КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 20 Юни 2018, 21:05

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 6 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: заличаване на вписване на искова молба
Ново мнениеПубликувано на: 30 Сеп 2009, 11:01 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


На 26 .03 .2009 г . в Службата по вписванията гр. П. е депозирана молба от В. Д. Д. с искане да бъде заличено вписването на искова молба, вписана с вх. рег. № 1408/21.05.2004 г. в книгите на Службата по вписванията гр. П. Към молбата са приложени следните документи: 1. Препис от Решение № 609 по гр. д. № 3688/2004 г. на РС – гр. П. 2. Удостоверение за тежести за периода от 20.03.1996 г. до 14.05.2002 г., изд. от Служба по вписванията гр. П. 3. Удостоверение за тежести за периода от 14.05.2002 г. до 21.10.2008 г., изд. от Службата по вписванията гр . П. 4. Справки за лицата Ю.П.С. , И.П.Д. и В.М.З. от Службата по вписванията гр. П. 5 . Копие от НА № 123, т. І, рег. № 1895, дело № 115, от 2002 г. на нотариус Н.З., вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 062, вписан в Службата по вписванията под вх. рег. № 882 от 15.05.2002 г., акт № 151, том ІІІ, дело № 63/02 г., парт. книга том 746, стр. 747 8. Копие от НА № 150, т. ІІ, дело № 559/20.03.1996 г. 9. Копие от Искова молба 10. Схема № 1179/17.03.2009 г., изд. от Н – к на СГКК гр. П. 11. Квитанция за платена държавна такса .
След като прегледах в съвкупност молбата и приложените към нея документи, установих следното:
С нотариален акт № 150 , том ІІ 1 дело № 559 от 1996 г. Н. А. Д., чрез Т.А.Л. и В.Г.Л., е продала на трето лице – А. Т. Л., следния недвижим имот : апартамент № 24 , етаж пети в жилищен блок “З. Л. “ , вх . А , находящ се в гр . П. , ул . “ О. П. “ , построен върху държавна земя , в кв . 30 по регулационния план на гр . П. ,състоящ се от две стаи , кухня и сервизни помещения , със застроена площ от 61 ,02 кв .м . , заедно с принадлежащото избено помещение № 40 със застроена площ от 4 ,22 кв .м . , ведно с 1 , 76 % ид . ч . от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото , при съседи на апартамента : от две страни - двор , ап . № 25 , ап . № 23 , отгоре – ап . № 29 и отдолу – ап . № 19 и при граници на избеното помещение : от две страни - коридор , двор и мазе № 39 , а съгласно Схема № 1179 / 17 .03. 2009 г , изд . от Служба по геодезия , картография и кадастър - гр . П. представляващ самостоятелен обект с идентификатор ХХХХХ.ХХХ.ХХХ.Х.ХХ , разположен в сграда № 3 с идентификатор ХХХХХ .ХХХ.ХХХ . С нотариален акт № 123 , том І , рег . № 1895 , дело № 115 от 2002 г. А. Т. Л. е продал на В. Д. Д. , описания по – горе недвижим имот . На 02 .03. 2001 г. Ю. П. С. и И. П. Д., чрез пълномощника си Ю. П. С. , в качеството им на наследници на от една страна и В. М. З. от друга , е сключен предварителен договор за покупко-продажба на същия недвижим имот .На 19 .04 .2004 г. в Районен съд гр .П. е депозирана Искова молба от В. М. З. , представляван от адв. пълномощник В. Г. против Ю. П. С. и И. П. Д. , с правно основание чл. 19 , ал. 3 от ЗЗД , надлежно вписвана под вх . рег . № 1408 / 21 .05 .2004 г. , акт № 167 , том І , партиди 5257 , 13113 , 1552 ,1114 . По депозираната искова молба е постановено Решение № 609 от 19 . 10 . 2007 г. на Районен съд гр . П. , гр . д. № 3688 по описа на РС за 2007 г. , с което предварителния договор е обявен за окончателен .
С оглед на така установената фактическа обстановка , считам че депозираната молба за заличаване на вписването на исковата е неоснователна поради следните съображения :
С депозираната молба се иска заличаването на вписването на искова молба , вписана в Службата по вписванията , доколкото същата е загубила действието си , на основание чл. 115 , ал. 2 от ЗС . Постановеното по исковата молба Решение, с което иска е уважен е влязло в сила на 15.12.2007 г. и шестмесечния срок предвиден в ЗС, в който решението е следвало да бъде отбелязано е изтекъл, видно и от приложените удостоверения, издадени от Службата по вписванията гр. П. По принцип вписването на исковите молби не подлежи на заличаване, а се отбелязва постановеното по тях съдебно решение. Отбелязването и заличаването са действия, извършвани по разпореждане на съдията по вписванията. И двете са вторични действия, т.к. винаги предполагат вече вписан акт. ОТБЕЛЯЗВАНЕТО се състои в подреждането на подлежащия на отбелязване акт и отразяването на данни за мястото на подреждането му и на данни , извлечени от неговото съдържание , както и на данни за връзката му с вписания акт . На отбелязване подлежат актове , за които изрично е предвидено в закон –това са съдебните решения , постановени по вече вписани искови молби споразумения към вече вписаните договори за наем , с които срокът на договора се удължава или се прекратява действието му и др . ЗАЛИЧАВАНЕТО е се състои в подреждането на правопогасяващия акт и отразяването на данни , извлечени от неговото съдържание , както и на данни за връзката му с друг вписан акт , правата по който се погасяват . Със заличаването се прекратява действието на вече вписан акт . Подлежат на заличаване всички тежести – ипотека , възбрана , залог и други . От изложеното следва , че към молбата за следва да се представи акт , който подлежи на заличаване и който е основание да се разпореди исканото действие . Видно от приложените документи такъв акт не е представен , поради което същото не може да бъде извършено .
ЗС урежда две хипотези на вписване и отбелязване на постановени съдебни решения по искови молби , подлежащи на вписване . Отбелязването , респ . вписването на съдебните решения е поставено в зависимост от това дали исковата молба е вписана или не . Ако исковата молба е вписана , съдебното решение само се отбелязва по реда определен в ПВ . Ако не е вписана - съдебното решение подлежи на вписване , а не на отбелязване . ЗС предвижда срок – 6 месечен от постановяването на съдебното решение , в който следва да се отбележи . Този срок е определящ за запазване действието на вписването на исковата молба . Съгласно чл . 115 , ал .2 от ЗС , ако съдебното решение не се отбележи в предвидения срок вписването на исковата молба губи действието си и ще има реда от вписването на съдебното решение . По принцип вписването на исковите молби има за цел да се даде гласност на съдебния спор относно имота . Само в изрично уредените в закона случаи , вписването на исковата молба произвежда действието спрямо трети лица , посочено в изричната разпоредба . За исковите молби с правно основание чл .19 , ал . 3 от ЗЗД съгласно чл .114 , б . “ б “ , изр . второ от ЗС придобитите вещни права и наложени възбрани след вписването на исковата молба , не могат да се противопоставят на ищеца . Представеното към молбата съдебно решение , не е вписано в шестмесечния срок и вписването на исковата молба е загубило действието си , което означава , че придобитите вещни права и наложени възбрани ще могат да се противопоставят на ищеца и вписването на исковата молба ще има реда си от вписването на съдебното решение . В Закона не е предвидена хипотеза в тези случаи вписването на исковите молби да се заличава , а в ЗС са уредени последиците от пропускането на срока за отбелязването на съдебното решение , което е свързано с противопоставимостта на актовете .
Представеното съдебно решение , с което е обявен предварителния договор за окончателен по принцип подлежи на отбелязване , но тъй като в конкретния случай е пропуснат срока за това , същото следва да бъде вписано . Производството по вписването , респ . отбелязването и заличаването , е охранително и като такова се развива по правилата на ГПК . В този смисъл сме обвързани от искането на молителя ,който в конкретния случай няма правен интерес нито от отбелязването , нито от вписването му , т . к. не е страна по делото . В конкретната хипотеза същият иска заличаване на вписването на исковата молба , като сочи като основание бездействието на ищеца, т .к . решението не е отбелязано в 6 месечния срок . Нито в ЗС , нито в ПВ е предвидена такава хипотеза при която да се заличава вписването на искови молби , поради което искането не може да бъде уважено .
В ПВ в чл . 13 е уредена хипотеза на заличаване на вписване на искова молба . Предпоставка да се уважи исканото действие е да бъде представен съдебен акт , който да постановява заличаването или с който се прекратява производството по образуваното дело . ПВ в този случай е имал предвид хипотезата при която е обжалвано вписването по исков ред и е постановен съдебен акт , с който се постановява заличаването или определение за прекратяване на образуваното дело . Видно от представените документи такъв акт не е представен поради , което и на това основание не може да бъде уважено направеното искане и да се направи заличаване .
Предвид изложеното и на основание чл 32 а от ПВ ,

О П Р Е Д Е Л И Х :

ОТКАЗВАМ заличаването на искова молба вписвана в Службата по вписванията под . вх . рег . № 1408 / 21 .05 2004 г. , акт № 167 , партидна книга 5257 ,13113 ,11114 с предмет следния недвижим имот : апартамент № 24 , етаж пети в жилищен блок “ З. Л. “ , вх . А , находящ се в гр . П. , ул . “ О. П. “ № 28 , построен върху държавна земя , в кв . 30 по регулационния план на гр . П. ,състоящ се от две стаи , кухня и сервизни помещения , със застроена площ от 61 ,02 кв .м . , заедно с принадлежащото избено помещение № 40 със застроена площ от 4 ,22 кв .м . , ведно с 1 , 76 % ид . ч . от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото , при съседи на апартамента : от две страни - двор , ап . № 25 , ап . № 23 , отгоре – ап . № 29 и отдолу – ап . № 19 и при граници на избеното помещение : от две страни - коридор , двор и мазе № 39 , а съгласно Схема № 1179 / 17 .03. 2009 г , изд . от Служба по геодезия , картография и кадастър - гр . П. представляващ самостоятелен обект с идентификатор ххххх.ххх.ххх.х.хх , разположен в сграда № 3 с идентификатор ххххх .ххх.ххх .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр . П. в седмодневен срок от събщаването му до молителя .

Съдия по вписванията :


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: заличаване на вписване на искова молба
Ново мнениеПубликувано на: 16 Окт 2009, 10:41 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 328
Щом е в този раздел не можеш ли да качиш и определението на ОС.... :)


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: заличаване на вписване на искова молба
Ново мнениеПубликувано на: 16 Окт 2009, 11:03 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
Ще го кача и него . Макар че сега пак имаме подобен казус и пак считам да напиша отказ .., защото съм на мнение , че не може да си заличава по този ред вписвнане на искова молба .


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: заличаване на вписване на искова молба
Ново мнениеПубликувано на: 16 Окт 2009, 11:24 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 328
Moderator написа:
Ще го кача и него . Макар че сега пак имаме подобен казус и пак считам да напиша отказ .., защото съм на мнение , че не може да си заличава по този ред вписвнане на искова молба .


Моето мнение, е че исковите молби не полдежат въобще на заличаване. :oops:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: заличаване на вписване на искова молба
Ново мнениеПубликувано на: 16 Окт 2009, 11:29 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 392
Николай Иванов написа:
Moderator написа:
Ще го кача и него . Макар че сега пак имаме подобен казус и пак считам да напиша отказ .., защото съм на мнение , че не може да си заличава по този ред вписване на искова молба .


Моето мнение, е че исковите молби не подлежат въобще на заличаване. :oops:

И моето мнение е същото.
Ние практикуваме отбелязване на влезлия в сила съдебен акт, с който делото е приключило, освен разбира се ако с решението по делото не се създава ново правно положение в имуществената сфера на страните по делото ....


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: заличаване на вписване на искова молба
Ново мнениеПубликувано на: 30 Окт 2009, 11:45 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 1№ 30. 04. 2009г.град *****
***** окръжен съд
на 30. 04. 2009г.,
в закрито съдебно заседание в следния състав :
Председател : ****
Членове : *****
Секретар : Мария Стоянова,
като разгледа докладваното от член - съдия Методи Величков въззивно гражданско дело № 306 по описа за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното :
Производството е по реда на чл.32б, предложение второ вр. с чл. 32а от Правилника за вписванията вр. с чл. 278 от ГПК.
Същото е образувано по частна жалба на В. Д. Д., с ЕГН *****, от гр. ***, ул. "***" № 17, срещу определение, постановено на 26. 03. 2009г., от съдията по вписванията към Агенция по вписванията - ****, като моли това определение да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно и да бъде заличена описаната искова молба, съответно да бъде отбелязано заличаването й, доколкото същата по силата на чл. 115, ал.2 от ЗС е загубила действието си.
След като взе предвид изложените в жалбата доводи и прецени приложените към делото писмени доказателства, **** окръжен съд, приема за установено следното :
Съобщението за постановеното определение от съдията по вписванията към Агенция по вписванията - ****, е било получено от В. Д . на 09. 04. 2009г., а частната жалба е подадена на 14. 04. 2009г., т. с. в законоустановения едноседмичен срок. Частният жалбоподател има правен интерес от обжалването, тъй като същият се явява заинтересовано лице по смисъла на чл. 32а, ал.4 от Правилника за вписванията. Следователно частната жалба се явява процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.
С молба от 26. 03. 2009г., В . Д. Д., с ЕГН ., от гр. ***, ул. "К " № 17, е поискал от съдията по вписванията, към Агенция по вписванията - гр. ****, да бъде заличено вписването на искова молба, вписана с вх. № 1408 / 21. 05. 2004г., акт № 167, т.1, партидна книга, том 5257, 13113, 11114, тъй като същото е загубило действието си на основание чл. 115, ал. 2 от ЗС.
За да постанови отказа си, съдията по вписванията е приел следното : Приел, е че с нотариален акт № 150 , том II 1 дело № 559 от 1996 г. Н.А.Д., чрез Т.А. Л. и В. Г. Л., е продала на трето лице – А . Т. Л ., следния недвижим имот : апартамент № 24, етаж пети в жилищен блок " Зл .л. " , вх . А , находящ се в гр .*** , ул . " От. П " , построен върху държавна земя , в кв . 30 по регулационния план на гр. ****, състоящ се от две стаи , кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 61,02 кв. м ., заедно с принадлежащото избено помещение № 40 със застроена площ от 4 ,22 кв .м . , ведно с 1 , 76 % ид . ч . от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото , при съседи на апартамента : от две страни -двор , ап . № 25 , ап . № 23 , отгоре - ап . № 29 и отдолу - ап . № 19 и при граници на избеното помещение : от две страни - коридор , двор и мазе № 39 , а съгласно Схема № 1179 / 17. 03. 2009 г , изд . от Служба по геодезия , картография и кадастър - гр . **** представляващ самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.789.3.24 , разположен в сграда № 3 с идентификатор 55871 . 505.789 .
Приел е, че с нотариален акт № 123 , том I , рег . № 1895 , дело № 115 от 2002 г., А. Т. Л. е продал на В. Д. Д. същия недвижим имот .
Отбелязал е, че на 02 .03. 2001 г. Ю. П. С. и И. П. Д., чрез пълномощника си Ю. П. С., от една страна и В. М. З. от друга , е сключен предварителен договор за покупко - продажба на същия недвижим имот.
Отбелязал е, че на 19 .04 .2004 г. в Районен съд гр .**** е била депозирана искова молба от В. М. З. , представляван от адв. пълномощник В.Г. против Ю.П. С. и И. П. Д. , с правно основнание чл. 19 , ал . 3 от ЗЗД , надлежно вписвана под вх . рег . № 1408 /21 .05 .2004 г. , акт № 167 , том I , партиди 5257, 13113, 1552 ,1114.
Отбелязал е, че по така депозираната искова молба е постановено Решение № 609 от 19 . 10 . 2007 г. по гр . д. № 3688 / 2007г. по описа на **** районен съд, с което предварителният договор е обявен за окончателен .
Въз основа на описаната фактическа обстановка, съдията по вписванията е счел, че депозираната молба за заличаване на вписването на исковата е неоснователна и е отбелязал съображенията си :
Постановеното по исковата молба решение на *** РС, с което иска е уважен, е влязло в сила на 15 .12. 2007 г. и шестмесечния срок предвиден в чл. 115 , ал . 2 от ЗС, в който решението е следвало да бъде отбелязано, е изтекъл. Отбелязал е , че вписването на исковите молби не подлежи на заличаване , а се отбелязва постановеното по тях съдебно решение. Съдията по вписвания е направил разграничение на "отбелязването" и на "заличаването" като са действия , извършвани по разпореждане на съдията по вписванията, като е отбелязал , че и двете са вторични действия , тъй като винаги предполагат вече вписан акт . Въз основа на това е направил извод , че към молбата следва да се представи акт , който подлежи на заличаване и който е основание да се разпореди исканото действие, какъвто в конкретния казус не е бил представен, поради което исканото действие не може да бъде извършено .
Съдията по вписванията е анализирал урежданите в ЗС две хипотези на вписване и отбелязване на постановени съдебни решения по искови молби , подлежащи на вписване, както и техните правни последици, и действието им по отношение на трети лица. Отбелязал, че срока по чл. 115, ал.2 от ЗС е определящ за запазване действието на вписването на исковата молба и ако съдебното решение не се отбележи в предвидения срок, то вписването на исковата молба губи действието си и ще има реда от вписването на съдебното решение . Отбелязал, че вписването на исковите молби има за цел да се даде гласност на съдебния спор относно имота, като само в изрично уредените в закона случаи , вписването на исковата молба произвежда действието спрямо трети лица , посочени в изричната разпоредба . Отбелязал е, че за исковите молби с правно основание чл . 19 , ал . 3 от ЗЗД, съгласно чл . 114 , б . " б " , изр. второ от ЗС, придобитите вещни права и наложени възбрани след вписването на исковата молба , не могат да се противопоставят на ищеца. Отбелязал е, че представеното към молбата съдебно решение , не е вписано в шестмесечния срок и вписването на исковата молба е загубило действието си, което означава, че придобитите вещни права и наложени възбрани ще могат да се противопоставят на ищеца и вписването на исковата молба ще има реда си от вписването на съдебното решение. Отбелязал е, че в закона не е предвидена хипотеза в тези случаи вписването на исковите молби да се заличава , а в ЗС са уредени последиците от пропускането на срока за отбелязването на съдебното решение , което е свързано с противопоставимостта на актовете .
Съдията по вписванията е направил извод, че е обвързани от искането на молителя, който в конкретния случай няма правен интерес нито от отбелязването, нито от вписването му, тъй като не е страна по делото . Приел е, че в конкретната хипотеза същият иска заличаване на вписването на исковата молба, като сочи като основание бездействието на ищеца, т .к . решението не е отбелязано в 6 месечния срок, но нито в ЗС , нито в ПВ е предвидена такава хипотеза, при която да се заличава вписването на искови молби , поради което искането не може да бъде уважено .
Съдията по вписванията е анализирал двете хипотези, визирани в чл.13 от Правилника за вписванията, касаещи заличаването на вписана искова молба и е направил извод, че в конкретния казус не е налице нито една от двете хипотези.
Пернишкият окръжен съд намира, че правилно установена и описана фактическа обстановка, изводите на съдията по вписванията са незаконосъобразни, поради което и постановеният отказ се явява незаконосъобразен :
Молителят В. Д . има правен интерес да предяви молбата, тъй като въз основа на представените от него нотариални актове - № 150 , том II 1 дело № 559 от 1996 г. и № 123 , том I , рег . № 1895 , дело № 115 от 2002г., същият се е легитимирал като собственик на процесния недвижим имот. Именно тези нотариални актове / и по конкретно втория от тях/ му придават качеството на заинтересовано лице по смисъла на Правилника за вписванията, както да предяви молбата си до съдията по вписвания, така и да подаде частната си жалба пред въззивния съд.
Действително, с влязло в сила на 15. 12. 2007г., решение № 609 от 19. октомври 2007г., постановено по гр. д. № 3688 / 2007г. по описа на **** районен съд, по отношение на същия недвижим имот е обявен за сключен предварителния договор между съвсем други лица – Ю. П. С. и И. П. Д., чрез пълномощника си Ю.П. С., от една страна, в качеството им на продавачи и В. М. З., от друга страна в качеството му на купувач. Следователно по силата на това съдебно решение като собственик на имота се легитимира и В.М. З.. Предмет на настоящето дело, обаче, не е спор за собственост между В. Д. Д. и В.М.З. , а конкретния отказ на съдията по вписвания.
Видно от представеното искова молба по чл. 19, ал.З от ЗЗД, въз основа на която е било постановено описаното по - горе решение № 609 от 19. октомври 2007г., постановено по гр. д. № 3688 / 2007г. по описа на ****районен съд, същата е била надлежно вписана в службата по вписванията към Агенция по вписвания - ****, под вх . рег . № 1408 /21 .05 .2004 г. , акт № 167 , том I, партиди 5257 , 13113 , 1552 ,1114 . Целта на това вписване е било да се даде гласност на съдебния спор. Въпреки, че съдебният спор е приключил и със съдебното решение изрично е бил даден 6 месечен срок на В. М. З. за отбелязване на същото, въпреки, че съдебното решение е влязло в сила на 15. 12. 2007г. и шестмесечния срок е изтекъл на 15. 06. 2008г., то до настоящия момент няма данни същото да е било отбелязано по молба на З**** по реда на чл. 115, ал.2, изречение първо от ЗС. Съгласно императивната разпоредба на чл. 115, ал.2, изречение второ от ЗС, след изтичането на този 6 месечен срок, вписването на исковата молба губи значението си. Следователно вписването е изгубило значението си по силата на цитираната законова разпоредба и след като молителят се явява заинтересовано лице да иска неговата отмяна, то молбата му се явява основателна. В горния смисъл е и съдебната практика - Определение № 48 от 1.10.2008 г. на ОС -Велико Търново по в. ч. гр. д. № 883/2008 г., докладчик съдията Янка Павлова, Определение № 42 от 26.09.2008 г. на ОС - Велико Търново по в. ч. гр. д. № 844/2008 г., докладчик съдията Йоана Генжова,
Разпоредбата на чл. 13 от Правилника за вписванията, на която се е позовал съдията по вписванията към Пернишкия районен съд, касае случаите, когато производството по делото е прекратено с влязло в сила определение или с влязло в сила решение предявеният иск по чл. 19, ал.З от ЗС е бил отхвърлен. Тези хипотези са несъотносими към конкретния казус, а освен това и молителят не се е позовал на тях. Същият се е позовал на две обстоятелства, които е доказал : че е носител на правото на собственост по отношение на процесния недвижим имот, въз основа на представените два нотариални акта и че постановеното решение по чл. 19, ал.З от ЗЗД, между третите за него лица, с което е уважен искът на В. М. З. , не е отбелязано в 6 месечния срок по чл. 115, ал.2 от ЗС.
Следователно частната жалба се явява основателна. Обжалваният отказ следва да бъде отменен и следва да бъде постановено заличаване на извършеното вписване на исковата молба.
Водим от гореизложеното и същия смисъл, съдът
ОПРЕДЕЛИ :
ОТМЕНЯВА определение, постановено на 26. 03. 2009г., от съдията по вписванията към служба по вписванията - **** и вместо него :
ПОСТАНОВЯВА заличаване на извършено вписване във входящия регистър на Служба по вписванията към АВ, гр. ***., вх. рег. № 1408 /21. 05. 2004г., акт№ 167 , том I, партиди 5257 , 13113 , 1552 ,1114, върху искова молба от В. М. З., представляван от адв. пълномощник В.Г., против Ю. П. С. и И. П. Д., за предявен по чл. 19, ал. 3 ЗЗД иск, по която е образувано гр. д. № 3688 / 2007г. по описа на **** районен съд, с влязло в сила решение на 15. 12. 2007г., поради изтичане срока на действие на извършеното вписване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 6 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов