена в два еднакви екземпляра, придружена от два екземпляра на документа, на
основанието на който се иска вписването. По този ред се отбелязват:
1. подновяване на обезпеченото задължение (чл. 107 от ЗЗД);
2. прехвърляне на обезпеченото вземане (чл. 99 от ЗЗД);
3. залагане на ипотечното вземане (чл. 162 от ЗЗД);
4. встъпване в ипотечно вземане (чл. 101 от ЗЗД);
5. налагане на запор върху ипотечно вземане (чл. 509, ал. 2 от ГПК);
6. встъпване или заместване (чл. 102 от ЗЗД) в обезпеченото задължение.
(2) Молбата трябва да съдържа: данните по чл. 5, ал. 1 на молителя,
основанието (документа) на вписването, размера на сумата, както и тома и страницата
на ипотечната книга, в която е вписан договорът за ипотека, или молбата за учредяване
на законната ипотека, върху които ще се направи отбелязване.
(3) Отбелязването се извършва отстрани на вписания акт, като се посочи
документът, на основание на който то става, и времето, когато е направено.
Отбелязването се подписва от съдия по вписванията.
Чл. 16. (1) Подновяване на вписването на ипотека (чл. 172 ЗЗД) става по молба
на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от договора за ипотека,
съответно от молбата за учредяване на законната ипотека, или от записката за
вписването на ипотеката, ако вписването е било извършене чрез записка.
(2) Молбата трябва да съдържа и данните на първоначалното вписване. Ако
собственикът на ипотекирания имот е умрял, трябва да се посочат и наследниците му.
Може да се иска подновяване на вписването и за сума, по-малка от онази, за която е
направено първоначалното вписване.
(3) Подновяването се извършва чрез подреждане в книга "Вписани актове" на
единия екземпляр от молбата по реда, установен за първоначалното вписване (чл. 15 и
16).
(4) Подновяване не се извършва, ако са изтекли 10 години от първоначалното
вписване на ипотеката, съответно от последното подновяване. В такъв случай
ипотеката може да се впише наново и има ред от новото вписване.
Чл. 17. (1) Заличаване на вписването на ипотеката (чл. 179 ЗЗД) става въз
основа на писменото съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или
на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването. Когато кредитор е
държавен орган, заверка на подписа не се изисква.
(2) За заличаването на ипотека върху недвижим имот, продаден на публична
продан, трябва да се удостовери, че проданта е утвърдена с влязло в сила решение и че
ипотекираният кредитор не е дал съгласието си пред съдия-изпълнителя да остане в
сила ипотеката.
(3) Заличаването може да иска всеки заинтересован. То се извършва чрез
отбелязване по реда на чл. 15, ал. 3.
Чл. 18. Когато съгласието за заличаване на вписването се дава от
недееспособни по надлежния ред, без да е изплатен още ипотечният дълг, необходимо е
разрешение на районен съдия (чл. 12, ал. 3, чл. 73, ал. 2, чл. 109, ал. 1 и 2, чл. 117, ал. 2,
чл. 118, ал. 1, чл. 122, ал. 3 и чл. 128 от Семейния кодекс).
Чл. 19. Частично заличаване се извършва по същия начин, както заличаването
изцяло.
Чл. 20. Когато са изминали 10 години от датата на вписването, без то да е
подновено, заличаването става по молба на заинтересования без други доказателства.
Чл. 21. (1) Вписването на залог върху търговско предприятие (чл. 21, ал. 3 ЗОЗ)
се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в
чийто район се намира недвижимия имот, включен в активите на заложеното търговско
предприятие, чрез подреждане в книга "Вписани актове" на удостоверението за
вписване на залога в търговския регистър, съответно на удостоверенията за последващи
вписвания. Удостоверението трябва да отговаря и на изискванията на чл. 5.
(2) Правилата на чл. 7 и 8 се прилагат съответно и при вписването по ал. 1.
(3) На вписване подлежат и всички разпоредителни действия с обезпеченото
вземане и задължение: подновяване, цесия, заместване в дълг, встъпване в дълг, залог и
запор на вземането. В тези случаи се прилагат съответно правилата за разпореждания и
други вторични действия с ипотечното вземане или задължение.
Чл. 22. Вписването на възбраните се извършва по разпореждане на съдията по
вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот.
Чл. 23. Възбрана на обезпечение на иск се вписва, като се представи заповедта
за налагането й и препис от нея. Заповедта трябва да съдържа:
L. описание по чл. 5, ал. 1, т. 4 на недвижимия имот, който се поставя под
възбрана;
2. данните, посочени в чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 на кредитора и длъжника;
размера на сумата, за обезпечение на която се налага възбраната, или
указание, че искът е за собственост на самия имот, и____________________________
Д номера на делото, датата за заповедта и от кой съд е издадена.
Чл. 24. По предвидения в предходния член ред се извършва вписването и на
възбрана, когато това се иска от учреждение или длъжностно лице, на което законът е
предоставил такова право. В този случай писмото трябва да показва учреждението или
длъжностното лице и датата и номера на постановлението, с което се заповядва
възбраната, а така също и сведенията, означени в точки 1 - 3 на предходния член. Към
писмото се прилагат два заверени екземпляра от постановлението.
Чл. 25. Възбраната върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискането,
се вписва по искане на съдия-изпълнителя или на финансовия служител, който
извършва публичната продан, с писма в два еднакви екземпляра, съдържащи освен
данните в точки 4 _-_ 3 на чл. 23 още и номера на изпълнителното дело и датата на
изпълнителния лист и от кой съд е издаден.
Чл. 26. Ипотека върху недвижим имот за обезпечение пред съд по чл. 181, ал. 2
ЗЗД се вписва, като се представи нотариално заверено съгласие на собственика на
имота с препис от него. Съгласието трябва да съдържа:
L. данните, посочени в чл. J5, ал. 1, _1_ и _ , на собственика, който учредява
ипотеката;
ипотекират;
2. службата по вписванията, в която ще се извърши вписването;
Зз. описание съгласно чл. 5, ал. 1, д\ 4 на недвижимите имоти, които се
4. сумата, за която се дава ипотеката;
5. данните, посочени в чл. 5 ал. 1, д\_1 и_2, на лицето, за което се дава
обезпечението; и
6. подпис на молителя.
Чл. 27. По реда, указан в предходния член, се вписва в гаранцията за
неотклонение на обвиняем по наказателно дело. Гаранцията в този случай, освен
сведенията по предходния член, трябва да съдържа и означение на делото, по което се
представя.
Чл. 28. (1) При вписване на обща възбрана върху имотите на едно лице
издателят на акта не е длъжен да ги описва в него поотделно. В тези случаи наличието
на имоти в съответния съдебен район се проверява и техните описания се въвеждат
служебно.
(2) Ако имотите се намират в различни райони, представят се писма за всеки
един от тях.

Чл. 29. Представените документи и писма за възбрана по разпореждане на
съдията по вписванията се записват незабавно в рамките на работния ден във входящия
регистър, след което преписът от тях се подрежда в книга "Вписани актове", а
оригиналът се връща на предявителя в срок до 3 дни, след като се изпълнят
задълженията по чл. 7, ал. 2.
Чл. 30. (1) Вписването на възбраните се заличава по писмено нареждане на
учреждението или длъжностното лице, което е наложило възбраната или пред което е
представена гаранцията или обезпечението.
(2) Когато гаранцията или обезпечението не са послужили, заличаването на
възбраната става по искане на заинтересования със заявление, към което прилага
удостоверение от надлежното учреждение, че вписването може да се заличи.
Чл. 31. Заличаването се извършва чрез отбелязване в акта за налагането й и
нанасяне в съответната партидна книга с указание на основанието, по което то е
станало, и кога е направено.
Чл. 32. На вписване, съответно - отбелязване, подлежат:
1. исковите молби, с които се иска разваляне (чл. 87, ал. 3 от ЗЗД),
унищожаване (чл. 32 ЗЗД), отменяване (чл. 227 ЗЗД и чл. 37 ЗН) или признаване
нищожността (чл. 26 ЗЗД) на актове, подлежащи на вписване по чл. 4;
2 исковите молби за постановяване решение за сключване на окончателен
договор (чл. 19, ал. 3 ЗЗД), с който се прехвърля или учредява вещно право върху
недвижим имот, и

3 исковите молби за постановяване на други^еще.шшгю замес™ащи_а_ктове по _
чл. 99, т. _1_ 3,_т _14_и всички други актове,, за които_е_ предвидено _със закон, чеподлежат _
на вписване.___________________________________________________________
Чл. 33. (1) За да се извърши вписването или отбелязването по чл. 32, представя
се подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на
дело, както и препис или препис-извлечение от молбата. Исковата молба трябва да
отговаря на изискванията на чл. 5.
(2) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като
актът се записва незабавно в рамките на работния ден във входящия регистър, а върху
самия акт се нанасят номерът, под който е записан в регистъра, датата, томът и
страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването, както и номерът на
файловата или имотната партида. Преписът от молбата се прилага към особено
канцеларско дело, а оригиналът с нанесените данни по вписването, се връща на
правоимащия в срок до 3 дни. Ако исковата молба се отнася до няколко акта,
нанасянето се извършва в партидната книга.
(3) Ако актът, до който се отнася исковата молба, не е вписан, вписването на
молбата става по реда, установен в чл. 6.
Чл. 34. Заличаването на вписването по предходния член става, като във
вписаното решение се отбележи съдебният акт, с който се постановява заличаването
или с който се прекратява производството по образуваното дело с въвеждане на акта за
заличаването в Информационната система по чл. 4.
Чл. 35. Влезлите в сила решения, постановени по исковите молби, се
отбелязват по начина, посочен в чл. 34, по представен препис от решението. В този
случай решението трябва да отговаря и на изискванията на чл. 5.
Раздел IV
Отказ на съдията по вписванията

Чл. 36. (1) Съдията по вписванията се произнася веднага с определение за
отказ, когато представеният за вписване акт не отговаря на изискванията на закона или
не е акт, подлежащ на вписване. Отказът се нанася в регистъра по чл. 38, ал. 1, т. 3, б.
44 ??
в .

(2) Определението за отказ се връчва на заинтересуваното лице или на
нотариуса, изповядал сделката срещу подпис. Жалбата срещу отказа и влязлото в сила
определение на въззивния съд се записват в регистъра по чл. по чл. 38, ал. 1, т. 3, б. "в".
8
Чл. 37. (1) В случаите на уважаване на жалбата вписването се извършва въз
основа на влязлото в сила определение на въззивния съд под номера на първоначалното
заявление за вписване.
(2) При частична отмяна отказа, съответно при частично уважаване на жалбата,
вписването се извършва в съответния обем обстоятелства.
Раздел V
Книги, регистри и дела
Чл. 38. (1) Службите по вписванията водят:
1. книга "Вписани актове", която се образува от подреждането на
оригиналите от вписаните актове по реда на постъпването им;

2. книга "Нотариални .завещания", образувай _от_ извършените! _в_ района _
нотариални завещания и актове за отмяна на завещания;
3. входящ регистър, който обхваща:
а) всички актове и сделки, заявени за вписване;
б) всички служебно вписани актове и сделки;
в) регистър на отказите и постановените по тях определения на въззивния съд; *
г) регистър справки;
д) регистър за издадените удостоверения.
4. регистър "Завещания", който съдържа опис на предадените за пазене,
обявяване и връщане на саморъчни завещания, както и на нотариалните завещания;
5. партидна книга или картотека в персонален или имотен формат.

(2) Книгите "Вписани актове" и "Нотариални .завещания" се формират и _
съхраняват на традиционен (хартиен) носител. Партидната книга и регистрите се водят
едновременно на цифров и традиционен носител.
(3) Към входящия регистър се съхраняват в цифров вид партидните дела,
състоящи се от сканираните копия от актовете, които са били вписани, или въз основа
на които е извършено отбелязване или заличаване, заедно с графичните приложения
към тях.
(4) При противоречие в данните между актовете в книги "Вписани актове" и
"Завещания" и партидната книга или регистрите за валидни се приемат данните в
първите две книги.
(5) При противоречие между данните, въведени на цифров и традиционен
носител в регистрите и партидната книга, за валидни се приемат данните на цифров
носител.
Чл. 39. (1) Във входящия регистър се записват последователно по реда на
постъпването им всички нотариални и други актове, молби и писма, вписването и
отбелязването на които се иска. Номерацията на входящия регистър е непрекъсната в
рамките на календарната година.
(2) Регистрацията се извършва в момента на постъпването на съответния акт, а
за служебните вписвания - в момента на постановяването на разпореждането или
определението за вписване.
(3) По номера на регистрацията във входящия регистър се определя
поредността на извършеното вписване, отбелязване или заличаване.
(4) Входящият регистър се приключва всеки ден с разпечатването му и
полагането на подпис от съдия по вписванията.
Чл. 40. (1) Нотариалните актове и други книжа, от които се образуват книгите
"Вписани актове" и "Нотариални увещания" сеоформятпо реда на чл.. 578,_алл 1_— 3 от_
Гражданския процесуален кодекс. т__________________________________________
(2) Всеки 200 подредени оригинални екземпляра от вписаните актове,
съответно от преписи от документи, образуват един том. Всеки том почва с нова
номерация на листовете. Номерирането на документите и на томовете започва всяка
година. До подвързването или подшиването им томовете се пазят в класификатори.
(3) В края на годината образуваните томове се подвързват, след като се
номерират под непрекъснатия надзор на длъжностно лице от службата по вписванията.
След това те се прошнуроват, подпечатват и заверяват от съдия по вписванията.
(4) Ако в края на годината останат актове или други книжа по-малко от 100, те
пак образуват отделни томове, но не се подвързват отделно, а се подвързват заедно с
предпоследния том на съответната книга за същата година.
Чл. 41. (1) Службите, които извършват вписванията по реда и формата по
Закона за собствеността водят персонална партидна книга. В нея се нанасят
последователно накратко, под името на всеки собственик и на определената за него
страница, извършените вписвания, отбелязвания и заличавания, които се отнасят до
него, като се посочват и съответната книга, томът и страницата, където е подреден
актът.
(2) Лицата се записват с данните, изискуеми за вписване по този правилник.
При записване на трите им имена се започва със собственото име.
(3) Когато определеното място в партидната книга на един собственик се
изпълни, отваря се нова партида, като се нанася в края на изпълнената такава томът и
страницата на новата партида на същия собственик, която съставлява продължение на
първата. В новата партида се нанасят томът и страницата на старата.
Чл. 42. Когато актът е извършен от две или повече лица, нанасянето в
партидната книга се прави под името на всяко от тях.
Чл. 43. (1) Службите които извършват вписванията по реда и формата по
Закона за кадастъра и имотния регистър водят партидна книга за имотите, за които за
вписани актове, сделки и обстоятелства. В тези случаи не се води партидна книга с
персонални партиди.
(2) Воденето и съхраняването на имотните партиди и на имотния регистър се
осъществява при условия и по ред, определени с наредба на министъра на
правосъдието.
Чл. 44. (1) Справките по книгите и регистрите, се извършват чрез
Информационната система по чл. 4, включително чрез модула за отдалечен достъп до
нея.
(2) Справките по старите книги и регистри се извършват чрез съхраняваните
азбучни указатели по името на лицето, което се посочва за собственик на имота, ако
има партида, и по името на това лице се намира номерът на тома от партидната книга и
страницата на неговата партида в тая книга. От партидната книга на собственика се
узнава какви вписвания има за имотите, за които се иска справка, и в кои томове и под
какви номера те са вписани.
Чл. 45. В регистъра за справки се записват извършените устни справки и
издадените удостоверения.
Чл. 46. Регистрите и партидната книга, се доставят надлежно номерирани,
прошнуровани и заверени от Агенцията по вписванията.
Чл. 47. (1) По всяка молба, с която се иска вписване на подлежащ на вписване
акт, се образува нотариално дело или особено канцеларско дело.
(2) Останалите молби се прилагат към канцеларски дела.
Чл. 48. (1) В регистрите на Информационната система по чл. 4 се въвеждат
данните за всяко нотариално дело: характерът и номерът му, страните, датата на
образуването, както и номерът и томът на акта по описа на службата по вписванията.
(3) В нотариалните и канцеларските дела се съхраняват само молбата за
извършване на вписването, екземпляр от подписания акт, документите,
удостоверяващи особените изисквания на закона и счетоводните документи за внесена
такса за вписване.
Чл. 49. Службите по вписванията съхраняват книгите и регистрите по чл. 38,
ал. 1, т. 1, 2 и 4 безсрочно, а хартиеният носител на входящия регистър и партидните
книги на - 100 години.
Чл. 50. (1) Изнасянето на дела и документи от службата по вписванията се
извършва само въз основа на постановление на съд или прокуратура. Документите се
предават по разпореждане на съдията по вписванията по опис срещу подпис на изрично
посоченото в постановлението длъжностно лице.
(2) Книгите и регистрите не могат да се изнасят извън службата по
вписванията, като експертиза може да се извършва само в присъствието на служител от
службата по вписванията.
Раздел VI
Публичност на книгите за вписване
Чл. 51. (1) Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и
заличаванията, направени по книгите и регистрите на службите по вписванията.
(2) Справките са присъствени - устни или писмени, или неприсъствени
писмени - чрез отдалечен достъп по ред, определен от министъра на правосъдието.
Чл. 52. (1) Устните справки се извършват по устно или писмено заявление на
всяко лице, което поиска, в негово присъствие, ако пожелае.
(2) При липса на дигитализирани данни, предоставяни чрез модула за
отдалечен достъп до Информационната система по чл. 4 справка на нотариус, на
държавен или местен орган може да се дава и по телефон, факс или друго техническо
средство по ред, определен от министъра на правосъдието.
Чл. 53. Писмените справки се състоят в издаване удостоверения за
вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване преписи или
извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите,
или от партидата на лицата.
11
Чл. 54. Удостоверенията се отнасят:
а) за определени лица;
б) за определени недвижими имоти;
в) за определен период от време.
Чл. 55. (1) Удостоверението на лица показва само вписванията, отбелязванията
и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица.
(2) Заявлението, с което се иска удостоверението по ал. 1, трябва да съдържа
данните, по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2.
Чл. 56. (1) В удостоверението, което се издава за определен имот, се означават
вписванията, отбелязванията и заличаванията за тежести и права или пък се
удостоверява, че такива няма.
(2) Заявлението за издаване на това удостоверение трябва да показва:
а) данните по чл. 5, ал. 1, т. 1 или 2 на лицата, до които се отнася справката, и
на техните преки праводатели; и
б) недвижимия имот с посочване на данните по чл. 5, ал. 1, т. 4.
Чл. 57. Удостоверението за определено време съдържа само вписванията,
отбелязванията и заличаванията, които са направени през определен период от време,
показан от лицето, по молба на което се издава удостоверението.
Чл. 58. Когато се констатира несъответствие между данните по книгите за
вписване и издадените удостоверения и препис, взема се под внимание това, което е
вписано в книгите, но Агенцията по вписванията отговаря за вредите, които произтичат
от допуснатите неточности в тия удостоверения и преписки.
Чл. 59. (1) След извършване на устната справка натовареният с нея служител
нанася последната в регистъра на справките и се подписва. Всяка справка чрез
отдалечен достъп автоматично се нанася във водения за целта електронен регистър.
(2) Писмени справки се изготвят и записват в регистъра по чл. 38, ал. 1, т. 3, б.
"г" от натоварения за това служител, заверяват се от служителя и се подписват от
съдията по вписванията.
Чл. 60. (1) Заверени преписи от вписани актове се издават само на страните, на
техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване. Когато
пълномощникът не е адвокат, той трябва да е упълномощен изрично с нотариално
заверено пълномощно.
(2) Преписът се изготвя, сверява и регистрира от натоварения за това служител,
заверява се от служителя и се подписва от съдията по вписванията.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът за вписванията (Обн., Изв., бр. 101 от 18 декември 1951 г.,
изм., бр. 30 от 1955 г.; изм., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1997 г.; изм., бр.
14 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2001 г.; изм., бр. 16 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 69 от
2004 г., бр. 67 от 2005 г., бр. 22 от 28.02.2008 г. - в сила от 01.03.2008 г.) се отменя.
§ 2. Висящите нотариални производства се довършват по досегашния ред.
§ 3. Старите книги, изготвени по реда на отменения Правилник за вписванията
се съхраняват безсрочно. Регистрите и азбучниците, изготвени по същия ред, се
съхраняват до пълното дигитализиране на данните по тях.
§ 4. Правилникът се издава въз основа на чл. 116 от Закона за собствеността и
влиза в сила от 1 март 2009 г.

ИЗТОЧНИК


Връзка за изтегляне


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов