КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2021, 06:18

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Съдебният изпълнител не е легитимиран да обжалва отказ на СВ
Ново мнениеПубликувано на: 17 Апр 2012, 11:51 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 19 Ное 2009, 16:19
Мнения: 5
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 5


Дата: 03.02.2012г.
Съдия по вписванията
Е. А.
Районен съд – Д.

Днес, 03.02.2012 г. Е. А., съдия по вписванията при Районен съд гр. Д., след като се запознах с ПИСМО ВХ. РЕГ. № 216/03.02.2012 г. по описа на Служба по вписванията гр. Д. от ЧСИ с рег. № 8.. и район на действие СГС – К. П., в което е отразено, че се изпращат за вписване 2 броя Постановления от 01.02.2012 г. за налагане на възбрана върху недвижими имоти и 1 брой молба за вписване на възбрана с изх. № 01049/01.02.2012 г., установих следното:
Към гореописаното ПИСМО (представено в един екземпляр) са приложени:

1.Молба с изх. № 01049/01.02.2012 г. по описа на ЧСИ с рег. № 8.. и район на действие СГС – К. П., за вписване на възбрана върху недвижим имот по изпълнително дело № , с която се отправя искане на основание чл. 449, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 26 Правилник за вписванията да се впише ВЪЗБРАНА върху недвижими имоти, в режим на съпружеска имуществена общност, собственост на длъжниците . ., [EГН] и .., [EГН], с адрес: [град], [улица] № 76, а именно:
ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с [идентификатор] по кадастралната карта на [град], област К., с адрес на сградата: [град], [улица] № 76, брой етажи 2, със застроена площ от 108 кв. м., с предназначение: „Жилищна сграда – еднофамилна”, разположена в поземлен имот с [идентификатор], ведно със СГРАДА с [идентификатор], с адрес на сградата: [град], [улица] № 76, със застроена площ от 14 кв. м., с предназначение: „Гараж”, брой етажи 1, разположена в поземлен имот с [идентификатор], ведно с ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С [идентификатор], с адрес: [град], [улица] № 76, с площ от 783 кв. м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана”, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване”, стар [идентификатор], при съседи на имота: поземлен имот с [идентификатор], поземлен имот с [идентификатор], поземлен имот с [идентификатор], поземлен имот с [идентификатор], които имоти по документ за собственост представляват ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща с в [град], със застроена площ от 108 кв. м., брой етажи 2, състоящ се от кухня, хол, спалня, детска стая и тоалетна-баня, ведно с ½ идеална част или 391/780 кв. м. идеални части от дворното място, образуващо [УПИ] с урегулирано пространство за целия имот от 780 кв. м., при съседи: [УПИ]– собственост на ..., [УПИ], собственост на ..... и ....., улица, заключена между осеви точки .... – ......, ведно с ДВЕ МАЗЕТА откъм вътрешното стълбище, ведно с ½ идеална част от ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО, ведно ГАРАЖНА КЛЕТКА, застроена върху 15 кв. м., построена в същия имот.
В същата молба е отразено и, че искането за вписване на възбрана е с цел обезпечаване вземането на взискателя ЕАД, пререгистрирано в ТР, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „” № , за сумата от 18684, 03 евро, представляваща задължение по договор за финансов лизинг, 3792, 75 евро мораторна лихва, ведно със законната лихва, считано от 21.07.2010 г. до окончателното изплащане, в размер на 2994, 47, евро (към19.12.2011 г.), и присъдени разноски в размер на 6085,09 лева (към 19.12.2011 г.), посочено е че изпълнителното дело е образувано на основание изпълнителен лист, издаден от Районен съд – Д.на 24.08.2010 г., по ч. гр. д. № /2010 г. и са изброени приложенията – документ за платена такса в размер на 15 лв. и 3 броя копия на кадастрални карти за имотите със съдържание и реквизити по Наредба № 3 (с последно изменение от ДВ, бр. 82 от 21.10.2011 г.).
2. Постановление за налагане на възбрана, представено в два еднообразни екземпляра, подписано от ЧСИ с рег. № 8.. и район на действие – СГС - К. П., с което ЧСИ на 01.02.2012 г. налага възбрана по изпълнително дело № върху недвижими имоти, в режим на съпружеска имуществена общност, собственост на длъжниците ..., [EГН] и .., [EГН], с адрес: [град], [улица] № 76, а именно:
ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с [идентификатор]по кадастралната карта на [град], област К., с адрес на сградата: [град], [улица] № 76, брой етажи 2, със застроена площ от 108 кв. м., с предназначение: „Жилищна сграда – еднофамилна”, разположена в поземлен имот с [идентификатор], ведно със СГРАДА с [идентификатор], с адрес на сградата: [град], [улица] № 76, със застроена площ от 14 кв. м., с предназначение: „Гараж”, брой етажи 1, разположена в поземлен имот с [идентификатор], ведно с ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С [идентификатор], с адрес: [град], [улица] № 76, с площ от 783 кв. м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана”, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване”, стар [идентификатор], при съседи на имота: поземлен имот с [идентификатор], поземлен имот с [идентификатор], поземлен имот с [идентификатор], поземлен имот с [идентификатор], които имоти по документ за собственост представляват ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща с в [град], със застроена площ от 108 кв. м., брой етажи 2, състоящ се от кухня, хол, спалня, детска стая и тоалетна-баня, ведно с ½ идеална част или 391/780 кв. м. идеални части от дворното място, образуващо [УПИ] от кв. 162 с урегулирано пространство за целия имот от 780 кв. м., при съседи: [УПИ] – собственост на ....., [УПИ], собственост на ...... и ....., улица, заключена между осеви точки .... – ......, ведно с ДВЕ МАЗЕТА откъм вътрешното стълбище, ведно с ½ идеална част от ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО, ведно ГАРАЖНА КЛЕТКА, застроена върху 15 кв. м., построена в същия имот.
В същото Постановление е отразено, че възбраната се налага е с цел обезпечаване вземането на взискателя , пререгистрирано в ТР, със седалище и адрес на управление: , за сумата от 18684, 03 евро, представляваща задължение по договор за финансов лизинг, 3792, 75 евро мораторна лихва, ведно със законната лихва, считано от 21.07.2010 г. до окончателното изплащане, в размер на 2994, 47, евро (към19.12.2011 г.), и присъдени разноски в размер на 6085,09 лева (към 19.12.2011 г.), срещу длъжниците А.. [EГН] И., [EГН], с адрес: [град], [улица] № 76, като е посочено и, че изпълнителното дело е образувано на основание изпълнителен лист, издаден от Районен съд – Д.на 24.08.2010 г., по ч. гр. д. № /2010 г.
3. Преводно нареждане/Вносна бележка – платена сума в размер на 15 лв. по сметка на Агенция по вписванията – имотен регистър, с посочено основание „ Такса за възбрана И.. и А.. – изп. Дело № /11 г.
4. Три броя разпечатки, получени чрез пряк достъп до информационната система на АГКК и отпечатани на 20.01.2012 г., представляващи „Копие от кадастралната карта с данни от КРНИ” – на сграда с [идентификатор], на сграда с [идентификатор] и на поземлен имот с [идентификатор].
След като разгледах в съвкупност горепосочените документи по така представената преписка, в качеството ми на съдия по вписванията намирам, че следва да откажа вписването на горепосоченото Постановление за налагане на ВЪЗБРАНА, по следните съображения:
1. Съгласно чл. 26 ПВ (Правилник за вписванията) възбраната върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискането, се вписва по искане на съдия-изпълнителя или на финансовия служител, който извършва публичната продан, с писма в два еднакви екземпляра, съдържащи освен данните в точки "а" - "в" на чл. 24, още и номера на изпълнителното дело и датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден,
като в точки „а” – „в” на чл. 24 ПВ се съдържа следното: а) описание съгласно чл. 6, ал. 1, буква "в" на недвижимия имот, който се поставя под възбрана; б) данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а", на кредитора и длъжника; в) размера на сумата, за обезпечаване на която се налага възбраната, или указване, че искът е за собственост на самия имот, т.е. досежно описанието на недвижимият имот има препращане към разпоредбата на чл.6, ал. 1 б. „в”ПВ, съгласно която правна норма описанието на имота, до който се отнася актът включва - посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите.
Отделно ал. 3 на чл. 6, приета с изменението на ПВ /ДВ, бр. 69/2004 г. изисква, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията на имота да се извършват съобразно данните по чл. 60, т.1-7 от ЗКИР (посочва се идентификатор/и, вид на имота – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, адрес, границите, чрез идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на съседните самостоятелни обекти в сграда - чл. 60, т. 4 от ЗКИР , площта в кв. м. или декари, предназначението на имота, етажността на сградата) и в тези случаи към акта се прилага скица-копие (схема) от кадастралната карта – [град] има одобрена кадастрална карта със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на ИД на АГКК.
В настоящия казус предмет на възбраната е самостоятелен обект в сграда, описан в МОЛБАТА и в ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА като „ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с [идентификатор]”, т.е. самостоятелен обект в сграда по смисъла на чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните ригистри (чл. 17, ал.1 регламентира: „Схемите на самостоятелните обекти в сгради по етажи се изработват за сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на отделни собственици или се владеят с отделни документи за собственост”), който представлява обект на кадастъра по смисъла на чл. 23, т. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и съгласно чл. 26. ал. 1 от ЗКИР би следвало да е получил идентификатор.
В случая, обаче не е посочен идентификатор на самостоятелен обект в сграда, описан в МОЛБАТА и в ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА като „ ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с [идентификатор]” (посоченият идентификатор е на сграда, а не на самостоятелен обект в сграда, тъй като съгласно ал. 1 на чл. 2 от Наредба №15 от 23 юли 2001г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра, идентификаторът е уникален номер, чрез който недвижимият имот се посочва еднозначно на територията на страната, а съгласно ал. 2 идентификаторът се състои от пет цифрови полета, подредени по йерархични нива и всяко следващо ниво идентифицира територия или обект в обхвата на предишното ниво, като ал. 3 регламентира, че тези цифрови полета са отделени едно от друго с разделител „точка”, а ал. 4 описва йерархичните нива за подреждане в низходящ ред, както следва: 1 – землище, 2- кадастрален район, 3- поземлен имот, 4 – сграда, 5 – самостоятелен обект в сграда – в настоящия случай липсва пето цифрово поле, което би било индикатор, че се касае за самостоятелен обект в сграда) и съседите не са описани чрез идентификаторите на съседните самостоятелни обекти.
Съгласно Определение № 48/07.02.2011 г. на ВКС, Първо гражданско отделение по ч. гр. д. № 531/2010 г., при което е допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, поради противоречиво разрешаване от съдилищата на въпроса трябва ли в обезпечителната заповед за възбрана недвижимият имот да бъде описан съобразно разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от Правилника за вписванията, съответно чл. 60, т. 1-7 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР) се посочва, че новата разпоредба, макар и обособена в отделна алинея трябва да се свърже с чл. 6, ал. 1, б. „в”, защото я допълва по отношение на имотите, за които има одобрена кадастрална карта, като изисква вписването на актове за такива имоти да бъде извършено по характеристиките на тази карта. Също така съгласно посочения съдебен акт на ВКС, следва да се сподели тълкуването, според което заповедта за налагане на възбрана следва да отговаря на изискването на чл. 6, ал. 3 от ПВ, когато се отнася за имот в район с одобрена кадастрална карта" и че ПВп определя задължителните елементи от съдържанието на заповедта за налагане на възбрана, които съдията по вписванията само проверява, без да може да извършва вписването въз основа на данни, почерпени от други източници, включително и от представена към молбата за вписване кадастрална скица (каквато в настоящия случай също не е представена), т.е. след като ВКС приема, че обезпечителната заповед по чл. 24 ПВ следва да отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 3 ПВ, то следователно и писмата за налагане на възбрана по чл. 26 ПВ досежно описанието на недвижимия имот следва да отговарят на същата разпоредба, тъй като пък чл. 26 ПВ изрично препраща към разпоредбата на чл. 24 ПВ.
Тъй като в настоящия случай предмет на възбраната е самостоятелен обект в сграда е възможно да липсва кадастрално заснемане на този самостоятелен обект, извършено в производството по създаване на кадастралната карта, но в този случай би следвало да се представи писмено доказателство, потвърждаващо този факт, а именно Удостоверение, издадено от Служба по геодезия, картография и кадастър, от което да е видно, че за горепосочения обект няма кадастрално заснемане.

При липса на кадастрално заснемане и представено Удостоверение, издадено от СГКК – К., потвърждаващо този факт, би било достатъчно описанието на въпросния „ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с [идентификатор]”, с посочване идентификатора на сградата в която попада същия и идентификатора на поземления имот, в който е построена същата сграда. В тази връзка е и определение № 531/29.11.2010 г на ВКС по ч. гр. д. №402/2010 г., Гражданска колегия, І-во отделение, визиращо случаи на невъзможност да се опише недвижим имот по ЗКИР при непълнота на кадастралната карта.
2. Идентификаторът на двуетажната масивна жилищна сграда, в която попада ВТОРИ ЕТАЖ, предмет на възбраната, не е описан коректно – в МОЛБАТА и в ПОСТАНОВЛЕНИЕТО, същата сграда е посочена с [идентификатор] – първото поле на идентификатора е описано с три разряда, а съгласно чл. 3., ал. 1 от Наредба №15 от 23 юли 2001г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра първото поле на идентификатора е с дължина пет разряда, като в него се записва идентификационният код съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, на чиято територия се намира недвижимият имот.
3. Към преписката в нарушение на цитираната по-горе разпоредба на чл. 6, ал. 3 от Правилника за вписванията не е приложена схема – копие на самостоятелен обект в сграда, описан като „ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с [идентификатор]”, при наличие на кадастрално заснемане или скица – копие от кадастралната карта на сградата, в която попада същия самостоятелен обект, каквато би могло да се изиска и да бъде издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. К.– при липса на отделно кадастрално заснемане на въпросния втори етаж. Не са представени и скици – копия на Сграда с [идентификатор] и на Поземлен имот с [идентификатор].
Съгласно Определение № 313 от 09.06.2011 г. на ВКС, ІІІ гр. отд. по ч. гр. д. № 668 по описа за 2010 г. за вписване на възбрана е необходимо представяне на скица-копие от кадастралната карта на възбранения имот, когато конкретният имот се намира в район с одобрена кадастрална карта. Съгласно чл. 6, б. "в" от Правилника за вписванията, когато подлежащият на вписване акт се отнася до конкретен имот, той трябва да съдържа описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението /община, населено място, адрес, местност/, номера на имота, площта и/или застроената площ и границите. Когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, чл. 6, ал. 3 от Правилника за вписванията изисква описанията да се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта. Законът в чл. 26, във връзка с чл. 24, б. "а", препраща към разпоредбата на чл. 6, ал. 1, б. "в" от Правилника за вписванията, относно описанието на имота в молбата за вписване на възбрана. Когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, той не може да се индивидуализира с тази данни. Това означава, че в случаите, когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, намират приложение изискванията на чл. 6, ал. 3 относно описанието на имота. Доколкото в този случай в описанието се посочват данни от кадастралната карта, следва да намери приложение и изискването за удостоверяването на тези данни чрез представяне на скица-копие от плана. Този начин за индивидуализиране и удостоверяване на индивидуализиращи данни цели избягване на съмнения за действието на извършеното вписване.
Съдия по вписванията не счита, че с приложените разпечатки, представляващи копие от кадастралната карта с данни от КРНИ, е изпълнено изискването на чл.6, ал. 3 от Правилника за вписванията за представяне на скица – копие, представляваща по смисъла на чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) писмена справка, която се издава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Съгласно чл.55 ЗКИР Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да дава и устни справки, като ал.4 на чл. 55 визира, че справка осъществена чрез пряк достъп до информационната система, има значение на устна справка, т.е. би могло да се приеме, че представените разпечатки, получени чрез пряк достъп до информационната система на АГКК, имат характера на устна справка, която не се припокрива с изискването на чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията, който съвсем ясно и недвусмислено изисква не разпечатки, получени, чрез пряк достъп до определена информационна система, а изисква представяне на скици – копия от кадастралната карта. Нещо повече - съгласно чл. 31, ал. 1 от НАРЕДБА № 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ скицата на поземления имот е извадка от кадастралната карта в подходящ мащаб съгласно приложение № 6, съгласно чл. 32, ал. 1 от същата наредба скицата на сграда - самостоятелен обект на собственост, е извадка от кадастралната карта съгласно приложение № 7 от същата наредба, а съгласно чл. 33 схемата на самостоятелен обект в сграда е извадка от съответната схема на етажа, на който е разположен обектът и схемата се изработва съгласно приложение № 8 от горепосочената Наредба № 3 – видно от приложените разпечатки е, че същите не съответстват на образците, отразени в Приложение № 6, Приложение № 7 и Приложение № 8 от горецитираната наредба. От друга страна чл. 35, ал.1 на Наредба №3 посочва, че скиците и схемите по чл. 31 – чл.34 се презаверяват след изтичане на шест месеца от издаването им, ако в този период не е настъпила промяна в границите им или собствеността на недвижимите имоти, а ал. 2 на същия член предвижда, че скиците по чл. 31 и чл. 32 и схемата по чл. 33 се издават на специална бланка, съдържаща логото на АК, като ал. 4 на чл. 35 изисква и записване на целта, за която се издават схемите и скиците. Видно е от приложените разпечатки, че същите не отговарят на образците, отразени в Приложения №№№ 6, 7 и 8 на Наредба № 3 и същите не притежават изброените по-горе законови атрибути, които биха им придали характера на изискуемите се по силата на закона писмени справки, състоящи се в скици – копия от кадастралната карта с извлечение от кадастралните регистри. Действително Наредба № 3 претърпя промени (ДВ, бр. 82 от 2011 г.) включително и досежно чл. 31,32 и 33, във връзка със съответните реквизити на скиците на поземлени имоти, сгради и схемите на самостоятелни обекти в сграда, но посочените разпоредби съвсем ясно и недвусмислено препращат към съответните образци, на които следва да отговарят издаваните скици – копия от кадастралната карта. По повод направените промени би могло да се каже още, че същите не регламентират, че скицата – копие, представляваща писмена справка, изискуема се при вписване на подлежащи на вписване актове, може да бъде заменена с разпечатка, имаща характера на устна справка, получена чрез пряк достъп до информационната система на АГКК. В противен случай такива разпечатки би следвало да се ползват по повод вписване не само на възбрани, но и на всички останали, подлежащи на вписване актове. В случая е уместно да се спомене, че съгласно Заседание на Министерски съвет от 01.02.2012 г, т. 47 е внесен Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, където се предвиждат редица промени, но отново никъде не се регламентира, че скиците и схемите, посочени в проекта, като „официални удостоверителни документи” се приравняват на справки в електронна форма и/или в писмен и графичен вид. Дори е посочено, че официалните удостоверителни документи се издават от началника на службата по геодезия, картография и кадастър и от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от упълномощени от него служители за територията на цялата страна и че справките нямат официален характер (§ 50 от проекта). Съгласно § 53 от същия проект се предвижда и че за вписването на възбрана няма да се изисква към молбата за вписване да се прилагат кадастрални скици и схеми, но към настоящия момент това е само законопроект, който все още не преминал задължителните процедури за утвърждаването и приемането му в Народното събрание, поради което би следвало да се спазват сега действащите законови разпоредби.
Разпечатка от електронната страница на АГКК на извадка от плана може да бъде използване за справки и за сведение, но не и вместо скицата на имота за вписване на възбрана – това постановява Определение № 313 от 09.06.2011 г. на ВКС, ІІІ гр. отд. по ч. гр. д. № 668 по описа за 2010 г.
Би следвало в случая да се отбележи, че съгласно практиката на ВКС (определение №410/28.11.2008г. на ВКС по гр. д. №1899/2008 г.-ІІІ гр.о.), когато се представи акт за вписване в нотариалните книги, съдията по вписванията може да откаже исканото вписване: 1) ако актът не подлежи на вписване, 2) ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидени в закона и Правилника за вписванията – официален документ или частен документ във формата на нотариален акт или с нотариална заверка на подписите, 3) ако актът няма необходимото съдържание – индивидуализация на страните и на имота (ако се отнася до конкретен имот), 4)ако не е представена скица – копие от кадастралната карта, когато конкретния имот се намира в район с одобрена кадастрална карта.
Подобно е и виждането и в Определение от 11.05.2009 г. на Кюстендилски окръжен съд по гр. дело №276/ 2009 г.

Уместно е също да се отбележи, че по депозиран в Служба по вписванията акт, който е получил входящ номер, съдия по вписванията трябва да се произнесе незабавно или чрез разпореждане за вписване, или с определение за отказ, като не съществува възможност за прилагане на предвиденото в исковото производство, в хипотезата на чл. 129 от ГПК – тази хипотеза може да бъде налице, само при липса на правила, изрично уреждащи развитието на охранителното производство, като в случая такива правила, на които съдията по вписванията се подчинява са предвидени в Правилника за вписванията – в този смисъл е и определение № 260/ 16.06.2009 г. на ВКС – ІІ-ро гр. отд. по гр. д. № 221/2009 г. и оставянето „без движение” на молбата би влязло в противоречие с гаранционната същност на вписването с оглед декларативния и оповестително защитен характер на производството – в този смисъл е Определение № 372 от 1.07.2009 г на ВКС по гр. д. № 351/2009 г, І г.о. ГК, докладчик съдията Костадинка Арсова.

Следва да се посочи, че вписването се осъществява в охранително производство и отказът да се впише акт не се ползва със сила на пресъдено нещо, поради което не съществува пречка заинтересованата страна след заплащане на дължимата държавна такса за вписване (при постановен отказ държавната такса не се връща - Определение № 590 от 13.07.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 383/2010 г., I т. о., ТК)- отново да поиска вписване на подлежащия на вписване акт (Постановлението за налагане на възбрана), като отстрани допуснатите, описани подробно по-горе нередовности.

Водим от горното и на основание чл.32а от Правилника за вписванията
О П Р Е Д Е Л ИХ:
Отказвам да разпоредя вписване на Постановление за налагане на възбрана, подписано от ЧСИ с рег. № и район на действие – СГС - К. П., с което ЧСИ на 01.02.2012 г. налага възбрана по изпълнително дело № върху недвижими имоти, в режим на съпружеска имуществена общност, собственост на длъжниците ..., [EГН] и ..., [EГН], с адрес: [град], [улица] № 76, а именно:
ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с [идентификатор] по кадастралната карта на [град], област Кюстендил, с адрес на сградата: [град], [улица] № 76, брой етажи 2, със застроена площ от 108 кв. м., с предназначение: „Жилищна сграда – еднофамилна”, разположена в поземлен имот с [идентификатор], ведно със СГРАДА с [идентификатор], с адрес на сградата: [град], [улица] № 76, със застроена площ от 14 кв. м., с предназначение: „Гараж”, брой етажи 1, разположена в поземлен имот с [идентификатор], ведно с ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С [идентификатор], с адрес: [град], [улица] № 76, с площ от 783 кв. м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана”, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване”, стар [идентификатор], при съседи на имота: поземлен имот с [идентификатор], поземлен имот с [идентификатор], поземлен имот с [идентификатор], поземлен имот с [идентификатор], които имоти по документ за собственост представляват ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща с в [град], със застроена площ от 108 кв. м., брой етажи 2, състоящ се от кухня, хол, спалня, детска стая и тоалетна-баня, ведно с ½ идеална част или 391/780 кв. м. идеални части от дворното място, образуващо [УПИ] с урегулирано пространство за целия имот от 780 кв. м., при съседи: [УПИ] – собственост на ...., [УПИ], собственост на ...... и ....., улица, заключена между осеви точки .... – ....., ведно с ДВЕ МАЗЕТА откъм вътрешното стълбище, ведно с ½ идеална част от ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО, ведно ГАРАЖНА КЛЕТКА, застроена върху 15 кв. м., построена в същия имот.

Да се връчи срещу подпис определението за отказ на:
1. ЕАД,със седалище и адрес на управление: г
2. Частен съдебен изпълнител с рег № 8... и район на действие СГС – К. П., адрес: Гр. София 1463, бул. , ет. , тел. .........
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му чрез Служба по вписванията, гр. Д. К. окръжен съд по реда на чл.577 от ГПК.
Съдия по вписванията:
/Е. А./


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов