КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Апр 2020, 03:44

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Запазване право ползване в полза на трети лица
Ново мнениеПубликувано на: 17 Мар 2011, 12:37 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 47
Местоположение: Димитровград
Определение
Гр.Димитровград, 17.02.2011г.

Днес, 17.02.2011г., Мирослав Раев – Съдия по вписванията в РС Димитровград, след като разгледа молба вх.№ 441/17.02.2011г. по описа на СВ – Димитровград, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството се гледа по реда на глава 54 от ГПК.
Постъпила е молба от Нотариус № *** – Р. В. с район на действие РС Димитровград с искане за вписване на нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 133, том 1, рег.№ 950, дело № 66 от 2011г. по описа на същия.
Съдията по вписванията като се запозна с молбата и приложенията към нея: 6 бр. екземпляри на нотариален за покупко-продажба на недвижим имот № 133, т.1, рег.№950, дело 66, от 2011г.; скица № 220; удостоверение за данъчна по чл.264, ал.1 от ДОПК; ксерокопие на договор за доброволна делба-акт № 9, т.2, вх.рег.№ 2516 от 02.08.2010г., декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК на продавачите и вносна бележка за платена държавна такса, и ги съобрази с правната уредба, намира, че вписването следва да бъде отказано поради следната причина:
Имотът, описан в горепосоченият нотариалния акт за покупко-продажба, се намира в с.Брод, Община гр.Димитровград, поради което съдията по вписванията при РС Димитровград е компетентният орган да се произнесе по молбата за вписване. Изискуемите се данни по чл.6 от ПВ – за имота и страните /продавач и купувач/ са коректно изписани.
От представения за вписване нотариален акт за покупко-продажба е видно, че продавачите по сделката запазват право на ползване в полза на трети лица, които не участват при сключването й.С наличието на тази клауза в договора не може да се запази това ограничено вещно право, защото липсва волеизявление на приемателя.
Съгласно чл.18 ЗЗД договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти следва да бъдат извършени с нотариален акт.Съгласно чл.24 ЗЗД прехвърлянето или учредяването настъпва по силата на самия договор, а договорът се счита сключен, когато съвпаднат волеизявленията на страните по съществените елементи на сделката, като при формалните договори тези волеизявления следва да се направят в определена от закона форма, която е изискване за действителност, а в случая това е формата на нотариален акт.По отношение на вещното право на ползване, предмет на процесната сделка, тази форма не е спазена, тъй като волеизявлението на приемателя не фигурира в нотариалния акт.
Действително законът допуска две лица, които са страни по даден договор, да се договарят в полза на трето лице, без то да е страна по договора, като резултатът е, че правата възникват непосредствено в патримониума на третото лице.Поначало се приема, че всякакви права, включително и вземания, могат да се договарят в полза на трето лице, тъй като и законът не урежда някакви изключения.Когато обаче с оглед естеството на правата има предвидени изисквания за форма за тяхното прехвърляне или учредяване /респективно за придобиването им/, които изисквания са условие за действителност, това условие няма как да бъде изпълнено при неучастието на третото лице като страна по сделката и то не може да се позове на вещноправен ефект на договора в своя полза и да се легитимира като носител на ограничено вещно право.
Редно е да се прави разлика и в съответната терминология – “запазване право на ползване“ и “учредяване право на ползване“. Терминът “запазване“ следва да се употребява, когато продавачът заявява, че продава голата собственост и оставя за себе си ограниченото вещно право на ползване.Не може да се “запазва“ за трети лица. За тях законодателят е предвидил “учредяване“ право на ползване, което става в предвидената за това форма и с участието на учредителя и приемателя.
Ако все пак въззивният съд приеме, че правото на ползване е законно запазено в полза на третите лица, то изискуемите се данни по чл.6, ал.1 от ПВ, в тази част на акта, за тях са непълни – не е посочен постоянният им адрес.Производството по вписване е строго формално и липсата на този реквизит води до извода, че актът няма необходимото съдържание, не отговаря на законовите изисквания и на същият следва да се откаже вписване му.
Мотивиран от горното и на основание чл.32а, ал.1 от Правилника по вписванията, Съдията по вписванията

О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без уважение молбата на Нотариус № *** – Р. В. с район на действие РС Димитровград с искане за вписване на нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 133, том 1, рег.№ 950, дело № 66 от 2011г. по описа на същия и ОТКАЗВА вписването му.

Да се впише определението в регистъра по чл.33, б „л” от ПВ и се подвърже ведно с екземпляр от молбата в книгата по чл. 33, б”м” от ПВ.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Хасково по реда на чл. 577 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му.
------------------------------------------------------------------------------------------

Съдебна практика – Решение № 1487 от 14.01.2008г. на ВКС по гр. д. № 1323/ 2006г., IV г. о.
“Собственост и право“, бр. 2/ 2008г., стр.29 – С договор в полза на трето лице не могат да се прехвърлят или учредяват вещни права върху недвижими имоти, при неучастието на третото лице като страна по сделката и то не може да се позове на вещноправен ефект на договора в своя полза и да се легитимира като носител на правото на собственост или на ограничено вещно право.

Съдия по вписванията:

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Запазване право ползване в полза на трети лица
Ново мнениеПубликувано на: 07 Апр 2011, 14:03 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 47
Местоположение: Димитровград
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ** 2011 г. гр. Хасково


Хасковският окръжен съд гражданска колегия
На първи април две хиляди и единадесета година
В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Г.
ЧЛЕНОВЕ: М. Д.
ТОДОР ХАДЖИЕВ

Секретар:
Прокурор:
Като разгледа докладваното от съдия Хаджиев
ч. гр. д. №*** по описа за 2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.
Образувано е по частна жалба на Б.Й.М. против Определение от 17.02.2011 г. на съдията по вписванията в РС - Димитровград, с което е оставил без уважение молбата на Нотариус № *** – Р. В. с район на действие Районен съд Димитровград за вписване на Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № ***, т. І, рег. № ***, д. № ** от 2011 г.
В жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност на постановения отказ. Излагат се доводи, че съдията по вписванията не е компетентен да проверява валидността на подлежащия на вписване акт, като се поддържа, че същият отговаря на изискванията на чл. 6 от Правилника за вписвания, поради което се иска да бъде отменен обжалвания отказ.
Съдът, като провери правилността на обжалваното определение въз основа на материалите по делото и доводите на страните, констатира следното от фактическа и правна страна:
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежна страна и против акт, подлежащ на съдебен контрол, поради което е допустима.
С Молба вх. № **/ 17.02.2011 г. Нотариус № *** по регистъра на Нотариалната камара Р. В. с район на действие Районен съд Димитровград е поискала от съдията по вписванията при РС Димитровград да бъде вписан Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № ***, т. І, рег. № ***, д. № ** от 2011 г., с който Ж.А.Г., С.Ж.Н., А.Н.А. и М.Н.В. са продали на Б.Й.М. и Д.А.К. притежавания от тях недвижим имот, като са запазили правото на ползване върху имота в полза И.И.М. и П.Д.Д.
За да откаже вписване на представения нотариален акт, съдията по вписванията е приел, че в частта, в която правото на ползване е запазено в полза на трети лица, договорът е нищожен, тъй като не е спазено изискването на чл. 18 ЗЗД волеизявленията на страните по договорите, с които се прехвърлят или учредяват вещни права, да бъдат обективирани в нотариалния акт. Освен това е приел, че нотариалният акт не отговаря на изискванията на чл. 6 от Правилника за вписвания, тъй като не е посочен постоянния адрес на третите лица, в чиято полза е учредено правото на ползване.
Настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна.
Незаконосъобразно е становището в частната жалба, че в правомощията на съдията по вписванията не влиза задължението да проверява валидността на нотариалния акт и на удостоверения в него договор, който му е представен за вписване. Вписването на нотариалните актове е част от нотариалното производство - чл. 569, т. 5 ГПК, като тази дейност е възложена на съдията по вписване, в чиито район се намира имотът (чл. 570, ал. 1 ГПК). След като вписването е част от нотариалното производство, при извършването му следва да се съблюдават установените в закона изисквания, включително и забраната по чл. 574 ГПК за извършване на нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия. Щом като на нотариуса е забранено да извършва нотариални действия относно невалидни правни сделки, на същото основание следва да се признае правото на съдията по вписванията да откаже вписване на такива актове. Следователно освен при предпоставките по чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписвания – наличие на неподлежащ на вписване акт или такъв, който не отговаря на изискванията на закона, съдията по вписване може да откаже вписване на акта и когато от съдържанието му е видно, че същият е нищожен. В този смисъл е и Определение от 20.02.2004 г. по гр. д. № 771/ 2003 г. на ВКС, ІV г. о., в който е разгледан аналогичен с настоящия казус.
В случая законосъобразен е извода на съдията по вписванията, че с договор в полза на трето лице не могат да се прехвърлят, респективно учредят вещни права върху недвижим имот, като настоящият съдебен състав изцяло споделя изложените съображения за нищожност на представения нотариален акт в частта, в която продавачите са учредили на трети неучастващи в нотариалното производство лица правото на ползване, поради което е безпредметно да ги преповтаря. Предвид изложеното съдът намира обжалваното определение на съдията по вписванията при Районен съд Димитровград, с което е отказал да впише представения нотариален акт, с който в полза на трети лица е учредено право на ползване, за правилно и законосъобразно, което следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА Определение от 17.02.2011 г. на съдията по вписванията при Районен съд Димитровград, с което е оставена без уважение молбата на Нотариус № *** – Р. В. с район на действие Районен съд Димитровград за вписване на Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № ***, т. І, рег. № ***, д. № ** от 2011 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов