КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Яну 2021, 10:00

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Проект за изменение и допълнениие на Закона за енерегетиката
Ново мнениеПубликувано на: 01 Дек 2011, 09:45 
Глава пета
ВЕЩНИ ПРАВА

Раздел I
Право на строеж. Отчуждаване
Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) Когато изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци се извършва върху имот - държавна собственост, компетентните държавни органи учредяват в полза на лицето, което ще експлоатира възложител на енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за държавната собственост без търг или конкурс.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) Когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 се извършва върху имот - общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще експлоатира възложител на енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) Стойността на правото на строеж се определя от независим оценител, избран от компетентния държавен или общински орган по реда на Закона за обществените поръчки. Определената от оценителя стойност се приема за най-ниската пазарна цена, която може да бъде заплатена за правото на строеж върху конкретния имот.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) Когато е необходимо изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях, да се извърши върху имот - частна собственост, енергийното предприятие възложителят на енергийния обект трябва предварително възмездно да придобие право на собственост или право на строеж върху необходимата за изграждане на обекта земя.
(5) Възложителят на енергийния обект отправя писмено предложение до титуляра/титулярите на вещни права, като посочва правните и фактически основания, обосноваващи предложението, включително имота, вида на енергийните обекти и/или съоръжения и начина, по който те се отразяват на ползването на имота, вида/видовете вещни права, които е необходимо да бъдат придобити, площта и предлаганото обезщетение, като дава подходящ срок, не по-кратък от 2 месеца, за отговор на предложението. Този срок може да бъде променен по взаимно съгласие на енергийното предприятие и титуляра/титулярите на вещни права.
(6) При учредяване на ограничени вещни права по ал. 1 върху имоти – публична собственост за национални обекти, се прилага съответно реда за частна държавна или частна общинска собственост, доколкото друго не е уредено в този закон, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
(7) Възложителите на енергийни обекти по ал. 1 са възложители на строителството на тези обекти по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията, както и заинтересовани лица по смисъла на чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията.


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) При отказ или при невъзможност за изпълнение на действията по чл. 62, ал. 4, която се дължи на причини, непреодолими от енергийното предприятие ВЕО , имотът се отчуждава в полза на държавата когато е налице държавна нужда. . За отказ се счита изричният отказ, както и неприемането на предложението или непостигането на съгласие в срока по чл. 62, ал. 5.
(2) Отчуждаването по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за държавната собственост.

(3) Енергийното предприятие Възложителят на енергийния обект може да използва имота само за целите на отчуждаването.

Раздел Iа
(Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.)
Отчуждаване на имоти за нуждите на добива на енергийни ресурси
Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) Енергийно предприятие, което е концесионер по смисъла на Закона за подземните богатства и извършва дейности по добив на енергийни ресурси, може да предложи на собствениците и титулярите на други вещни права сключване на договор, по силата на който то да придобие правото на собственост или друг вид вещно право върху недвижимите имоти, включени в концесионната площ.
(2) Когато концесионерът не може да установи или да открие титулярите на права върху земята или техните адреси, той има право да поиска съдействие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. При поискано съдействие министърът е длъжен да изиска необходимата информация от компетентните държавни или общински органи, които нямат право да откажат предоставянето й.
Чл. 63б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) В случаите на добив на енергийни ресурси за задоволяване на държавна нужда, когато не е постигнато споразумение със собствениците или титулярите на други вещни права върху недвижим имот или част от такъв, енергийното предприятие - концесионер, има право да поиска от министъра на икономиката, енергетиката и туризма предприемането на действия по принудително отчуждаване на имота по реда на Закона за държавната собственост.
(2) В искането по ал. 1 се посочват характеристиката, видът, местонахождението и размерът на имота и данни за собствениците, съответно за титулярите на други вещни права. Към искането се прилагат:
1. доказателства, че:
а) имотът е включен в границите на концесионната площ и е необходим или пречи за изпълнение на дейностите по утвърдения цялостен работен проект за добив на енергийния ресурс;
б) концесионерът е предложил на собственика, съответно на титуляря, закупуването на недвижимия имот на цена не по-ниска от цената, която би била определена по реда на глава трета от Закона за държавната собственост при принудително отчуждаване на имота за държавни нужди;
в) собственикът, съответно титулярът в едномесечен срок от получаване на предложението мълчаливо или изрично го е отхвърлил;
2. влязъл в сила подробен устройствен план.
(3) В едномесечен срок от получаване на искането по ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма предприема действия за принудително отчуждаване на имота за държавни нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост.
(4) Когато имот, включен в границите на концесионната площ, е публична общинска собственост, към искането по ал. 1 се прилагат само доказателствата по ал. 2, т. 1.
(5) Разходите по принудителното отчуждаване са за сметка на концесионера.
Чл. 63в. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) Отчуждените имоти, както и други имоти - държавна собственост, включени в границите на концесионната площ, се предоставят на концесионера с решение на Министерския съвет като принадлежност по смисъла на Закона за концесиите.
(2) При прекратяване на концесионния договор имотите, предоставени на концесионера като принадлежност, се връщат на държавата във вид, при условия и по ред, определени с концесионния договор.

Раздел II
Сервитути
Чл. 64. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) При разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на възложителите/собствениците на енергийни обекти на енергийните предприятия възникват сервитути. Сервитутите по този закон се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(2) Сервитутите по този закон са:
1. право на преминаване на хора и техника в полза на възложителите/собствениците на енергийни обекти енергийното предприятие;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на възложителите/собствениците на енергийни обекти енергийното предприятие;
3. ограничаване в ползването на поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти.
(3) При упражняване на сервитутите:
1. възложителят/собственикът на енергийния обект енергийното предприятие придобива право:
а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на енергийното предприятие;
б) негови представители да влизат и да преминават през служещите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с изграждането и/или експлоатацията на енергийните обекти, включително право на преминаване на техника през служещите поземлени имоти във връзка с изграждането и обслужването на въздушни и подземни проводи и наземни съоръжения;
в) да извършва кастрене и рязане на дървета в сервитутите на електропроводите и хидросъоръженията за отстраняване на аварии при уведомяване на управляващите органи на горските стопанства и националните паркове.
2. в служещите поземлени имоти не се допускат:
а) извършване на застрояване или трайни насаждения в сервитутната ивица, определена в наредбата по ал. 9;
б) прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, с изключение на случаите, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на съответните технически изисквания и след писмено съгласуване с възложителя/собственика на енергийния обект енергийното предприятие;
3. промяната на собствеността на имота не прекратява действието на сервитутите по отношение на господстващия и по отношение на служещия имот;
4. сервитутите са неделими права; те могат да се упражняват изцяло в полза на всяка част от господстващия имот и тежат изцяло върху всяка част от служещия имот и когато имотите бъдат разделени;
5. сервитутът може да се използва само за нуждите на господстващия имот;
6. собственикът на служещия имот няма право да премества сервитута.
(4) Сервитутите по ал. 2 възникват, когато:
1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти, и
2. титулярът на сервитута е изплатиено еднократно обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитутът и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот.
(5) Титулярът на сервитута заплаща на собственика на земята еднократно обезщетение.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) Определянето на размера на обезщетенията по тази глава се извършва по реда на чл. 210 и 211 от Закона за устройство на територията или по взаимно съгласие на страните с оценка от лицензиран оценител.
(7) Упражняването на сервитутното право се извършва от възложителя на енергийния обект – при изграждането му и от собственика на енергийния обект – след изграждането, …енергийното предприятие съобразно техническите изисквания на наредбата по ал. 9.
(8) В случай че сервитутната зона попада в имот, за който в полза на възложителя/собственика на енергийния обект енергийното предприятие е учредено право на строеж, сервитутът върху имота се уговаря в акта за учредяване право на строеж.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите са индивидуални за различните видове енергийни обекти и се определят по ред и начин, предвидени в наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на земеделието и продоволствието и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(10) При учредяване на ограничени вещни права по ал. 1 върху имоти – публична собственост за национални обекти, се прилага съответно реда за частна държавна или частна общинска собственост, доколкото друго не е уредено в този закон, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
Нов чл. 64а:
„Чл. 64а. (1) Сервитутите по този закон се вписват в имотния регистър и се отразяват в кадастъра въз основа на влязъл в сила акт на компетентен орган за одобряване на подробен устройствен план по чл. 64, ал. 4, т. 1, с приложена извадка от графичните и текстови материали относно засегнатия имот и документ за изплатено или депозирано в търговска банка на разположение на собствениците и носителите на други вещни права върху засегнатия имот еднократно обезщетение, по молба на възложителя/собственика на енергийния обект.
(2) Преди одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри и обявяването на въвеждане на имотния регистър за съответната територия, сервитутите се вписват в службите по вписванията по реда на Правилника за вписванията (Обн. ДВ, бр. ) по партидата на последния собственик на служещия имот.


Чл. 65. (1) Размерът на обезщетението по чл. 64, ал. 5 4, т. 2 се определя при прилагане на следните критерии:
1. площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута;
2. видовете ограничения на ползването;
3. срок на ограничението;
4. справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута.
(2) Независимо от обезщетението по ал. 1, енергийното предприятие дължи възстановяване на всички причинени вреди на имота или съответно парично обезщетение.
Чл. 66. Видът и местоположението на енергийните обекти и на площите на служещи поземлени имоти, включени в границите на сервитутите по този закон, се определят в общи и подробни устройствени планове.
Чл. 67. (1) Представителите на енергийните предприятия и длъжностните лица, които осъществяват контрол по този закон, могат да влизат и да преминават през чужди имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти или за контрол върху тях.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 41 от 2009 г.) Енергийните предприятия имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти - публична собственост, за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни електропроводи, газопроводи, топлопроводи, водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.
(3) Енергийните предприятия ползват безвъзмездно части от сгради и прилежащите им поземлени имоти за монтиране на средства за измерване и други съоръжения, свързани с доставката на електрическа и топлинна енергия и природен газ.
(4) Собствениците на имотите по ал. 1 - 3 имат право на обезщетение за нанесени щети.
Чл. 68. (1) Когато собственикът, ползвателят или наемателят на имота извърши неразрешено застрояване, заграждение, засаждане или друго нарушение на режима за упражняване на сервитута, енергийното предприятие има право да сезира компетентните органи с искане за премахване на незаконните строежи за сметка на собственика, ползователя или наемателя, ако последният не ги отстрани в срока, даден му от енергийното предприятие.
(2) В случаите по ал. 1 енергийното предприятие не дължи обезщетение за причинените вреди.

Т.23. от ДР ще изглежда така: (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) "Енергиен обект" е обект или съвкупност от обекти, в които или посредством които се извършва или ще се извършва производство на електрическа и/или топлинна енергия с определена мощност, добив или съхранение на нефт или природен газ, пренос, както и преобразуване на параметрите или вида на електрическа и топлинна енергия и природен газ, нефт или нефтопродукти през мрежи, както и техните спомагателни мрежи и съоръжения, разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ през мрежи, както и техните спомагателни мрежи и съоръжения, без инсталациите на потребителите клиентите.

директен достъп до съдържанието


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов