КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Мар 2021, 17:45

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 6 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Проект за ЗИД на ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 01 Фев 2012, 23:31 
ПРОЕКТ на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

проект

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР


Обн. ДВ. бр. 34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр. 45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр. 99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр. 36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр. 39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр. 29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. Бр 57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр. 36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр. 91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр. 80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр. 39 от 20 Май 2011г..


§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 се изменя така:
“4. данни за зони на ограничения върху поземлените имоти.”
2. Алинея 4 се отменя.

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след абревиатурата “(ЕСГРАОН)” се добавя “търговския регистър и”.
2. В ал. 3 след думата “системи” запетаята се заличава и думите “както и за пряк достъп до данните в тях” се заменят с “по ал. 1, както и за обмена на данни между информационните системи по ал. 1 със специализираните системи по чл. 32, ал. 1, т. 2”.
3. Създават се ал. 4 и 5:
“(4) Обменът на данни между информационните системи по ал. 1 и информационните системи по ал. 2 се осъществява безвъзмездно.
(5) Обменът на данни между информационната система на кадастъра и Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението - Национална база данни „Население”, включително относно лични данни, съдържащи се в двете системи, се осъществява безвъзмездно при условия, уредени в договор.”.

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се добавя изречение второ: “Данните в кадастъра и в имотния регистър са собственост на държавата.”.

2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) За съобщаване на процедури по чл. 35б, ал. 3 и по чл. 49а, ал. 1 и 4, за изменения в кадастъра по глава шеста, за услуги по чл. 32, ал. 6 и по глава седма се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
“(5) Агенцията по геодезия, картография и кадастър получава безвъзмездно данните по чл. 52, ал. 4.

§ 4. В чл. 10, ал. 3 след думата “съдилища” се добавя “и в други населени места”.

§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думата “регистрите” се поставя запетая и се добавя “и на документи, и данни” и думите “Министерския съвет” се заменят с “министъра на регионалното развитие и благоустройството”.

2. Точка 8 се изменя така:
“8. води регистър на търговците, правоспособни да извършват дейности по кадастър;”
3. Създават се т. 11 и 12:
“11. води регистър на създадените специализирани карти и регистри;
12. съставя периодични баланси на територията.”

§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на чл. 13 става ал. 1 и в нея думата “осъществяват” се заменя с “организират и контролират” и след думата “измервания” се поставя запетая и се добавя “извършват административно обслужване”;
2. създава се ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър със заповед може да възложи на служба по геодезия, картография и кадастър да извършва дейностите по ал. 1 и извън нейния район на действие.”.

§ 7. Заглавието на глава втора се изменя така: “Правоспособност”.

§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “изпълняват” съюзът “и” се заличава.
2. В ал. 2 след думата “кадастър” се поставя запетая и се добавя “физическо, или юридическо лице”.
3. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Собственик или друго физическо, или юридическо лице може да възложи на правоспособно лице по ал. 1 и дейности по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, включително проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, комбинирани скици и други геодезически дейности с данни от кадастъра.”

§ 9. Чл. 17 се изменя така:
“Чл. 17. (1) Правоспособно лице по кадастър е търговец, за който са налице следните условия:
1. има за предмет на дейност извършване на дейности по кадастъра;
2. на всеки 10 лица от постоянния специализиран състав има най – малко по едно физическо лице с правоспособност по геодезия или лице което има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по кадастър, което:
а) има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, след дипломирането си;
б) не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано.
(2) Физическо лице, може да участва в качеството си на лице по ал.1, т. 2 в постоянния специализиран състав само на един търговец, придобил правоспособност по реда на този закон или по реда на Закона за геодезията и картографията.”

§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1, 2 и 3 се изменят така:
“(1) Кандидатът за придобиване на правоспособност по кадастър подава заявление за вписване в регистъра по чл. 12, т. 8 до Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) Комисия, назначена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, проверява в 30-дневен срок от постъпване на заявлението, дали са налице условията по чл. 17 за вписването на кандидата в регистъра по чл. 12, т. 8. В състава на комисията се включва представител на Камарата на инженерите по геодезия и представител на геодезическите фирми, определен от съответната браншова организация. Вписването се извършва на основание на заповед на изпълнителния директор.
(3) Когато не са налице условията по чл. 17, изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава отказ за вписване. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението, може да обжалва отказа пред Административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
2. Алинея 4 се отменя.

§ 11. Член 19 се изменя така:
“Чл. 19. (1) Правоспособността по този закон за извършване на дейности по кадастъра се придобива от момента на вписване в регистъра по чл. 12, т. 8. Регистърът по чл. 12, т. 8 е публичен.
(2) За извършване на справки и услуги от регистъра по чл. 12, т. 8, за издаване на свидетелства за правоспособност, се заплащат такси в размери, определени с тарифата по чл. 8, ал. 2.”.

§ 12. В чл. 20, ал. 1, т. 1 запетаята след думата “кадастър” и думите “съответно по геодезия или картография” се заличават.

§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Правоспособността по кадастър се загубва:
1. по писмено искане на правоспособното лице до Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
2. при настъпване на обстоятелство, водещо до несъответствие с някое от изискванията на чл. 17;
3. при заличаване от търговския регистър;
4. когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 20, ал. 1.”
2. В ал. 2 числото “5” се заменя с числото “4”.
3. В ал. 3 числото “4” се заменя с числото “3” и думите “съответния регистър” се заменят с “регистъра по чл. 12, т. 8.”
4. В ал. 4 числото “5” се заменя с числото “4”.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заповедите на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по ал. 3 и 4 подлежат на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването им по реда на чл. 18, ал. 3.”.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Измененията на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 12, т. 8, се извършват въз основа на заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, по предложение на комисията по чл. 18, ал. 2 .”.

§ 14. В чл. 22 думите “регистрите по кадастър, геодезия и картография” се заменят с “регистъра на лицата, получили правоспособност по кадастър”.

§ 15. Член 22а се отменя.

§ 16. Заглавието на глава трета се изменя така: “Съдържание на кадастралната карта и кадастралните регистри. Зони на ограничения”.

§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата “строеж” се поставя запетая и се добавя “както и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;”
2. В т. 3 след думата “сграда” се добавя “или в съоръжение на техническата инфраструктура.”


§ 18. В чл. 24, ал. 2 след думата „граници” се поставя съюз „и”.

§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Всеки поземлен имот, сграда, съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект и самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура получава идентификатор.”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Идентификаторът е уникален номер, чрез който обект на кадастъра се посочва еднозначно за територията на страната.”


§ 20. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1, 2 и 3 се изменят така:
“1. за поземлен имот: идентификатор; граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; трайно предназначение на територията; начин на трайно ползване; адрес;
2. за сграда и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект: идентификатор; граница и/или очертание на сградата и съоръжението; застроена площ, определена с геодезическите координати на определящите точки; брой етажи; предназначение; адрес;
3. за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура: идентификатор; очертание; брой нива в обекта; площ по документ; предназначение; адрес.”
2. Създават се ал. 4 и 5:
“(4) Данните по ал. 1 и 2, данните за геодезическата основа, както и данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти се описват чрез структури от метаданни, които съдържат и данни за точността, пълнотата и актуалността им. Данните и метаданните се представят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5.

(5) Редът за определяне на адресите на недвижимите имоти се определя с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.”

§ 21. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Кадастралната карта, схемите на етажи и кадастралните регистри се изработват и одобряват в цифров, графичен и писмен вид, и се поддържат в цифров вид. ”
2. В ал. 2 след думата “карта” се поставя запетая и се добавя “схемите на етажи”.
3. В ал. 3 думата “одобрената” се заменя с “одобрените” и след думата “карта” се поставя запетая и се добавя “схеми на етажи”.

4. В ал. 4 думите “основните кадастрални” се заменят с “кадастралните”.

§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
“6. съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти и идентификаторите им.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Схемата на етаж съдържа: очертанието на застроената площ на съответния етаж, очертанията и идентификаторите на самостоятелните обекти на етажа и границата/очертанието на сградата или съоръжението.”./color]

§ 23. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2, 3 и 4 се изменят така:
“2. точките от геодезическата основа;
3. идентификаторите и промените им;
4. границите на административно – териториалните единици.”
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. основните данни за имота по чл. 27, ал. 1 без данните за граници на поземлен имот, на сграда и на съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;”
б) създава се т. 5:
“5. източниците на данните по т. 2 и 3.”

§ 24. В чл. 31, изречение второ, думите “ползване на поземлените” се заменят с “предназначение на териториите, начина на трайно ползване и предназначение на недвижимите”.

§ 25. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а (1) В кадастъра се отразяват и зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор. За зоните на ограничения се води регистър.
(2) Данните за зоните на ограничения по ал. 1 се предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на глава шеста.
(3) Органите и лицата, които създават и поддържат данни за зони на ограничения, ги предоставят на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имотите, по ред определен с наредбата по чл. 31. Органите и лицата, които предоставят данните за зоните на ограничения носят отговорност за актуалността и точността им.
(4) Зоните на ограничения получават уникален номер за територията на страната, който се дава от службата по геодезия, картография и кадастър.
(5) Структурата и съдържанието на номера, както и условията и редът за ползването му се определят с Наредбата по чл. 26, ал. 4.
(6) Данните за зоните на ограничения се описват чрез структури от метаданни, които съдържат и данни за точността, пълнотата и актуалността им. Данните и метаданните се представят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5. Данните за зоните на ограничения са част от данните в информационната система на кадастъра и имотния регистър, и се поддържат от нея.”.


§ 26. В заглавието на глава четвърта изречение второ се заличава.

§ 27. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се създава буква “ж” :
“ж. други обекти, предвидени в нормативен акт.”
2. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) Специализираните карти и регистри се приемат от комисия, назначена със заповед на възложителя в състав: председател - представител на възложителя и членове - представители на службата по геодезия, картография и кадастър, на общинската администрация и на други заинтересувани лица.
(5) Копие от приетите специализирани карти и регистри се предават на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на общинската администрация в цифров вид във формата съгласно чл. 12, т. 5. Информация за предадените специализирани карти се отразява в регистъра по чл. 12, т. 11.
(6) Специализираните карти и регистри могат да се съхраняват и да се предоставят от Агенцията по геодезия, картография и кадастър при условия и по ред, определени с договор.
(7) При предоставяне от органите или лицата по ал. 1 на услуги от специализирани карти и регистри, създадени въз основа на данни от кадастъра, преди предоставянето им се заплаща такса на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в размер, определен с тарифата по чл. 8, ал. 2.”.

§ 28. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “информационната система на кадастъра” се заменят с “информационните системи на кадастъра и на имотния регистър.”
2. Алинея 2 се отменя.

§ 29. Член 34 се отменя.

§ 30. В чл. 35 се създава ал. 4:
„(4) Производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 може да се открие и по искане, и за сметка на физическо или юридическо лице.”.

§ 31. Чл. 35а се изменя така:
„Чл. 35а. Кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се създават за отделен имот или за група имоти в територии, за които няма одобрен кадастрален план, по искане и за сметка на собственика или друго физическо, или юридическо лице.“.

§ 32. В чл. 35б се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. В ал. 3 думите “Гражданския процесуален кодекс” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.

§ 33. Създава се чл. 35в:
„Чл. 35в. За създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, заети от линейни обекти (пътища, железопътни линии и др.) се прилага редът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35.”.

§ 34. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “на Националната агенция за приходите” се заменят с “по приходите към общинските администрации” и накрая се поставя запетая, и се добавя “съдържащи се в съхраняваните от тях регистри”.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя от Национална база данни "Население" на Агенцията по геодезия, картография и кадастър данни за име, единен граждански номер и постоянен адрес на собственика – физическо лице.
(4) Службите по вписванията предоставят предварителните партиди, а при липса на такива - наличните данни в книгите по вписванията в цифров или в писмен вид.”.

§ 35. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите “акта, установяващ” и “или друго вещно право,” се заличават;
б) в т. 3 след думите “по чл. 35, ал. 2,” се поставя запетая и се добавя “съответно по чл. 35б, ал. 2,”.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За изпълнените задължения по ал. 1, т. 1, 2 и 3 собственикът, съответно носителят на друго вещно право, получава удостоверителен документ от представител на лицето по чл. 35 ал. 2, съответно по чл.35 б, ал. 2.”.

§ 36. Чл. 40 се изменя така:
„Чл. 40. Разходите за отстраняване на непълноти или грешки в кадастъра са за сметка на задължените лица, в случаите на:
1. неизпълнение на задължения по чл. 36 и чл. 38, ал. 1, 2 и 3;
2. липсващи или неточно отразени данни за имотите, които съществуват в източниците по чл. 41.”

§ 37. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите “селищно устройство” се добавя “Закона за устройство на територията” и се поставя запетая;
б) в т. 2 след думата “геодезически” запетаята и думите “фотограметрични и други” се заличават;
в) създава се т. 3:
“3. се съдържат в одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.”
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите “областната администрация” се заменят с “държавната собственост”;
б) създават се т. 5, 6 и 7:
“5. регистрите на органите по приходите към общинските администрации;
6. национална база данни “Население”;
7. данните от службите по вписванията.”
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) При липса на изготвени предварителни имотни партиди или на данни в цифров вид за вписаните актове, Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да възложи преобразуването в цифров вид на данните от книгите по вписвания в необходимия обем за целите на кадастъра.”.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 38. В чл. 41а след думата “геодезически” запетаята и думите “фотограметрични и други” се заличават.

§ 39. Създава се чл. 41б:
„Чл. 41б. (1) Извън случаите по чл. 41, за райони в неурбанизирани територии, кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се създават и само въз основа на данни от картите, одобрени и поддържани по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, ако отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл. 31.
(2) Министерството на земеделието и храните предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 14 - дневен срок от поискването им данните от картите по ал. 1.
(3) Кадастрална карта и кадастрални регистри за районите по ал. 1 се създават чрез преобразуване на данните по ал. 2 в съответствие с изискванията на наредбите по чл. 26 и чл. 31.
(4) Кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 3 се одобряват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта подлежи на обнародване в Държавен вестник и влиза в сила от деня на обнародването й.
(5) Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява министъра на земеделието и храните за заповедта по ал. 4 в 7 - дневен срок от издаването й.”.

§ 40. В чл. 42, ал.1 думата „основни” се заличава.

§ 41. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) т. 5 се изменя така:
„5. границите на поземлените имоти се установяват след анализиране на данните:
а) от означеното на място от собствениците състояние в съответствие с правото на собственост;
б) от съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени по реда на буква “а”;
в) от одобрена кадастрална карта;
г) от планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1.
2. Създава се т. 6:
„6. границите и очертанията на сгради и съоръжения:
а) от съществуващото на място състояние;
б) от одобрена кадастрална карта;
в) от планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1.”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Споровете за установяване на граници на поземлени имоти, на териториални единици и на граници на територии с еднакво трайно предназначение се решават по съдебен ред.”.

§ 42. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “сгради” се добавя “и в съоръжения на техническата инфраструктура”.
2. Създава се ал. 3:
“(3) Схемите по етажи в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура се изработват в производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.”


§ 43. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) В производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2, прави предложение за отстраняване на несъответствията, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1.
(2) Предложенията по ал. 1 се разглеждат от комисията в състав съгласно чл. 47, ал. 1.
(3) Решенията на комисията по ал. 2 се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2, преди приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.”.

§ 44. В чл. 47, ал. 1 след думите “представители на” се добавя “ Министерство на земеделието и храните”, след което се поставя запетая.

§ 45. Чл. 49 се изменя така:
„Чл. 49 (1) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри на района се одобряват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник" по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота.
(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в седемдневен срок след изтичане на срока по ал. 2 уведомява министъра на правосъдието, че кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия са влезли в сила.
(4)Агенцията по геодезия, картография и кадастър в седемдневен срок от обнародване на заповедта по ал. 1 уведомява министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за съответната територия.
(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва от собствениците и носителите на други вещни права върху недвижимите имоти и съседните на тях, които са в обхвата на кадастралната карта.
(6) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри влиза в сила след изтичането на срока по ал. 2 за имотите, за които няма подадени жалби.
(7) За частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1, заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване, само относно несъответствия с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им.

§ 46. В чл. 49а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо, думите “по реда на Гражданския процесуален кодекс” се заменят с “при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14 -дневен срок от уведомяването, пред административния съд по местонахождението на имота.
3. В ал. 5 думите “ал. 4 и 5” се заменят с “ал. 5”.
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри влиза в сила след изтичане на срока по ал. 4 за имотите, за които няма подадени жалби.
(7) Службата по геодезия, картография и кадастър в 7 - дневен срок от издаване на заповедта по ал. 3 уведомява общинската администрация, общинската служба по земеделие и службата по вписванията по местонахождение на имота, че са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.”

§ 47. Член 49б се изменя така:
„Чл. 49б. (1) След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, или се учредява ипотека се изискват скици от кадастралната карта и схеми на самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура или скици – проекти в случаите на чл. 54а, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) Скиците и схемите по ал. 1, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на нотариус, необходими за нуждите на нотариалното производство, имат силата на официален удостоверителен документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.”


§ 48. Създава се чл. 49в:
„Чл. 49в. (1) За изпълнение на влязло в сила съдебно решение, с което се отменя заповед по чл. 49, ал. 1 или по чл. 49а, ал. 3 за един или група имоти се издава заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри от:
1. изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или упълномощен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър - в случаите на чл. 35, ал. 1 и чл. 35б, ал.1, т. 2;
2. началника на службата по геодезия, картография и кадастър – в случаите на чл. 35б, ал.1, т. 1.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването й, пред административния съд по местонахождението на имота.”.

§ 49. В част втора “Кадастър”, глава шеста се изменя така:
“Глава шеста.
Поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри
Чл. 51. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като се изменят при установяване на:
1. изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри въз основа на информация, получена по реда на чл. 52 и чл. 86, ал. 1;
2. непълноти или грешки.
(2) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се извършват от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота по заявление на собственика или въз основа на служебно постъпила информация.
(3) Собственикът заявява изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри при:
1. промяна на границите в случаите на чл. 54а;
2. съединяване, разделяне или промяна на граница между съседни имоти, собственост на едно и също лице;
3. повторно определяне на координатите на граничните точки на поземлен имот при условия, определени в Наредбата по чл. 31;
4. промяна на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти съгласно документи, удостоверяващи настъпилото изменение.
(4) За измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се изработва проект в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 и в графичен вид. Проектът се изработва от правоспособно лице по кадастър. Проект за изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти може да се изработи и от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота или от заинтересуваното лице.
(5) При промяна на границите на поземлени имоти и сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти или поправяне на грешки в кадастралната карта, проектът по ал. 4 съдържа и данни от геодезически измервания.
(6) Преместванията на земни маси в резултат на природни бедствия не променят границите на поземлените имоти в кадастъра, освен в предвидените в закон случаи.
Чл. 52. (1) Съдилищата предоставят на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота данни за решенията по чл. 43, ал. 3, в 7 - дневен срок от влизането им в сила.
(2) Собственикът, съответно възложителят, е длъжен да предостави на службата по геодезия, картография и кадастър данни за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, за самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура, както и за зоните на ограничения, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 31.
(3) Сграда или съоръжение на техническата инфраструктура със самостоятелен обект, както и строежи, които създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация преди собственикът, съответно възложителят, да представи удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по ал. 2 и данните са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри.
(4) Ведомствата и общините, които при изпълнение на правомощията си по закон създават или извършват изменения в основните кадастрални данни по чл. 27, ал. 1 - 2 ги предоставят в 7 - дневен срок на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Изменението в данните в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва въз основа на проект, изработен съгласно чл. 51, ал. 4.

Чл. 53. (1) Непълнотата или грешката се установява от службата по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.
(2) Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отразява в комбинирана скица, съгласувана от службата по геодезия, картография и кадастър и се отстранява в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти след решаване на спора по съдебен ред.
(3) Не се счита за непълнота или грешка разликата в координатите на точка от граница, определена от кадастралната карта и чрез геодезически измервания, когато е по - малка от допустимата, определена с наредбата по чл. 31.
(4) Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Заповедта се придружава от скица – проект. Заповедта за одобряване на изменението се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Заповедта по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
Чл. 53а. Когато непълнотата или грешката се отнася за територия, в която кадастралната карта и кадастралните регистри са създадени по реда на чл. 41 и чл. 41б, въз основа на данни от карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, засегнатите собственици от отстраняването на непълнотата или грешката, се обезщетяват по реда на чл. 10б от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, съответно чл. 6 и § 8 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
Чл. 54. (1) Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършват без издаване на заповед:
1. в случаите на чл. 51, ал. 3;
2. при предоставени данни по реда на чл. 52 и чл. 86, ал. 1;
3. при наличие на правоприемство между стар и нов носител на правото на собственост или друго вещно право;
4. при липса на данни за собственик в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
5. при констатиране на несъответствие между данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти и източник удостоверяващ данните.
(2) Когато с административен акт или съдебно решение се отмени извършено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, службата по геодезия, картография и кадастър възстановява данните в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти в състоянието им преди изменението, по ред определен в наредбата по чл. 31.
Чл. 54а. (1) При съдебна делба, съдът възлага обособените дялове или одобрява постигната спогодба между страните, след като дяловете са индивидуализирани с граници и идентификатори в скица – проект.
(2) При доброволна делба, дяловете се разпределят след като са индивидуализирани с граници и идентификатори в скица – проект.
(3) Недействителна е делба, ако дяловете на съделителите не са индивидуализирани по реда на ал.1 и 2.
(4) Отчуждаване на част от поземлен имот, както и индивидуализиране на урегулирани поземлени имоти по чл. 16 от Закона за устройство на територията, се извършва въз основа на скица - проект, издадена по искане на кмета на общината, съответно на областния управител.
(5) Промяна на граница по взаимно съгласие на собствениците или съединяване на поземлени имоти на различни собственици се извършва след индивидуализиране на новобразуваните имоти с граници и идентификатори в скица - проект.
(6) За снабдяване с акт за придобито по давност право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, който не е отразен в кадастралната карта, се издава скица - проект с индивидуализирани граници и идентификатор на имота.
(7) В случаите по чл. 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, нотариален акт за поземлен имот с възстановено право на собственост се издава след индивидуализирането му с граници и идентификатор в скица - проект.
(8) В случаите на чл. 19, ал. 6 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, решение за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот се издава след индивидуализирането му с граници и идентификатор в скица - проект.
(9) Скицата – проект се издава от службата по геодезия, картография и кадастър, въз основа на приет проект за изменение, изработен съгласно чл. 51, ал. 4.
(10) Службата по геодезия, картография и кадастър отразява изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри за недвижим имот, за който е издадена скица - проект след постъпване на данните от вписан акт по реда на чл. 86, ал. 1.
Чл. 54б. Службата по геодезия, картография и кадастър уведомява службата по вписванията за извършените по глава шеста изменения, чрез информационната система по чл. 7, ал. 1.
§ 50. В част втора “Кадастър”, глава седма се изменя така:
“Глава седма.
Предоставяне на услуги.

Чл. 55. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва при поискване услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, като предоставя официални удостоверителни документи и справки в електронна форма и/или в писмен и графичен вид.
(2) Официалните удостоверителни документи могат да бъдат скици, схеми, скици – проекти, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения и копия от данни и материали.
(3) Официалните удостоверителни документи по ал. 2 се издават от началника на службата по геодезия, картография и кадастър и от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от упълномощени от него служители за територията на цялата страна.
(4) Справките нямат официален характер.
(5) За търсене и разглеждане на кадастралната карта, чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър, не се заплаща държавна такса.
Чл. 56. Услуги чрез отдалечен достъп до информационната система се извършват по ред, определен в договор с Агенцията по геодезия картография и кадастър.
Чл. 57. Услугите, извършвани от службите по геодезия, картография и кадастър, включват правото на еднократно и в една процедура използване на получените данни.
Чл. 58. (1) Условията и редът за предоставяне на услугите, както и видът, формата и съдържанието им се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Съдържанието и изискванията за съставянето на балансите по чл. 12, т. 12, както и редът за предоставянето им се определят със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя безвъзмездно за ползване кадастрални данни на ведомства и общини за изпълнение на правомощията им, произтичащи от закон. Предоставянето на данните се извършва чрез информационната система на кадастъра при условия, определени с договор. ”


§ 51. В чл. 71, ал. 1 след думата “вписванията” запетаята и думите “както и на данните по чл. 41, ал. 1 и 2 и актовете, получени от службата по геодезия, картография и кадастър” се заличават.

§ 52. В чл. 72, ал. 2 думите “и се нанася идентификаторът на имота” се заличават.

§ 53. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 се изменя така:
“1. скица от кадастралната карта, а за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура - схема; когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови или променени имоти, се прилага скица - проект на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти;”
2. Създава се ал. 3:
„(3) При вписване на възбрана към молбата за вписване не се прилагат доказателствата по ал. 2, т. 1.”


§ 54. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „чл. 52, ал. 4” се заменят с „чл. 52, ал. 2”;
2. В ал. 2, т. 3 думите „ал. 5” се заменя с „ал. 3”.

§ 55. В чл. 98, ал. 1 и ал. 2 думите “министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с “изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър”.

§ 56. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
“1. “самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура” е обособена с ограждащи стени част от сградата или съоръжението, която има самостоятелно функционално предназначение;”
2. Създава се т. 3а:
“3а. “начин на трайно ползване” е конкретно предназначение, определено с устройствен план, а за територии без устройствен план – фактическото ползване на поземления имот;
3. В т. 5 запетаята след думата “имоти” се заличава и думите “съответно очертанията на” се заменят със съюза “и”.
4. Точка 8 се изменя така:
“8. "точки от геодезическата основа" са точките от държавната геодезическа мрежа, от геодезическите мрежи с местно предназначение и от работната геодезическа основа;”

5. Точка 11 се изменя така:
“11. “комбинирана скица” е скица, в която са отразени съвместените данни от два или повече от: кадастрална карта, кадастрални планове, регулационни или устройствени планове, геодезически измервания, специализирани карти, както и карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;”
6. В т. 13 думите "чл. 54, ал. 1" се заменят с "чл. 53, ал. 4".
7. Точки 14 и 15 се отменят.
8. Създават се т. 16 – 21:
“16. "Непълноти или грешки" са несъответствия в данните за недвижимите имоти в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти спрямо действителното им състояние към момента на одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри;
17. “район по чл. 35, ал. 2, чл. 45, чл. 49, ал. 1” е землище, част от землище, район или част от район в градовете
по чл. 10 ЗАТУРБ, състоящ се от повече от 50 съседни поземлени имота;
18. "геодезически измервания" са измервания, чрез технологии, осигуряващи данни за определяне на геодезически координати на точки, с точност равна или по - висока от определена в нормативен акт;
19. "постоянен специализиран състав" са физическите лица, които са в трудови или приравнени на тях правоотношения с търговеца и изпълняват задължения, свързани с дейности по кадастъра и/или геодезия;
20. "граница" е линия, разделяща поземлени имоти и/или сгради, определена от последователно подредени точки с координати от геодезически измервания;
21. "очертание" е линия, свързваща последователно подредени точки, чиито координати са определени чрез геометрични построения.”


§ 57. В Преходните и Заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 2 след думата “устройство” се добавя “и по реда на § 40 от ПЗР на ЗИД ЗКИР (обн. ДВ., бр. 36 от 2004 г.),”;
б) в т. 3 думите “общинските служби по земеделие и гори” се заменят с “общинските служби по земеделие”.
в) т. 4 се изменя така:
„4. данните по чл. 52, ал. 2 се предоставят на общинската администрация, която издава удостоверението по ал. 3 от същия член.”
2. § 5 се изменя така:
„§ 5. Урегулиран поземлен имот, по отношение на който планът за регулация е приложен при условията на Закона за устройство на територията, се отразява в кадастралната карта в съответствие с регулационните му линии като поземлен имот.

3. В § 6, ал. 1 запетаята след думата “геодезически” и думите “фотограметрични и други” се заличават.
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 58. След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия се прекратява действието на кадастралния план и на картата на възстановената собственост по отношение на основните кадастрални данни.

§ 59. Прилагането на чл. 52, ал. 3 по отношение на съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти, както и за строежи, които създават зони на ограничения, се извършва след влизане в сила на наредбата за изменение и допълнение на наредбата по чл. 31.

§ 60. (1) В едногодишен срок от влизане в сила на този закон физическите лица, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, подават заявления до Камарата на инженерите по геодезия за вписване в регистъра по чл. 37, ал. 1, т. 5 от Закона за геодезията и картографията.
(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1, физическите лица, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, загубват правоспособността си.
(3) До изтичане на срока по ал. 1 вписаните физически лица в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, се считат за правоспособни физически лица по геодезия.

§ 61. Вписаните юридически лица и физически лица – еднолични търговци, до влизане в сила на този закон, в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, се считат за правоспособни търговци по кадастър и правоспособни търговци по геодезия. Агенцията по геодезия, картография и кадастър вписва лицата служебно в регистъра по чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър и в регистъра по чл. 7, ал. 4, т. 10 от Закона за геодезията и картографията.

§ 62. В 30 - дневен срок от влизане в сила на този закон, Агенцията по геодезия, картография и кадастър предава водените и съхранявани от нея досиета и регистри на правоспособните физически лица на Камарата на инженерите по геодезия.

§ 63. До създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на цялата страна, баланси на територията се съставят съвместно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по горите и общинската администрация.

§ 64. В Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ. бр. 29 от 2006г., изм. бр. 57 и 109 от 2007г., бр. 36 от 2008г., бр. 19 и 74 от 2009г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се т. 10:
“10. води регистър на търговците, правоспособни по геодезия;”
б) досегашната т. 10 става т. 11.
2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 2 във второто изречение запетаята след думата “благоустройството” се заличава и думите “определен от министъра” се заменят с “или определено от него лице”;
б) алинея 3 се изменя така:
(3) В състава на Съвета по геодезия, картография и кадастър се включват заместник-министър на отбраната, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на финансите, заместник-министър на земеделието и храните и заместник-министър на околната среда и водите, или техни представители, определени от съответните министри, заместник – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, както и изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", представител на Националното сдружение на общините в Република България и председателят на Камарата на инженерите по геодезия.
3. В чл. 18, ал. 3 след думата “благоустройството” се добавя “или определено от него лице”.
4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 3 думите ”чл. 6, ал. 3, т. 1” се заменят с ”чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър”;
б) алинея 5 се отменя.
5. Чл. 24 се изменя така:
“Чл. 24 (1) Основните дейности по геодезия и картография по чл. 3, ал. 1 и специализираните дейности по чл. 4, ал. 1 и ал. 2, се изпълняват от търговци, получили правоспособност по геодезия, при условията и по реда на този закон.
(2) Специализираните дейности по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 се изпълняват и от физически лица, получили правоспособност по геодезия, при условията и по реда на този закон.
(3) Правоспособността на физическите лица по геодезия, придобита при условията и по реда на този закон, се признава за пълна проектантска правоспособност по смисъла на Закона за устройство на територията, необходима за изпълнението на геодезически дейности и предоставяне на услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.“.
6. Създават се членове 24а, 24б, 24в и 24г:
“Чл. 24а. (1) Физическо лице може да получи правоспособност по геодезия, при наличие на следните условия:
1. има завършено висше образование по геодезия с образователно - квалификационна степен магистър по геодезия;
2. има най - малко двегодишен стаж в областта на геодезията и/или кадастъра, след дипломирането си;
3. членува в Камарата на инженерите по геодезия;
4. не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано.
(2) Физическо лице по ал. 1 може да участва в постоянния специализиран състав само на един търговец, придобил правоспособност по реда на този закон и/или по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(3) Физическото лице, кандидатстващо да бъде вписано в регистъра по чл. 37, ал. 1, т. 5 подава заявление до Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия. Към заявлението се прилагат копие от документ за завършено висше образование по геодезия, трудова автобиография, документ, удостоверяващ наличие на двегодишен стаж в областта на геодезията и и/или кадастъра; документ, удостоверяващ членството в Камарата на инженерите по геодезия и свидетелство за съдимост.
Чл. 24б. (1) Общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия избира комисия в състав председател – член на Управителния съвет и други четирима членове. Комисията разглежда в 30 – дневен срок от постъпването им заявления за вписване в регистъра по чл. 37, ал. 1, т. 5 и дава предложение до Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия за вписване или отказ за вписване.
(2) Когато са налице условия по чл. 24а комисията се произнася с предложение за вписване. Въз основа на предложението, Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия се произнася в три – месечен срок с решение за вписване в регистъра по чл. 37, ал. 1, т. 5.
(3) Когато не са налице условията по чл. 24а, комисията се произнася с предложение за отказ. Въз основа на предложението, Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия в три – месечен срок издава отказ за вписване в регистъра по чл. 37, ал. 1, т. 5.
(4) Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в 14-дневен срок от получаване на съобщението може да го обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд.
(5) Измененията на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 37, ал. 1, т. 5 се извършват с решение на Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия, по предложение на комисията по ал. 1.
(6) Правоспособността по чл. 24а възниква от момента на вписването на физическите лица в регистъра по чл. 37, ал. 1, т. 5. Регистърът на физическите лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, е публичен.
(7) Редът и условията за водене на регистъра на физическите лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, се определя с Устава на Камарата на инженерите по геодезия.
Чл. 24в. (1) Търговец, може да получи правоспособност по геодезия при наличие на предмет на дейност извършване на дейности по геодезия и на всеки 10 лица от постоянния му специализиран състав има най – малко по едно физическо лице, получило правоспособност по геодезия.
(2) Търговецът, кандидатстващ да бъде вписан в регистъра по чл. 7, ал. 4, т. 10 подава заявление до изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Към заявлението се прилагат актуален документ от Националната агенция по приходите за броя на осигурените лица по трудов или приравнен на него договор и списък на постоянния специализиран състав, съдържащ трите имена, единен граждански номер, специалност и заемана длъжност.
(3) Комисия, назначена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, проверява в 30 - дневен срок от постъпване на заявлението дали са налице условията по ал. 1 за вписването на кандидата в регистъра чл. 7, ал. 4, т. 10. В състава на комисията се включва представител на Камарата на инженерите по геодезия и представител на геодезическите фирми, определен от съответната браншова организация. Вписването се извършва на основание на заповед на изпълнителния директор.
(4) Когато не са налице условията по ал. 1 изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава отказ за вписването. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд.
(5) Правоспособността по ал. 1 възниква от момента на вписването на търговеца в регистъра по чл. 7, ал. 4, т. 10. Регистърът на търговците, правоспособни да извършват дейности по геодезия е публичен.
(6) Търговците вписани в регистъра по чл. 7, ал. 4, т. 10 се вписват и в регистъра по чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър въз основа на заявление до изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(7) Редът и условията за водене на регистъра на търговците, правоспособни по геодезия се определя с наредбата по чл. 22 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(8) За извършване на справки и услуги от регистъра по чл. 7, ал. 4, т. 10 и за издаване на свидетелства за правоспособност се заплащат такси в размери, определени с тарифата по чл.8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
Чл. 24г. (1) Дейности по геодезия и картография по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 могат да извършват и граждани на държави - членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.
(2) Редът и условията за признаване на професионалната квалификация за извършване на дейности по геодезия, картография и кадастър от гражданин на държава членка на Европейския съюз, друга държава от Европейското икономическо пространство и Швейцария се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.”.
7. В чл. 25:
а) ал. 1 се изменя така
„(1) Физическо лице, притежаващо правоспособност по геодезия и търговец, притежаващ правоспособност по геодезия са длъжни да:
1. извършват възложените им работи в съответствие с изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му;
2. защитават класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която им е станала известна във връзка с осъществяване на възложената им дейност.”;
б) алинея 2 се изменя така:
“(2) Физическо лице, притежаващо правоспособност по геодезия и търговец, притежаващ правоспособност по геодезия, подписва (с електронен подпис - за материали и данни в цифров вид) и подпечатва само с печат, издаден от Камарата на инженерите по геодезия, създадените и изработени от него материали и данни, включително създадените в резултат на геодезически дейности планове и проекти, в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.”;
в) в ал. 3 след думата “органи” се добавя “кадастрални,” и думите “лице, притежаващо „съответната правоспособност” се заменят с “физическо лице, притежаващо правоспособност по геодезия и търговец, притежаващ правоспособност по геодезия”.
8. В чл. 26:
а) в т. 1 думите “чл. 24” се заменят с “чл. 24в”;
б) в т. 2 думите “чл. 24, ал. 1” се заменят с “чл. 24а”.
9. Създават се чл. 26а и чл. 26б:
“Чл. 26а. (1) Правоспособността по чл. 24а се загубва:
1. по писмено искане на правоспособното лице до Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия;
2. при смърт или с поставянето на правоспособното физическо лице под запрещение;
3. когато физическото лице бъде осъдено за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
4. когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 25, ал. 1;
5. при настъпване на обстоятелство, водещо до несъответствие с някое от изискванията на чл. 24а.
(2) В случаите по ал. 1, Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия взема решение за заличаване на правоспособното лице от регистъра по чл. 37, ал.1, т. 5, по предложение на комисията по чл. 24б, ал. 1. В случаите по ал. 1, т. 4 правоспособността се загубва за срок от една до три години.
(3) Решението по ал. 2 се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс и може да се обжалва в 14 – дневен срок от съобщаването му, пред Административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
Чл. 26б. (1) Правоспособността по чл. 24в се загубва:
1. по писмено искане на правоспособното лице до Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
2. при настъпване на обстоятелство, водещо до несъответствие с някое от изискванията на чл. 24в, ал. 1;
3. при заличаване от търговския регистър;
4. когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 25, ал. 1.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 - 3 изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по предложение на комисията по чл. 24в, ал. 3 издава заповед за заличаване на правоспособното лице от регистъра по чл. 7, ал. 4, т. 10. В случаите по ал. 1, т. 4 правоспособността се загубва за срок от една до три години.
(3) Нарушенията по ал. 1, т. 4 се установяват с акт от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, въз основа на който се издава заповед за заличаване. В заповедта за заличаване се определя срокът, в който правоспособното лице не може да бъде вписано отново в регистъра. Заповедта се съобщава писмено на заинтересуваните лица по реда на Административонпроцесуалния кодекс.
(4) Заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по ал. 2 и ал. 3 подлежи на обжалване пред Административния съд в двуседмичен срок от съобщението по реда на Административонпроцесуалния кодекс.
(5) Измененията на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 7, ал. 4, т. 10 се извършват въз основа на заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, по предложение на комисията по чл. 24в, ал. 3.”.
10. В чл. 27 думите „правоспособност по геодезия, съответно по картография” се заменят с „правоспособност по геодезия”.
11. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 4 думите ”лице, правоспособно да извършва дейности по геодезия, съответно по картография” се заменят с ”правоспособното физическо лице по геодезия”;
б) в ал. 8 думата “лице” се добавя „по чл. 24а или чл. 24в.”.
12. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1 се добавя т. 5:
“5. води регистър на физическите лица, правоспособни по геодезия.“;
2. в алинея 2, т. 1 се изменя така:
“1. издава свидетелства за правоспособност по геодезия на физическите лица и предоставя печати, с които се подпечатват създадените материали и данни; “
13. В чл. 41, ал. 2 се създава т. 8:
“8. избира председател и членове на комисията по чл. 24б, ал. 1.”
14. В чл. 42, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. създават се точки 3 и 4:
“3. издава решения за вписване или откази за вписване в регистъра на физическите лица, правоспособни по геодезия;
4. издава решения за налагане на наказания за нарушаване на задълженията по чл. 25, ал. 1;“
2. досегашната т. 3 става т. 5.
15. В чл. 46, ал. 1 думите “този закон” се заменят с “чл. 25, ал. 1”.
16. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1, т. 3 се изменя така:
“3. лишаване от правоспособност за срок от една до три години.”
2. в ал. 3 думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административонпроцесуалния кодекс пред Административния съд“.
17. В Допълнителните разпоредби се създава т. 15 със следното съдържание:
„15. "постоянен специализиран състав" са физическите лица, които са в трудови или приравнени на тях правоотношения с търговеца и изпълняват задължения, свързани с дейности по геодезия и/или кадастър;”

§ 65. В Закона за защита на класифицираната информация (обн. ДВ. бр. 45 от 2002г., попр. бр. 5 от 2003г., изм. бр. 31 от 2003г., изм. бр. 52 от 2004г., доп. бр. 55 и 89 от 2004г., изм. бр. 17 и 82 от 2006г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009г., бр. 16 от 2010г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. в приложение 1 към чл. 25 - Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, се правят следните изменения и допълнения:
1. В “I. Информация, свързана с отбраната на страната”:
а) в т. 5 думите “разполагане (дислокация) и” се заличават;
б) в т. 18 думата “местоположението,” и думите “с изключение на свързаните с безопасността на въздухоплаването в координатна система WGS-84” се заличават;
в) в т. 24 думите “релефа и” се заличават.
2. В “II. Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната”, в т. 21 думата “месторазположението,” се заличава.

§ 66. В Закона за транслитерацията (обн. ДВ. бр.19 от 2009г.) в чл. 2, ал. 4 се заличава.

§ 67. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; бр. 64 от 1993 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г., изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; бр. 59 от 1995 г. - Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г., изм., бр. 79 от 1996 г., бр. 103 от 1996 г. - Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г., изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 62, 87, 98 и 123 от 1997 г., бр. 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 от 2000г., бр. 106 от 2000г., бр. 28 от 2002г., бр. 47 от 2002г., бр. 99 от 2002г., бр. 16 от 2003г., бр. 36 и 38 от 2004г., бр. 87 от 2005г., бр. 17 и 30 от 2006г., бр. 13, 24 и 59 от 2007г., бр. 36 и 43 от 2008г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009г.) в чл. 19, ал. 6 думите “ Закона за кадастъра и имотния регистър” се заменят с “ППЗСПЗЗ”.

§ 68. В Закона за водите (обн. ДВ. бр. 67 от 1999г., изм. бр. 81 от 2000г., бр. 34, 41 и 108 от 2001г., бр. 47, 74 и 91 от 2002г., бр. 42, 69 и 84 от 2003г., доп. бр. 107 от 2003г., изм. бр. 6 и 70 от 2004г., бр. 18, 77 и 94 от 2005г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006г., попр. бр. 66 от 2006г., изм. бр. 105 и 108 от 2006г., бр. 22 и 59 от 2007г., бр. 36, 52 и 70 от 2008г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009г.) в чл. 155, ал. 1, т. 1 след думите “техническите служби” се добавя “на общините” и накрая думите “на общините” се заличават.

§ 69. В Закона за културното наследство (обн. ДВ. бр. 19 от 2009г., изм. бр. 80, 92 и 93 от 2009г.) в § 12, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби думите “Агенцията по геодезия, картография и кадастър,“ се заличават.

§ 70. В Закона за устройство на територията (Обн. ДВ. бр. 1 от 2001г., изм. бр. 41 и 111 от 2001г., бр. 43 от 2002г., бр. 20, 65 и 107 от 2003г., бр. 36 и 65 от 2004г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006г., бр. 41, и 61 от 2007г., бр. 33, 43, 54, 69, 98, и 102 от 2008г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009г., бр.15, 41, 50, 54 и 87 от 2010г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.) в § 5, т. 2 от Допълнителните разпоредби след думата “граници” се добавя съюзът “и”.


