КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Възбрана и скица - копие от кадастралната карта
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=2910
Страница 1 от 1

Автор:  Asia [ 14 Мар 2012, 13:23 ]
Заглавие:  Възбрана и скица - копие от кадастралната карта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РС гр. ПЕЩЕРА, 02.02.2012 г.

А.Т., съдия по вписванията при РС – гр. Пещера в закрито заседание на 02.02.2012г. като разгледа писмо за вписване на възбрана върху недвижим имот с изх. № 49/03.01.2012 г. на частен съдебен изпълнител Л.М. рег. № 819 на КЧСИ с район на действие ОС – Пловдив, постъпило с вх. № 102/02.02.2012г. в службата по вписванията при РС - Пещера, прие за установено следното :

Представено е искане за вписване на възбрана върху недвижими имоти по изп. дело № 02325/2011г. по описа на ЧСИ Л.М., собственост на длъжника по делото [фирма] ООД с [ЕИК] , с адрес [град], [улица] № 3, а именно :
ПИ с идентификатор № 02837.4.354, находящ се в [град], [община], обл. Пазарджик съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД – 18-10/12.04.2011г. на ИД на АГКК, с адрес : [град], [местност], площ 28496 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване – за вилна сграда, номер по предходен план 013107, при съседи : 02837.4.338, 02837.4.340, 02837.4.1600, 02837.4.1598, 02837.4.1599, 02837.4.1593, 02837.4.1620, 02837.4.319, 02837.4.318, 02837.4.363, 02837.4.362, 02837.4.326, 02837.4.312, 02837.4.308, 02837.4.322, 02837.4.307, 02837.4.339.
ПИ с идентификатор № 02837.4.137, находящ се в [град], [община], обл. Пазарджик съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД – 18-10/12.04.2011г. на ИД на АГКК, адрес – [град], [местност], площ 8046 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за вилна сграда, номер по предходен план – 011020, съседи : 02837.4.164, 02837.4.128, 02837.4.129, 02837.4.130, 0837.4.131, 02837.4.159, 02837.4.1590, 02837.4.184.
ПИ с идентификатор 02837.5.553, находящ се в [град], [община], обл. Пазарджик съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД – 18-10/12.04.2011г. на ИД на АГКК, адрес – [град], [местност], площ 32371 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за вилна сграда, номер по предходен план - 009077, съседи : 02837.4.1590, 02837.5.523, 02837.5.506, 02837.5.525, 02837.5.554, 02837.5.501, 02837.5.550, 02837.5.495, 02837.5.503, за обезпечаване вземането на Община Батак, Булстат 000351540, пл. Освобождение № 5, за сумата от 31960,72 лв. - главница и 3078, 62 лв. лихви.
Към писмото за вписване на възбраната са приложени три броя разпечатки за поземлените имоти от електронната страница на АГКК, платежно нареждане за внесена държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на АВ – имотен регистър.
В хода на проверката се прие за установено следното :
Към молбата за вписване на възбраната не са приложени скици от кадастралната карта по плана на [град]. Поземлените имоти предмет на възбраната, към настоящия момент попадат в район с одобрена кадастрална карта, съгласно заповед № РД -18-10 /12.04. 2011 г. на изпълнителния директор на АГКК . Съгласно чл. 6, ал.3 от ПВ, когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта следва да се прилага скица - копие от кадастралната карта за съответния район. Съгласно чл. 26 от ПВ във връзка с чл. 24 “а “ от ПВ описанието на имота следва да отговаря на изискванията на чл. 6, ал.1, буква “в “ от ПВ “. На основание чл. 6, ал. 3 от ПВ , ако имотът попада в район с одобрена кадастрална карта, описанието следва да е съгласно изискванията на чл. 60, т. 1 – 7 от ЗКИР и в тези случаи се прилага скица – копие от кадастралната карта. Удостоверяването на това описание с данните от кадастралната карта се извършва именно чрез представянето на горепосочената скица. Приложената тук разпечатка може да бъде използвана информативно за справка, но не съставлява и не замества изискуемата скица по чл. 6, ал. 3 от ПВ . В същия смисъл е и Определение № 313 / 09.06. 2011 г. III Г.О. по ч. гр.д. 668/2010 г на ВКС . / прилагам копие от Определението на ВКС - за справка /
Следва да се отбележи, че въпреки изменението на Наредба № 3 / 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри с ДВ бр. 82/2011г., съгласно което отпада изискването за име и подпис на началника на службата по кадастъра и печат, не може да се приеме , че издадената по реда на тази наредба скица се приравнява с разпечатката от електронната страница. В цитираната Наредба , съответно в чл.31, ал.1, т.12, касаещ съдържанието на скицата за поземлен имот, има изискване за дата и издател на скицата, като при електронните разпечатки това изискване не може да бъде спазено. Съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредбата скиците и схемите се издават по специална бланка, съдържаща логото на АГКК . За разлика от разпечатката , новите скици след изменението на Наредба № 3/ 2005г. съдържат име, подпис и печат на издател. На основание чл. 35, ал.4 в скиците и схемите се записва целта, за която се издават. Видно е, че тези изискуеми реквизити поначало липсват в разпечатките. На основание чл. 55, ал.4 от ЗКИР разпечатките, извадени чрез прекия достъп до информационната система имат значение на устни справки и следователно същите не могат да се приемат за официални документи, представляващи скици по смисъла на чл. 6, ал.3 от ПВ.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 32”а”, ал.1 от Правилника за вписванията, Ася Томова - съдия по вписванията

ОПРЕДЕЛИ :

Отказва да разпореди вписване на Възбрана върху недвижим имот с изх. № 49/03.01.2012г. по изпълнително дело № 02325/2011г. по описа на ЧСИ Л.М. с район на действие ОС - Пловдив, постъпило в службата по вписванията при РС – Пещера с искане с вх. № 102 /02.02.2012г, поради нарушение на чл. 6, ал.3 от ПВ – непредставяне на кадастрални скици за имотите, предмет на възбраната.

На основание чл.577, ал.1 от ГПК определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му.


Съдия по вписванията :
/ А.Т. /

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/