КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

чл.6, ал.3 оп ПВ - скици от кадастъра
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=3241
Страница 1 от 1

Автор:  Сийка Кръстева [ 22 Мар 2012, 16:12 ]
Заглавие:  чл.6, ал.3 оп ПВ - скици от кадастъра

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№3/2012
гр. Свищов, 24.01.2012г.

Районен съд– гр. Свищов


Днес, 24.01.2012г. Сийка Кръстева – Съдия по вписванията в РС гр. Свищов, след като разгледа преписка № 444/24.01.2012г. по описа на Служба по вписванията –гр. Свищов, за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпила е молба с изх.№ 128/13.01.2012г. от ДСИ при Районен съд – Велико Търново, с искане за вписване на възбрана върху недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ № 20, ет.7 със застроена площ 40,25 кв.м., с прилежащо избено помещение №4 с площ от 3,10 кв.м., находящ се в гр. Свищов, ул. „ Петър Ангелов „ №15. Имота е собственост на .................с ЕГН: ..............., като обезпечение вземанията на взискателя ..................с ЕГН: ................., по изпълнително дело № ................. на ДСИ. Към молбата не е приложена скица от кадастралната карта за недвижимия имот, издадена и заверена с мокър печат и подпис от АГКК - Велико Търново, който попада в район с одобрена кадастрална карта съгласно изискванията на чл. 6, ал.3 от ПВ и чл.77, ал.2, т.1 от ЗКИР.
Като съобрази горните документи с правната уредба, съдията по вписванията, намира, че молбата следва да се остави без уважение поради следното:
Имотът, описан в молбата, се намира в гр. Свищов, поради което съдията по вписванията при РС – Свищов е местнокомпетентният орган да се произнесе по същата. Производството по вписване на възбраната е уредено в чл.23 и сл. от Правилника за вписванията. Когато охранителното производство е инициирано от съдебен изпълнител, същият следва да представи два екземпляра от „писмо” /съгласно терминологията на чл.26 ПВ/, съдържащо изискуемите се от чл.26 ПВ данни за лицата – кредитор и длъжник, и за имотите, върху които се иска налагане на възбрана, номера на изпълнителното дело и изпълнителното основание. Изискуемите данни са коректно изписани в процесната молба на съдебния изпълнител, с изключение на описанието на недвижимия имот находящ се в гр. Свищов, които попада в район с одобрена кадастрална карта.
Както е видно от разпоредбата на чл.6, ал.3 от ПВ описанието на имота, попадащ на територия с одобрена кадастрална карта, следва да се извърши съобразно изискванията на чл. 60, ал.1 – 7 от ЗКИР. Съгласно посочената разпоредба описанието трябва да съдържа данни за идентификатора, вида на имота – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, границите на поземления имот / идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятерните обекти в сграда / , площа в квадратни метри или в декари, предназначението на имота и етажността на сградата.
В такива случаи съгласно чл.6, ал.3 от ПВ към акта, подлежащ на вписване, следва да се приложи „ скица - копие от кадастралната карта ” за поземлените имоти и сгради, и схема за самостоятелните обекти в сграда. В този смисъл е и разпоредбата на чл.77, ал.2, т.1 от ЗКИР.
Мотивиран от горното съдията по вписванията намира, че в настоящото производство липсва изискуемата се от закона скица, в случая скици - копие от кадастралната карта за самостоятелен обект в сграда, както и описание на имота съгласно чл.60, т. 1-7 от ЗКИР, и исканото вписване следва да бъде отказано поради неизпълнение на императивната разпоредба на чл.6, ал.3 от ПВ, чл.77, ал.2, т.1 от ЗКИР и чл.60, ал.1, т.1-7 от ЗКИР
С оглед на това и на основание чл.32а, ал.1 от ПВ съдията по вписваниятаОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение молба с изх.№ 128/13.01.2012г. от ДСИ при Районен съд – Велико Търново, с искане за вписване на възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр. Свищов, собственост на ............с ЕГН: .............., като обезпечение вземанията на взискателя .................с ЕГН: ..................., по изпълнително дело № .................. на ДСИ, като отказва вписване на възбрана.

Да се впише определението в регистъра по чл.33, б „л” от ПВ и се подвърже ведно с екземпляр от молбата в книгата по чл. 33, б”м” от ПВ

Настоящото определение може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му срещу подпис на заинтересованите лица пред Велико Търновски окръжен съд.
Съдия по вписванията:..............
/ Сийка Кръстева/Дата: ……….............

Получател: …………………………………………………
/ трите имена и подпис/

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/