Съставил:
Александър Лазаров – изпълнителен директор на АГКК:

Съгласували:
Веселина Петрова – директор на дирекция „Правна”:
Лидия Станкова – директор на дирекция „УТ”:
Албена Михайлова – главен секретар:
Николай Нанков – зам. – министър:
Екатерина Захариева – зам. – министър:
Ася Агова – парламентарен секретар:


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Мотиви към Проект за ЗИД на ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 01 Фев 2012, 23:39 
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

С представения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър се цели да се усъвършенства нормативната уредба при осъществяването на дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, и при обслужване на физическите и юридическите лица.
Измененията и допълненията на закона обхващат само частта за кадастъра. В частта за имотния регистър са предложени несъществени изменения с цел синхронизиране на текстовете, регламентиращи дейностите по създаване на кадастъра и на имотния регистър, и с обмена на данни между двете отговорни институции - Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Агенцията по вписванията.
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър се цели постигането на следните резултати:
1. Подобряване реда за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри с оглед повишаване сигурността на кадастралните данни чрез:
- въвеждане като обект на кадастъра на съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;
- създаване на възможност при липса на предварителни имотни партиди Агенцията по геодезия, картография и кадастър да преобразува в цифров вид данни от книгите по вписванията;

- ограничаване възможността за създаване на кадастрална карта за група имоти в урбанизирана територия при наличие на одобрен кадастрален план;
- определянето реда за създаване на кадастрална карта по чл. 35 ЗКИР да важи и за територии, заети от линейни обекти (пътища, ж.п. линии, канали и други).
2. Прецизиране на реда за поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри, като:
- за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти се изработват проекти от правоспособни лица;
- в случаите на съдебна или доброволна делба, отчуждаване на част от поземлен имот, промяна на граници, снабдяване с акт за придобито по давност право на собственост и др., се изработва скица – проект, въз основа на която първо се вписва правото на собственост в имотния регистър, и след това при наличие на вписан акт се измененят кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти;
- отпада изискването за съставяне на акт за непълноти или грешки. Констатираните непълноти или грешки се обективират в заповедта за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.
3. Създаване на възможност в кадастралната карта да бъдат отразявани зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен или административен акт. В процеса на поддържане на кадастралната карта, ведомствата и юридическите лица ще предават данни за зоните на ограничения на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която от своя страна ще предоставя на клиентите тези данни, заедно с основните кадастрални данни.
4. Прецизиране на реда за придобиване на правоспособност за извършване на дейности по геодезия и кадастър. Правоспособността по геодезия се дава на физическите лица от Камарата на инженерите по геодезия. Правоспособностите по геодезия и по кадастър се дават на търговци – юридически лица или еднолични търговци от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. С оглед осигуряване на по-голяма сигурност, дейности по кадастъра ще могат да се изпълняват само от търговци. Правоспособността по геодезия се признава за пълна проектантска правоспособност по смисъла на ЗУТ, необходима при изпълнение на геодезически дейности в устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Отпадат дискриминационните изисквания за националност – за физическите лица и местоположение на адреса на управление – за юридическите лица.
5. Създаване на възможност за райони в неурбанизирани територии да се създават кадастрална карта и кадастрални регистри само въз основа на данни от картите, одобрени и поддържани по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, ако отговарят на определени изисквания за съдържание и точност.
6. Решаване на процедурни и технически въпроси чрез определяне на:
- ред за разглеждане на предложенията за отстраняване на несъответствията, получени при обединяване на данните от картата на възстановената собственост с данните от плановете за урбанизираната територия;
- състав на комисията, която приема специализирани карти и регистри, създадени от общини, ведомства и юридически лица;
- ред за изпълнение на влязло в сила съдебно решение, с което се отменя заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри;
- възможност за съставяне на периодични баланси по предназначение на територията за цялата страна.
7. Регламентирани са услугите, които Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя - официални удостоверителни документи и справки в цифров, графичен и писмен вид.
За удобство на гражданите се създава възможност официалните документи (скици, схеми, удостоверения или извлечения от кадастралната карта и кадастралните регистри) да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната.
Също така скиците и схемите, предоставени на нотариус, чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър, ще имат силата на официален удостоверителен документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

8. Безвъзмездно предоставянето на данни от кадастралната карта и кадастралните регистри:
- за нуждите на ведомствата и общинските администрации при изпълнение на правомощията им, определени със закон;
- при обмена на данни с информационните системи на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), Търговския регистър и регистрите на държавните и общинските имоти.
9. Създаване на възможност освен Агенцията по геодезия, картография и кадастър и физически, и юридически лица да могат да финансират изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри.
10. Подобряване обслужването на гражданите и потребителите на кадастрална информация чрез въвеждане на възможност за откриване на изнесени работни места на службите по геодезия, картография и кадастър не само в седалищата на районните съдилища, но и в други по–малки населени места.
За синхронизиране на законопроекта със свързани разпоредби в други закони, са предложени изменения и допълнения на:
1. Закона за геодезията и картографията - по отношение на:
- условията и реда за даване на правоспособност по геодезия на физическите лица - от Камарата на инженерите по геодезия;
- условията и реда за даване на правоспособност по геодезия на търговците - юридически лица и еднолични търговци - от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
- воденето от Камарата на инженерите по геодезия на регистъра на физическите лица, правоспособни по геодезия.
2. Закона за класифицираната информация - по отношение на отпадане от Списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, на изискването за местоположение и релеф на обектите в т. 5, 18 и 24 от списъка, свързан с отбраната на страната, и в т. 21 от списъка, свързан с външната политика и вътрешната сигурност на страната.
Предложението се обосновава с публичността на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и с изискването за недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността, кадастъра да съдържа само идентификаторите и данните за границите на съответните поземлени имоти, определени в чл. 8, ал. 1 и чл. 27, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
3. Закона за транслитерацията - по отношение на контролът по спазване на разпоредбите на Закона за транслитерацията се упражнява от министъра на културата, с изключение на транслитерацията на българските географски имена, където контролът се упражнява от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Предложението е направено във връзка със закриването на Министерството на държавната администрация и административната реформа, както и във връзка със задълженията на министъра на регионалното развитие и благоустройството да издава актове относно транслитерацията на българските географски имена на латиница (чл. 19, ал. 1 и 4 от Закона за геодезията и картографията).
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър се предлагат изменения и допълнения и в други свързани закони - Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, Закона за устройство на територията, Закона за водите и Закона за културното наследство.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Стенограма от заседание на МС - 01.02.2012 г.
Ново мнениеПубликувано на: 06 Фев 2012, 10:55 
ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет от 1 февруари 2012 г.
......................
......................
Точка 47
Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

НОНА КАРАДЖОВА: Моля да бъде приет на вносител, тъй като на Съвета за развитие, на който разглеждахме проектозакона, направихме уточнения, които бяха приети на Съвета, но в момента не са точно отразени в проектозакона и с Лили се разбрахме на вносител да бъде приет и да изчистим текстовете.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: На вносител.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме го на вносител.
......................
......................


Описание на документа
Стенограми
Документен тип: Стенограма Версия: 1.0
Дата на публикуване: 02.02.2012 15:46:13 No. 4
Дата 01.02.2012
Протокол 4
Относно СТЕНОГРАМА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА МС, ПРОВЕДЕНО НА 01.02.2012;

Прикачени файлове
Документ Дата на създаване Дата на редактиране
стенограма4.doc 02.02.2012 02.02.2012


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: предходен проект за ЗИД на ЗКИР от 22.01.2010
Ново мнениеПубликувано на: 06 Фев 2012, 12:39 
Проект!
Хронология
• 18/05/2011 - внесен в Народното събрание (зала първо четене)
• 18/05/2011 - отхвърлен(зала първо четене)


З А К О Н

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР


Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г.


§ 1. В чл. 55 се правят следните допълнения:

1. Създава се нова ал. 6

„Копие на кадастрална карта с данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти, предназначена за нуждите на нотариалното или изпълнителното производство, издадено чрез пряк достъп до информационната система от нотариус или съдебен изпълнител, има значение на скица-копие и схема по чл.77, ал.2, т.1.”
2. Създава се нова ал. 7
„Нотариусът или съдебният изпълнител издал документ по ал. 6 удостоверява датата и часът на изготвяне и съответствието му със записите в кадастралния регистър на недвижимите имоти”.

§ 2. В чл. 77 се правят следните допълнения:

1. Създава се нов чл. 3:

„За вписвания по чл. 24, чл. 25 и чл. 26 от Правилника за вписвания скица-копие по ал. 2 не се изисква.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
МОТИВИ към чл. 55

1. Причини, които налагат приемането:
1.1. Към настоящият момент всички вписвания в имотния регистър на нотариални сделки и съдебно-изпълнителни продажби се извършват със скица-копие и схема по чл. 77, ал.2 т.1 ЗКИР, издадена и заверена от Агенция по геодезия, картография и кадастър/АГКК/.
1.2. Основният капацитет на АГКК се използва за издаване на скици-копия, нужни за нотариални сделки и съдебни-изпълнителни продажби. Реалният срокът за издаване на скици-копия в някои СГКК достига 20-30 дена. Поради натовареността на АГКК и забавянето на издаването на скици-копия, се генерират корупционни практики на ниско ниво.
1.3. Съществува техническа възможност АГКК да извършва основната си дейност – заснемане, вписване и промяна на кадастралният регистър, а не издаване на скици-копия както е в момента. Също така има възможност за пресичане на зараждащите се корупционни практики, които се генерират при наличие на затруднено и забавено предоставяне на административни услуги.
1.4. Към настоящият момент съществува информационна система на АГКК за издаване на копия от кадастрални карти /www.icadastre.bg/, към която имат достъп нотариусите и съдебните изпълнители. Механизмът на издаване на скица-копие от служител на АГКК е идентичен /без никаква разлика/ с механизмът, чрез който нотариус и съдебен изпълнител могат да издават копия на кадастрална карта.
1.5. Посочените проблеми могат да се разрешат чрез предоставяне на нотариусите и съдебните изпълнители, за нуждите на техните производства да използват генерираните от информационната система на АГКК скици-копия, за което следва да се направи предлаганото добавяне на ал.6 и ал.7 в чл. 55 ЗКИР.

2. Цели, които се поставят
2.1. Освобождаване времеви и ресурсен капацитет на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
2.2. Улесняване на извършването на нотариални сделки и съдебно-изпълнителни продажби.
2.3. Премахване на корупционни практики на ниско ниво в АГКК.
2.4. Намаляване на разходите на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
2.5. Намаляване на времето нужно за извършване на нотариални сделки.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
3.1. Не са необходими финансови или други средства за прилагането на новата уредба.
3.2. Към настоящият момент нотариусите и съдебните изпълнители имат достъп до информационната система /www.icadastre.bg/ и могат издават копие на кадастрална карта с данни от кадастралния регистър.

4. Очакваните резултати от прилагането
4.1. Премахване на корупционни практики и освобождаване времеви и ресурсен капацитет на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Възможност за намаляване на щата в АГКК, чрез изнасяне на дейността по издаване на скици-копия от кадастрални карти за нотариалните и съдебно-изпълнителни производства извън АГКК.
4.2. Намаляване броя на административните процедури за изповядване на нотариални сделки.
4.3. Улесняване на извършването на нотариални сделки и съдебно-изпълнителни продажби, чрез въвеждане на реална електронна услуга за снабдяване със скици-копия предназначени за Агенция по вписвания.
4.4. Намаляване натовареността на службите на Агенция за геодезия, картография и кадастър и насочване на къдровия ресурс към работа по вписване и обработка на нови кадастралните карти.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

5.1. Предлаганата промяна е в съответствие с правото на Европейския съюз, а именно максимално улесняване на свободното движение на стоки и капитали и въвеждане на максимален брой електронни услуги с цел, както намаляване на администрацията така и намаляване на корупционните практики.
МОТИВИ към чл. 77

1. Причини, които налагат приемането
1.1. В настоящото законодателство съществува недостатъчна координация на правни норми относно съвместното прилагане на Правилника за впсивания и Закона за кадастъра и имотния регистър относно вписвания на възбрани в Имотния регистър.
1.2. Съдиите по вписвания до приемането на ЗКИР се ръководеха от Правилника за вписвания, който изрично урежда редът за вписване на обезпечителни мерки по чл. 24, чл.25 и чл.26 ПВ, а именно възбрани по обезпечителни заповеди издадени от съд, възбрани от оправомощени държавни органи и възбрани налагани от държавни и частни съдебни изпълнители се извършват с депозирането на заповедта, постановлението или искането в Агенция по вписвания. Основаните цели внезапност, изненада и бързина бяха налице.
1.3 С влизането на ЗКИР се появи допълнителна уредба относно вписванията и по конкретно чл. 77 и сл. ЗКИР, в който за вписване се изисва скица-копие. При тясно и буквално търкуване на чл.77 ЗКИР, което се наблюдава при голяма част от съдиите по вписвания, същите изискват скици-копия подписани от началника на СГКК за вписвания по чл. 24,25 и 25 ПВ, въпреки че съобразно правилника за вписвания такива не се изискват. При липса на оригинални скици-копия се постановява отказ за вписване.
1.4 По този начин поради възможността на двусмислено тълкуване на чл. 77 ЗКИР, основната функция на обезпечението – бързина, изненада и внезапност се загуби. При изключителната натовареност на СГКК такива скици-копия се издават за голям период от време от 7/седем/ до 30/тридесет/ дена. При такъв голям период от време, лицата дължащи публични и частни вземания могат да се разпоредят със своето имущество без особени трудности.
1.5. Посочените проблеми могат да се разрешат със синхронизиране на ЗКИР и ПВ, а именно предлаганото добавяне на ал.3 в чл. 77 ЗКИР.


2. Цели, които се поставят
2.1. Синхронизиране на законодателството, избягване на възможността за двусмислено тълкуване на разпоредбите на ЗКИР и ускоряване на техническото вписване на обезпечителните производства – възбрани по обезпечителни заповеди, възбрани искани от държавни органи, възбрани искани от държавни и частни съдебни изпълнители.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
3.1. Не са необходими финансови или други средства за прилагането на новата уведба.

4. Очакваните резултати от прилагането
4.1. Повишаване бързината и ефективността при налагане на възбрани от страна на държавни и частни съдебни изпълнители, Агенция за държавни вземания, Национална агенция по приходите, Агенция за следприватизационен контрол, КУИППД и всички други органи, на които е възложено правото да налагат възбрани за защита на публични и частни вземания.
4.2. Повишаване събираемостта публичните и частните вземания, а оттам приходите в бюджета. По-бързо събиране на банковите вземания, повишаване капиталовата адекватност на банките и намаляне на трудносъбираемите вземания.
4.3. Намаляне натовареността на службите на Агенция за геодезия, картография и кадастър и насочване на къровия ресусрс към работа по вписване и обработка на кадастралните карти.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
5.1. Предлаганата промяна е в сътветствие правото на Европейския съюз и Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, а именно правото по чл.6 от нея на справедливо и в разумен срок провеждане на дело.

Вносител:
22.01.2010 г.
София /Огнян Стоичков/


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Проект за ЗИД на ЗКИР от 22.01.2010
Ново мнениеПубликувано на: 06 Фев 2012, 12:54 
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА И ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 18 май 2011 г.
Открито в 9,02 ч.


....................
....................
Продължаваме с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, вносител народният представител Огнян Стоичков, на 22.01.2010 г.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае нейният заместник-председател господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси:
„На свои заседания, проведени на 11 февруари и 25 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 054-01-3, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 22.01.2010 г.
Законопроектът бе представен от вносителя – господин Огнян Стоичков.
Той изтъкна, че към настоящия момент всички вписвания в Имотния регистър на нотариални сделки и съдебно-изпълнителни продажби се извършват със скица-копие и схема по чл. 77, ал. 2, т. 1 закона, издадена и заверена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а основният й капацитет се използва за издаване на скици-копия, нужни за нотариални сделки и съдебно-изпълнителни продажби. Реалният срок за издаване на скици-копия в някои служби по геодезия, картография и кадастър достига 20-30 дни.
Съществува техническа възможност Агенцията по геодезия, картография и кадастър да извършва основната си дейност – заснемане, вписване и промяна на кадастралния регистър, а не издаване на скици-копия, както е в момента.
Към настоящия момент съществува информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за издаване на копия от кадастрални карти, към която имат достъп нотариусите и съдебните изпълнители. Механизмът на издаване на скица-копие от служител на Агенция по геодезия, картография и кадастър е идентичен с механизма, чрез който нотариус и съдебен изпълнител могат да издават копия на кадастрална карта.
С предложения законопроект се цели освобождаване на времеви и ресурсен капацитет на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, улесняване на извършването на нотариални сделки и съдебно-изпълнителни продажби.
В законодателството съществува недостатъчна координация на правни норми относно съвместното прилагане на Правилника за вписвания и Закона за кадастъра и имотния регистър относно вписвания на възбрани в Имотния регистър.
Съдиите по вписвания до приемането на Закона за кадастъра и имотния регистър се ръководеха от Правилника за вписвания, който изрично урежда реда за вписване на обезпечителни мерки по чл. 24, чл. 25 и чл. 26 от Правилника за вписванията, а именно възбрани по обезпечителни заповеди, издадени от съда. Възбрани от оправомощени държавни органи и възбрани, налагани от държавни и частни съдебни изпълнители, се извършват с депозирането на заповедта, постановлението или искането в Агенция по вписванията.
С влизането в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър се появи допълнителна уредба относно вписванията и по-конкретно чл. 77 и следващите, в които за вписване се изисква скица-копие. При буквално тълкуване на чл. 77 от Закона за кадастъра и имотния регистър, което се наблюдава при голяма част от съдиите по вписвания, същите изискват скици-копия подписани от началника на Служба по геодезия, картография и кадастър за вписвания по членове 24 и 25 от Правилника за вписванията, въпреки че съобразно Правилника за вписвания такива не се изискват. При липса на оригинални скици-копия се постановява отказ за вписване.
По този начин, поради възможността на двусмислено тълкуване на чл. 77 от Закона за кадастъра и имотния регистър, основната функция на обезпечението – бързина, изненада и внезапност, се загуби. При изключителната натовареност на службите по геодезия, картография и кадастър такива скици-копия се издават за голям период от време от 7 до 30 дни. При такъв голям период от време лицата, дължащи публични и частни вземания, могат да се разпоредят със своето имущество без особени трудности.
Цели се синхронизиране на законодателството, избягване на възможността за двусмислено тълкуване на разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър и ускоряване на техническото вписване на обезпечителните производства.
Господин Димитър Танев представи становището на Нотариалната камара, като посочи, че предлагат нотариусът, освен да снема скица-копие, да може и да удостоверява подобно на заверките в Закона за Търговския регистър. Удостоверените по този вид скици ще представляват доказателство по чл. 179 от ГПК и ще могат да послужат за сделките пред нотариусите, както и за пред съдебни, данъчни, административни и други производства.
На съдиите по вписванията не им трябва доказателство, а само информация, каквато представлява скицата-копие, поради факта че в чл. 49, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър е предвидено, че в седемдневен срок от влизането им в сила, се предава на съответните служби по вписванията скица-копие от кадастрална карта, кадастрална схема, кадастрални регистри. Именно поради факта, че службите по вписванията притежават тези карти и регистри, на тях им трябва не доказателство, каквото е необходимо на нотариуса за извършване на сделка, а една уточняваща справка, каквато представлява скицата-копие. Скицата копие не представлява официален документ, нито заверен препис от него, по смисъла на чл. 179 от ГПК.
Удостоверяването на датата и часа е съдебно-охранителна процедура по чл. 590 от ГПК от Главата „Нотариални производства” и съответно може да се извършва само от нотариус. На съдебните изпълнители едва ли им се налага повече от един път седмично да извършват такива справки. При налагането на възбрани или вписване на постановление за възлагане те трябва да представят незаверена скица-копие, съгласно чл. 49б от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 6, ал. 3 от Правилника за вписванията.
Едновременно с промяната в чл. 77 от Закона за кадастъра и имотния регистър трябва да се измени и Правилникът за вписвания относно реда на налаганите възбрани.

Господин Иван Евтимов изказа становище, че идеята нотариусите да получават информация чрез тяхната информационна система е приемлива на този етап, а за в бъдеще може да се предостави и на общинската администрация. Има Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, който в момента е в етап на съгласуване и предстои да бъде внесен в Народното събрание.
В постъпилото становище от Министерство на финансите по разглеждания законопроект се изразява неподкрепа на същия, защото ще доведе до намаляване на приходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Отпадането на приходи в по-голям размер, отколкото разходи, ще доведе до дисбаланс в утвърдения бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г., което в сегашните условия не би могло да се компенсира от държавния бюджет.
В хода на дискусията се постави въпросът във връзка със създаването на ал. 7 на чл. 55 как точно съдебният изпълнител ще удостовери съответствието на издаденото от него копие и датата и часа на изготвянето му.
Също се изтъкна, че не е предвидено и уреждане на финансовите отношения между страните при използването на информация от системата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
След проведената дискусия, с 14 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 054-01-3, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 22.01.2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Димитров.
От името на вносителя – заповядайте, господин Стоичков.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! След подробния доклад на Комисията по правни въпроси аз ще бъда кратък.
Основното възражение на Министерството на финансите срещу част от законопроекта е свързано с фискалната политика на държавата и с това, че Агенцията по кадастър няма да получава таксите, които следва да получава, но това не е така, тъй като по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър за справки и услуги по смисъла на чл. 55 се плащат необходимите такси.
Предлаганото изменение от мен в нова ал. 6 към чл. 55 не прави изключение, тоест ползвателят на информацията има пряк достъп – този пряк достъп е платен, той е импулсен, на всеки импулс се плаща по 1 лв. Направих справка по въпроса. В този смисъл не се ощетява фискът, не се ощетява бюджетът, напротив. Използва се тази компютризирана информационна система, която свързва Агенцията по кадастъра с Агенцията по вписванията и това именно е една от основните идеи по Закона за кадастъра и създаване на тази информационна система – да се осигури бърз и лесен достъп до нея на гражданите и на институциите, които работят с тази информационна система.
Що се отнася до новата ал. 7, тя кореспондира с чл. 55, ал. 5, в която разпоредба има изискване да се отразява актуалността на информацията, тоест към кой момент тази извадка от кадастъра е актуална към действителното положение. Това прави именно нотариусът или съдия изпълнителят, като удостоверява актуалността на тази информация.
Добре беше изтъкнато от председателя на Нотариалната камара, че тук не се изземват компетентности на Агенцията по геодезия, не се издават официални документи от длъжностни лица в кръга на тяхната служба. Напротив, издава се справка, с която Агенцията по вписванията разполага. Съдиите по вписванията знаят тази информация, тъй като двете системи – на Агенцията по кадастър и Агенцията по вписванията, са компютризирани и двата сървъра са свързани по между си.
Що се касае до последното предложение – ал. 3 на чл. 77, считам, че това е най-важният акцент в моето предложение, а именно в случаите на възбрана, когато трябва да се осигури бързина, внезапност и изненада за длъжника, не следва да се изчакват 15 или 20 дни, та съответната Агенция по кадастъра към съответната община да издава скица и с това първо да се забави изпълнителния процес, а на второ място – да се получат условия за изтичане на информация към самия длъжник, че за неговия имот съдия изпълнителят е поискал скица. Той много лесно на следващия ден може да осуети тази обезпечителна мярка – възбрана, и да се разпореди с имота.
Готов съм, ако има сериозни възражения между първо и второ четене, в случай че подкрепите на първо четене законопроекта, да се съобразя и с бележките на Министерството на финансите и да оттегля част от редакционните поправки. Но за мен най-важният момент е ал. 3 на чл. 77 в предложения от мен § 2. Това ще осигури ефективност на изпълнителния процес, което е една от препоръките на Европейската комисия – по-бързо правосъдие, по-бързо правораздаване. А изпълнителният процес е част от процеса на правораздаването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Откривам дискусията. Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Ще бъда съвсем кратък. Този законопроект заслужава внимание, защото има потенциал да реши някои от потенциалните проблеми, които се създават в Агенцията по кадастър. Още повече, че има изключително неравномерно натоварване на териториални звена.
Единственото, на което искам да обърна внимание, като заявявам, че ще подкрепя този законопроект на първо четене, е да се помисли между първо и второ четене да има изследване на опцията: дали допускайки възможността нотариусите и съдебните изпълнители сами да издават тези скици-копия (тъй като правилно е отчетено в мотивите, че те и сега имат достъп до системата), самата система отбелязва и регистрира кой издава тези копия (тоест тя има този потенциал да го прави), но все пак трябва да се доизследва опцията дали някой от тези, които я издават, няма да се изкушат да фалшифицират част от скиците. Според мен трябва да се вмени на нотариусите и съдебните изпълнители – дали да не ползват правоспособни лица по смисъла на Закона за кадастъра (а именно това са геодезистите) и по този начин да гарантираме да не се опорочи иначе добрата идея на нашия колега, тя да бъде факт, за да гарантираме сигурност на имотите на българските граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Приключваме с дискусията.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и Имотния регистър, № 054 01 3, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 22.01.2010 г.
Гласували 75 народни представители: за 18, против 21, въздържали се 36.
Законопроектът е отхвърлен.
Предложение за прегласуване – господин Стоичков.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаеми колеги, правя предложение за прегласуване, тъй като на първо място Правната комисия миналата година през м. януари, когато гледа законопроекта, единодушно го подкрепи. Духът и философията на законопроекта бяха подкрепени с 14 гласа. Единствената бележка, която беше казана днес при дебата от господин Михалевски, я приемам. Тя е допълнение с оглед усъвършенстване на базата. Не чух никакви възражения срещу духа и философията – нещо, което всъщност обсъждаме на първо четене. Само мнение от министъра на финансите с оглед фискални съображения, които аз мисля, че аргументирах достатъчно добре (че и този пряк достъп не е безплатен – всеки си плаща за услугата), не следва да бъде единственият аргумент да отхвърлим законопроекта и така да лишим гражданите и институциите от бърз достъп до тази единна информационна система. Благодаря. Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Подлагам на прегласуване на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и Имотния регистър, № 054-01-3, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 22 януари 2010 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 20, против 2, въздържали се 54.
Законопроектът е отхвърлен на първо четене.


....................
....................

Следващото пленарно заседание – 19 май 2011 г., в 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито 13,58 ч.)


Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председатели:
Анастас Анастасов
Екатерина Михайлова

Секретари:
Пламен Нунев
Милена Христова


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Проект за ЗИД на ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 06 Фев 2012, 13:14 
МРРБ написа:
§ 47. Член 49б се изменя така:
„Чл. 49б. (1) След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, или се учредява ипотека се изискват скици от кадастралната карта и схеми на самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура или скици – проекти в случаите на чл. 54а, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) Скиците и схемите по ал. 1, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на нотариус, необходими за нуждите на нотариалното производство, имат силата на официален удостоверителен документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Правителството одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър
2.02.2012
Уважаеми колеги,

на път е да се реализира едно отдавнашно предложение на Нотариалната камара (25.03.2010г. -писмо до Правна комисия), а именно скиците и схемите, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на Кадастъра и Имотния регистър на нотариус, за нуждите на нотариалното производство, да имат силата на официален документ (179 ГПК), издаден от АГКК.

Димитър Танев
Председател на Съвета на
Нотариалната камара


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 6 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов