КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Яну 2021, 10:14

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
Ново мнениеПубликувано на: 20 Ное 2010, 16:41 
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПроектЗ А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
(Обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г. и 15 и 18 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 48, ал. 1 след думите „до сключване на договора” се поставя запетая, добавя се „включително за времето на сключването на договора” и се поставя запетая.
§ 2. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. Забранява се предлагането и продажбата чрез сключване на договори за продажба от разстояние на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.”
§ 3. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.”
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1” се заменят с „ ал. 2” .
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
§ 4. Член 118 се изменя така:
„Чл. 118. Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен за него.”
§ 5. Член 119 се изменя така:
„Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:
1. правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112 -115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция, и по точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно законовата гаранция по този закон;
2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявената търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.
(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.
(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.”
§ 6. Член 120 се отменя.
§ 7. Член 121 се изменя така:
„Чл. 121. Неспазването на някои от изискванията на чл. 118 и 119 не води до недействителност на търговската гаранция и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.”
§ 8. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.”
§ 9. В чл. 127 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.”
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.”
§ 10. В чл. 128 ал. 1 се отменя.
§ 11. В чл. 148 се създава т. 4:
„4. сезира компетентния съд при наличие на съмнение за неравноправни клаузи в договорите с общи условия с искане за обявяването им за нищожни.”
§ 12. Наименованието на глава седма се изменя така:
„Договори за разпределено във времето право на ползване на собственост. Договори за дългосрочни ваканционни продукти. Договори за препродажба и замяна”
§ 13. Членове 149 - 161 се изменят така:
„Чл. 149. Разпоредбите на тази глава имат за цел да осигурят защита на потребителите при предлагането, продажбата, препродажбата и замяната на права и/или услуги по договори за предоставяне на разпределено във времето право на ползване на собственост и на договори за дългосрочни ваканционни продукти.
Чл. 150. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат при договори, сключени между търговец и потребител.
(2) Потребител е всяко физическо лице, което действа за цели, които са извън търговията, стопанската дейност, занаята или професията на това лице.
(3) Търговец е всяко физическо или юридическо лице, както и всяко лице, действащо от името и за сметка на търговеца, което действа за цели, свързани с търговията, стопанската дейност, занаята или професията на това лице.
(4) Разпоредбите на тази глава не изключват и не ограничават прилагането на правила, регламентирани в закон, относно:
1. вписването на движима собственост или недвижим имот в специален регистър или прехвърлянето на имоти;
2. установяването на търговеца и изискванията на разрешителен, лицензионен или друг режим за упражняване на търговска дейност.
Чл. 151. Договор за разпределено във времето право на ползване на собственост е договор, сключен за срок, по-дълъг от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива право да ползва един или няколко имота или друга движима собственост, използвани за настаняване с нощувка за повече от един период на обитаване.
Чл. 152. Договор за дългосрочни ваканционни продукти е договор, сключен за срок, по-дълъг от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива право да ползва отстъпки или други предимства при настаняване за определен период от време, заедно със или без предоставяне на транспорт или други услуги.
Чл. 153. Договор за препродажба е договор, по силата на който търговец срещу заплащане съдейства на потребител да продаде или закупи разпределено във времето право на ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт.
Чл. 154. Договор за замяна е договор, чрез който потребител срещу заплащане се включва в схема за замяна, в която срещу временно предоставяне на други лица на правата, произтичащи от негов договор за разпределено във времето право на ползване на собственост, получава достъп до имот или друга движима собственост, използвани за настаняване с нощувка или други услуги.
Чл. 155. Допълнителен договор е договор, въз основа на който потребител получава услуги, свързани с договора за разпределено във времето право на ползване на собственост или с договора за дългосрочни ваканционни продукти, като тези услуги се предоставят от търговеца или от трето лице въз основа на договореност между това трето лице и търговеца.
Чл. 156. Преди потребителят да бъде обвързан от предложение или договор по тази глава, търговецът му предоставя своевременно точна и достатъчна информация, необходима за вземане на информирано решение във формата на стандартен формуляр за предоставяне на информация:
1. за договори за разпределено във времето право на ползване на собственост съгласно приложение № 1;
2. за договори за дългосрочни ваканционни продукти съгласно приложение № 2;
3. за договори за препродажба съгласно приложение № 3;
4. за договори за замяна съгласно приложение № 4.
Чл. 157. Информацията по чл. 156 се предоставя на потребителя безвъзмездно, по ясен и разбираем начин, на хартиен или на друг лесно достъпен за потребителя траен носител.
Чл. 158. Информацията по чл. 156 се предоставя на езика или на един от езиците на държавата - членка на Европейския съюз, в която потребителят пребивава или чийто гражданин е той, по негов избор, при условие че това е официален език на Европейския съюз.
Чл. 159. Всяка реклама на договор или група договори по тази глава посочва възможността за получаване на информацията по чл. 156 и откъде може да бъде получена.
Чл. 160. (1) Когато на потребителя се предлага договор по тази глава по време на събитие, организирано с цел промоция или продажба, търговецът задължително посочва в отправената до потребителя покана търговската цел и характера на събитието.
(2) Търговецът е длъжен да направи информацията по чл. 156 достъпна за потребителя във всеки момент по време на събитието по ал. 1.
Чл. 161. Забранява се предлагането или продаването като инвестиция на разпределено във времето право на ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт.”
§ 14. В глава седма се създават чл. 161а – 161п:
„Чл. 161а. При изчисляване срока на договора за разпределено във времето право на ползване на собственост и на договора за дългосрочни ваканционни продукти се взема предвид всяка клауза на договора за мълчаливо подновяване или продължаване.
Чл. 161б. (1) Договорите по тази глава се сключват в писмена форма, на хартиен или на друг траен носител, на езика или на един от езиците на държавата - членка на Европейския съюз, в която той пребивава или чийто гражданин е, по избор на потребителя, при условие че това е официален език на Европейския съюз.
(2) Когато потребителят пребивава или търговецът упражнява своята търговска или професионална дейност на територията на Република България, договорът се изготвя на езика по ал. 1 и на български език.
(3) При договори за разпределено във времето право на ползване на собственост, касаещи конкретен недвижим имот, търговецът предоставя на потребителя договора на езика по ал. 1 и в заверен превод на езика или на един от езиците на държавата - членка на Европейския съюз, в която се намира имотът, при условие че това е официален език на Европейския съюз.
(4) Договорите за учредяване на разпределено във времето право на ползване върху недвижими имоти на територията на Република България се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
(5) След изтичане на периода по чл.161е ал.1, договорите по ал. 4 се вписват в Имотния регистър към Агенцията по вписванията.
(6) Договорите за продажба на разпределено във времето право на ползване, учредено върху имоти на територията на Република България се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните и се вписват в Имотния регистър към Агенцията по вписванията.
Чл. 161в. (1) Преддоговорната информация по чл.156 представлява неразделна част от договора. Търговецът не може да променя съдържанието на предоставената информация по чл. 156 с изключение на случаите, когато:
1. страните изрично уговорят друго, или
2. направените промени се дължат на необичайни и непредвидими обстоятелства, които са извън контрола на търговеца, чиито последици не могат да бъдат избегнати от него, дори ако положи всички необходими грижи.
(2) Всяка промяна на предоставената информация, извършена в съответствие с ал. 1, се съобщава на потребителя на хартиен или на друг леснодостъпен за него траен носител преди сключването на договора и се посочва изрично в договора.
(3) Преддоговорната информация по чл. 156 се включва в съдържанието на договорите по чл. 161б ал. 4.
Чл. 161г. Договорите по тази глава съдържат:
1. имената, единния граждански номер (личния номер или личния номер на чужденец), постоянния и настоящия адрес на потребителя;
2. фирмата, правно-организационната форма, ЕИК, седалище и адрес на търговеца - юридическо лице, или имената, единния граждански номер (личния номер или личния номер на чужденец) и адрес за кореспондеция за физическо лице;
3. информацията за съответния вид договор съгласно чл.156;
4. извършените промени в предоставената информация по чл. 156 за съответния вид договор;
5. отделен стандартен формуляр за улесняване упражняване правото на отказ на потребителя от сключения договор съгласно приложение № 5;
6. дата и място на сключването на договора и подписите на страните.
Чл. 161д. (1) Преди сключването на договор по тази глава търговецът изрично информира потребителя, че има право на отказ от договора, за продължителността на срока, в който може да упражни правото си на отказ, и за забраната за извършване на авансово плащане по време на срока за отказ.
(2) Информацията по ал. 1 се включва в договора и тези договорни клаузи се подписват от потребителя отделно.
(3) Потребителят получава копие или копия от договора в момента на сключването му.
Чл. 161е. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 календарни дни считано от датата на:
1. сключване на договора или на обвързващ предварителен договор, или
2. получаване на договора или на обвързващия предварителен договор, когато потребителят ги получава след сключването им.
(2) Когато търговецът попълни и предостави на потребителя в писмена форма, на хартиен или на друг траен носител стандартния формуляр за отказ от сключения договор в рамките на една година от датата по ал. 1, срокът за упражняване правото на отказ от договора започва да тече от датата, на която потребителят е получил формуляра по чл. 161г, т. 5.
(3) Когато търговецът предостави на потребителя в писмена форма, на хартиен или на друг траен носител информацията по чл. 156 в рамките на три месеца считано от датата по ал. 1, срокът за упражняване правото на отказ от договора започва да тече от датата на предоставяне на информацията по чл. 156.
(4) Потребителят има право да се откаже от договора в срок:
1. една година и 14 календарни дни считано от датата по ал. 1, когато търговецът не е изпълнил задължението си за предоставяне на попълнен стандартен формуляр за отказ от сключения договор по чл. 161г, т. 5 в писмена форма, на хартиен или друг траен носител;
2. три месеца и 14 календарни дни считано от датата по ал. 1, когато търговецът не е изпълнил задължението си за предоставяне на информацията по чл. 156 в писмена форма, на хартиен или на друг траен носител.
(5) Когато потребителят сключи едновременно договор за разпределено във времето право на ползване на собственост и договор за замяна, към двата договора се прилага само един срок за упражняване правото на отказ, чиято продължителност и начална дата е съгласно ал. 1.
(6) Разходите за отбелязване отказа на потребителите от договорите по чл. 161б ал. 4 в случаите по ал. 4 на настоящия член са за сметка на търговеца.
Чл. 161ж. (1) Потребител, който желае да упражни правото си на отказ от сключения договор, е длъжен да уведоми за това търговеца на хартиен или на друг траен носител преди изтичане на сроковете по чл. 161е. Потребителят може да използва и стандартния формуляр за улесняване упражняване правото на отказ по чл. 161г, т. 5. Отказ от договори по чл. 161б ал. 4, се упражнява в писмена форма с нотариална заверка на подписа на потребителя. Отказът от договора се вписва в Имотния регистър към Агенцията по вписванията.
(2) Упражняване правото на отказ на потребителя от сключения договор прекратява правата и задълженията на страните по договора, като потребителят не дължи разноски и заплащане на услуги, предоставени му преди отказа.
Чл. 161з. Забранява се изискването и получаването на авансово плащане, предоставяне на гаранции, блокиране на пари по сметки, изрично признаване на задължения или всяка друга насрещна престация за търговеца или за трето лице:
1. при договори за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти и за замяна - преди изтичане на сроковете за упражняване правото на отказ от сключения договор по чл. 161е;
2. при договори за препродажба - преди осъществяване на действителната продажба или прекратяване на договора за препродажба по друг начин.
Чл. 161и. (1) При договорите за дългосрочни ваканционни продукти по чл. 152 плащането се извършва по предварително изготвен график за разсрочено плащане. Плащанията, включително членските вноски, се разделят на равни по стойност годишни вноски.
(2) Забранява се плащане на цената, посочена в договора, по друг начин, който не съответства на графика за разсрочено плащане по ал. 1.
(3) Търговецът е длъжен да изпрати на потребителя писмена покана за плащане на хартиен или на друг траен носител най-малко 14 календарни дни преди настъпване на всяка дата на падеж.
(4) Потребителят има право след плащане на втората годишна вноска да прекрати договора за дългосрочни ваканционни продукти, без да дължи обезщетение и/или неустойка, като отправи предизвестие до търговеца в срок 14 календарни дни считано от датата на получаване на поканата за плащане на годишна вноска.
Чл. 161к. (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договор за разпределено във времето право на ползване на собственост или от договор за дългосрочни ваканционни продукти, всеки договор за замяна, свързан с тези договори, или всеки друг допълнителен договор се прекратява, без потребителят да дължи разноски, обезщетение и/или неустойка.
(2) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договор по тази глава, цената по който е изцяло или отчасти покрита от кредит, предоставен на потребителя от търговеца или от трето лице въз основа на договор между търговеца и третото лице, договорът за кредит се прекратява, без потребителят да дължи разноски, обезщетение и/или неустойка.
Чл. 161л. (1) Когато приложимото право по договор по чл. 151-154 е законодателството на държава - членка на Европейския съюз, всяка договорна клауза, с която потребителят се отказва от правата, предоставени му по тази глава, е нищожна.
(2) Когато приложимото право по договор по чл. 151-154 е законодателството на държава, която не е член на Европейския съюз, потребителите имат правата по тази глава в следните случаи:
1. когато предметът на договора е свързан с недвижим имот или имоти, някой от които се намира на територията на държава - членка на Европейския съюз, или
2. когато предметът на договора не е свързан с недвижим имот, но търговецът упражнява търговска или професионална дейност в държава - членка на Европейския съюз, или по какъвто и да е начин дейността му е насочена към държава - членка на Европейския съюз, и съответният договор попада в обхвата на тази дейност.
Чл. 161м. (1) Комисията за защита на потребителите информира потребителите за техните права и задължения при предлагането и сключването на договори по тази глава, за възможностите за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове и разглежда жалби, сигнали и предложения на потребителите и сдруженията на потребителите.
(2) Комисията за защита на потребителите насърчава търговците и техните браншови организации да информират потребителите за своите кодекси за добра практика и за наличието на възможности за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове, свързани с договори по тази глава.
Чл. 161н. Помирителните комисии и медиаторите, създадени по реда на чл. 182 - 184, съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, възникнали във връзка с договори по тази глава.
Чл. 161о. (1) Всяка уговорка между търговец и потребител, която противоречи на разпоредбите на тази глава и води до увреждане интересите на потребителя или до ограничаване отговорността на търговеца по този закон, е нищожна.
(2) Когато не са спазени изискванията на чл. 158, 161, 161б, 161в, 161г, 161з и 161и, съответният договор е недействителен.
Чл. 161п. (1) Разпоредбите на тази глава не изключват използването от потребителя на други правни средства за защита на неговите права и интереси.
(2) За неуредените по тази глава случаи се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.”
§ 15. Член 170 се изменя така:
„Чл. 170. (1) Представително е това сдружение на потребителите, което отговаря на следните условия:
1. има за цел защита на правата на потребителите;
2. е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. извършва ефективна обществена дейност за защита на интересите на потребителите, което се преценява в зависимост от:
а) заведени искове за защита на колективните интереси на потребителите;
б) проведени информационни кампании;
в) издавани списания и специализирани издания или публикации на потребителска тематика;
г) оказване на съдействие за решаване на потребителски спорове;
д) участие на представители на сдружението в заседания на консултативни органи, имащи отношение към защитата на потребителите;
4. има функциониращи приемни за предоставяне на съвети и информация на потребителите най-малко в една трета от областните градове на страната.
(2) Сдруженията на потребителите се признават за представителни по смисъла на ал. 1 по тяхно искане от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
§ 16. Създават се чл. 170а – 170д:
„Чл. 170а. (1) За да бъдат признати за представителни по смисъла на чл. 170, ал. 1, сдруженията на потребителите подават до министъра на икономиката, енергетиката и туризма заявление, към което прилагат следните документи:
1. съдебно решение за първоначална регистрация;
2. удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрацията;
3. удостоверение от Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност;
4. актуален устав;
5. годишен отчет за извършената дейност през последната една година;
6. списък на приемните за предоставяне на съвети и информация на потребителите в областните градове на страната с посочени адреси, работно време, телефони за контакт и имена на лицето, отговарящо за приемната;
7. опис на предоставените от съответната приемна съвети на потребителите през последната една година;
8. декларация от членовете на управителните органи на сдружението, че отговарят на изискванията на чл. 167, ал 2.
(2) Документите по ал. 1, т. 1-4 и 8 се подават в заверен препис. Документите по ал. 1, т. 5-7 се подписват от лицата, които представляват организацията.
(3) Когато се установят нередовности в представените документи, министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им в 14-дневен срок.
(4) Ако нередовностите не бъдат отстранени в срока по ал. 3, заявлението се оставя без разглеждане.
Чл. 170б. (1) Сдружението на потребителите се признава за представително със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в срок един месец от постъпване на документите по чл. 170а в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В случаите по чл. 170а, ал. 3 срокът спира да тече.
(3) Със заповедта по ал. 1 сдружението на потребителите се признава за представително на национално равнище за срок 3 години.
(4) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма обявява на своята интернет страница актуален списък на признатите за представителни сдружения на потребителите.
Чл. 170в. Признатите за представителни сдружения на потребителите са длъжни да уведомят министъра на икономиката, енергетиката и туризма за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 170а, ал. 1 не по-късно от 14 дни от настъпването й.
Чл. 170г. (1) Не по-късно от 45 дни преди изтичането на срока по
чл. 170б, ал. 3 представителните сдружения на потребителите подават заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за иницииране на нова процедура по признаване на сдруженията на потребителите за представителни. Към заявлението се прилагат документите по чл. 170а, ал. 1.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава заповед по чл. 170б, ал. 1 по реда на чл. 170а и 170б.
Чл. 170д. (1) Упълномощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма лица извършват проверки за наличието на критериите за представителност на всяко от представителните сдружения на потребителите. Резултатите от проверките се отразяват в протокол, който се представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) В рамките на всяка процедура по финансиране на сдруженията на потребителите по чл. 172 се извършва проверка за наличието на критериите за представителност.
(3) В зависимост от резултатите от проверките по ал. 1 и 2 министърът на икономиката, енергетиката и туризма може да отмени заповедта по чл. 170б, ал. 3 преди изтичането на 3-годишния срок, когато:
1. сдружението на потребителите, признато за представително, не представи при поискване актуалните документи по чл. 170а, ал. 1;
2. сдружението на потребителите, признато за представително, не е уведомило за промяна в обстоятелствата в срока по чл. 170в;
3. се установи, че сдружението не отговаря на критериите за представителност по чл. 170, ал. 1 или декларацията по чл. 170а, ал. 1, т. 8 е с невярно съдържание.”
§ 17. В чл. 172, ал. 1 след думата „финансира” се добавя „представителни”.
§ 18. В чл. 173 ал. 5 се изменя така:
„(5) Представителите на представителните сдружения на потребителите се определят въз основа на изготвено от тях мотивирано предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
§ 19. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „сигнали, жалби и молби” се заменят с „жалби, сигнали и предложения”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Жалбите, сигналите или предложенията се подават до Комисията за защита на потребителите в писмена форма или по електронна поща и съдържат:
1. наименование на органа, до който се подава жалбата, сигналът или предложението;
2. името, пощенски или електронен адрес на жалбоподателя;
3. срещу кого се подава жалбата, сигналът или предложението, като се посочи наименованието на фирмата или на търговския обект, както и неговото седалище или адрес на управление;
4. оплакванията и исканията на жалбоподателя;
5. подпис на лицето, което подава жалбата, сигнала или предложението, или на неговия пълномощник; в случай че жалбата, сигналът или предложението са подадени чрез пълномощник, се прилага пълномощно;
6. доказателства, с които жалбоподателят разполага (копие от касови бележки, фактури, договори и др., на които основава претенцията си).”
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Ако жалбата, сигналът или предложението не отговаря на изискванията на ал. 2, Комисията за защита на потребителите уведомява жалбоподателя в 7-дневен срок от получаването на жалбата и не образува производство по разглеждането й, докато нередовностите не бъдат отстранени.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Жалбите, сигналите и предложенията, подадени до некомпетентен орган, се препращат най-късно 7 дни от датата на постъпването им на компетентния орган, като се уведомят техните податели. Жалбата, сигналът или предложението не се препраща, когато има данни, че въпросът е отнесен и до компетентния орган.”
§ 20. В чл. 179 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „сигнали, жалби и молби” се заменят с „жалби, сигнали и предложения”.
2. В ал. 2 думите „сигнал, жалба или молба” се заменят с „жалба, сигнал или предложение”.
§ 21. В чл. 180 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „сигнала, жалбата или молбата” се заменят с „жалбата, сигнала или предложението”.
2. В ал. 4 думите „сигнал, жалба или молба” се заменят с „жалба, сигнал или предложение”.
§ 22. В чл. 181 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 3 думите „сигнали, жалби и молби” се заменят с „жалби, сигнали и предложения”.
2. В ал. 2 думите „сигналите, жалбите и молбите” се заменят с „жалбите, сигналите и предложенията”.
§ 23. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на председателя на Комисията за защита на потребителите определя със заповед медиатори, които са служители на комисията и съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Съдействието по ал. 1 и 3 се осъществява по искане на потребителя, в което той посочва от кого и къде да се проведе производството. При избор на медиатор за провеждане на производството потребителят посочва населено място измежду населените места, в които Комисията за защита на потребителите има изградени териториални подразделения, а при избор на помирителна комисия – тя се определя по местоживеене на потребителя според района й на действие.”
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Производството пред медиатор или помирителна комисия не е задължителна предпоставка за предявяване на иск в съда.”
§ 24. В чл. 184 ал. 1 се изменя така:
„(1) Медиаторът и помирителната комисия съдействат за доброволното уреждане на споровете чрез сключване на споразумение между страните по спора.”
§ 25. В чл. 186, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. глава четвърта, раздел I "Договор, сключен извън търговския обект", раздел II "Договор за продажба от разстояние" и раздел IV “Нелоялни търговски практики”, глава пета, раздел II "Гаранция на потребителската стока", глава шеста „Неравноправни клаузи в потребителски договори” и глава седма „Договори за разпределено във времето право на ползване на собственост. Договори за дългосрочни ваканционни продукти. Договори за препродажба и замяна“;“.
2. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. глава четвърта „Търговски съобщения” от Закона за радиото и телевизията;
4. глава единадесета „Реклама на лекарствените продукти” от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;”.
3. Създава се нова т. 8:
„8. Закона за дейностите по предоставяне на услуги;“.
4. Досегашната т. 8 става т. 9.
5. Досегашната т. 9 става т. 10 и в нея буква „з” се изменя така:
„з) Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна;”.
§ 26. В чл. 191 се създава ал. 4:
„(4) Комисията за защита на потребителите осъществява контрол за изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри.”
§ 27. Член 221 се изменя така:
„Чл. 221. За нарушение на разпоредбите на чл. 118 и 119 за предоставяне на гаранция на потребителски стоки в писмена форма и за изискванията към информацията, която заявлението за гаранция трябва да съдържа, на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв.”
§ 28. Член 222а се изменя така:
„Чл. 222а. За нарушение на чл. 113 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция, в размер от 1000 до 3000 лв.”
§ 29. Членове 223, 224 и 225 се изменят така:
„Чл. 223. Който не изпълни задълженията си по чл. 156-158, 160, 161б-161д и 161и, се наказва с глоба, а едноличните търговци и юридически лица - с имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв.
Чл. 224. (1) Който рекламира договор или група договори в нарушение на изискванията на чл. 159 и 161, се наказва с глоба, а едноличните търговци и юридически лица - с имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв.
(2) Глобата или имуществената санкция по ал. 1 се налага и на лице, което излъчва или предоставя за излъчване за своя сметка реклама за сключване на договор, която не отговаря на изискванията на чл. 159 и 161.
Чл. 225. (1) Който в нарушение на чл. 161ж пряко или косвено начисли разходи на потребител, който упражнява правото си на отказ от сключения договор, се наказва с глоба, а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция, в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Който в нарушение на чл. 161з изисква или приема авансово плащане, предоставяне на гаранции, блокиране на пари по сметки, изрично признаване на задължения или всякаква друга насрещна престация от потребител, се наказва с глоба, а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция, в размер от 1000 до 3000 лв. “
§ 30. Член 225а се изменя така:
„Чл. 225а. (1) Доставчик по смисъла на Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри, който не изпълнява задълженията си по чл. 4 от регламента, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв. или с имуществена санкция в размер от 1000 до
3000 лв.
(2) Дистрибутор по смисъла на Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри, който не изпълнява задълженията си по чл. 5 от регламента, се наказва с глоба в размер 500 лв. или с имуществена санкция в размер 2000 лв.
(3) Доставчик на превозно средство или дистрибутор на превозно средство, който не изпълнява задълженията си по чл. 6 от регламента, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв. или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.”
§ 31. Член 230а се изменя така:
„Чл. 230а. За възпрепятстване на длъжностни лица при осъществяване на правомощията им по чл. 192 и 192а и за неизпълнение на разпореждане по чл. 192а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 на виновните лице се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция, в размер от 1000 до 3000 лв.”
§ 32. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се § 12а:
„§ 12а. Разпоредбите на глава шеста не се прилагат по отношение на договорни клаузи, които отразяват законови или подзаконови разпоредби или принципи на международни конвенции, в т.ч. в областта на транспорта, по които държавите - членки или Европейския съюз, са страна.”
2. В § 13 се създава т. 32:
„32. „Траен носител” е всеки носител, даващ възможност на потребителя или на търговеца да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване в бъдеще за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.”
3. В § 13а т. 10 се изменя така:
„10. Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна.”

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ………………………
2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)

Приложение № 1 към чл. 156, т. 1


Стандартен формуляр за предоставяне на информация за договори за разпределено във времето право на ползване на собственост


Част I.

1. фирмата, правно-организационната форма, ЕИК, седалище и адрес на търговеца - юридическо лице, или имената, единният граждански номер (личният номер или личният номер на чужденец) и адрес за кореспонденция за физическо лице, който/които ще бъде/бъдат страна по договора;

2. кратко описание на продукта, например описание на недвижимия имот;

2.1. същност и съдържание на правото/правата по договора за разпределено във времето ползване на собственост;

3. срок, в който потребителят може да упражни правото си на разпределено във времето ползване на собственост и информация за продължителността на периода, през който потребителят може да упражни това право;

3.1. дата, от която потребителят може да упражни правото си по договора за разпределено във времето ползване на собственост;

3.2. когато договорът се отнася за конкретен имот, който е в процес на строителство, се посочва датата, на която ще бъде завършено средството за подслон, или мястото за настаняване и датата, на която услугите, съоръженията или оборудването ще бъдат завършени и/или предоставени на разположение на потребителя;

4. цената, която потребителят следва да заплати за придобиване на разпределено във времето право на ползване на собственост;

4.1. информация за допълнителните задължителни разходи, които произтичат от договора за разпределено във времето право на ползване на собственост; вида на разходите и посочване на дължимите суми, например годишни вноски, други периодични такси, специални такси, местни данъци;

5. информация за основните услуги, предоставени на потребителя, например: електричество, вода, поддръжка, събиране на отпадъци и размер на сумата, която потребителят трябва да заплати за тяхното ползване;

5.1. информация за общите съоръжения и оборудване, предоставени на разположение на потребителя, например басейн, сауна и други;

5.2. информация дали общите съоръжения и оборудване са включени в разходите за предоставяне на основни услуги по т. 5;

5.3. когато общите съоръжение и оборудване не са включени в разходите за предоставяне на основни услуги по т. 5, се посочва какво е включено в тях и за какво трябва да се плаща;

6. наличие на възможност за присъединяване на потребителя към схема за замяна на разпределено във времето право на ползване на собственост;

6.1. когато е възможно присъединяването на потребителя към схема за замяна на разпределено във времето право на ползване на собственост, се посочва наименованието на схемата за замяна;

6.2. информация за разходите на потребителя за участието му в разпределено във времето право на ползване на собственост или в схемата за замяна;

7. информация дали търговецът е подписал кодекс за добра търговска практика и, в случай че е подписал такъв, къде може да бъде намерен.

Част II. Обща информация за следните права на потребителя:

1. потребителят има право да се откаже от договора за разпределено във времето ползване на собственост, без да посочва причина, в срок
14 календарни дни считано от датата на:
а) сключване на договора, или
б) сключване на всеки обвързващ предварителен договор, или
в) получаване на тези договори, ако това стане по-късно;

2. в периода, през който потребителят може да упражни правото си на отказ от сключения договор, е забранено извършването на авансово плащане от страна на потребителя;

3. забраната за извършване на авансово плащане по т. 2 се отнася за всички видове престации, в т.ч. за плащането и предоставянето на гаранции, за блокирането на пари по сметки, за изричното признаване на задължения, и се отнася не само за плащанията към търговеца, но и към трети страни;

4. потребителят не дължи каквито и да е разходи и не поема други задължения с изключение на изрично посочените в договора;

5. съгласно международното частно право приложимият закон към договора за разпределено във времето право на ползване на собственост може да бъде различен от закона на държавата - членка на Европейския съюз, в която потребителят пребивава или в която той има постоянно местожителство, и че евентуалните съдебни спорове могат да се отнасят пред съдилища, различни от съдилищата на държавата членка, в която потребителят пребивава или в която той има постоянно местожителство.

Подпис на потребителя:

Част III. Допълнителна информация, която потребителят има право да получи, и посочване къде може да бъде намерена, например в коя глава на общата брошура се намира тази информация, ако тя не е предоставена по-долу.

1. Информация за придобитите права
1.1. информация относно условията за упражняване правото на разпределено във времето ползване на собственост на територията на държавата членка или на държавите - членки на Европейския съюз, на която/които се намира/намират съответният обект/обекти на собственост; информация дали тези условия са били изпълнени, както и информация кои условия все още не са изпълнени;

1.2. информация за всяко ограничаване възможността на потребителя да използва някое от средствата за подслон или места за настаняване, когато договорът му предоставя право на избор измежду различни средства за подслон или места за настаняване.

2. Информация за обектите на собственост
2.1. точно и подробно описание на недвижимия имот и неговото местонахождение, когато договорът се отнася за конкретен недвижим имот;

2.2. подходящо описание на различните обекти на собственост и на тяхното местонахождение, когато договорът се отнася за няколко обекта на собственост;

2.3. подходящо описание на средството за подслон или мястото за настаняване и неговите съоръжения, предоставени на разположение на потребителя, когато договорът се отнася за средство за подслон или място за настаняване, различно от недвижим имот;

2.4. информация за услугите, например електричество, вода, поддръжка, събиране на отпадъци, до които потребителят има достъп или ще му бъде предоставен такъв, и при какви условия;

2.5. информация за общите съоръжения, като плувен басейн, сауна и други, до които потребителят има достъп или може да му бъде предоставен такъв, и при какви условия.

3. Когато е приложимо, допълнителни изисквания за предоставяне на информация по отношение на средствата за подслон или местата за настаняване, чието строителство не е завършено

3.1. степен на завършеност на средството за подслон или мястото за настаняване и на услугите, които правят имота готов за експлоатация (присъединяване на имота към обществената инфраструктура (eлектричество, В и К, телефон), и степен на завършеност на всички съоръжения, до които потребителят ще има достъп;

3.2. краен срок за завършване строителството на средството за подслон или мястото за настаняване и за присъединяване на имота към обществената инфраструктура (eлектричество, В и К, телефон), както и очакваният краен срок за завършване строителството на съоръженията, до които потребителят ще има достъп;

3.3. номер на издаденото разрешително за строеж, наименование и пълен адрес на контролния орган, извършващ строителния надзор;

3.4. информация за предоставени гаранции от страна на търговеца за своевременното завършване строителството на средството за подслон или мястото за настаняване или за възстановяване на направените от потребителя плащания, когато имотът не бъде завършен, и, когато е приложимо - информация относно условията за прилагане на тези гаранции.

4. Информация за разходите
4.1. точно и подходящо описание на всички разходи, свързани с договора за разпределено във времето право на ползване на собственост;

4.2. информация как разходите по т. 4.1 ще бъдат начислени на потребителя и информация за реда и начина, включително срока, в който те могат да бъдат увеличени;

4.3. информация за начина, по който се изчислява стойността на разходите, свързани с обитаване на недвижимия имот;

4.4. информация за задължителни законови разходи (например данъци и такси) и за общи административни разходи, например разходи за управление, поддръжка и ремонт на имота;

4.5. когато е приложимо, информация дали имотът е обременен с ипотеки, тежести или други ограничени вещни права върху правото на собственост за средството за подслон или мястото за настаняване и информация дали тежат каквито и да е други задължения върху него.

5. Информация за прекратяването на договора
5.1. когато е приложимо, информация относно начините за прекратяване на допълнителните договори и за последиците от това;

5.2. информация относно условията за прекратяване на договора, последиците от неговото прекратяване и отговорността на потребителя за евентуалните разходи, които биха могли да възникнат от прекратяване на договора.

6. Допълнителна информация
6.1. информация за начина, по който са организирани поддръжката и ремонтът на недвижимия имот, неговото стопанисване и управление, в т.ч. информация дали потребителят може да повлияе и да участва във вземането на решения по тези въпроси;

6.2. информация за наличието на възможност за потребителя да участва в схема за препродажба на своето разпределено във времето право на ползване на собственост;

6.3. информация за съответната схема по т. 6.2 и посочване на разходите, свързани с препродажба посредством наличната схема;

6.4. информация за езика/езиците за осъществяване на комуникация с търговеца във връзка с договора, например относно решения, касаещи управлението на собствеността, увеличаване на разходите и разглеждане на запитвания и жалби на потребители;

6.5. когато е приложимо, информация за наличието на възможност за извънсъдебно разрешаване на спорове.


Потвърждение за получаване на информацията:
Подпис на потребителя:


Приложение № 2 към чл. 156, т. 2


Стандартен формуляр за предоставяне на информация за договори за дългосрочни ваканционни продукти


Част I.
1. фирмата, правно-организационната форма, ЕИК, седалище и адрес на търговеца - юридическо лице, или имената, единният граждански номер (личният номер или личният номер на чужденец) и адрес за кореспондеция за физическо лице, който/които ще бъде/бъдат страна по договора;

2. кратко описание на продукта;

2.1. същност и съдържание на правото/правата по договора за дългосрочни ваканционни продукти;

3. срок, в който потребителят може да упражни правото си по договора за дългосрочни ваканционни продукти, и, когато е необходимо, информация за продължителността на периода, през който потребителят може да упражни това право;

3.1. дата, от която потребителят може да започне да упражнява правото си по договора за дългосрочни ваканционни продукти;

4. цената, която потребителят следва да заплати за придобиване на правото или на правата по договора за дългосрочни ваканционни продукти, включително информация за повтарящите се допълнителни разходи, които е възможно да бъдат за сметка на потребителя, в резултат на предоставеното му право на достъп до средството за подслон или мястото за настаняване, до транспорт и до всеки друг вид продукт или услуга, свързани с тях, както следва:

а) график за разсрочено плащане на цената, определена в договора, при който дължимата сума е разделена на равни по стойност вноски за целия срок на договора, и информация за датите, на които вноските трябва да бъдат платени;
б) информация, че след изтичане на първата година на договора е възможно стойността на следващите плащания да бъде коригирана с оглед запазване реалната стойност на разсрочените плащания, например за отчитане на инфлацията;
в) информация за допълнителните задължителни разходи по договора за дългосрочни ваканционни продукти, вида на разходите и дължимите суми, например годишни вноски за членство;

5. информация за основните услуги, предоставени на потребителя, например отстъпки при настаняване в хотел и осигуряване на самолетни билети на преференциални цени;

5.1. информация за това, дали основните услуги по договора за дългосрочни ваканционни продукти са включени в разходите по т. 4 по отношение на годишните вноски;

5.2. когато основните услуги по договора не са включени в разходите, отразени в годишната вноска, се посочва кои услуги са включени и кои не, например в годишната вноска е включен престой с три нощувки и всяка друга нощувка се заплаща отделно;

6. информация дали търговецът е подписал кодекс за добра търговска практика и, в случай че е подписал такъв, къде може да бъде намерен.


Част II. Обща информация за следните права на потребителите
1. потребителят има право да се откаже от договора за дългосрочни ваканционни продукти, без да посочва причина, в срок 14 календарни дни считано от датата на:

а) сключване на договора, или
б) сключване на обвързващ предварителен договор, или
в) получаване на тези договори, ако това стане по-късно;

2. в периода, през който потребителят може да упражни правото си на отказ от договора за дългосрочни ваканционни продукти, е забранено извършването на авансово плащане от страна на потребителя;

3. забраната за извършване на авансови плащания по т. 2 се отнася за всички видове престации, в т.ч. за плащането и предоставянето на гаранции, за блокиране на пари по сметки, за изричното признаване на задължения, и се отнася не само за плащания към търговеца, но и към трети страни;
4. потребителят има право да прекрати договора, без да дължи обезщетение и/или неустойка, като отправи предизвестие в срок 14 календарни дни считано от датата на получаване на поканата за плащане от страна на търговеца за всяка годишна вноска;

5. потребителят не дължи каквито и да е разходи и не поема други задължения с изключение на изрично посочените в договора;

6. съгласно международното частно право приложимият закон към договора за дългосрочни ваканционни продукти може да бъде различен от закона на държавата - членка на Европейския съюз, в която потребителят пребивава или в която той има постоянно местожителство, и че евентуалните съдебни спорове могат да се отнасят пред съдилища, различни от съдилищата на държавата членка, в която потребителят пребивава или в която той има постоянно местожителство.

Подпис на потребителя:


Част III. Допълнителна информация, която потребителят има право да получи, и посочване къде може да бъде намерена, например в коя глава на общата брошура се намира тази информация, ако тя не е предоставена по-долу

1. Информация за придобитите права
1.1. точно и подходящо описание на намалението на цената за потребителя при извършване на следващи резервации, придружено с примери на подобни неотдавнашни предложения;

1.2. информация относно ограниченията за упражняване правата на потребителя, като например ограничена наличност или валидност на предложението, съгласно принципа на обслужване на потребителите по реда на постъпване на тяхното съгласие за приемане предложението на търговеца или предоставяне намаление на цената и на специални промоции на ваканционния продукт само за определен период от време.

2. Информация за прекратяването на договора
2.1. когато е приложимо, информация за начина на прекратяване на допълнителните договори и за последиците от това;
2.2. информация относно условията за прекратяване на договора, последиците от неговото прекратяване и отговорността на потребителя за евентуалните разходи, които могат да възникнат от прекратяването на договора.

3. Допълнителна информация
3.1. информация за езика/езиците за осъществяване на комуникация с търговеца във връзка с договора, например по отношение на разглеждането на запитвания и жалби на потребители;

3.2. когато е приложимо, информация за наличието на възможност за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Потвърждение за получаване на информацията:
Подпис на потребителя:

Приложение № 3 към чл. 156, т. 3
.

Стандартен формуляр за предоставяне на информация за договори за препродажба


Част I.
1. фирмата, правно-организационната форма, ЕИК, седалище и адрес на търговеца - юридическо лице, или имената, единният граждански номер (личният номер или личният номер на чужденец) и адрес за кореспонденция за физическо лице, който/които ще бъде/бъдат страна по договора;

2. кратко описание на предоставяните услуги, например маркетинг;

3. срок на договора за препродажба;

4. информация за цената, която потребителят следва да заплати за получаване на услугите по договора;

4.1. информация за допълнителните задължителни разходи, които произтичат от договора за препродажба; вид на разходите и посочване на дължимите суми, например местни данъци, нотариални такси и разходи, разходи за реклама;

5. информация дали търговецът е подписал кодекс за добра търговска практика и, в случай че е подписал такъв, къде може да бъде намерен.

Част II. Обща информация за следните права на потребителя:
1. потребителят има право да се откаже от договора за препродажба, без да посочва причина, в срок 14 календарни дни считано от датата на:

а) сключване на договора, или
б) сключване на обвързващ предварителен договор, или
в) получаване на тези договори, ако това стане по късно;

2. забранено извършването на авансово плащане от страна на потребителя до момента на осъществяване на действителната продажба или до прекратяване на договора по друг начин;

3. забраната за извършване на авансово плащане по т. 2 се отнася за всички видове престации, в т.ч. за плащането и предоставянето на гаранции, за блокиране на пари по сметки, за изричното признаване на задължения, и се отнася не само за плащанията към търговеца, но и към трети страни;

4. потребителят не дължи каквито и да са разходи и не поема други задължения с изключение на изрично посочените в договора;

5. съгласно международното частно право приложимият закон към договора за дългосрочни ваканционни продукти може да бъде различен от закона на държавата - членка на Европейския съюз, в която потребителят пребивава или в която той има постоянно местожителство, и че евентуалните съдебни спорове могат да се отнасят пред съдилища, различни от съдилищата на държавата членка, в която потребителят пребивава или в която той има постоянно местожителство.

Подпис на потребителя:


Част III. Допълнителна информация, която потребителят има право да получи, и посочване къде може да бъде намерена, например в коя глава на общата брошура се намира тази информация, ако тя не е предоставена по-долу

1. информация относно условията за прекратяване на договора за препродажба, последиците от неговото прекратяване и отговорността на потребителя за евентуалните разходи, които могат да възникнат от прекратяването на договора;

2. информация за езика/езиците и за осъществяване на комуникация с търговеца във връзка с договора, например по отношение на разглеждането на запитвания и жалби на потребители;

3. когато е приложимо, информация за наличието на възможност за извънсъдебно решаване на спорове.


Потвърждение за получаване на информацията:
Подпис на потребителя:

Приложение № 4 към чл. 156, т. 4


Стандартен формуляр за предоставяне на информация за договори за замяна

Част I.
1. фирмата, правно-организационната форма, ЕИК, седалище и адрес на търговеца - юридическо лице или имената, единният граждански номер (личният номер или личният номер на чужденец) и адрес за кореспонденция за физическо лице, който/които ще бъде/бъдат страна по договора;

2. кратко описание на продукта;

2.1. същност и съдържание на правото/правата по договора за замяна;

3. срок, в който потребителят може да упражни правото си по договора за замяна, и, когато е необходимо, информация за продължителността на периода, през който потребителят може да упражни това право;

3.1. дата, от която потребителят може да упражни правото си по договора за замяна;

4. цената, която потребителят следва да заплати за разходите за присъединяване към схемата за замяна;

4.1. информация за допълнителните задължителни разходи, които произтичат от договора за замяна; вид на разходите и посочване на дължимите суми, например разходи за подновяване на членство, други повтарящи се разходи, специални такси, местни данъци;

5. информация за основните услуги, предоставени на потребителя;

5.1. информация дали основните услуги са включени в разходите по т. 4;

5.2. когато основните услуги не са включени в разходите по т. 4, се посочва какво е включено в тях и какво не е (видът на разходите и обозначаване на тяхната стойност, например приблизителна цена, която трябва да заплати потребителят за извършване на индивидуалните сделки по замяната, в т.ч. всички допълнителни разходи);

6. информация дали търговецът е подписал кодекс за добра търговска практика и, в случай че е подписал такъв, къде може да бъде намерен.


Част II. Обща информация за следните права на потребителя:
1. потребителят има право да се откаже от договора за замяна, без да посочва причина, в срок 14 календарни дни считано от датата на:

а) сключване на договора, или
б) сключване на обвързващ предварителен договор, или
в) получаване на тези договори, ако това стане по-късно;

2. когато договорът за замяна се предлага заедно и по едно и също време с договор за разпределено във времето право на ползване на собственост, и към двата договора се прилага само един 14-дневен срок, през който потребителят може да упражни правото си на отказ от двата договора;

3. в периода, през който потребителят може да упражни правото си на отказ от договора за замяна, е забранено извършването на авансово плащане от страна на потребителя;

4. забраната за извършване на авансово плащане по т. 3 се отнася за всички видове престации, в т.ч. за плащането и предоставянето на гаранции, за блокирането на пари по сметки, за изричното признаване на задължения, и се отнася не само за плащания към търговеца, но и към трети страни;

5. потребителят не дължи каквито и да е разходи и не поема други задължения с изключение на изрично посочените в договора;

6. съгласно международното частно право приложимият закон към договора за дългосрочни ваканционни продукти може да бъде различен от закона на държавата - членка на Европейския съюз, в която потребителят пребивава или в която той има постоянно местожителство, и че евентуалните съдебни спорове могат да се отнасят пред съдилища, различни от съдилищата на държавата членка, в която потребителят пребивава или в която той има постоянно местожителство.


Подпис на потребителя:
Част III. Допълнителна информация, която потребителят има право да получи, и посочване къде може да бъде намерена, например в коя глава на общата брошура се намира тази информация, ако тя не е предоставена по-долу

1. Информация за придобитите права
1.1. информация за начина на действие на схемата за замяна, за възможностите и начина на нейното извършване;

1.2. информация за стойността на разпределеното във времето право на ползване на собственост на потребителя в схемата за замяна и посочване на конкретни възможности за извършване на замяна;

1.3. информация за броя на наличните средства за подслон или места за настаняване, броя на участниците, включени в схемата за замяна, в т.ч. информация за всяко ограничаване възможността на потребителя да ползва избраното от него средство за подслон или място за настаняване, например през определени периоди от годината, евентуално за необходимостта от извършване на резервация дълго време преди ползването на средството за подслон или мястото за настаняване и за всяко ограничаване на избора, произтичащ от разпределеното във времето право на ползване на собственост, с което потребителят участва в схемата за замяна.

2. Информация за обектите на собственост
2.1. кратко и подходящо описание на обектите на собственост и тяхното местонахождение;

2.2. подходящо описание на средството за подслон или мястото за настаняване и на съоръженията, както и посочване къде потребителят може да получи допълнителна информация, когато договорът за замяна се отнася за средство за подслон или място за настаняване, което е различно от недвижим имот.

3. Информация за разходите
3.1. информация за задължението на търговеца да предостави подробна информация на потребителя преди организирането на замяната за всяка предложена възможност за замяна и за всички допълнителни разходи, свързани с нея, които се дължат от потребителя.

4. Информация за прекратяването на договора
4.1. когато е приложимо, информация за начина на прекратяване на допълнителните договори и за последиците от това;

4.2. информация относно условията за прекратяване на договора, последиците от неговото прекратяване и отговорността на потребителя за евентуалните разходи, които могат да възникнат от прекратяването на договора.

5. Допълнителна информация
5.1. информация за езика/езиците за осъществяване на комуникация с търговеца във връзка с договора, например по отношение на разглеждането на запитвания и жалби на потребители;

5.2. когато е приложимо, информация за наличието на възможност за извънсъдебно разрешаване на спорове.
Потвърждение за получаване на информацията:
Подпис на потребителя:

Приложение № 5 към чл. 161г, т. 5

ОТДЕЛЕН СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЛЕСНЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

I. Право на отказ от сключения договор
Част първа от формуляра съдържа информация за следните права на потребителя:

1. потребителят има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причина, в срок 14 календарни дни;

2. правото на отказ от договора започва да тече считано от……………..(попълва се от търговеца преди предоставянето на формуляра на потребителя);

3. когато потребителят не получи настоящия формуляр, срокът за упражняване правото на отказ започва да тече от момента, в който получи пълната информация, като този срок не може да бъде по-дълъг от една година и 14 календарни дни;

4. когато потребителят не получи цялата задължителна преддоговорна информация за съответния договор, срокът за упражняване правото на отказ започва да тече от момента на получаване на пълната информация, като този срок не може да бъде по-дълъг от 3 месеца и 14 календарни дни;

5. за да упражни правото си на отказ от сключения договор, потребителят уведомява търговеца на посочените от него по-долу име и адрес за своето решение; уведомяването се извършва на траен носител, например писмо, изпратено по пощата или по електронна поща; за да упражни правото си на отказ от договора, потребителят може да използва и настоящия формуляр, но това не е задължително;

6. когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, той не дължи каквито и да са разходи;

7. информация, че в допълнение към правото на отказ от сключения договор е възможно националното законодателство на държавите - членки на Европейския съюз, да предоставя допълнителни права на потребителя, например правото да прекрати договора в случай на непредоставяне на информация от страна на търговеца.
II. Забрана за авансово плащане
Част втора от формуляра съдържа информация за следните права на потребителя:

1. в периода, през който потребителят може да упражни правото си на отказ от договора, е забранено извършването на авансово плащане от страна на потребителя;

2. забраната за извършване на авансово плащане по т. 1 се отнася за всички видове престации, в т.ч. за плащането и предоставянето на гаранции, за блокирането на пари по сметки, за изричното признаване на задължения, и се отнася не само за плащанията към търговеца, но и към трети страни.


III. Уведомление за отказ от сключения договор
Част трета съдържа следните реквизити:

1. до……. ……………..(име и адрес на търговеца)

2. с настоящото долуподписаният/те ……. ……….. Ви уведомявам, че се отказвам от договора

3. дата на сключване на договора ………………….

4. име на потребителя / ите……………………………………….

5. адрес/и на потребителя /ите…………………………………..

6. подпис на потребителя/ ите ………………………………………..

7. дата на уведомяването ……………………………………………….


Указания за попълване на раздел III

1. попълва се от търговеца преди предоставяне на формуляра на потребителя;

2. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване правото на отказ; посочват се трите имена на потребителя/ите;

3. попълва се от търговеца и се посочва датата на сключване на договора;

4. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване правото на отказ;

5. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване на правото на отказ;

6. попълва се от потребителя/ите само когато настоящият формуляр се използва за упражняване правото на отказ; подписва се от потребителя/ите само ако уведомяването е извършено на хартиен носител;

7. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване правото на отказ.Потвърждение за получаване на информацията:
Подпис на потребителя/ите:
М О Т И В И
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителитеПроектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите цели да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна и за отмяна на Директива 94/47/ЕО на Съвета (OВ, L 133 от 03. 02. 2009 г.).
Директивата възприема принципа на максимална хармонизация, съгласно който държавите членки не следва да запазват или да въвеждат в националното си законодателство разпоредби, различни от предвидените в директивата.
Създаването на нова правна рамка за защита на потребителите се обосновава от появата на нови ваканционни продукти и свързаните с тях договори, които не са включени в обхвата на Директива 94/47/ЕО на Съвета. Освен това практиката при прилагането на Директива 94/47/ЕО на Съвета показва, че е необходима актуализация и изясняване на някои моменти, които вече са регламентирани, с цел по-голяма защита на интересите и правата на потребителите.
Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета въвежда допълнителни изисквания по отношение на преддоговорната и договорната информация, рекламата, правото на отказ от сключения договор, забраната за извършване на авансово плащане, както и правото на потребителя на избор на езика или на един от езиците на държавата - членка на Европейския съюз, в която пребивава или чийто гражданин е той. Тези изисквания следва да бъдат максимално възприети и въведени във вътрешното ни законодателство с цел осигуряване на по-голяма защита на правата на потребителите. Друг съществен момент, който обхваща новата правна уредба на договорите за разпределено във времето право на ползване на собственост, е правото на потребителя срещу заплащане да ползва освен един или няколко недвижими имота и друго движимо имущество, използвано за настаняване за повече от един период на обитаване. Със законопроекта се разширява и приложното поле на договорите за разпределено във времето право на ползване на собственост, като се предвижда в обхвата на този вид договори да се включат и договори с по-кратък от предвидения тригодишен срок по сега действащия Закон за защита на потребителите.
Предмет на законопроекта са четири вида договори:
• договори за разпределено във времето право на ползване на собственост;
• договори за дългосрочни ваканционни продукти;
• договори за препродажба на разпределено във времето право на ползване на собственост и на договори за дългосрочни ваканционни продукти;
• договори за замяна на разпределено във времето право на ползване на собственост и на договори за дългосрочни ваканционни продукти.
Разпоредбите на законопроекта разширяват обхвата на изброените по-горе договори и подобряват прозрачността за потребителите чрез въвеждането на подробни изисквания към рекламата, преддоговорната и договорната информация за съответния вид договор, упражняване правото на отказ и забраната за извършване на авансово плащане. Тези разпоредби ще се прилагат в отношенията между потребители и търговци.
В предложените нормативни текстове се съдържат разпоредби за предоставяне на задължителна преддоговорна информация от търговеца на потребителя преди сключването на договори за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна на такива договори. За целта се въвеждат четири стандартни формуляра за предоставяне на преддоговорна информация, всеки от тях отговарящ на специфичните особености на договора, за който се отнася. Всеки търговец е длъжен да предостави съответния формуляр преди сключването на договора. По този начин потребителят ще има възможност да сравнява по-лесно предлаганите му условия.
Друг съществен момент е въвеждането на изискването потребителят да бъде уведомен за всяка промяна в съдържанието на предоставената му преддоговорна информация преди сключването на договора за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна.
Нов елемент в уредбата на договорите за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна е изискването, съгласно което преддоговорната информация, както и информацията, съдържаща се в съответния договор, следва да се предоставя на езика или на един от езиците на държавата – членка на Европейския съюз, в която потребителят пребивава или чийто гражданин е той, по негов избор, при условие че това е официален език на Европейския съюз.
Освен това разпоредбите на законопроекта предвиждат, че преди сключване на договори за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна търговецът трябва изрично да уведоми потребителя за наличието на право на отказ от договора, за срока на упражняване правото на отказ и за забраната за извършване на авансово плащане в периода, през който потребителят може да се откаже от договора.
Съгласно предложените нормативни текстове потребителят има право да се откаже от договора за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна в срок 14 календарни дни считано от датата на сключване на договора или сключване на обвързващ предварителен договор или от получаване на договора или на обвързващия предварителен договор, когато потребителят ги получава след тяхното сключване.
Законопроектът предвижда използването на стандартен формуляр за улесняване упражняване правото на отказ на потребителя от сключения договор за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна. Упражняванетo на правото на отказ на потребителя от сключения договор прекратява правата и задълженията между него и търговеца и потребителят не дължи разноски и заплащане на услуги, предоставени му преди отказа.
Друг нов момент в уредбата на този вид договори е забраната за извършване на авансово плащане при договорите за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти и за замяна. Търговецът няма да има право да изисква и да получава от потребителя под каквато и да е форма авансово плащане, предоставяне на гаранции, блокиране на пари по сметки, изрично признаване на задължения или всяка друга насрещна престация за търговеца или за трето лице преди изтичането на сроковете за упражняване правото на отказ от сключения договор. Също така при договорите за препродажба търговецът няма да има право да получава от потребителя под каквато и да е форма авансово плащане, предоставяне на гаранции, блокиране на пари по сметки, изрично признаване на задължения или всяка друга насрещна престация за търговеца или за трето лице преди осъществяване на действителната продажба или когато договорът за препродажба е прекратен на друго основание.
С оглед необходимостта от засилване на защитата и подобряване прозрачността за потребителите законопроектът предвижда изискването, съгласно което страницата или страниците на договора, съдържащи клаузи относно наличието на право на отказ, начините на упражняването му и забраната за авансово плащане в периода, през който потребителят може да се откаже от договора, да се подписват отделно от него.
Законопроектът съдържа механизми, които гарантират, че правата на потребителите не могат да бъдат ограничавани или заобикаляни. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата на потребителите, както и отказът от права са недействителни. Също така се предоставя възможност на потребителите да упражнят правата си по договора за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна по административен и по съдебен ред или чрез извънсъдебни способи за решаване на потребителски спорове. Комисията за защита на потребителите може да предявява колективни искове за преустановяване или забрана на действия и търговски практики, които са в нарушение на разпоредбите на закона.
Прилагането на законопроекта не изисква създаването на нова институционална структура. Контролът по изпълнението на законопроекта ще се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма чрез Комисията за защита на потребителите.
Приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите ще допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар и за постигане по-високо равнище на защита на потребителите по отношение на някои аспекти на предлагането и продажбата на права по договори за предоставяне на разпределено във времето право на ползване на собственост, на договори за дългосрочни ваканционни продукти и на договори за препродажба и за замяна на такива права и услуги.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
Ново мнениеПубликувано на: 21 Ное 2010, 08:58 
СТАНОВИЩЕ
Във връзка с предложеният проект
за промени в Закона за защита на потребителите.

Адвокатско дружество „Динова и Русев”

В проекта за промени в Закона за защита на потребителите са предложени промени в глава седем, регулираща договорите за разпределено във времето право на ползване, известни под търговското име „таймшеър”. Промените са продиктувани от задължението на Република България за транспониране на Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и съвета от 14 Януари 2009 г.
Систематичното тълкуване на уредбата на таймшеър в България, както и целта на директивите, указана в преамбюла им, водят до извода, че целта на уредбата на таймшеър както на европейско, така и на ниво българско законодателство е да бъдат защитени потребителите на таймшеър от недобросъвестни действия на продавачите и/или техните агенти. Основна част от тези рискове са свързани с изпълнение на задължението на продавачите да осигурят необезпокоявано владение на потребителите за целия срок на договора. Такива рискове са свързани с потенциална възможност да бъдат учредени права върху един и същи имот за едно и също време в полза на повече от един купувач, както и потенциална възможност за евикция на купувача, свързана с продажба или учредяване на тежести или вещни права в полза на трети лица.
От друга страна, институтът на таймшеъринг е сериозно развит на практика в международен аспект. На основата му са създадени и се прилагат на практика редица деривативи като договори за размяна, покупко-продажба, преотстъпване, залагане и т.н. на учреденото право. Следователно, стабилността и гарантирането на необезпокояваното ползване на имота от пиобретателя на таймшеър е не само условие за гарантиране на сигурността на търговския оборот, но и условие за самото приложение на института и произтичащите и свързани с учредяването на таймшеър деривативни правоотношения.
Настоящата редакция на закона и предложените промени не предлагат адекватни мерки за защита на потребителите срещу така изложените рискове. Не е ясен и правният характер на правоотношението между потребителя и търговеца. Към момента законът предвижда проста писмена форма на договора. С предложените промени, промяна във формата на договора не се предвижда.
Това създава правна несигурност както в отношенията по продажба на таймшеър, така и по отношение на последваща продажба на имоти, върху които са учредени такива права. При последваща продажба или учредяване на последващи вещни или облигационни права върху имота от собственика, се създават условия за колизия на права, която би довела до съдебни спорове и несигурност в търговския оборот. Горното се потвърждава и от факта, че към момента не е известен прецедент за използване на института в България, въпреки че правната му уредба съществува от приемането на Закона за защита на потребителите в ДВ. бр.99 от 2005 г.
„Чисто” облигационен характер на правоотношението по учредяване на таймшеър не би могъл да гарантира необходимата защита и сигурност срещу гореизложените рискове. Следователно, най-ефективния (ако не и единствен) правен способ за предотвратяване на тези рискове е вписване на договора за учредяване на разпределено във времето право на ползване по партидата на съответния имот в имотния регистър. По този начин, при учредяване на таймшеър, лесно и бързо би могло да се установи дали и за кои периоди е бил вече учреден таймшеър върху съответния имот. От друга страна, вписване на договора е в интерес и на потенциални купувачи на имота и приобретатели на вещни права или тежести върху него.
Следва да се отбележи, че настоящият проект за промени обхваща две групи договори: (1) договори за продажба на таймшеър върху имоти, извън територията на Република България и (2) договори за продажба на таймшеър върху имоти в България. Доколкото български закон не би могъл да предвиди вписване на права върху имоти извън територията на страната в българския имотен регистър, договорите за учредяване на таймшеър върху имоти в България следва да бъдат отделени в отделна група, за която е възможно да бъде предвидено по-високо ниво на защита с оглед както осигуряване защита на българските и международни потребители на услугата в България, така и за увеличаване на търговския оборот. Следва да се отбележи, че доколкото института на таймшеър се използва изключително за целите на ваканционен туризъм, осигуряването на адекватна защита на потребителите ще се отрази позитивно и на туристическия бизнес в страната.
Именно поради по-горе изложените причини, предложените промени отделят договорите за продажба на таймшеър върху имоти в България в отделна група и установяват специална форма за действителност – писмена форма с нотариална заверка на подписите с цел постигане на по-голяма сигурност на правоотношението. Доколкото правната форма на договорите е предмет на текстовете на чл. 161б, считаме, че систематичното място на уредбата на отделната група договори по т. (1) по-горе следва да бъде в предложената алинея 4 на чл. 161б.
С оглед свободата на договаряне и осигуряване на възможност за информиран избор на потребителите, които в крайна сметка ще поемат част или цялата финансова тежест от допълнително установената форма, в ал. 5 на чл. 161б, вписването на договора в партидата на имота е предложено като правна възможност по искане на потребителя. За да се даде възможност на потребителя да направи информиран избор дали да впише договора или не, информация относно възможността за вписване и предимствата на вписването е установена като част от задължителния пакет пред договорна информация по чл. 156. Като алтернатива, би могло този текст да се промени и вписването на договори за учредяване на разпределено във времето право на ползване върху имоти в България да бъде установено като задължение.
С оглед 14 дневния срок за отказ от договора, е предложено вписването да бъде извършено след изтичане на срока по чл. 161е ал. 1. Доколкото при вписване в имотния регистър се представя копие от целия текст на договора, с оглед разпоредбата на чл. 161в ал. 1, считаме, че предложеното включване на пред договорната информация в текста на договорите по чл. 161б ал. 4 ще доведе до улесняване процеса на вписване и яснота по отношение съдържанието на договора.
В чл. 161 е са предвидени, гарантираните от Директива 2008/122/ЕО права на потребителите да се откажат от договора в рамките на определен период от време ако търговецът не е изпълнил законовите си задължения за предоставяне на информация и формуляр за отказ от договора. От предложените текстове и от текстовете на Директива 2008/122/ЕО е видно, че правото на потребителя да се откаже от договора след изтичане на 14-дневния срок по ал. 1 на чл. 161е, е възможно в случаи на неизпълнение на законови задължения от страна на търговеца. Ето защо, в изпълнение на общия принцип за обезвреда, установен в чл. 45 от ЗЗД, логично е да се възложи на търговеца, чието неизпълнение е причината за отказ от договора от страна на потребителя, да понесе и финансовата тежест по вписването на отказа по алинея 4 на чл. 161е. Последното е предвидено в предложения текст на ал. 6 на чл. 161е.
С оглед предвидената форма за действителност на договорите по чл. 161 б ал. 4, а именно писмена форма с нотариална заверка на подписите, на основание чл. 100 от Закона за собствеността, волеизявлението за прекратяване също би следвало да бъде изразено в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
Така предложените промени, създават специален ред за сключване и прекратяване на договорите за учредяване на разпределено във времето право на ползване, с които се учредява такова право върху имоти, намиращи се на територията на Република България, без да се променя реда за сключване на договори за учредяване на разпределено във времето право на ползване, учредено извън територията на страната. С предложената форма на договора и вписването му в имотния регистър се цели защита правата на потребителите срещу недобросъвестни действия от страна на собствениците на имоти, предмет на сделката, свързани с последваща продажба на разпределено във времето право на ползване върху същия имот за същия период, последваща продажба на имота или учредяване на вещни права върху него. От друга страна, вписването на договорите за разпределено във времето право на ползване ще осигури правна сигурност както на потребителите, така и на потенциални последващи приобретатели на имоти. С уреждането на формата на договора, ще се насърчи прилагането на института, който към настоящия момент не е прилаган в България въпреки интереса от страна както на собственици на хотели и ваканционни комплекси, така и на потребители на таймшеър.
С предложените промени не се предвижда създаването на нова институционална структура. Повишените административни разходи за участниците в сделките, свързани с изповядването на договорите и тяхното вписване са оправдани от гледна точка на сериозните предимства на предложената специална форма, които ще осигурят както допълнителна проверка на договорите от страна на нотариуси и съдии по вписване, така и ще гарантират правата на потребителите срещу последващи приобретатели на имота или вещни тежести върху него. От друга страна, доколкото правата, предмет на договорите за разпределено във времето право на ползване се учредяват за сравнително продължителен период от време (15-30 години), последните имат ефекта на вещна тежест върху имота. В този смисъл, вписването на договорите е и гаранция за информираността на приобретателите на имота, които ще могат да направят справка за имота, предмет на сделката.

С уважение:
_______________________________
Анелия Динова управляващ съдружник на Адвокатско Дружество „Динова и Русев”


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов