КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 28 Яну 2021, 07:57

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Закон за изменение и допълнение на ЗОС
Ново мнениеПубликувано на: 18 Фев 2011, 09:52 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост

УКАЗ № 22
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, приет от ХLI Народно събрание на 3 февруари 2011 г.
Издаден в София на 8 февруари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г. и бр. 87 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нова т. 5 и т. 6:
„5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
6. обектите по т. 5 от първостепенно значение;“.
2. Досегашната т. 5 става т. 7.
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думата „конкурс“ се добавя „освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс“.
2. В ал. 6, изречение първо след думата „конкурс“ се добавя „за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Части от имоти – публична общинска собственост, които са предоставени за управ­ление по реда на чл. 12, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.“
§ 3. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „публична общинска собственост“ се добавя „или на одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение“, думите „за изграждане на други обекти“ се заменят с „в други случаи“, а след думата „парично“ се добавя „или имотно“.
2. В ал. 4 след думата „ако“ се добавя „преди издаването на заповедта по чл. 25, ал. 2“, а след думите „замяна с“ се добавя „равностоен“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4 кметът на общината внася предложение в общинския съвет за одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на имоти по ал. 1 за сключване на сделка за придобиване на собствеността на съответните имоти или за учредяване на ограничени вещни права върху тях.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думата „приемат“ се заменя с „одобряват“.
6. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Когато одобреният подробен устройствен план предвижда изграждане на обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост, общинският съвет може да разпореди предварително изпълнение на плана.
(9) Отчуждените за задоволяване на общински нужди имоти по ал. 1, както и имотите, придобити по реда на ал. 4, стават публична общинска собственост.“
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „имоти – частна собственост“ се заменят с „имотите по чл. 21, ал. 1“.
2. В ал. 3 думите „изготвянето на оценките на“ се заменят с „определянето на равно­стойното парично обезщетение за“, а думите „оценител на имоти“ се заменят с „оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители“.
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Размерът на равностойното парично обезщетение за имотите, предвидени за отчуждаване, се определя съобразно конкретното им предназначение, което са имали преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план по чл. 21, ал. 1 и въз основа на пазарните цени на имоти със сходни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот.“
5. Създават се нови ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11:
„(6) Конкретното предназначение на поземлени имоти, урегулирани за застрояване с предходен подробен устройствен план, е предназначението им, определено с предходния подробен устройствен план, действал преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план по чл. 21, ал. 1.
(7) Конкретното предназначение на поземлени имоти, урегулирани за изграждане на обекти – публична държавна или публична общинска собственост, с предходен подробен устройствен план, действал преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план по чл. 21, ал. 1, които не са отчуждени съобразно предвижданията на предходния план, е предназначението им, определено с подробния устройствен план, действал преди влизането в сила на плана, предвиждащ изграждането на обекти – публична държавна или публична общинска собственост.
(8) Размерът на равностойното парично обезщетение по ал. 5 за поземлени имоти, включени в обхвата на урбанизирана територия съобразно действащия общ устройствен план, които не са урегулирани за застрояване с предходен подробен устройствен план, се определя като за имоти без предвидено застрояване и се съобразява с установения траен начин на фактическото им ползване.
(9) Извън случаите по чл. 16 от Закона за устройство на територията, когато с план по чл. 21, ал. 1 се предвижда отчуждаване на част от неурегулиран поземлен имот, а останалата от имота част се урегулира и в нея се предвижда застрояване, размерът на равностойното парично обезщетение се определя като разлика между цената на отчуждаваната част от имота и повишената стойност на урегулираната част от имота.
(10) Размерът на равностойното парично обезщетение се определя не по-рано от три месеца преди издаването на заповедта по чл. 25, ал. 2.
(11) В случай че определеният размер на равностойното парично обезщетение е по-малък от данъчната оценка на имота, обезщетението се изплаща в размер, равен на данъчната му оценка.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 12 и в нея в текста преди т. 1 думите „с подобни“ се заменят със „със сходни“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 13.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 14 и се изменя така:
„(14) Не се дължи обезщетение за незаконни строежи в поземления имот – предмет на отчуждаване.“
§ 5. Създава се нов чл. 23:
„Чл. 23. (1) В случаите, когато с план по чл. 21, ал. 1 се предвижда отчуждаване на неурегулирани поземлени имоти извън урбанизираните територии, които са незастроени земеделски земи или горски територии, обезщетението може да се извърши със земеделски земи от общинския поземлен фонд, съответно – с горски територии, общинска собственост, еднакви по произход и функции с отчуждавания имот, ако в землището, в което попадат предвидените за отчуждаване имоти, има равностойни свободни общински имоти от същия вид за обезщетяване на всички собственици на имоти, засегнати от плана, след решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.
(2) С предложението по ал. 1 кметът на общината внася проект на план за обезщетение, с който се определят имотите, подлежащи на отчуждаване – по вид, местонахождение, размер, начин на трайно ползване и стойност на всеки имот, и равностойните имоти – общинска собственост, които се предлагат за обезщетение – по вид, местонахождение, размер, начин на трайно ползване и стойност на имота, при съобразяване с местоположението на имота, подлежащ на отчуждаване, в местността на съответното землище.
(3) В случаите по ал. 1 оценяването на имотите, подлежащи на отчуждаване, и на имотите – общинска собственост, се извършва по реда на чл. 22, ал. 12, т. 2 и 3. Разликата в стойността на отчуждавания имот и на имота – общинска собственост, предоставян в обезщетение, не може да бъде повече или по-малко от десет на сто. Когато стойността на общинския имот е по-малка от стойността на отчуждавания, разликата в стойностите се доплаща с парично обезщетение.
(4) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед по чл. 25, ал. 2 за отчуждаване на съответните имоти по ал. 1 при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1.
(5) Имотът се смята за отчужден от датата на влизане в сила на заповедта по ал. 4. От датата на влизане в сила на заповедта за отчуждаване собственикът на отчуждения имот придобива собствеността върху предоставения му в обезщетение общински имот.
(6) След влизане в сила на заповедта за отчуждаване се съставя акт за общинска собственост на отчуждения имот, който се вписва в имотния регистър по неговата имотна партида, а заповедта по ал. 4 се вписва в имотния регистър по партидата на имота, предоставен в обезщетение.
(7) Когато в срок до 6 месеца от влизане в сила на заповедта по ал. 4 общината не изплати дължимото парично обезщетение за разликата в стойността по ал. 3, собственикът на отчуждения имот има правата по чл. 29, ал. 6.
(8) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат, когато имотът, предвиден за отчуждаване, е с размери, по-малки от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади, 1 дка за трайни насаждения и 1 дка за гора.
(9) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат и в случаите, когато неурегулирани поземлени имоти, попадащи в територии, предвидени с действащите устройствени планове за разширяване на строителните граници на съществуващи урбанизирани територии – населени места и селищни образувания, или за създаване на нови селищни образувания, се урегулират с подробен устройствен план по чл. 16 от Закона за устройство на територията.
(10) В случаите по ал. 8 собствениците се обезщетяват с равностойно парично обезщетение, определено при условията и по реда на чл. 22.“
§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „сила“ се добавя „съответно одобрен“, а думите „предвиждащ изграждането на обект – публична общинска собственост“ се заменят с „по чл. 21, ал. 1“;
б) в т. 4 след думата „обезщетение“ се добавя „а при имотно обезщетение – вида, местонахождението, размера, начина на трайно ползване и стойността на имота, предоставян в обезщетение, както и размерът на паричното обезщетение за доплащане при разлика в стойностите на имотите“.
2. В ал. 2 след думите „размерът на обезщетението“ се добавя „а при имотно обезщетение – вида, местонахождението, размера, начина на трайно ползване и стойността на имота, предоставян в обезщетение, както и размерът на паричното обезщетение за доплащане при разлика в стойностите на имотите“.
§ 7. В чл. 29 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Исканията за отмяна на заповедта за отчуждаване могат да се предявяват в тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 6, ако до предявяването им дължимото парично обезщетение заедно с лихвите не бъде преведено по сметка на собственика на имота.
(8) Ако в срока по ал. 7 не бъде предявено искане за отмяна на заповедта за отчуждаване и в този срок дължимото парично обезщетение заедно с лихвите не бъде преведено по сметка на собственика на имота, заповедта за отчуждаване се обезсилва.“
§ 8. Създава се нов чл. 30:
„Чл. 30. (1) Когато е издадено разрешение за строеж за изграждане на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост, и определеното в заповедта по чл. 25, ал. 2 обезщетение е преведено по сметка на собствениците, общината може да влезе във владение на имоти или на части от тях, представляващи незастроени земеделски земи или горски територии преди влизането в сила на заповедта за отчуждаването им, и да започне строителството след заплащане на парично обезщетение на засегнатите собственици.
(2) Когато имотът е земеделска земя, обезщетението по ал. 1 включва доходите, които би получил собственикът на имота от реализация на продукцията, ако имотът се обработва, или арендното плащане, което е трябвало да получи за отдадената под аренда земя за една стопанска година.
(3) Когато имотът е горска територия, обезщетението по ал. 1 включва доходите, които би получил собственикът на имота от продажбата на дървесината при наличието на издадено от компетентните по Закона за горите органи позволително за сеч и извоз и от продажба на вещите от страничните пол­звания, представляващи стопанска дейност, когато има издадено писмено позволително.
(4) Преди влизането във владение на имота се съставя протокол-опис за фактическото му състояние от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която се включват представители на общината, оценител и собственикът на имота или упълномощен негов представител. В заповедта се посочват видът, местонахождението и номерът на имота, собственикът на имота и датата и часът за извършване на описа на имота. Протоколът се подписва от членовете на комисията и от собственика на имота.
(5) Заповедта по ал. 4 се връчва на собственика на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс не по-късно от 7 дни преди датата, на която ще се извърши описът. Когато собственикът на имота е над­лежно уведомен за извършване на описа и не се яви, действията се извършват и протоколът се съставя в негово отсъствие. Разходите по описа на имота и определяне на обезщетението са за сметка на общината.
(6) Кметът на общината издава заповед, в която определя размера на дължимото обезщетение въз основа на констатациите, направени в протокола. В заповедта се посочват видът, местонахождението и собственикът на имота, на който следва да се изплати обезщетението, датата и часът за влизане във владение на имота. Обезщетението се заплаща в 14-дневен срок от връчването на заповедта и преди влизане във владение на имота.
(7) Заповедта по ал. 6 се връчва на собственика на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Собственикът на имота може да оспори размера на обезщетението в 14-дневен срок от връчване на заповедта.
(8) В случаите, когато собственикът на имот не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, заповедите по ал. 4 и 6 се обнародват в „Държавен вестник“.
(9) Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение при условията и по реда на чл. 27. Когато съдът постанови по-висок размер на обезщетението, общината изплаща на собственика разликата заедно със законните лихви върху нея в едномесечен срок от постановяване на решението на съда.“
§ 9. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ако в тригодишен срок, а за обектите от първостепенно значение – в 5-годишен срок, от отчуждаването на имота строителството на обекта не е започнало, както и в случаите, когато одобреният подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост, бъде отменен от съда, а новият влязъл в сила подробен устройствен план не засяга отчуждения вече имот, по искане на бившия собственик на имота кметът на общината отменя заповедта за отчуждаване след възстановяване на полученото обезщетение.“
2. В ал. 2 думата „случая“ се заменя със „случаите“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Искане за отмяна на заповедта за отчуждаване може да се предяви в тримесечен срок от изтичането на съответните срокове по ал. 1, съответно – от влизането в сила на новия подробен устройствен план.“
§ 10. В чл. 33 след думата „производства“ се поставя запетая и се добавя „обезщетенията и сделките за придобиване на собственост и на вещни права“.
§ 11. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
„(2) С решението по ал. 1 общинският съвет може да разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж, или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от общинския съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на общината, не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната част от него.“
§ 12. В чл. 38, ал. 1 накрая се добавя „и 2“.
§ 13. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на държавата“ и запетаята след тях се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Освен в случаите, посочени в този закон, замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж, с имот или с право на строеж върху имот – собственост на други лица, може да се извършва:
1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;
2. между общината и друга община или между общината и държавата;
3. в други случаи – при условия и по ред, определени в закон.“
3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 7, т. 2 думите „освен в случаите по ал. 2, т. 2“ се заличават.
§ 14. В чл. 41 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.“
§ 15. В чл. 46, ал. 1 се създава т. 9:
„9. други основания, определени с наредбата по чл. 45а, ал. 1.“
§ 16. В чл. 49 ал. 3 се отменя.
§ 17. В чл. 52, ал. 1 думата „дейности“ се заменя с „местни дейности и услуги“, а след думата „бюджет“ се добавя „или от извънбюджетни сметки и фондове“.
§ 18. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Актът за общинска собственост за имот – държавна собственост, прехвърлен безвъзмездно в собственост на общината от държавата, както и за имот, придобит в собственост на общината чрез покупко-продажба от държавата или чрез замяна между общината и държавата, се съставя съгласно изискванията на ал. 1 – 3 след отписването му от актовите книги за държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост. В 14-дневен срок от приемане на решението на Министерския съвет за безвъзмездно прехвърляне в собственост, съответно – от подписването на договор за покупко-продажба или за замяна, компетентният орган отписва имота от актовите книги за държавна собственост и предава имота на общината.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Актът за общинска собственост за имот – държавна собственост, преминал в собственост на общината по силата на закон, се съставя съгласно изискванията на ал. 1 – 3. В 7-дневен срок от получаването на препис от вписания акт за общинска собственост областният управител отписва имота от актовите книги за държавна собственост и предава имота на общината.“
§ 19. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и данните по чл. 61“ се заличават.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За новосъставените актове по ал. 1 и 2 се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 1 – 3.“
4. Алинея 5 се отменя.
5. В ал. 6 накрая се добавя „и от общинските служби по земеделие“.
§ 20. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За новосъставените актове по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 1 – 3.“
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. Създава се ал. 5:
„(5) За актовете за поправка на актове за общинска собственост по ал. 3 се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 1 и 2.“
§ 21. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „или за който е съставен нов акт, се отбелязва това обстоятелство“ се заменят със „се отбелязва, че е отписан и се посочва основанието за отписването му от актовите книги за общинска собственост“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – общинска собственост, се заплащат такси в размери, определени от общинския съвет.“
§ 22. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. „Пазарни цени на имоти със сходни характеристики“ са осреднените цени от всички сделки с имоти, намиращи се в близост до отчуждавания имот, които имат еднакво конкретно или преобладаващо предназначение, притежават еднакъв характер на застрояване със същите или близки показатели на устройство и застрояване и/или установен начин на трайно ползване с отчуждавания имот, за: покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки между физически и/или юридически лица, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от двадесет сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните вписани двадесет сделки.“;
б) точка 4 се отменя;
в) създават се т. 5, 6, 7 и 8:
„5. „Повишена стойност“ е разликата в цената на поземления имот преди урегулирането му и след урегулирането му или след промяната на плана за регулация и на плана за застрояване по отношение на имота.
6. „Обекти от първостепенно значение“ са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти – публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 за обекти от първостепенно значение.
7. „Равностойни имоти“:
а) извън урбанизираните територии са имотите, които отговарят на характеристиките и чиято стойност е определена при условията и по реда на чл. 23;
б) в урбанизираните територии са имотите, разликата в стойностите на които е не повече от десет на сто, имат еднакво конкретно или преобладаващо предназначение, намират се в границите на една урбанизирана територия в устройствена зона със същите или с близки показатели на устройство и застрояване и притежават еднакъв характер на застрояване.
8. „Имоти с близки показатели на устройство и застрояване“ са имотите с еднакъв характер на застрояване, при които разликата в максималната плътност на застрояване е не повече от 5 на сто.“
2. Параграф 3 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. (1) Започнатите към датата на влизане в сила на този закон производства по отчуждаване на имоти – частна собственост, за които е издадена заповед по чл. 25, ал. 2, се довършват по досегашния ред.
(2) В случаите по ал. 1 исканията по чл. 29, ал. 7 могат да се предявяват в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 24. Когато към датата на влизането в сила на този закон тригодишният срок по чл. 31, ал. 1 е изтекъл и строителството на обекта по подробния устройствен план не е започнало или имотът не се използва по предназначението, за което е отчужден, исканията за отмяна на отчуждаването могат да се подават в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 3 февруари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов