КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 03 Дек 2021, 09:10

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Правила за институционална идентичност
Ново мнениеПубликувано на: 03 Ное 2016, 10:58 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от протокол № 21
от заседанието на Съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет,
проведено на 25 октомври 2016 г.
ПО ДНЕВНИЯ РЕД
16. ОТНОСНО: Правила за институционална идентичност на
документите в съдилищата на Република България и унифициране логото на
съдилищата в Република България
16.1. ПРИЕМА Правила за институционална идентичност на
документите в съдилищата на Република България.
16.2. Правилата да се изпратят на административните ръководители
на всички съдилища, за съобразяване.
16.3. Прекратява конкурса за лого на съдилищата, тъй като
получените проекти не отговарят на обявеното задание.
16.4. Предлага съдилищата в Република България да ползват за
лого, създаденото и ползвано изображение на Темида от Върховния касационен
съд.
16.5. Прекратява работата на работната група, поради изчерпване на
дейността й.
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ, /п/ Лозан Панов
Вярно с оригин;
Адм. секретар:


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Правила за институционална идентичност
Ново мнениеПубликувано на: 03 Ное 2016, 11:06 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА
ДОКУМЕНТИТЕ В СЪДИЛИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Глава първа
Общи разпореди

Чл. 1. Тези правила за институционална идентичност на документите
имат за цел да послужат за правилното изготвяне и оформяне на
организационно-разпоредителни документи, включително и официална
кореспонденция, създавана в съдилищата на Република България.
Чл. 2. Спазването на правилата трябва да доведе до унифициране на
цялостната визия на създадените в органите на съдебната власт документи,
което да ги направи лесно разпознаваеми и отговарящи на изискванията за
институционална идентичност.


Глава втора
Изписване на наименованията на органите на съдебната власт

Чл. 3. (1) Във всички официални документи - писма, интернет
страници, различни видове бланки и други, е необходимо наименованието
на съответния орган на съдебната власт да бъде изписано по следния
начин, без никакви интерпретации:
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Апелативен специализиран наказателен съд
Военно-апелативен съд
Военен съд - София
Специализиран наказателен съд
Апелативен съд - София
Окръжен съд - София
Окръжен съд - Монтана (По този начин се изписват наименованията и
на останалите окръжни съдилища.)
Софийски градски съд
Софийски районен съд
1
Районен съд - Сливен (По този начин се изписват наименованията и
на останалите районни съдилища.)
Административен съд - София-област
Административен съд - София-град
Административен съд - Ямбол (По този начин се изписват
наименованията и на останалите административни съдилища.).
(2) Между наименованието на съда и името на населеното място се
поставя тире, тъй като в случая важи правилото: ако съставните думи не са
равноправни, като първата дума е главна, а втората - поясняваща,
уточняваща или изобщо с подчинена роля по някакъв начин, се поставя
тире. Единствено изключение представлява изписването на Софийски
градски съд и Софийски районен съд.
Чл. 4. (1) Когато се използва абревиатура, названията се изписват по
следния начин:
- Съкращението за апелативните съдилища се изписва с големи (т.е.
главни) букви: АС - Варна;
- Съкращението за административните съдилища се изписва „Адм" с
голяма буква „А" и без точка след буква „м": АдмС - Варна;
(2) При съкращение на имената на съдилища, при които има
съвпадение на първата буква с тази в имената на други такива, се спазват
правописните правила, както следва:
- Лексикалните инициални съкращения се образуват от първата буква
на всяка самостойна дума в съкращавания израз: ВСС, ВКС, ВАС и т.
н.
- Абревиатури се образуват не само от първите букви на всички
самостойни думи или основи на сложни думи, но и като се използват
допълнителни букви от някои от тях, за да се избегне омонимията:
МВР - МВнР, ВСС - ВССл (Военен съд - Сливен), ОСПд (Окръжен
съд - Пловдив) - ОСПл (Окръжен съд - Плевен). Трябва да се има
предвид, че в абревиатурата редът на инициалите, на буквените знаци
отговаря точно на разположението на думите, на реда им в
разгърнатото название.
- Буквите, допълнително включени в инициално съкращение, са
малки.
(3) Съкратените названия са трудни за „дешифриране" извън средата,
в която са наложени и се употребяват. Използването им в служебната
кореспонденция улеснява предаването на названието на съответното
съдилище в писмен текст. Извън тази среда, обаче, използването на
абревиатурите би породило неяснота и би създало затруднения за
гражданите.
(4) Имената на органите на съдебната власт се съкращават по два
алтернативни начина, съгласно Приложение № 1 към Правилата, като и
двата начина на съкращаване са коректни от лингвистична гледна точка.
2
Глава трета
Съставяне на документи

Раздел I
Принципи при изготвяне на служебната кореспонденция

Чл. 5. Стилът на изготвяне на документите в органите на съдебната
власт е официално-делови и юридически издържан. Характерен е със
строго регламентирани езикови изисквания, съгласно които при
изготвянето на документите съзнателно се избягва индивидуализация и
езикова оригиналност. Авторът на документа и неговият адресат се
намират в официални отношения и езиковите средства се определят от
нормативната уредба, а не от субективната гледна точка. Официално-
деловият стил е наложителен за органите на съдебната власт и при
комуникацията им с граждани.
Чл. 6. Отличителни характеристики на официално-деловия стил са:
точност, конкретност, яснота на формулировките, стандартизация на
лексиката и терминологията. Специфични негови особености са строгата
стандартност, лексикална ограниченост, липсата на емоционалност и
експресивност, императивност, рационалност и същевременно вежливост.
Чл. 7. Принципите, които трябва да бъдат следвани при изготвянето
на служебната кореспонденция, са:
1. Яснота - съдържателната част на писмото да дава яснота и пълнота
по отношение на поставените въпроси или изисканата информация.
Използват се познати и общоизвестни думи и изрази.
2. Краткост - отстраняване на многословните изрази, излагане на
важните моменти тактично и кратко. Не се представя информация, която
вече е ясна.
3. Уважение - употребява се „ние" вместо „аз", „Вие" - вместо „ти".
4. Конкретност - необходимо е да се правят действени изявления,
избират се точни изрази, без дълги словесни изявления, повече конкретика.
5. Учтивост - добронамереност и избягване на изрази, които могат да
подразнят, наранят или унижат адресата.
6. Грамотност - текстът трябва да бъде написан съгласно
изискванията на българските правописни норми, без пропуски поради
небрежност.


Раздел I
Оформяне на документи - общи изисквания
3
Чл. 8. Оформянето на документа е техническа дейност, придаваща му
вид, годен за неговото използване.
Чл. 9. Бланката е образец на документ, свързан с дейността на
съответния орган на съдебната власт. Бланките следва да отговарят на
следните изисквания:
1. Отпечатват се едностранно върху бяла хартия с черен цвят на
буквите във формат A4;
2. Текстовете в тях са изписани с шрифт „Times New Roman" с размер
14 пункта или „ Verdana", „Arial", „Helvetica" с размер 13 пункта, с
разредка 1 линия за междуредие, а при поздравителни адреси - с разредка
1,5 линии и отстъп 1,25 см надясно преди всеки нов параграф;
3. Прессъобщенията на органите на съдебната власт се изписват с
шрифт „Times New Roman", „Verdana", „Arial", „Helvetica";
4. Празните полета в бланките са със следните размери:
- от левия край 30 мм;
- от горния край 20 мм;
- от десния край 20 мм;
- от долния край 10 мм.
5. В долния колонтитул се представя информация с контакти за
обратна връзка, като информацията се изписва с размер на буквите 11
пункта, когато бланката се използва за документ от 1 страница;
6. Когато документът се отпечатва в повече страници, долният
колонтитул на първата страница е празен, а на втората и на следващите
страници се изписват данните за кореспонденция, дата и номер на
страницата или същият се оформя според спецификата на съдържанието на
съответния документ;
7. При набиране на текст на документ на компютър се спазват общи
изисквания за оформяне на съдържателната част на документа:
7.1. Текстът се подравнява двустранно (Justified).
7.2. Между отделните думи се използва само един интервал (за
проверка: Show/Hide (бутонът ^[) от менюто). (Забележка: при съкращаване
на година между цифрите и съкращението „г." се поставя интервал; също и
след знака „№".)
7.3. Текстът се структурира на отделни параграфи чрез нов ред (чрез
клавиша Enter или чрез Format —> Paragraph —► Special —> First line). Всеки
нов параграф започва с отстъп 1,25 см надясно.
7.4. При изброяване се използват цифри, букви, булети, които се
разполагат с отстъп надясно, като разположението им е еднакво за целия
текст.
7.5. Ако се използват графики, таблици, фигури и др., всички се
оформят в еднакъв формат.
7.6. Целият текст на документа се оформя с един и същ шрифт,
препоръчително е Times New Roman или Verdana.
4
7.7. БЛОК ШРИФТ и почерняне - болд (Bold), се използват при
изписване на името на адресата, на съдържателната формула, на
обръщението.
7.8. Почерняне - болд (Bold), да се използва за оформяне на частта за
приложенията.
7.9. Името на адресанта се изписва с почернени главни букви - в болд
(Bold), а длъжността на нов ред под името - само с първа главна буква и в
курсив (Italic).
7.10. Курсив (Italic) се използват и при по-важни думи, изрази или
части от текста. Не се препоръчва Bold.
7.11. Курсив (Italic) се използва при отбелязване на източници на
информация или при допълнителни обяснения при таблици, графики и
други.
7.12. Препинателният знак след дадена дума, която е в Bold, Italic или
Underlind, не се оформя в същия стил, както думата, а остава в шрифта,
избран за целия текст. Пример: Решението на съдебния състав, заседавал
на 30 ноември 2015 г., е необходимо да се обнародва в Държавен вестник;
Секретар: Мария Иванова.
7.13. Латиница може да бъде използвана при обозначаване на валути
(напр. USD, EUR или €). Обозначаването на валута (валути) трябва да бъде
еднакво в целия документ.

Чл. 10. (1) Основните реквизити при съставяне на документите са:
1. Адресна част, съдържаща името, длъжността, наименование на
администрацията, адрес на адресата;
2. Реквизит „На Ваш №";
3. Реквизит „Относно";
4. Реквизит „Съдържателна формула" - доклад, докладна записка,
становище, справка, информация, и други;
5. Реквизит „Обръщение";
6. Реквизит „Приложение";
7. Име, длъжност и подпис на подписалия документа;
8. Реквизит „Изготвил", „Съгласувано с:";
9. Индекс от номенклатурата на делата.
(2) Адресната част, съдържаща името, длъжността, наименованието на
администрацията, адрес на адресата, се разполага в дясната част на
бланката, вертикално разположена.
(3) Реквизит „Изходящ №" се поставя вляво, изписва се с размер на
шрифта 12 пункта за Times New Roman и размер 11 пункта за Verdana.
(4) Реквизит „Входящ №" се поставя вдясно, изписва се с размер на
шрифта 12 пункта за Times New Roman и размер 11 пункта за Verdana.
5
(5) Реквизит „На Ваш №" се поставя вляво без отстояние,
изписва се с размер на шрифта 12 пункта за Times New Roman и размер 11
пункта за Verdana, Arial и Helvetica.
(6) Реквизит „Относно" се поставя вляво с отстояние 1,25
навътре в текста и се изписва с размер на шрифта 12 пункта за Times New
Roman и размер 11 пункта за Verdana.
(7) Реквизит „Съдържателна формула" се центрира.
(8) Реквизит „Обръщение" се поставя вляво с отстояние 1,25
навътре в текста.
(9) Реквизит „Приложение" се поставя вляво с отстъп 1,25
навътре в текста.
(10) Реквизит „Име, длъжност и подпис на подписалия
документа" се подравнява вдясно, изравнено с адресната част за
получателя.
(11) Реквизит „Съгласувал" се поставя вляво без отстояние.
(12) Реквизит „Изготвил" се поставя вляво без отстояние и се
изписва с размер на шрифта 12 пункта за Times New Roman и размер 11
пункта за Verdana, Arial и Helvetica.

Чл. 11. При реквизити, които се използват по-рядко при изготвяне на
документи, няма изискване за позиционирането им в лявата част на
бланката, а се поставят по преценка на изготвящия документа. Такива
реквизити са напр.:
1. Реквизит „Забележка";
2. Реквизит „Препис";
3. Реквизит „УТВЪРЖДАВАМ"/„ОДОБРЯВАМ" (Поставя се по
преценка на административния ръководител, като може да бъде заместен
със заповед.).

Чл. 12. Основните реквизити, които се използват при оформяне на
документи, се изписват, като:
- С големи букви - БЛОК ШРИФТ, във формат болд (Bold) се
изписват адресната част, реквизит „Обръщение", съдържателната формула
и името на подписващия документа; реквизит
„УТВЪРЖДАВАМ"/„ОДОБРЯВАМ";
- Изразът „С уважение" завършва основния текст, изписан със същия
стил в текста, без да се отделя с празни редове. Когато след израза „С
уважение" следва подпис, се поставят двоеточие;
- Реквизити „Изготвил", „Съгласувано с:" и „Забележка" се изписват
с нормална големина на буквите и техния вид.

Чл. 13. Текстът на документа се оформя съгласно съвременната
българска книжовна езикова норма.
6
Чл. 14. (1) Специално внимание трябва да се обръща на правилата за
слято, полуслято и разделно писане на сложни думи и изрази:
- министър-председател
— заместник министър-председател
- заместник-министър
- заместник-директор
- заместник-началник
- областен управител
- заместник областен управител
- заместник-кмет
- началник-управление
- заместник началник-управление
(2) Думи, в състава на които влизат части от съществителни имена,
между които има отношение на подчинение (първата пояснява втората), се
приемат за сложни думи и се пишат полуслято (с малко тире): заместник-
министър, заместник-кмет, министър-председател, помощник-директор.
При употребата на малко тире (дефис) при правописното оформяне на
сложните думи не се поставят интервали.
(3) Когато се добавя пояснение към сложна дума, която се изписва
полуслято (министър-председател, началник-управление), това пояснение
се пише разделно поради струпването на три съставни части: заместник
министър-председател, заместник началник-управление.

Чл. 15 (1) Не се поставя интервал преди точка, двоеточие,
многоточие, въпросителен знак, удивителен знак, запетая, точка и запетая,
дясна кръгла, квадратна или ъглеста скоба, затварящи кавички.
(2) Не се поставя интервал след лява кръгла, квадратна или ъглеста
скоба, отварящи кавички.
(3) Поставя се интервал след всеки препинателен знак - точка,
двоеточие, многоточие, въпросителен знак, удивителен знак, запетая, точка
и запетая, дясна кръгла, квадратна или ъглеста скоба, затварящи кавички.
(4) Интервал се поставя и след цифрата при изписване на година,
както и след други съкращения, съдържащи или не препинателен знак
(напр., г., пр., см, д-р, проф., кг и т.н.).

Чл. 16. (1) Малкото тире (дефис) се използва при правописното
оформяне на сложни думи, както и в други случаи. При употребата му не
се поставят интервали. (Примери: най-голям, заместник-министър)
(2) При използване на дълго тире се поставя по един интервал преди
и след него. (Пример: София - столицата на България)
Заб.: Специално внимание трябва да се обърне на разликата между
малкото тире (дефис) (-) и дългото тире (-).
7
(3) В повечето компютърни програми изписването на дълго тире се
постига по един от следните два начина:
- Задържа се клавишът Shift и се натиска клавишът с цифрата 9.
- Задържа се клавишът Ctrl (Control) и се натиска най-горното дясно
тире в края на клавиатурата.

Чл. 17. Когато се използва точка при изреждане, номериране,
обозначаване на дати, при указване на поредност и т.н., интервал се
поставя след последната точка. Примери: 10.12.2015 г.; 1.2.1. Географски
означения.

Чл. 18. При изписването на числа се спазват следните правила за
графично оформление:
- Като десетичен знак се използва точка (както е на някои чужди
езици) или запетая (както обикновено е в България), като важното е
възприетият принцип да се спазва в целия документ. (Пример: 127.50 лв.
или 127,50 лв.)
- При обозначаване на хиляди при числа се използва интервал.
(Пример: 34 560 души)

Чл. 19. (1) Не се поставя интервал преди знаците за градус, за
процент или индекс, но се поставя интервал след знаците за номер (№) и за
параграф (§). (Примери: 25°, 25%, 251%о, Иванов, СО^ но № 2, § 2. Знакът
за % се пише слято с цифрата.)
(2) Поставя се интервал след юридически съкращения като чл., ал., т.
и др. (Примери: чл. 1, ал. 2, ал. (3), т. 4)

Чл. 20. При обозначаване на дати и периоди се използва дълго тире.
(Примери: октомври - ноември 2015 г.; 5 - 6 ноември 2015 г.)

Чл. 21. Кавичките - с характерната за българската кирилица графика
(„") - се използват в целия текст еднотипно, като се следи отварящите
кавички да са долни, а затварящите - горни, обърнати надясно, а не наляво
("). (Пример: Книгата се казва „Юридическа енциклопедия", а не Книгата
се казва "Юридическа енциклопедия".)

Чл. 22. При употреба на пълното наименование при многословни
названия се използват кавички на съответното място. Пример: Дирекция
„Финансово-стопански дейности". При изписване с абревиатура на
многословни названия не се поставят кавички. Пример: Дирекция ФСД.
8
Чл. 23. Скобите се използват в целия текст еднотипно.
Препоръчително е да се използват кръгли скоби: (Иванов). Знакът „/"
(наклонена черта) не е скоба. Той означава деление или дроб: 2/3 от
съдебните служители, или има друго значение (най-често замества думата
„или"): роден/а..., Пътуващите до Испания/Португалия да представят...

Чл. 24. В края на изречението е възможно да има струпване на
няколко пунктуационни знака (скоби, кавички, точка и др.): запазва се
последната затваряща скоба, последните затварящи кавички, последната
точка. (Напр.: По време на разпита обвиняемият каза: „Още съм под
влиянието на героя от книгата „Престъпление и наказание"!".; Той
зададе въпроса: „Ще има ли заседание?".; Изписват се различни глаголи
(разпорежда, утвърждава, съгласува и др.).)

Чл. 25. (1) Обръщенията в официалната кореспонденция (към лица от
двата пола или при лица, чийто пол не е известен на адресанта на
съобщението) са следните:
1. Към едно лице:
Уважаема госпожо, ...
Уважаема госпожо Петрова, ...
Уважаеми господине, ...
Уважаеми господин Петров, ...
Уважаема госпожо/Уважаеми господине, ...
Уважаема госпожо/Уважаеми господин (посочва се
съответната фамилия)......,
(а не Уважаеми господин/госпожо...... (следва съответната
фамилия).
2. Към група лица
Уважаеми госпожи и господа,......
Уважаеми госпожи/господа, ......
(2) Писането с наклонена черта най-често се използва в случаите,
при които на пишещия не му е известен полът на назованото лице или
лица.
(3) Би могло да се постави на първо място обръщението към лице от
мъжки пол, а на второ - към лице от женски пол, напр. Уважаеми
господине/Уважаема госпожо, ... и други.

Чл. 26. (1) При оформяне на рубрики, същите се означават чрез
цифри (арабски и римски), букви, други графични знаци, числителните
първо, второ, трето и т. н. или само чрез нов ред.
(2) След римски цифри и след главни букви се поставя точка.
9
(3) След арабски цифри и след малки букви се поставя точка или
дясна скоба. Когато за означаването на рубрики и техни подрубрики се
използва поредица арабски цифри, след всяка цифра се поставя точка.
(4) След точката и дясната скоба има шпация.
(5) Вертикално разположените рубрики може да се оформят с или
без отстъп.
(6) Пунктуационното оформяне на текста, който въвежда рубрики и
подрубрики, зависи от синтактичните му особености и от употребените
думи и изрази.
(7) След въвеждащия текст се поставя двоеточие, когато той не
представлява граматически и смислово завършено изречение, а всяка от
рубриките или подрубриките го завършва. Например:
Атестирането включва следните три етапа:
1. изготвяне на работен план
2. обсъждане на постигнатите до средата на периода цели и
набелязване на мерки за осъществяването им
3. изготвяне на оценка в края на периода и вписване на
резултатите в атестационен формуляр.
(8) След въвеждащия текст се поставя точка или двоеточие, когато
той съдържа израз, който смислово препраща към рубриките. Например:
Държавният зрелостен изпит се състои от две части.
или
Държавният зрелостен изпит се състои от две части:
• Част I включва 38 тестови задачи от затворен тип с четири
възможни отговора и текстови задачи със свободен отговор.
• Част II включва създаването на философско есе върху зададени
фрагменти.
(9) Вертикално разположените рубрики започват с малка буква,
когато представляват част от изречение, която граматически и смислово
завършва въвеждащия текст. Те може да завършват без препинателен знак,
със запетая или с точка и запетая. Последната рубрика завършва с точка.
(10) Когато рубрика освен част от изречение съдържа поне още едно
цяло изречение, в края на всички рубрики от откъса се поставя точка.
(11) Хоризонтално разположените рубрики започват с малка буква и
се отделят с точка и запетая или със запетая, последвани от шпация.
Последната рубрика завършва с точка. Например:
За извършване на устни справки в службата по регистрация се
събират следните такси:!, за устна справка - 3 лв.; 2. за разпечатка към
извършена устна справка - 2 лв. за първа страница и по 0,5 лв. - за всяка
следваща.
или
За извършване на устни справки в службата по регистрация се
събират следните такси: I. за устна справка - 3 лв., 2. за разпечатка към
10
извършена устна справка - 2 лв. за първа страница и по 0,5 лв. - за всяка
следваща.
(12) Рубриките и подрубриките в един рубрикиран откъс се оформят
еднотипно по отношение на правописа и пунктуацията.

Чл. 27. (1) Всички официални документи за кореспонденция се
отпечатват едностранно.
(2) Двустранно се отпечатват обемни протоколи и списъци,
създадени за вътрешноведомствени потребности.

Чл. 28. (1) Официалният печат на всеки съд е кръгъл. В него се
изписва пълното наименование на съда и Република България.
(2) Официалният печат на всеки съд се поставя само в син цвят.
(3) Печатът на съответния орган на съдебната власт се поставя след
като документът е подписан от неговия автор. Печатът се поставя обърнат
с надписа на наименованието на органа на съдебната власт нагоре, от
лявата страна на подписа, така че част от него да покрие наименованието
на длъжността на подписалия документа и неговия подпис.

Раздел II
Структуриране на съдържателната част на документите

Чл. 29. (1) В зависимост от съдържателната си част документите,
създавани от органите на съдебната власт, имат различна типология.
Основно могат да бъдат квалифицирани няколко групи текстове -
юридически, нормативни, протоколни, информационни, аргументативни,
административно-управленски, икономически, дипломатически и др.
(2) Най-често изготвяните в практиката документи са:
1. служебно писмо
2. доклад
3. заповед
4. протокол.

Чл. 30. (1) При изготвяне на служебно писмо на първо място трябва да
се изясни каква е идеята за изготвянето му: да се представи информация,
да се изиска такава, да се изяснят обстоятелства, да се напомни за нещо
предстоящо, да се отправи покана и др. Разнообразна е тематиката на този
вид документ.
(2) След като са определени целта и адресатът, трябва да се изясни
какво ще се представи като обстоятелства - аргументи, факти, цифри в
подкрепа на вече определената цел. Когато към писмото е необходимо да
се добавят приложения, таблици, справки, брошури, схеми, чертежи,
11
същите се подготвят предварително и се описват в реквизит „Приложение"
към писмото.
(3) Началото на всяко писмо е съпроводено от обръщение, което
изразява уважението на неговия автор към адресата.
(4) Последният абзац на служебното писмо съдържа положителни
послания. В писмо с негативна информация извиненията и отрицателните
моменти се излагат в текста на финалния абзац. Краят на писмото в двата
случая е оставен за учтиво предложение за по-нататъшно сътрудничество и
готовност за оказване на помощ при необходимост. Ако обаче с писмото се
изисква някаква информация, документи или други, се използва формите
„моля", „следва" или изрази в условно наклонение „бихте ли ...".

Чл. 31. Докладът е аналитичен документ, разглеждащ конкретна
ситуация с представен план за нейното разрешаване. Изготвянето на
доклади има разнообразна насоченост - финансови доклади, годишен
доклад за работата на съответния орган на съдебната власт, доклад за
извършена конкретна работа по поставена задача и др. В повечето случаи
докладите се изготвят съобразно разписани ясни правила.

Чл. 32. (1) Заповедта е организационно-разпоредителен документ,
съставен от две части:
- Мотиви и нормативно основание за издаване (Често нормативното
основание за издаване на заповед е едно и също, но мотивите са различни,
затова е необходимо те са да обозначени и разбираеми за адресата.)
-Разпоредителна част, съдържаща задължителни за изпълнение
разпореждания на ръководителя на органа на съдебната власт.
(2) Заповедите регламентират дейности, свързани с приемане на
решения/разпореждания на административните ръководители по
отношение на:
1. Извършване на промени в организацията на работа
2. Определяне състава на работни групи, съвети и комисии
3. Командироване на магистрати и служители в страната и чужбина
4. Финансови и стопански въпроси
5. Управление на човешките ресурси и други, касаещи общото
организационно и административно ръководство на органите на съдебната
власт.
(2) Уточняването на нормативното основание при съставянето на
заповедта е важно условие при подготовката й, преди да бъде подписана и
регистрирана. Разпоредителната част на заповедта включва формулировка
от типа: определям, утвърждавам, нареждам, разрешавам, командировам и
други.
(3) Следва текстът на заповедта, съставен съобразно необходимостта
от изпълнение на конкретни действия. Определят се срокът за тяхното
12
изпълнение и механизмът на докладване на изпълнението - изготвяне на
доклад, протокол за извършена работа и други.
(4) Определя се длъжностното лице, което ще осъществява контрол по
изпълнение на заповедта.
(5) В края на заповедта се предвижда механизъм за уведомяване на
заинтересуваните лица.

Чл. 33, (1) Протоколът е вид документ, който се изготвя в резултат от
проведени заседания на работни групи, общи събрания, комисии, работни
срещи и други. Задължителни елементи, които присъстват при изготвяне
на протокола, са:
1. Наименование на съответния орган на съдебната власт
2. Наименование на документа: „Протокол"
3. № на протокола
4. Дата на протокола
5. Списък на присъстващите
6. Дневен ред
7. Дебати по дневния ред - докладващи лица, изказвания, обсъждания,
предложения, въпроси
8. Решения по дневния ред
9. Подпис на председателстващия и решаващите лица
10. Име и подпис на протоколиращия.
(2) В зависимост от степента на отразяване на изказванията
протоколите са два вида: кратки или пълни.
- В кратките протоколи се представят дневният ред, взетите по него
решения, лицата, отговорни за тяхното изпълнение, и срокът на
изпълнението им. В тези протоколи може да се представят имената и
резюмета на изказалите се по отделните въпроси, могат да се представят
резюмета на доклади, могат и да се представят в пълен вид отделни важни
изказвания и направени предложения. Практиката налага и използването
на още по-кратки протоколи. В тях се записват само обсъжданите въпроси,
взетите решения, срокът и отговорниците за изпълнението им.
- Пълните протоколи съдържат без съкращения докладите,
изказванията, проекторешенията и предложенията за изменения и
допълнения в тях, окончателните решения, сроковете и отговорниците за
тяхното изпълнение, поставените въпроси и дадените отговори, отразяват
се настроенията и атмосферата в залата.
13
Приложение № 1 (изработено е чрез копиране на списъка от приложение №9 към
ПАС)
Първи вариант:
№ Съд
1 2
1 Апелативен - София САС
2 Апелативен специализиран наказателен
съд АСНС
3 Специализиран наказателен съд СНС
4 Софийски градски съд СГС
5 Софийски районен съд СРС
6 Окръжен - Благоевград БлОС
7 Районен - Благоевград БлРС
8 Районен - Гоце Делчев ГДРС
9 Районен - Петрич ПчРС
10 Районен - Разлог РгРС
11 Районен - Сандански СнРС
12 Окръжен - Видин ВдОС
13 Районен - Белоградчик БчРС /БкРС
14 Районен - Видин ВдРС
15 Районен - Кула КРС
16 Окръжен - Враца ВрОС
17 Районен - Бяла Слатина БСРС
18 Районен - Враца ВрРС
19 Районен - Кнежа КжРС
20 Районен - Козлодуй КзРС
21 Районен - Мездра МзРС
22 Районен - Оряхово ОрРС
23 Окръжен - Кюстендил КнОС
24 Районен - Дупница ДнРС
25 Районен - Кюстендил КнРС
26 Окръжен - Монтана МОС
27 Районен - Берковица БкРС
28 Районен - Лом ЛРС
29 Районен - Монтана MPC
30 Окръжен - Перник ПкОС
31 Районен - Брезник БрРС
32 Районен - Перник ПкРС
33 Районен - Радомир РдРС
34 Районен - Трън ТРС
35 Софийски окръжен съд СОС
36 Районен - Ботевград БтРС
37 Районен - Елин Пелин ЕПРС
38 Районен - Етрополе ЕтРС
39 Районен - Ихтиман ИхРС
40 Районен - Костинброд КбРС
41 Районен - Пирдоп ПпРС
14
42 Районен - Самоков СкРС
43 Районен - Своге СвРС
44 Районен - Сливница СцРС
45 Апелативен - Бургас БсАС
46 Окръжен - Бургас БсОС
47 Районен - Айтос АсРС
48 Районен - Бургас БсРС
49 Районен - Карнобат КбРС
50 Районен - Малко Търново МТРС
51 Районен - Несебър НсРС
52 Районен - Поморие ПмРС
53 Районен - Средец СцРС
54 Районен - Царево ЦРС
55 Окръжен - Сливен СлОС
56 Районен - Котел КлРС
57 Районен - Нова Загора H3PC
58 Районен - Сливен СлРС
59 Окръжен - Ямбол ЯОС/ЯбОС
60 Районен - Елхово ЕхРС
61 Районен - Тополовград ТгРС
62 Районен - Ямбол ЯРС/ЯбРС
63 Апелативен - Варна ВнАС
64 Окръжен - Варна ВнОС
65 Районен - Варна ВнРС
66 Районен - Девня ДнРС
67 Районен - Провадия ПрРС
68 Окръжен - Добрич ДОС/ДчОС
69 Районен - Балчик ДОС/ДчОС
70 Районен - Ген. Тошево ГТРС
71 Районен - Добрич ДРС/ДчРС
72 Районен - Каварна КвРС
73 Районен - Тервел ТлРС
74 Окръжен - Разград РзОС
75 Районен - Исперих ИсРС
76 Районен - Кубрат КтРС
77 Районен - Разград РзРС
78 Окръжен - Силистра СсОС
79 Районен - Дулово ДлРС
80 Районен - Силистра СсРС
81 Районен - Тутракан ТнРС
82 Окръжен - Търговище ТщОС
83 Районен - Омуртаг ОмРС
84 Районен - Попово ПпРС
85 Районен - Търговище ТщРС
86 Окръжен - Шумен ШОС
87 Районен - Велики Преслав ВПРС
88 Районен - Нови пазар НпРС
89 Районен - Шумен ШРС
90 Апелативен - Велико Търново ВТАС
91 Окръжен - Велико Търново ВТОС
92 Районен - Велико Търново ВТРС
93 Районен - Горна Оряховица ГОРС
94 Районен - Елена ЕлРС
95 Районен - Павликени ПвлРС
96 Районен - Свищов СщРС
97 Окръжен - Габрово ГбОС
98 Районен - Габрово ГбРС
99 Районен - Дряново ДрРС
100 Районен - Севлиево СвлРС
101 Районен - Трявна ТвнРС
102 Окръжен - Ловеч ЛчОС
103 Районен - Ловеч ЛчРС
104 Районен - Луковит ЛкЛС
105 Районен - Тетевен ТтРС
106 Районен - Троян ТрнРС
107 Окръжен - Плевен ПлОС
108 Районен - Левски ЛкРС
109 Районен - Никопол НкРС
110 Районен - Плевен ПлРС
111 Районен - Червен бряг ЧбРС
112 Окръжен - Русе РсОС
113 Районен - Бяла БРС
114 Районен - Русе РсРС
115 Апелативен - Пловдив ПдАС
116 Окръжен - Кърджали КжОС
117 Районен - Ардино АрдРС
118 Районен - Крумовград КгРС
119 Районен - Кърджали КжРС
120 Районен - Момчилград МчРС
121 Окръжен - Пазарджик ПзОС
122 Районен - Велинград ВлгРС
123 Районен - Пазарджик ПзРС
124 Районен - Панагюрище ПнРС
125 Районен - Пещера ПщРС
126 Окръжен - Пловдив ПдОС
127 Районен - Асеновград АсРС
128 Районен - Карлово КрлРС
129 Районен - Пловдив ПдРС
130 Районен - Първомай ПвРС
131 Окръжен - Смолян СмРС
132 Районен - Девин ДвРС
133 Районен - Златоград ЗлРС
134 Районен - Мадан МдРС
135 Районен - Смолян СмРС
136 Районен - Чепеларе ЧлРС
137 Окръжен - Стара Загора СЗОС
138 Районен - Казанлък КнкРС
139 Районен - Раднево РдРС
140 Районен - Ст. Загора СЗРС
141 Районен - Чирпан ЧнРС
142 Окръжен - Хасково хос
143 Районен - Димитровград ДмгРС
144 Районен - Свиленград СвлРС
145 Районен - Харманли ХнРС
146 Районен - Хасково XPC
147 Районен - Ивайловград ИгРС
148 Военно-апелативен съд ВАС
149 Военен съд - София ВССф
150 Военен съд - Пловдив ВСПд
151 Военен съд - Варна закрит
152 Военен съд - Плевен закрит
153 Военен съд - Сливен ВССл
154 Административен - София-град СгАдмС
155 Административен - София област СоАдмС
156 Административен - Благоевград БлАдмС
157 Административен - Бургас БсАдмС
158 Административен - Варна ВнАдмС
159 Административен - Велико Търново ВТАдмС
160 Административен - Видин ВдАдмС
161 Административен - Враца ВрАдмС
162 Административен - Габрово ГбАдмС
163 Административен - Добрич ДчАдмС
164 Административен - Кюстендил КнАдмС
165 Административен - Кърджали КжАдмС
166 Административен - Ловеч ЛчАдмС
167 Административен - Монтана МнАдмС
168 Административен - Пазарджик ПзАдмС
169 Административен - Перник ПкАдмС
170 Административен - Плевен ПлАдмС
171 Административен - Пловдив ПдАдмС
172 Административен - Разград РзАдмС
173 Административен - Русе РсАдмС
174 Административен - Силистра СсАдмС
175 Административен - Сливен СлАдмС
176 Административен - Смолян СмАдмС
177 Административен - Стара Загора СЗАдмС
178 Административен - Търговище ТщАдмС
179 Административен - Хасково ХАдмС
180 Административен - Шумен ШАдмС
181 Административен - Ямбол ЯАдмС
17
Втори вариант:
№ Съд Съкращение

1 Апелативен - София АСС
2 Апелативен специализиран наказателен
съд АСНС
3 Специализиран наказателен съд СНС
4 Софийски градски съд СГС
5 Софийски районен съд СРС
6 Окръжен - Благоевград ОСБл
7 Районен - Благоевград РСБл
S Районен - Гоце Делчев РСГД
9 Районен - Петрич РСПч
10 Районен - Разлог РСРг
11 Районен - Сандански РССнд
12 Окръжен - Видин ОСВд
13 Районен - Белоградчик ОСБел
14 Районен - Видин ВидРС
15 Районен - Кула PC - Кула
16 Окръжен - Враца ОСВр
17 Районен - Бяла Слатина РСБСл
18 Районен - Враца РСВр
19 Районен - Кнежа РСКн
20 Районен - Козлодуй РСКзл
21 Районен - Мездра РСМз
22 Районен - Оряхово РСОр
23 Окръжен - Кюстендил ОСКст
24 Районен - Дупница РСДца
25 Районен - Кюстендил РСКст
26 Окръжен - Монтана ОСМ
27 Районен - Берковица РСБрк
28 Районен - Лом PC - Лом
29 Районен - Монтана MPC
30 Окръжен - Перник ОСПрн
31 Районен - Брезник РСБрз
32 Районен - Перник ОСПрн
33 Районен - Радомир РСРад
34 Районен - Трън PC - Трън
35 Софийски окръжен съд СОС
36 Районен - Ботевград РСБтв
37 Районен - Елин Пелин РСЕП
38 Районен - Етрополе РСЕтр
39 Районен - Ихтиман РСИхт
40 Районен - Костинброд РСКбр
41 Районен - Пирдоп РСПп
42 Районен - Самоков РССмк
43 Районен - Своге РССв
44 Районен - Сливница РССц
45 Апелативен - Бургас АСБс
46 Окръжен - Бургас ОСБс
47 Районен - Айтос РСА
48 Районен - Бургас РСБс
49 Районен - Карнобат РСКб
50 Районен - Малко Търново РСМТ
51 Районен - Несебър РСНсб
52 Районен - Поморие РСПмр
53 Районен - Средец РССр
54 Районен - Царево РСЦ
55 Окръжен - Сливен ОССл
56 Районен - Котел РСКтл
57 Районен - Нова Загора РСНЗ
58 Районен - Сливен РССл
59 Окръжен - Ямбол ОСЯ
60 Районен - Елхово РСЕлх
61 Районен - Тополовград РСТпл
62 Районен - Ямбол РСЯ
63 Апелативен - Варна АСВн
64 Окръжен - Варна ОСВн
65 Районен - Варна РСВн
66 Районен - Девня РСДн
67 Районен - Провадия РСПр
68 Окръжен - Добрич ОСД
69 Районен - Балчик РСБч
70 Районен - Ген. Тошево РСГТ
71 Районен - Добрич РСД
72 Районен - Каварна РСКв
73 Районен - Тервел РСТл
74 Окръжен - Разград ОСРз
75 Районен - Исперих РСИсп
76 Районен - Кубрат РСКт
77 Районен - Разград РСРз
78 Окръжен - Силистра ОССс
79 Районен - Дулово РСДл
80 Районен - Силистра РССс
81 Районен - Тутракан РСТт
82 Окръжен - Търговище OCT
83 Районен - Омуртаг РСОм
84 Районен - Попово РСПп
85 Районен - Търговище РСТ
86 Окръжен - Шумен ОСШ
87 Районен - Велики Преслав РСВП
88 Районен - Нови пазар РСНП
89 Районен - Шумен РСШ
90 Апелативен - Велико Търново АСВТ
91 Окръжен - Велико Търново ОСВТ
92 Районен - Велико Търново РСВТ
93 Районен - Горна Оряховица РСГО
94 Районен - Елена РСЕл
95 Районен - Павликени РСПвл
96 Районен - Свищов РССв
97 Окръжен - Габрово ОСГ
98 Районен - Габрово РСГ
99 Районен - Дряново РСДр
100 Районен - Севлиево РССвл
101 Районен - Трявна РСТрв
102 Окръжен - Ловеч ОСЛ
103 Районен - Ловеч РСЛ
104 Районен - Луковит РСЛкв
105 Районен - Тетевен РСТтв
106 Районен - Троян PC - Троян
107 Окръжен - Плевен ОСПлн
108 Районен - Левски РСЛвск
109 Районен - Никопол РСНпл
110 Районен - Плевен РСПлн
111 Районен - Червен бряг РСЧБ
112 Окръжен - Русе ОС - Русе
113 Районен - Бяла PC-Бяла
114 Районен - Русе PC - Русе
115 Апелативен - Пловдив АСПлв
116 Окръжен - Кърджали ОСКрдж
117 Районен - Ардино РСАрд
118 Районен - Крумовград РСКрм
119 Районен - Кърджали РСКрдж
120 Районен - Момчилград РСМмч
121 Окръжен - Пазарджик ОСПз
122 Районен - Велинград РСВлн
123 Районен - Пазарджик РСПз
124 Районен - Панагюрище РСПнг
125 Районен - Пещера РСПщ
126 Окръжен - Пловдив ОСПлв
127 Районен - Асеновград РСАс
128 Районен - Карлово РСКрл
129 Районен - Пловдив РСПлв
130 Районен - Първомай РСПрв
131 Окръжен - Смолян РССм
132 Районен - Девин РСДвн
133 Районен - Златоград РСЗл
134 Районен - Мадан РСМдн
135 Районен - Смолян РССм
136 Районен - Чепеларе РСЧп
137 Окръжен - Стара Загора ОССЗ
138 Районен - Казанлък РСКз
139 J Районен - Раднево РСРдн
140 Районен - Ст. Загора РССЗ
141 Районен - Чирпан РСЧрп
142 Окръжен - Хасково OCX
143 Районен - Димитровград РСДмтр
144 Районен - Свиленград РССвгр
145 Районен - Харманли РСХрм
146 Районен - Хасково PCX
147 Районен - Ивайловград РСИвгр
148 Военно-апелативен съд ВнАС
149 Военен съд - Сливен ВнССл
150 Административен - София-град АдмССгр
151 Административен - София област АдмССобл
152 Административен - Благоевград АдмСБл
153 Административен - Бургас АдмСБс
154 Административен - Варна АдмСВн
155 Административен - Велико Търново АдмСВТ
156 Административен - Видин АдмСВд
157 Административен - Враца АдмСВр
158 Административен - Габрово АдмСГ
159 Административен - Добрич АдмСДч
160 Административен - Кюстендил АдмСКст
161 Административен - Кърджали АдмСКрдж
162 Административен - Ловеч АдмСЛ
163 Административен - Монтана АдмСМ
164 Административен - Пазарджик АдмСПз
165 Административен - Перник АдмСПрн
166 Административен - Плевен АдмСПлн
167 Административен - Пловдив АдмСПлв
168 Административен - Разград АдмСРз
169 Административен - Русе АдмС - Русе
170 Административен - Силистра АдмССс
171 Административен - Сливен АдмССл
172 Административен - Смолян АдмССм
173 Административен - Стара Загора АдмССЗ
174 Административен - Търговище АдмСТ
175 Административен - Хасково АдмСХ
176 Административен - Шумен АдмСШ
177 Административен - Ямбол АдмСЯ
21

Приложение № 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШСЪДЕБЕНСЪВЕТ

Изх. №.......................... Вх. №...............
Дата: ............................
до
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
РЪКОВОДИТЕЛИ НА
СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД,
ОКРЪЖНИТЕ,
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
Относно:.............................................................УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА.
Приложение: съгласно текста.
С уважение,
(подпис)
(ИМЕ, ФАМИЛИЯ)
ДЛЪЖНОСТ
Изготвил: инициали на изготвил/абревиатура на дирекция/отдел
1000 София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12
Администрация: тел.: 02/930 49 57, факс: 02/9807632
22
Приложение № 3
Лого на ОСВ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Изх. №..........................
Дата: ............................
ДО
Г-Н ИВАН ПЕТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА
ПО АТЕСТИРАНЕТО И
КОНКУРСИТЕ НА СЪДИЙСКАТА
КОЛЕГИЯ

На Ваш №:...........................от ................(дата)

Относно:......................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО
Приложение: съгласно текста.
С уважение,
(подпис)
(ИМЕ, ФАМИЛИЯ)
ДЛЪЖНОСТ


Съгласувал:
Име, фамилия, длъжност, подпис.
Изготвил:
Име, фамилия, длъжност, подпис/абревиатура на дирекция/отдел
9000 Варна, пл. „Независимост" № 2
тел.: 052/686 506, факс: 052/607 798
23
Приложение № 4
Лого на ОСВ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Изх. №
Дата: ..
до
Г-Н ИВАН ПЕТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА
ПО АТЕРСТИРАНЕТО И
КОНКУРСИТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
На Ваш №:...........................от ................(дата)
Относно:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО
Приложение: съгласно текста.
С уважение:
(подпис)
(ИМЕ, ФАМИЛИЯ)
ДЛЪЖНОСТ
Инициали на изготвил/абревиатура на дирещия/отдел
9000 Варна, пл. „Независимост" № 2
тел.: 052/686 506, факс: 052/607 798
24


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов