КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 20 Апр 2021, 15:07

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ВПИСВАНЕ НА ВЪЗБРАНА С РАЗПЕЧАТКА ОТ I-CADASTRE
Ново мнениеПубликувано на: 05 Юли 2012, 12:43 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 48
Местоположение: Димитровград
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е:

№ 9 / 04.05.2012г., гр.Димитровград


Днес, 04.05.2012г., Районен съд – Димитровград, Мирослав Раев – Съдия по вписванията, след като разгледа молба с вх.№ ****2/04.05.2012г. по описа на Служба по вписванията – Димитровград, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството се гледа по реда на глава 54 от ГПК.
Постъпила е молба от Радослав Сираков – помощник-частен съдебен изпълнител при ЧСИ с рег.№ 812 с район на действие Окръжен съд – Кърджали, с искане за вписване възбрана върху ½ и.д. част от недвижим имот, находящ се в гр.Димитровград и представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 21052.1015.101.1.1, с адрес: ул.”Цар Симеон” № 8, блок 8, вх. Б, ет. 0, апартамент 3, с площ от 102.36 кв.м., трайно предназначение: жилище, апартамент; брой нива на обекта – 1, самостоятелният обект попада в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 21052.1015.101; при съседи: на същия етаж: 21052.1015.101.1.2, под обекта: няма, над обекта: 21052.1015.101.1.7; прилежащи части: избено помещение № 13, площ 13 кв.м., ведно с 3.17 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, собственост на ЕТ РАЙКОВ-ДИМЧО РАЙКОВ, с ЕГН: ******** ЕИК/БУЛСТАТ *********, с адрес: гр.Димитровград, ул.”Цар Симеон”, бл.8, вх.Б, ап.3, длъжник по изпълнително дело № 20128120400090 в полза на взискателя ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ХАСКОВО, БУЛСТАТ: **********.
Съдията по вписванията като се запозна с молбата и приложенията към нея: снета по интернет разпечатка от системата icadastre и ксерокопие от възбрана на ЧСИ с рег.875 Захари Запрянов, вписана в СВ-Димитровград под акт № 6, т.1, вх.рег.№ 51 от 11.01.2010г. и след като ги съобрази с правната уредба, намира,че вписването следва да бъде отказано паради следното:
Имотът, описан в молбата, се намира в гр. Димитровград, поради което съдията по вписванията при РС – Димитровград е местнокомпетентният орган да се произнесе по същата. Производството по вписване на възбраната е уредено в чл.23 и сл. от Правилника за вписванията. Когато охранителното производство е инициирано от съдебен изпълнител, същият следва да представи два екземпляра от „писмо” /съгласно терминологията на чл.26 ПВ/, съдържащо изискуемите се от чл.26 ПВ данни за лицата – кредитор и длъжник, и за имотите, върху които се иска налагане на възбрана, номера на изпълнителното дело датата на изпълнителния лист и от кой съд същият е издаден. Изискуемите данни са коректно изписани в процесната молба на съдебния изпълнител.
Както е видно от описанието на имота, същият попада в територия с одобрена кадастрална карта. Описан е с идентификатор, посочени са идентификаторите и на границите му. В такива случаи съгласно чл.6, ал.3 от ПВ към акта, подлежащ на вписване, следва да се приложи „скица-копие от кадастралната карта” за поземлените имоти и сгради, и схема за самостоятелните обекти в сграда. В този смисъл е и разпоредбата на чл.77, ал.2, т.1 ЗКИР. ”Скица-копие от кадастралната карта” или схема представлява вид писмена справка, извършена от АГКК/чл.55, ал.3,т.1 от ЗКИР/, поради което същата се издава като официален документ, подписан и печатан от органа – издател. Приложената интернет разпечатка от системата icadastre не притежава тези белези, поради което не е официален документ, издаван като писмена справка от АГКК. Както изрично е посочено в чл.55, ал.4, изр.2 от ЗКИР, „справка, осъществявана чрез пряк достъп до информационната система, има значение на устна справка”.Поради тези мотиви приложеното копие от кадастралната карта с данни от КРНИ не може да се приеме, че представлява изискуемият се от закона при вписване на актове документ. Извършената устна справка съгласно чл.57, ал.1 от ЗКИР му дава право на еднократно ползване на същата за нуждите на една процедура, т.е. за осъществяваната от самия него процедура за индивидуализиране на имота. Съгласно ал.2 на същия член за по-нататъшното ползване на копираните кадастрални данни е необходимо съгласието на АГКК. За даването на такова съгласие не са представени доказателства в настоящото производство. Предоставянето на кадастрални данни по системата icadastre е „само за собствени нужди. Клиентите нямат право да използват получените данни с търговска цел и/или като част от собствени услуги, включващи предоставяне на тези данни на трети лица”.
Съдебният изпълнител е приложил ксерокопие на вписана възбрана върху процесния имот. Съдията по вписванията би могъл да вземе предвид описанието на имота от тази възбрана и да извърши вписването, защото същата е била вписвана на 11.01.2010г. с представена скица от СГКК-гр.Хасково, но предвид срока на валидност на скиците – 6 месеца тази възможност отпада. Възможно е през периода – от първото вписване до настоящия момент имотът да е претърпял промени в предназначението си, площта и т.н.
Мотивиран от горното съдията по вписванията намира, че в настоящото производство липсва изискуемата се от закона скица, в случая схема-копие от кадастралната карта и исканото вписване следва да бъде отказано поради неизпълнение на императивната разпоредба на ал.3 на чл.6 от ПВ.
С оглед на това и на основание чл.32а, ал.1 от ПВ съдията по вписваниятаО П Р Е Д Е Л И:Оставя без уважение молбата на от Р.С. – помощник-частен съдебен изпълнител при ЧСИ с рег.№ ***с район на действие Окръжен съд – Кърджали, с искане за вписване възбрана върху гореописания недвижим имот и ОТКАЗВА ВПИСВАНЕТО.
Да се впише определението в регистъра по чл. 33, б. „л” от ПВ и се подвърже ведно с екземпляр от молбата в книгата по чл. 33, б.”м” от ПВ.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Хасково по реда на чл. 577 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му.


Съдия по вписванията:

/ Мирослав Раев /

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ВПИСВАНЕ НА ВЪЗБРАНА С РАЗПЕЧАТКА ОТ I-CADASTRE
Ново мнениеПубликувано на: 05 Юли 2012, 12:47 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 48
Местоположение: Димитровград
ОТГОВОР ПО ЖАЛБА


ОТНОСНО: ВЪЗЗИВНА ЖАЛБА НА ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БОБУТАНОВ – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ”ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” – ХАСКОВО СРЕЩУ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9 / 04.05.2012г. НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА ПРИ РС - ДИМИТРОВГРАД

УВАЖАЕМИ ОКРЪЖНИ СЪДИИ,

Съдията по вписванията при РС – Димитровград не споделя становището на г-н. Емил Бобутанов, изразено в неговата жалба по постановен отказ за вписване с определение № 9 / 04.06.2012г. поради следното:
Поддържам становището си, че разпечатката на скица от електронната страница на АГКК може да бъде използвана за справки и за сведение, но не и вместо скица на имота, за вписване на възбрана. Мнението, че с отпадането на допълните изисквания в чл.33, т.11 и т.12 от Наредба №3/28.04.2005г. за ССПКККР за име и подпис на началника на службата по кадастър и печат не означава, че не е налице издаден документ по установен ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му или т.е. няма законова норма, която да изисква издаването на официален документ. Единственото, което се е променило с отпадането на горепосочените норми е, че липсва подпис на началника, което от своя страна облекчава процедурата в улеснение на служителите на съответната СГКК и не е обременяващо за ръководителите. Изменението на чл.33, т.11 от Наредба №3/28.04.2005г. за ССПКККР предвижда вече, че скицата трябва да съдържа издателя й, който следва да се означи с подпис и печата на институцията, която го е издала. Така думата „издател” в новата /изменена/ т.11 замества отменената т.12 на чл.33 от Наредба №3/28.04.2005г. за ССПКККР, като не е толкова конкретна, както предходната норма. Но все пак скиците се издават от длъжностни лица натоварени с тази дейност и попадат под легалната дефиниция на понятието ”длъжностно лице”. Длъжностно лице според легалната дефиниция в българското законодателство дадена в Наказателния кодекс е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно служба в държавно учреждение (с изключение на извършващите дейност само на материално изпълнение) или ръководна работа или работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго юридическо лице или при едноличен търговец, както и на нотариус и помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител. Безспорно служителите в СГКК попадат в следната хипотеза - лица на които е възложено да изпълняват със заплата или безплатно, временно или постоянно служба в държавно учреждение. АГКК е държавно учреждение с отделни териториални поделения – служби.
От утвърдените образци на скиците, издавани от АГКК и след изменението на чл.33, т.11 и 12 от Наредба №3/28.04.2005г. за ССПКККР е видно, че не се променя изискването за печат, име и подпис на издателя, а единствената промяна се изразява в отпадането на подписа на началника на СГКК / виж. Приложение 6 и 7 от Наредба №3/28.04.2005г. за ССПКККР в АПИС / . Това, че вече не е конкретизирано в правната норма не води до мотивите, които споделя г-н.Бобутанов и Сливенският Окръжен съд и Окръжен съд – Кърджали в своите определения.
По аргумент на противното, каква е логиката и в сега утвърдения образец на скици и схеми от кадастъра да има изписани имена, подпис и печат на издателя, ако не да се носи отговорност от длъжностното лице, което е издало скицата или схемата. Сега отговорността, която преди е носил началника на СГКК се прехвърля на други служители, натоварени да издават скици-копия от кадастъра.
Според съдията по вписванията въпреки горепосочените изменения, те не водят до тълкуване на правната норма по начин различен от преди измененията. Затова считам, че определение № 313 от 09.06.2011г. на ВКС по ч.гр.д. № 668/2010г., ІІІ г.о. е приложимо и към този момент и следва да се съобразяваме с него.
Вярно е, че със скиците от i-cadastre се цели бързина, но към момента нормативната уредба е ясна и казва, че разпечатките от тази система имат силата на устни справки. Съдиите по вписванията в съдебния район на О.С. Хасково сме се натъквали на много грешки и непълноти в справките от i-cadastre. Това е още една причина да не се ползват тези разпечатки.
Що се отнася до събирането на доказателства в охранителното производство тук е неприложим чл.533 от ГПК – съдията по вписванията да събере сам, по свои инициатива, служебно доказателства и да вземе предвид факти, непосочени от молителя. Същите са норми от общата част на исковото и охранителното производство, но на основание чл. 540 от ГПК намират само съответно приложение доколкото липсват „правила, изрично уреждащи развитието на охранителното производство /по вписване/, като в случая такива правила, на които съдията по вписванията се подчинява, са предвидени в ПВ”/Опр.от 11.06.2009г. по гр.д. № 221/2009г. на ВКС, ІІ г.о., в същия смисъл и опр.№ 372/01.07.2009г. на ВКС по гр.д. № 351/2009г., І г.о./ Тези правила се съдържат в чл.30 от ПВ, която норма е специална по отношение на цитираните по-горе и изисква незабавно произнасяне с разпореждане за вписване или определение за отказ по реда на чл. 32а, ал.1 от ПВ.
Поради гореизложеното не виждам необходимост да обсъждам изцяло жалбата на г-н.Бобутанов.


Прилагам: Определение № 313 от 09.06.2011г. на ВКС по ч.гр.д. № 668/2010г., ІІІ г.о
СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:
/Мирослав Раев/

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ВПИСВАНЕ НА ВЪЗБРАНА С РАЗПЕЧАТКА ОТ I-CADASTRE
Ново мнениеПубликувано на: 05 Юли 2012, 12:48 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 48
Местоположение: Димитровград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ №Н 25.06.2012 г. гр.Хасково


ХАСКОВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, трети граждански състав, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети юни две хиляди и дванадесета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ГОЧЕВ МИНКА КИТОВА


Секрета: Прокурор:
като разгледа докладваното от мл. съдия Минка Китова
Въззивно частно гражданско дело № 430 по описа на Окръжен съд -Хасково за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 577, ал. 1, вр. с чл. 274 и сл. от ГПК
Образувано по частна жалба от Емил Георгиев Бобутанов - директор на Дирекция „ Инспекция по труда" гр. Хасково, с адрес гр. Хасково, ул. „ Патриарх Евтимий" №2 против Определение № 9 от 04.05.2012 г. на Съдия по вписванията при PC - Димитровград, с което е оставена без уважение молба на Р. С.- помощник частен съдебен изпълнител при ЧСИ с per. № *** с район на действие Окръжен съд - Кърджали, с искане за вписване възбрана върху недвижим имот и отказа за вписването и.
Недоволен от така постановеният отказ е останал жалбоподателя, който го обжалва в срок. Твърди, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Релевира доводи, че съдията по вписванията при PC -Димитровград разширително е тълкувал закона, тъй като в закона нямало текст за прилагане към документите на официално издадена и заверена скица, а единствения термин бил „скица - копие". След отпадане на допълнителните изисквания на чл.ЗЗ, т.11 и 12 от Наредба № 3 /28.04.2005 г. за ССПКККР за подпис на Началн/ка на службата по кадастъра и печат, то безспорно било, че се издават само скици - копия каквато била приложената. Твърди, че с оглед бързината на процеса за вписване на възбрана на недвижим имот, то при съмнения съдията по вписваният можел да направи проверка на приложените доказателства. Моли съда да отмени отказа на съдията по вписванията при PC - Димитровград и впише възбраната на недвижимия имот.
По делото е постъпило становище от съдията по вписванията, в което излага доводи за неоснователност на жалбата. Счита, че разпечатката на скица от електронната страница на АГКК може да бъде използвана за справка и за сведение, но не и вместо скица на имота, за вписване на възбрана. Излага съображения, че нормата на чл.ЗО от ПВ. която норма била специална по отношение на нормата на чл.533 от ГПК и изисквала незабавно произнасяне с разпореждане за вписване или определение за отказ по реда на чл.32а ПВ. което изключвало служебното събиране на доказателства от съдията по вписванията.
ХАСКОВСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, след като взе предвид частната жалба, мотивите на съдията по вписванията, събраните по делото доказателства и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 от ГПК и е процесуално допустима.'
Разгледана по същество е основателна.
На 04.05.2012г. в АВ при СВ към PC - гр. Димитровград, е подадена молба от ЧСИ Р. С., per. № *** на ЧСИ, район на действие PC- Кърджали за вписване на възбрана върху Уг идеална част на недвижим имот, собственост на длъжника по изп. дело 20128120400090, находящ се в гр.Димитровград, ул. „Цар Симеон,, № 8, бл.8, вх. Б, ап.З с площ 102,36 кв.м. с идентификатор № 21052.1015.101.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Димитровград, одобрени със заповед № РД-18-38 / 05.07.2006 г. на изп. директор на АГКК за обезпечаване вземането на взискагеля Дирекция „ Инспекция по труда" гр. Хасково ул. „Патриарх Евтимий'' № 2 за кеолихвявема сума в размер на 548, 50 лева.
С атакуваното определение съдията по вписванията е изложил съображения за отказа си, че приложената скица от интернет разпечатка от системата ikaciastre не притежавала белезите на официален документ, издаван като писмена справка от АГКК , поради което отказал да извърши исканото вписване.
Съдът, след като взе предвид изложените в жалбата твърдения, приложената преписка на Служба по вписванията, намира за установено следното:
Вписването на възбрана е уредено в разпоредбите на чл. 23 и сл. от ПВ и за това вписване е предвиден облекчен ред, доколкото липсва препращане към чл. 6, ал. 3 от ПВ, предвиждащ представяне както на скица на кадастралния план, ако съществува такава, така и посочване на i-дентификационен кадастрален номер на имота. Изричното препращане на разпоредбата на чл. 26 от ПВ е към разпоредбата на чл. 24 б. "а" до "в", като разпоредбата на чл. 24, б. "а" от ПВ изисква описание на имота съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1, б. "в" от ПВ, като препращане към чл. 6, ал. 3 от ПВ липсва, което зоди до извод, че при искане за вписване на възбрана, при условията на чл. 23 и сл. от ПВ, не е необходимо представянето на скица -копие от кадастралната карта, с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти. Видно от приложеното писмо на ЧСИ се съдържат всички предвидени в нормите на чл. 24 и чл. 26 от ПВ реквизити, спазени са формалните изисквания на закона и по безспорен начин се идентифицира имота, макар и да е снето това копие посредством интернет програма. Извън логиката на закона ще бъде да задължим ЧСИ да се снабдява с оригинални скици - извадки от КК по всеки отделен случай, за да ги представи на съдията по вписванията, като това би забавило процеса, доколкото целта на възбраната е незабавно да обезпечи събирането на задължение на неизправната страна - длъжник. На следващо място съгласно чл. 76, ал. 1 от ЗКИР, вписването в имотния регистър става по молба на заинтересованото лице и служебно в предвидените от закона случаи. В случаите, когато е по молба, съгласно чл. 77, ал. 2, т. 1 от ЗКИР, се прилагат изискуемите документи, включително и скица. Съдебният изпълнител в качеството си на лице, оторизирано от закона з правомощия да изисква вписване за защита на трети лица, попада в различния режим на служебно искане, а не по молба и не е необходимо да прилага скица по чл. 77, ал. 2, т. 1 от ЗКИР.
По изложените съображения, отказа на съдията по вписвания, основан на липсата на заверена скица - копие от кадастралната карта, с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти към искането за вписване е незаконосъобразен и следва да бъДе отменен.
Водим от горното, Окръжен съд - Хасково, трети граждански състав на гражданската колегия

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 9 / 04.05.2012г. на съдия по вписванията при PC гр. Димитровград, с което е отказано вписване на възбрана по молба с вх. № 1832/ 04.05.2012г. от Р. С. - помощник - частен изпълнител при ЧСИ с per. № *** с район на действие Окръжен съд - Кърджали.
ВРЪЩА делото на съдията по вписванията при PC - Димитровград за вписване на възбраната.

ЧЛЕНОВЕ:
1. 2.

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов