КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

ЗАКОН за изменение на ЗННД ДВ бр. 87 2010
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=23&t=452
Страница 1 от 1

Автор:  Richter [ 05 Ное 2010, 11:40 ]
Заглавие:  ЗАКОН за изменение на ЗННД ДВ бр. 87 2010

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
БРОЙ 87
ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 5 ноември 2010 г. София Цена 0,80 лв.
ЗАКОН за изменение
на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

(обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г. и бр. 42, 47 и 82 от 2009 г.)
Параграф единствен.
Член 84 се изменя така:
„Български дипломатически и консулски представители
Чл. 84. (1) Българските консулски длъж¬ностни лица в чужбина, при спазване на съответните разпоредби на Гражданския про¬цесуален кодекс и ако документът е съставен на български език, могат:
1. да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани;
2. да удостоверяват верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани;
3. да съставят нотариални завещания на български граждани.
(2) Удостоверяването на датата, съдържа¬нието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.“
Законът е приет от 41-ото Народно събра¬ние на 21 октомври 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/