КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

За да се впише завещанието трябва да е породило действие
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=3804
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 17 Юли 2012, 08:58 ]
Заглавие:  За да се впише завещанието трябва да е породило действие

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 2

Тутракански районен съд, съдия по вписванията Димитър Каранедев, на 09.08.2011 г. като разгледа молбата, постъпила с вх. № 2482/09.08.2011 г. по входящия регистър на Службата по вписванията, с район на действие Районен съд Тутракан, за вписване на препис от саморъчно завещание, констатира следното:
Производството е по глава 54 от ГПК.
Постъпила е молба от МЛС ЕГН от гр. Варна за вписване на саморъчно завещание на СЙБ ЕГН, бивш жител на гр. Варна, обявено на 14 юли 2011 год. от нотариус № 237 Тодор Милков с район на действие РС гр. Варна. Към молбата са представени два еднообразни преписа от завещанието с приложен препис от протокола за обявяването му, вносна бележка за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Агенция по вписванията, копие от пълномощно от името на СИП, копие от удостоверение № 20650/05.07.2011г. за смъртта и наследниците на СЙБ бивш жител на гр. Варна, удостоверение № 8431/01.08.2011г. за смъртта и наследниците на МЙБ, копие от нотариален акт № 151, т.І, дело № 295/1997г. са собственост на земеделски земи, скица № К04787/01.07.2011г. на имот № 005017, скица № К04788/01.07.2011г. на имот № 005038, удостоверение № 871/18.07.2011г. за данъчна оценка. Оригиналът на завещанието не е представен. Според протокола за обявяването му то е написано на карирана хартия, а представения препис е на бял лист.
След като разгледа представените по преписката документи, заедно и поотделно, и в тяхната съвкупност, съдията по вписванията намира искането за вписване за неоснователно.
Представеното завещание е измежду актовете, визирани в чл. 112 б. „и” от Закона за собствеността, чл. 4, буква “и” от Правилника за вписванията и подлежи на вписване. Същото, съгласно протокола за обявяването му е било изготвено в съответствие с чл. 25 от ЗН – написано изцяло саморъчно, съдържа означение на датата, когато е съставено и е подписано. Предмет на акта е земеделска земя – нива от 27 дка, в землището на с. Нова Черна, Община Тутракан, поради което съдията по вписванията при Районен съд Тутракан е компетентен да разпореди вписване на акта.
Представеното завещание не е съобразено с изискванията на разпоредбите на чл. 6, б.”в” от ПВ, тъй като завещаният имот не е описан съгласно изискванията на посочената норма – липсват местност, номер на имота, граници. В такива случаи трайна практика е заветника да приложи към молбата за вписване преписи от документите за собственост на наследодателя, от които да се извлече необходимата информация за идентифициране на завещания имот.
Към молбата за вписване е приложено копие от нотариален акт № 151, т.І, дело № 295/1997г. от 13 май 1997 г. на нотариуса при ТРС за собственост на земеделски земи. От съдържанието на същия се удостоверява, че по силата на решение на Поземлена комисия гр. Тутракан от 1994 г. е възстановена собствеността върху нива с площ 110, 501 дка, имот № в землището на с. Нова черна, местността „месност” и нива с площ 87,397 дка, имот № в землището на с. Нова Черна, местността „местност” на наследниците на СКЛ, б.ж. на с. Самуилово, община Добрич, сред които е и заветника по представеното за вписване завещание заедно с още деветима сънаследника. Съгласно правилото на чл. 34а (отм.) ЗСПЗЗ в тези нотариални актове квотите на наследниците не се указваха.
Други доказателства за наследствените имоти на покойния СЙБ не са представени. От така представените документи не можа да се установи по безспорен начин, че към момента на откриване на наследството в патримониума на наследодателя е съществувал земеделски имот с площ от 27 дка в землището на с. Нова Черна. За да бъде вписано завещанието трябва да е породило желаните от завещателя правни последици. При това положение след като при откриване на наследството и обявяване на завещанието в патримониума на завещателя липсва такъв имот вписването на представения акт не е осъществимо. Последиците от вписването са противопоставимост спрямо трети лица - в случая наследниците по закон, и/или други заветници, ако има такива, но ще е противопоставим само акт, който е произвел своето правно действие, акт който е породил действие спрямо заветника. След като в наследството няма такъв имот завещанието не произвежда действие - аргумент чл. 41 ЗН, а непроизвели действие актове не подлежат на вписване.
Водим от горното и на основание чл.577 от ГПК и чл. 32 а от ПВ, съдията по вписванията

О П Р Е Д Е Л И:

Отказва разпореждането на вписване на саморъчно завещание на СЙБ, бивш жител на гр. Варна ЕГН , обявено на 14 юли 2011 год. от нотариус № 237 Тодор Милков с район на действие РС гр. Варна.
Определението подлежи на обжалване пред СОС по реда на чл. 577 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаване на определението.

Съдия по вписванията:
/Д. Каранедев/

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/