КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

АНКЕТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА новия ГПК
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=23&t=99
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 28 Сеп 2009, 09:03 ]
Заглавие:  АНКЕТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА новия ГПК

Настоящата анкета има за цел да установи съществува ли:

- противоречие на текстове от ГПК с Конституцията;
- колизия между ГПК и действащи нормативни актове;
- проблеми при правоприлагането на новите положения в ГПК;

Резултатите от анкетата ще бъдат основание за провеждане на национална конференция по проблемите на ГПК и/или подготовка на предложения за промени в ГПК, които биха улеснили работата на правоприлагащите органи и защита правата на гражданите и юридическите лица.



1 . Как се отразяват промените в новия ГПК относно:

- продължителността на първоинстанционното производство и считате ли, че е налице забавяне на производството с оглед необходимостта от размяна на книжа и служебните задължения на съда;

- приключват ли делата в едно открито съдебно заседание. Често ли се стига до отлагането им на основание нови доказателствени искания;

- други проблеми в първоинстанционното производство;

- продължителността на второистанционното производство от момента на подаване на въззивната жалба до постановяване на решението;

- възможностите за защита на правата на страните пред второинстанционното производство;

- гаранциите за защита правата на гражданите във връзка с

регламентираната правна уредба по призоваването (връчване на съобщение чрез залепване на уведомление);

2. Промените в новия ГПК създават ли проблеми за представяне на доказателства и други процесуални действия, водещи до нарушаване на права и невъзможност за разкриване на обективната истина?

3. Промените в новия ГПК отразяват ли се върху правилността на квалификациите във въззивните решения след насоките към страните от първата инстанция?

4. Съществуват ли проблеми в касационното обжалване по отношение на:

- основателността на допускане на касационните жалби;

- неуважаване на допуснати жалби поради неспазване на преклузивни срокове пред първа или въззивната инстанция;

- обективните критерии, определящи допустимостта на касационните жалби, съобразно редакцията на чл. 280 ГПК;

5 . След влизане в сила на новия ГПК променя ли се ефективността на:

- прилагането на особените правила при търговските спорове;

- заповедното производство по чл. 410 ГПК;

- заповедното производство по чл. 417 ГПК;

6. За точното прилагане на закона, необходимо ли е Върховния касационен съд да бъде насочен към издаване на тълкователни решения по ГПК и посочете такива текстове, по които има спешна необходимост?

7. Новият ГПК създава ли затруднения за участие на адвокатите в гражданския процес?

8. Имате ли други предложения за неудачни законодателни разрешения или за неотложни промени в някои текстове в ГПК и защо?

Бланка на Анкетата с възможност за отговори

Анкетата е анонимна, но по желание може да посочите името и длъжността си.
Настоящата анкета или предложения могат да бъдат изпращани по електронната поща на Съюза на юристите в България sub@sub.bg
или на адрес- София 1000, ул. „Пиротска” 7, ет.3, ЦС на СЮБ.

Автор:  Гост [ 22 Ное 2009, 16:39 ]
Заглавие:  Re: АНКЕТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА новия ГПК

[12.10.2009 г. 12:33:01]
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Цитат:
Сигнали за тълкувателни решения

1. До председателя на ВКС за внасяне на предложение по въпроси, свързани с противоречиво прилагане на процесуалните норми регламентирани в Глава ХVІІ от НПК: „Съкратено съдебно производство”. Въз основа на изготвеното предложение е образувано тълкувателно дело №01/2009 г.

Тълкувателно решение №1 гр. София, 6 април 2009 година

2. До министъра на правосъдието за внасяне на предложение за издаване на тълкувателно решение по въпроси, свързани с противоречиво прилагане на материалноправните разпоредби на чл. 216, във връзка с чл. 218в от НК.

3.Сигнал до председателя на Върховния административен съд за установена противоречива и неправилна съдебна практика по прилагането на Закона за концесиите /отменен и действащ/.

4. Сигнал до председателя на Върховния административен съд за наличие на противоречива съдебна практика при обжалване на решения от наказателно-административен характер по реда на чл.143, ал.1 от АПК в касационното производство, следва ли административния съд да присъжда поисканите разноски.

5. Сигнал до председателя на Върховния касационен съд за заповедното производство. При анализиране съдебната практика по заповедното производство констатирахме, че прилагането нормите в глава 47 от Част V на ГПК в сила от 1.ІІІ.2008 год. от съдилищата в страната са породили спорни въпроси.


я да видим дали някой ще се заинтересува от този сайт - специално за предложенията за тълкувателни решение - мисля има за какво и ние да направим предложение

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/